Nový trestní zákoník účinně brání novinářským grázlům v pochybné činnosti

6. 1. 2010 / Štěpán Kotrba

Překvapuje mne účelový populismus, kterého se dopouští Liga lidských práv ve svém svatém tažení proti kriminalizaci verbálních trestních činů, páchaných zejména s použitím masových sdělovacích prostředků. Novela, zvaná "náhubková" totiž nebrání (už dokonce dle platné judikatury) v novinářské investigaci ve veřejném zájmu, ale je poměrně odstrašující pro novinářské grázly, kteří za veřejný zájem považují v anarchistickém duchu paušální dehonestaci jakýchkoliv autorit, aniž jejich "argumenty" obstojí před testem pravdivosti.

Říkat, že "císařpán je vůl, a to dokonce korunovanej", se v jakémkoliv režimu nevyplácí - bez důkazů. To už víme od doby uvedení filmu Anton Špelec do kin.

Pomluva je když...

Pomluva je, když o někom tvrdíme něco nepravdivého, co je schopno jej ohrozit. Prostě když o druhém lžeme. Řečeno slovy zákona

§ 184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Kdo chce obhajovat beztrestnost mediálních lhářů? Kdo má odvahu hájit špínu, ničící lidské osudy? Komu vyhovuje nerovné postavení všemocných mediálních koncernů s hejny právníků při jejich válcování jednotlivců? Jak se může jedinec ÚČINNĚ bránit?

Jako novinář s patnáctiletou praxí, který byl čtyři roky v pozici vydavatele, nevidím jediný důvod, proč si stěžovat na trestní zákoník a trestný čin dle § 184 (postaru § 206) - pomluvu. Stát zde prováděním vyšetřovacích úkonů přebírá odpovědnost za prověřování důkazů - je prvním arbitrem pravdivosti. Stát zde přebírá odpovědnost za rozhodnutí, co pošle státní zástupce k soudu a co ne. Konečné hodnocení pravdivosti informace a současně i schopnosti lži ohrozit vážnost u spoluobčanů, poškodit jej v zaměstnání či narušit jeho rodinné vztahy. Dle tiskového (noviny) i vysílacího (rozhlas a televize) zákona je vydavatel periodika odpovědný za jím vysílaný obsah. Hmotněprávně, i trestněprávně. A tak je to správné.

Pomluva, vyřčená masovými sdělovacími prostředky není privátním činem, bez vlivu na společnost. Slovo, které "nevrátíš zpět ani párem volů" není "jen takové domácí žvýkání", ale jde vždy o veřejný čin, jemuž vždy předchází kvalifikované rozhodování odpovědných osob. Je nesmyslem, aby editoři, šéfredaktoři a vydavatelé měli zisk a nenesli riziko odpovědnosti. Pokuty lze zahrnout do režie mediálního bulváru. Ať už jsou jakkoliv vysoké, platí zde vždy zásada přiměřenosti. Ale dva roky natvrdo, to už si málokdo troufne...

Trestností pomluvy není svoboda slova dotčena. Pouze se k ní přiřazuje odpovědnost. Ti, kteří za mediální grázly bojují a zastávají se jejich beztrestnosti, nejednají ve veřejném zájmu, ani v zájmu spravedlnosti. O jejich morálce, jejíž součástí je svoboda pomlouvat za nezájmu společnosti, raději nemluvit.

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 181 Poškození cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

(5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, který

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem,

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Opět - neoprávněné zveřejňování ÚŘEDNÍCH odposlechů, stejně jako neoprávněné použití soukromé listiny či neoprávněný odposlech soukromé zprávy BĚHEM PŘENOSU je užití, které pouze rozšiřuje dosavadní pojetí poštovního tajemství o datové služby. V žádném případě není ve veřejném zájmu do chvíle, než je případně odposlech či dokument uveden/zveřejněn jako důkaz u soudu. To samé je porušení státem uložené povinnosti mlčenlivosti. Osvědčí-li pachatel/whistleblower veřejný zájem, a nebylo-li mu prokázáno, že tak činil ze zištných pohnutek, má šanci. Myslím, že ochrana soukromí dostala prostě přednost před poškozením cizích práv revolverovou žurnalistikou.

Nazvěme tento soubor paragrafů třeba Lex Kmenta. Jestliže obvinění z trestného činu je doopravdy LŽIVÉ (úmyslně nepravdivé, fakty nepodložené), je správné, je-li lhář následně trestán. Hovořit o "hrůznosti" je naivní. Novináři budou povinni pouze pečlivěji volit slova a ze svého právně laického slovníku vynechat názvy trestných činů pro označení osob, které nejsou pravomocně odsouzeny, nejsou ani stíhány. Navíc - dokázat někomu z novinářů, dodržujících kodex, úmysl páchat trestný čin je problematické... Dehonestace zájmových osob bude muset být napříště vedena nikoliv apriorním konstatováním toho, co si o tom ten který novinář myslí ("AB je podvodník"), ale popisem toho, co se doopravdy stalo ("AB učinil to a to dle těch a těch důkazů, které má redakce k dispozici od toho a toho zdroje"). O hodně hůře půjdou psát bulvární titulky "Vyspal se s AB", pokud žurnalista nebude mít pro své tvrzení důkaz. Vondráčkovi si konečně oddechnou od Blesku.

Informace o odposlechu či prozrazené komunikaci, zveřejněná kýmsi neznámým na druhém konci světa na anonymní veřejné stránce a následné informování o takto veřejném dokumentu ("na veřejně přístupné internetové stránce XYZ jsme získali informaci, že AB se dopustil podvodu") není trestné... Ale nelze už autorizovat takto získanou informaci "redakčním zdrojem" a jeho totožnost chránit dle tiskového zákona. V tu chvíli je možné zdroj zpochybnit či informaci relativizovat... To není zas tak špatné... Získat "křepelku" už nebude tak snadné.

Křivá obvinění se budou i nadále pronášet například v parlamentu formou ústních protokolovaných interpelací, neboť poslanci sami nejsou za slova pronesená ve sněmovně trestně stíhatelní a mohou dodávat ke svým tvrzením i podklady v písemné podobě. Ale v tu chvíli má možnost reagovat i interpelovaný... U žurnalistů půjde o formu otázek potenciálním pachatelům či odpovědným osobám - politikům, mluvčím policie nebo státních zastupitelství. Otázka není tvrzení/konstatování a tudíž také není trestně stíhatelná... Politik i mluvčí mají ovšem rovnocennou možnost odpovědět. Laskavý čtenář si tak bude moci učinit obrázek sám. Dnes nemůže. Informace o nepravdivém obvinění je na první straně palcovým písmem, informace o nepravdivosti obvinění na patnácté stránce jako "jedňák", pokud vůbec.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 6.1. 2010