17. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mondragonský kooperativ, Španělsko.
17. 4. 2009

Několik rad distributivistům

John Michael Greer

KD│Jednou z léček ležících v cestě těm, kdo se snaží zachytit obrysy vznikající budoucnosti, léček, do níž nemalá část z nich upadá, je předpoklad, že dnes populární názory a očekávání budou dobrými vodítky pro zítřek. Jistě, občas se stává, že rozšířené názory se uchovají po celá další desetiletí či staletí -- přestože jde obvykle o ty, o nichž si nejcitlivější lidé mysleli, že budou brzy opuštěny. Častěji však v nějaký daný okamžik neexistuje nepopulárnější názor než ten, který byl ještě nedávno považován za nejpřesvědčivější.

Před několika dny mi ve schránce přistála připomínka této skutečnosti, a to ve článku o nedávném průzkumu amerického veřejného mínění. Podle článku jen 53% respondentů souhlasilo s tvrzením, že kapitalismus byl lepší než socialismus; 20% si myslelo, že socialismus byl lepší, zatímco 27% nemělo na otázku vyhraněný názor. Článek způsobil v levicovém holubníku chvilkové pozdvižení, poněkud větší pozdvižení pak v jestřábích hnízdech pravice, ale nejsem si vůbec jist, jestli některá ze stran pochopila širší implikace změny, kterou výzkum dokumentuje.

Abychom tyto implikace pochopili, je třeba trochu prozkoumat historii. Jen co v roce 1945 přestala padat suť, to čemu se říkalo politická ekonomie -- tedy způsob, jakým lidské společnosti organizují a řídí své hospodářské aktivity -- bylo definováno coby volba mezi dvěma beznadějnými alternativami. Je oblíbeným zvykem nazývat je jednoduše "kapitalismus" a "socialismus", to se však míjí s podstatou věci, protože oba systémy byly specifičtější.

První by bylo lépe nazývat korporátní kapitalismus, protože recykloval starší formy kapitalismu sloužící čarovné sociální fikci korporace, "právnické osobě", která má větší práva a méně povinností než my ostatní a slouží dnešním lépe postaveným zhruba stejným způsobem, jako obraz Velkého a silného čaroděje země Oz pidimužíkovi za oponou. To druhé by mohlo být stejným právem nazváno byrokratickým socialismem, protože změnil velké sliby a vzrušující rétoriku generací radikálů v přísné totalitní státy, jež každému občanovi zaručovaly rovný díl deprivace a represe.

Ve zpětném pohledu může být zřejmé, že existuje mnoho jiných způsobů, jak provozovat tržní ekonomiku, než spoléhat na uspořádání, které samotný Adam Smith považoval za nejhorší možné. (Rád bych věděl, kolik dnešních fanoušků korporátního kapitalismu vůbec četlo Smithovy sžíravé komentáře věnované akciovým společnostem, které v jeho době představovaly jakési protokorporace.) Může být zrovna tak zřejmé, že existuje řada způsobů jak spravovat hospodářství v kolektivním vlastnictví, které nepotřebují rozsáhlé sklerotické byrokracie řídící se dogmatickými ideologiemi. A nějaká forma volného trhu či kolektivního vlastnictví také nepředstavuje jediný způsob, jak spravovat společenskou produkci a distribuci zboží a služeb.

Zůstává nicméně skutečností, že po roce 1945 prakticky každý v průmyslovém světě a také většina obyvatel světa neindustriálního jednali tak, jakoby korporátní kapitalismus, byrokratický socialismus, případně jakýsi nemotorný hybrid složený ze součástek obou, totiž sociální demokracie, představovaly jediné možné formy politické ekonomie. To je však teď problematizováno, protože korporátní kapitalismus i byrokratický socialismus při plnění svých slibů hanebně selhaly.


Po pádu Sovětského svazu a jeho klientských států si lze sotva nevšimnout nashromážděných selhání byrokratického socialismu. Ale korporátní kapitalismus také dokázal, že jsou jeho výsledky špatné, a to hned dvakrát. Mezi lety 1896 a 1929 a pak znova v letech 1980-2008 bylo korporátnímu kapitalismu dovoleno, aby vycenil zuby a běžel si po svém, a v obou případech byly výsledkem akcelerující se cykly neblahých boomů a krachů, ale také vznik kultury korporátní kleptokracie, která skončila devastací globální ekonomiky. Mezitím se víra, že příliv zvedne všechny lodě, v obou případech vyčerpala; výhody, od nichž se očekávalo, že budou prokapávat dolů, místo toho vzlínaly nahoru, náš systém ožebračoval dělnictvo a většinu střední třídy uvrhl do relativní chudoby, zatímco většina společenského bohatství skončila v neproduktivních rukou spekulantů a finančníků.

Jinak řečeno, ve věci základní funkce udržení produktivity a provozu ekonomiky žádný z obou systémů nestojí ani za opravu a bylo by rozumné oba odhodit na smetiště dějin. Jedinou obtíží je, že jen velmi málo lidí si dnes dokáže představit jiné alternativy -- a to je zase funkcí naší kolektivní slepoty vůči dějinám.

Po II. světové válce byly korporátní kapitalismus a byrokratický socialismus fakticky pouze nejúspěšnějšími případy závratné spousty ve společnosti působících systémů politické ekonomie. Distributivismus, syndikalismus, synarchismus, gildovní socialismus a mnohé další byly vášnivě diskutovány v knihách a periodických publikacích, a každý z nich měl nadšené příznivce. Některé z nich se blížili spíše volnotržnímu okraji spektra, zatímco jiné spíš ke kolektivnímu vlastnictví, a ještě se nacházely uprostřed, když některá odvětví ekonomické aktivity připisovaly trhu, zatímco ostatní umisťovaly do veřejné sféry. Každý z těchto systémů však nabízel svébytný způsob spravování hospodářského života.

Dlouhé období studené války, v němž obě soupeřící strany změnily své systémy v ideologické bojové prapory bojujících impérií, odstranilo tyto alternativní systémy z kolektivního vědomí. Na počátku dlouhého ústupu britského impéria byl svět dominován dvěma novými impérii -- americkým a ruským. (Ano, vím, dnes je nepopulární tvrdit, že Amerika je impériem, ale vzhledem k tomu, že právě udržujeme své vojáky ve 140 zemích, kde zabezpečují stav, v němž 5% lidstva žijících v USA spotřebovává zhruba třetinu světových zdrojů a průmyslových produktů, je těžké se tomuto termínu vyhnout.) Spojené státy v tomto boji zvítězily, jen aby zjistily -- tak jako každé impérium v dějinách -- že dostat se na vrchol hromady prostě znamená stát se cílem nekončící řady čerstvých vyzyvatelů, z nichž jeden nakonec zvítězí.

Katastrofální omezení představivosti způsobené rivalitou v době studené války zůstává zachováno nejen ve Spojených státech, ale -- z velké části v důsledku nynější role Ameriky jakožto hlavního producenta a vývozce v rámci globálního kulturního průmyslu -- i ve většině světa. Problém se neomezuje na již zmíněná masivní selhání obou systémů; žádný z nich například neukázal ani stín schopnosti vyrovnat se s výzvou, kterou představuje sladění lidské ekonomiky s křehkou ekologií a omezenou zdrojovou základnou naší planety. Ale v době, kdy průmyslové společnosti čelí vážným problémům kvůli pokračujícímu vyčerpávání zásob fosilních paliv, se závislost na systémech politické ekonomie, jež vykázaly řadu katastrofických dysfunkcí, jeví jako nepříliš dobrý nápad.

Výše zmíněný průzkum ukazuje, že rostoucí počet Američanů si uvědomuje naposledy učiněný závěr. To ale nabízí možnosti volby, které byly zhruba dvěma generacím upřeny. Proto bych rád nabídl několik rad distributivistům -- ano, dosud nějací zbyli -- a proponentům jakéhokoliv jiného alternativního systému politické ekonomie, kteří jsou snad dosud kolem nás. Pokud, jak napovídá výzkum, 27% Američanů již dosáhlo stavu, kdy pro ně není zvlášť přitažlivý ani kapitalismus, ani socialismus, existuje velké obecenstvo připravené naslouchat tomu, co můžete nabídnout, pokud se je pokusíte oslovit.

Samozřejmě, že je tu také místo pro nové alternativy, za předpokladu ovšem, že nevyjdou z očekávání, že lidé mohou spotřebovávat více zboží a služeb než vyrobí, nebo než zbývající zdroje Země mohou vydržet -- dvě malé těžkosti, které jsou v nedávných schématech tohoto druhu tak časté. I ten nejodhodlanější prorok nějakého nového systému může mít prospěch z toho, co bylo již v minulosti učiněno; pokud se chystáte znovu vynalézt kolo, bylo by dobré se ujistit, že vaše verze je skutečně lepší než obdobné pokusy staré jedno či dvě století. Cokoliv, co je schopno odpoutat kolektivní imaginaci od současných beznadějně sterilních fixací na relativní zásluhy dvou ostudně zkrachovalých systémů může být dobré.

Bude to stačit k zastavení úpadku a zániku, které byly na tomto blogu diskutovány v posledních třech letech? V této fázi, kdy těžba ropy již klesá a řada příležitostí byla ztracena, se to zdá být beznadějně nepravděpodobným. Přesto přijetí nějakého efektivnějšího a méně selhávajícího přístupu k politické ekonomii může být tváří v tvář výzvám dlouhé éry kontrakce a opakovaného přizpůsobování velmi významnou změnou. Utopické vize zůstávají stejně nepoužitelné jako vždy. Ale promyšlené, konstruktivní a realistické pokusy o změnu jsou docela něco jiného, a na začátku posledního cyklu selhání korporátního kapitalismu může existovat příležitost pro jejich uplatnění.

(Distributivismus představuje přístup k politické ekonomii formulovaný ve 30. letech G. K. Chestertonem a H. Bellocem na základě katolického sociálního učení, konkrétně encyklik Rerum Novarum a Quadragesimo Anno. Podle této koncepce mají být výrobní prostředky ve společnosti pokud možno co nejvíce rozptýleny -- ideálně, každá rodina má mít nějaké ekonomicky produktivní vlastnictví. Distributivismus se opírá o zásady solidarity s subsidiarity, tzn. řešení každého společenského problému na nejnižším možném a nejméně centralizovaném stupni; dále preferuje malosériovou řemeslnou výrobu před velkovýrobou. Této koncepce se občas dovolávají některé místní družstevní nebo rodinné podniky. Systém preferuje alternativní bankovnictví a úvěrování na družstevní bázi. V termínech v českém kontextu poněkud zavedenějších lze říci, že se jedná o permanentně se navracející pokus rekonstruovat fázi prosté zbožní výroby, respektive fázi jednoduché cirkulace předcházející prvotní akumulaci. K tomu podrobněji viz Kalivoda, R.: Husitská ideologie. ČSAV, Praha 1961, Kapitola první, oddíl 1 a 3 -- KD.)

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       17. 4. 2009
18. 4. 2009 Susan Boyle: nezaměstnaná Skotka globální hvězdou, aneb Demokratizující vliv nových technologií
18. 4. 2009 Případ Susan Boyle: Reakce soudců, televize i veřejnosti byla hnusná
17. 4. 2009 Je Amerika nové Rusko?
17. 4. 2009 Přehodnocení produktivity americké ekonomiky
17. 4. 2009 Obama zveřejnil "jen části" Bushových předpisů umožňujících mučení
19. 4. 2009 Nestíhat americké agenty, kteří mučili, prý odporuje zákonu
17. 4. 2009 Činitelé Bushovy vlády hájí fyzické týrání vězňů
17. 4. 2009 Muž, který zkolaboval v Londýně při demonstracích proti summitu G20, zemřel na vnitřní krvácení
17. 4. 2009 Obamova vláda přestala popírat globální oteplování
17. 4. 2009 Generální pardon pro loajální zloduchy Karel  Dolejší
17. 4. 2009 Lidové noviny píší, jak jejich redaktoři cítí Jan  Čulík
17. 4. 2009 Trivializace Jiří  Drašnar
17. 4. 2009 Volba místopředsedkyně ČSSD: Barbie hledá Kena. Zn.: Nejsem nepopsaná Štěpán  Kotrba
17. 4. 2009 Bude mít ČSSD místopředsedkyni jako „novou tvář“?
17. 4. 2009 Hybridní automobily nejsou v Kanadě finančně nijak výhodné Miloš  Kaláb
17. 4. 2009 Mám sen... Ladislav  Žák
17. 4. 2009 Kritika kapitalismu a jeho reálné alternativy Martin  Brabec
17. 4. 2009 Několik rad distributivistům John Michael Greer
17. 4. 2009 Jak se řekne diplomatickou angličtinou: Jděte s radarem do háje?
17. 4. 2009 Rekordně strašlivé výsledky, neboli Nálada občanů je zatím lepší než situace Uwe  Ladwig
16. 4. 2009 900 000 britských majitelů hypoték se stalo obětí "záporného kapitálu"
17. 4. 2009 Třetina britských vysokých škol se chystá vyhazovat učitele na dlažbu
17. 4. 2009 Ruský ministr financí připravuje zemi na horší časy
17. 4. 2009 V Číně lze vidět záblesk naděje v krizi
17. 4. 2009 Čína plánuje rozšířit námořnictvo
17. 4. 2009 Údajní somálští piráti žalují německou vládu
17. 4. 2009 * * * Osip  Mandelštam
17. 4. 2009 Boj proti radaru nekončí Petr  Pokorný
17. 4. 2009 No řekněte, cožpak mám čas vydělávat peníze? Jan  Paul
17. 4. 2009 Britská policie vymazala "teroristické" fotografie, které v Londýně pořídil rakouský turista
17. 4. 2009 Šéfka Sněmovny reprezentantů žádá vyšetření příčin finanční krize
16. 4. 2009 BBC: "Náš reportér na Blízkém východě porušil zásady nestrannosti"
16. 4. 2009 Robert Fisk: Jak můžeme důvěřovat zbabělé BBC?
16. 4. 2009 Britská vláda bude poskytovat občanům dotaci 150 000 Kč na koupi elektrických automobilů
16. 4. 2009 Somálští piráti by dali přednost rybám
16. 4. 2009 Habsburky zlikvidoval incest, zjistila studie
16. 4. 2009 Patnáct set indických zemědělců spáchalo sebevraždu kvůli zadlužení
16. 4. 2009 Na slinutých píscích prezidentských slibů Karel  Dolejší
16. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Jaký byl smysl setkání G-20? Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2009 Stratfor: Obamova strategie na summitech
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2009 Několik rad distributivistům John Michael Greer
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci   
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
1. 3. 2009 O krizi chápání   
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
22. 2. 2009 Místo několika lodí jich připlují miliony   
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer
15. 9. 2008 Nepoučitelný ministr u duchcovského viaduktu a návrat do 19. století Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
9. 8. 2007 Idea levice Eli  Zaretsky
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2009 Šéfka Sněmovny reprezentantů žádá vyšetření příčin finanční krize   
17. 4. 2009 Rekordně strašlivé výsledky, neboli Nálada občanů je zatím lepší než situace Uwe  Ladwig
17. 4. 2009 Je Amerika nové Rusko?   
17. 4. 2009 Přehodnocení produktivity americké ekonomiky   
17. 4. 2009 Ruský ministr financí připravuje zemi na horší časy   
17. 4. 2009 V Číně lze vidět záblesk naděje v krizi   
17. 4. 2009 Několik rad distributivistům John Michael Greer
16. 4. 2009 Na slinutých píscích prezidentských slibů Karel  Dolejší
16. 4. 2009 O nebezpečí inflace a deflace, neboli O rozdílné roli politiků a ekonomů Uwe  Ladwig
16. 4. 2009 O Rakousku   
16. 4. 2009 Pentagon klade důraz na alternativní paliva a úspory   
16. 4. 2009 Patnáct set indických zemědělců spáchalo sebevraždu kvůli zadlužení   
15. 4. 2009 Americké komunity tisknou lokální měny   
15. 4. 2009 Stratfor: Obamova strategie na summitech   
15. 4. 2009 Krugman: Rakousko je horkým kandidátem na státní bankrot