18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2008

Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace

John Michael Greer

Jednou z těch zajímavějších věcí, které se objevily v nedávných debatách o budoucnosti zemědělství po ropném zlomu, je přetrvávající moderní sklon hledat jednoduchá řešení komplexních problémů. Jeden takový příklad jsme viděli před pár týdny, když čtenář na diskusi o kompostování odpověděl komentářem, v němž tvrdil, že kompostování bylo ztrátou času a místo něj jsme se měli věnovat mulčování.

Pro ty, kdo se příliš nevyznají v současném organickém zahradničení, stručně vysvětlím: Mulčování znamená navršit na povrch půdy tenkou vrstvu nekompostovaného organického materiálu -- listí, trávy, nebo co že máte zrovna po ruce. To přispívá k udržení vlhkosti v půdě, omezuje růst plevele a mění organickou hmotu zpět v humus, který zúrodňuje půdu a umožňuje ji lépe obdělávat. Zejména v suchých bioregionech jde o klíčovou techniku organického pěstování potravin.

Na druhé straně však nejde o žádný všelék - a existují jiné bioregiony, kde to až tak dobře nefunguje. V té části severozápadního pacifického pobřeží, kde žiju (tj. v Oregonu -- kd), jsou například vážnými zahradními škůdci slimáci. A mulčování na ně působí doslova jako magnet; zvlášť pokud ho provádíte na počátku vegetačního období, můžete očekávat, že vám slimáci zkonzumují značnou část úrody. Tak jako řada místních zahradníků, i já používám mulčování při zimování zahrady, tj. od konce vegetační doby do začátku setí a sázení, a poté, když je čas připravit záhony pro novou úrodu, mulč zakopu.

Stejně jako řada místních organických zahradníků kompostuji, takže organický materiál se do půdy dostává oběma cestami. Různý materiál se pohybuje po různých trajektoriích: Kuchyňský odpad jde například do kompostu, zatímco podzimní listí shrabávám na hromadu, abych ho použil k mulčování, takže se nakonec rozloží v humus až na jaře. Tyto dvě metody spolu nejsou vůbec v rozporu a doba, kdy zakopávám mulč, je současně také dobou, kdy hnojím záhony kompostem.

Nejde také o jediné dvě možnosti, jak uzavřít smyčku a vrátit organický materiál zpět do půdy. Můžete použít zelené hnojení -- to znamená pěstovat krycí vrstvu jetele nebo jiné plodiny, která v kořenech váže dusík, nechat ji růst celou zimu a na jaře ji zakopat. Můžete kuchyňským odpadem krmit slepice, králíky nebo jiná domácí zvířata a hnůj použít jako potravu pro rostliny. Místo běžného kompostu s bakteriálním rozkladem organického materiálu lze použít bednu se žížalami. Můžete sáhnout i k výpůjčce od technologického hnutí sedmdesátých let, založit akvakulturní systém, krmit nadbytečným organickým materiálem tilapie nebo jiné chutné ryby a použít odpadní vodu k zavlažování.

Která z těchto možností bude řešením výzvy, jíž čelí výroba potravin po ropném zlomu? Když otázku postavíme takto, tedy žádná z uvedených možností nepředstavuje kýženou odpověď. Všechny, v nejrůznějších vzájemných kombinacích, mohou být použitelnou odpovědí na některé z potřeb, které lidé musejí uspokojit, chtějí-li nakrmit své rodiny během skluzu naší společnosti po sestupné části Hubbertovy křivky. Když se na to podíváme jinak, jde o kousky skládačky; každý má své místo, ale žádný z kousků sám o sobě nepředstavuje skládačku celou.

Stejnou logiku lze použít i v obecnější rovině. Jedním z trvajících sporů v komunitě ropného zlomu zabývající se zemědělstvím je volba mezi traktory a další mechanizací na jedné a koňmi na druhé straně. Obě strany mají dobré argumenty. Na jedné straně stojí velká farma, která je s to vyrábět potřebný biodiesel s využitím zhruba 10% své rozlohy oseté olejninami, zatímco k nakrmení koní poskytujících stejný výkon je třeba rezervovat až 30% rozlohy. Ale z druhé strany, chcete-li nové koně, nepotřebujete továrnu a rozsáhlé energetické a materiálové vstupy -- koně se o to postarají sami, se znatelným nadšením a bez potřeby použít jiné nástroje než ty, kterými je příroda sama vybavila -- a řádně krmený kůň také produkuje značné množství výborného organického hnojiva, což o traktoru rozhodně říci nelze.

Která volba je nejlepší? To závisí na celé galaxii faktorů, z nichž pouze nemnohé lze předvídat na bázi abstraktních argumentů. Pokud v éře po ropném zlomu přežije dostatečně velká část industriální ekonomiky, takže budou dál existovat továrny vyrábějící traktory a dopravní sítě schopné dostat traktory k farmářům, činí to traktory životaschopnějšími; pokud se ale industriální ekonomika rozsype na kousky, spor bude rozhodnut ve prospěch koní. Otázka výměry, plodin a podnebí je rovněž klíčová; řešení, které může být nejlepší pro 16.000 akrovou pšeničnou farmu na Velkých pláních, se může ukázat zničujícím v podmínkách 25 akrové vagónové farmy produkující zeleninu na předměstí některého z měst západního pobřeží.

Z uvedených důvodů nemá ani traktor, ani kůň místo na pestrých zahrádkách v zadních dvorech, které sehrály klíčovou roli v úsilí obyvatel bývalého Sovětského svazu přežít hospodářský kolaps - a mohou sehrát podobnou roli, až budou Američané v nepříliš vzdálené budoucnosti nuceni projít podobnou zkušeností. Forma intenzivního organického zahradničení, tak jak ji David Duhon před pár lety zachytil v knize One Circle (Ecology Action, 1985), může zajistit střídmou, ale adekvátní obživu pro jednu osobu na zhruba 1.000 čtverečních stopách půdy, k čemuž vyžaduje pouze ruční nástroje a lidskou práci. Intenzivní zahradničení a extenzivní polní zemědělství nejsou totéž, obojí však patrně sehraje důležitou roli v obživě lidí během éry následující po ropném zlomu.

Jsem přesvědčen, že stejná logika může být aplikována ještě mnohem dále. Vezměme probíhající debaty o možnosti nahrazení ropy a dalších fosilních paliv. Do jisté míry samozřejmě takové řeči přicházejí s křížkem po funuse. Žádná z prosazovaných alternativ nemůže poskytnout stejnou kombinaci dostupného nadbytku, nízkých nákladů na těžbu a zpracování a proteovské flexibility jako fosilní paliva -- a neexistuje žádný důvod myslet si, že by podobná náhrada měla existovat.

Pozemské zásoby fosilních paliv především reprezentují sluneční energii akumulovanou po stamilióny let. Pouze čirý lidský egotismus dokáže ospravedlnit předpoklad, že po spálení tak velké a termodynamicky nepravděpodobné zásoby během několika extravagantních století můžeme očekávat, že nás vesmír vybaví nějakou formou ekvivalentu. Daleko spíše, jak jsem už argumentoval zde i na jiných místech, dojde ke století trvající periodě kontrakce a úpadku, v níž lidé jakožto druh budou muset vystačit s mnohem menším množstvím energie, než na jaké si v nedávné historii přivykli.

Ale ať už k tomu dojde či ne, mišmaš mezi civilizací založenou na nadbytku koncentrovaných fosilních paliv a relativně vzácnými a rozptýlenými zdroji energie, které mají tato paliva nahradit, činí z potyček o to, který zdroj energie je "řešením", jednoduše cvičení v bezvýchodnosti. Dokonce i dnes uhlí, ropa, zemní plyn a další zdroje energie hrají v energetickém hospodářství různé role; budoucnost slibuje ještě větší diverzitu téhož druhu. Je mnohem pravděpodobnější, že budoucnost energetiky představuje jakási bláznivá soustava záplat, v níž každý z dostupných energetických zdrojů plní sobě nejpřiměřenější funkci odhalenou metodou pokusu a omylu.

Podle mne je třeba uznat, že nikdo z těch, kdo jsou dnes naživu, nemá ani to nejmenší ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace -- tedy společnost schopná udržet si relativně vysokou technologickou úroveň na základě obnovitelných zdrojů. Veškeré zkušenosti posledních tří staletí se zaměřily na opačnou část spektra technických společností, kde naleznete civilizace spalující neobnovitelné zdroje tak rychle, jak jen dokážou. Kráčeli jsme po cestě tak daleko, jak to jen šlo; dost daleko na to, aby smrtící konec a konečná stanice byly viditelné pro všechny, kdo jsou vůbec ochotni je zaznamenat.

Ale nemůžeme hledat hotové odpovědi ani ve starší minulosti. Společnosti, které existovaly před průmyslovou revolucí, jsou příkladem toho, jak do lidského života zahrnout udržitelnost, a varováním ohledně důsledků opačného postupu; avšak pouze ty nejomezenější nebo polemické analýzy definují budoucí úkol jako návrat do minulosti. Zdroje nám dostupné a omezení, jimž z historických a environmentálních důvodů podléháme, se od minulých kultur liší natolik, že podobná volba před námi vůbec nestojí. Výzva, před níž v naší dnešní obtížné situaci stojíme, je spíše nutností vstoupit na nezmapované území.

V oblasti energetiky, stejně jako v zemědělství a na mnoha jiných polích, všechno, co máme k dispozici, jsou pouze kusy skládačky. Jejich poskládání do nějakého smysluplného celku si nejspíš vyžádá bezohledný výběr a spoustu pokusů a omylů. To ale dělá ze zvyku vázat se na jedinou odpověď cosi nepoužitelného a staví před nás imperativ vzít v úvahu každou volbu, která je slučitelná s širším projektem budování udržitelné civilizace harmonizované s potřebami biosféry.

Původní text v angličtině naleznete ZDE

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008