18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2008

Kardinální chybování levice

Perex: Ve víru změn poslední dekády minulého století, se pro levici negativně zúročilo nejen autoritářství až diktátorství vlád sovětského bloku, ale především dlouhodobá strnulost a demagogičnost levicového popisu reálného stavu zrychlující se planetizace lidstva. Levice se od té doby, pod teoretickým tlakem svého antipoda, plně podřídila jeho vidění světa, přijala dokonce jeho diskurs a tím ztratila tempo nejen v soutěži s ním, ale především ve svém vlastním vnímání společnosti. Má-li levice opět získat tempo a stát se ideovou silou ponižovaných, ovládaných, neprivilegovaných a -- nebojme se to říci -- zneužívaných, musí jim v prvé řadě předložit takovou ideovou soustavu výkladu světa, která bude co nejvíce odpovídat jejich každodenním zkušenostem. V následujícím textu se pokouším najít některé takového snažení.

V následujícím textu používám slovo levice jako pracovní označení pro všechny, kdo jsou kritičtí k současně převládajícímu ekonomickému, politickému a společnostnímu systému. Nezajímá mne nejen přesnost definice levicovosti, ba dokonce ani to, zda vůbec existuje. Nejde o teoretický text, ale pouze si troufám prezentovat některé protiargumenty vůči převládajícímu trendu současné politické publicistiky ba až propagandy. Z toho důvodu se v následujícím textu nezmiňuji o pojmech a kategoriích, na kterých byl vybudováno přesvědčení klasické levice. Na tomto poli jsou antipodi levice ještě pořád v obranné pozici a "neolevice" musí z odborné analýzy současnosti vydedukovat inovaci svých nosných kategorií, jakými jsou vlastnictví, bohatství, rovnost, spravedlnost a další.

Světová levice se již dávno před rozpadem SSSR dostala do obranného postavení vůči smršti výsledků nových ekonomických, sociologických a politologických výzkumů, završovaných pak v dílech politických filosofů. Popřela tím vlastně sama sebe, protože jedním z odlišovacích znaků reálné levice od zbytku společnosti vždycky byla její kritičnost vůči současnému způsobu uplatňování moci a vlády v celém veřejném a nejen v úzce politickém prostoru. Není cílem tohoto textu hledat důvody dnešního reálného stavu myšlenkového vlivu levice a pravice na veřejný prostor. Nemám zájem dokonce ani o analýzu hloubky zaostávání levicového paradigma oproti jiným. Chci se jen pokusit o popsání některých myšlenkových produktů, které si současná levice nechala vnutit a jež pak v souhrnu považuji za kardinální chybování levicového chování v politice, i v dalších oblastech života společnosti.

Reálný svět se dá nejen popisovat různými jazyky, ale rovněž z různých ideových pozic vykládat až chápat. Jen pro příklad; naprosto stejnou společenskou situaci ve své celistvé pojmové struktuře úplně jinak vyjádří katolický teolog, indický mystik, či západní vědec. Filosofové pocházející z tak odlišných ideových líhní pak následně s úplnou samozřejmostí najdou pro uvedený popis nejen různá zobecnění, ale až totálně odlišné výklady. Stejné je tomu při popisu veřejného prostoru ze zorného úhlu konzervativního myslitele, liberála, socialisty, komunisty, anarchisty, hlubinného ekologa a dalších. Všichni vypovídají o jednom a tomtéž světě, ale používají k jeho popisu jiných pojmů, přes filtr svého přesvědčení v něm vnímají především jiné jevy a hlavně pro své chování vyvozují až zásadně protikladná odůvodnění.

Ne nadarmo si proto každý odborník na veřejné působení stráží především svou pojmovou strukturu výkladu okolního světa. V ní je totiž v koncentrovaném stavu uložena nejen sama podstata jeho vnímání světa, ale i způsoby konkrétního působení v realitě.

Levice ve výzkumu, popisu a konečně výkladu světa ztratila tempo a z toho důvodu se dostala do obranné pozice vůči nově vzniklým paradigmatům. Musí dodneška přijímat diskurs svého soutěžního odpůrce, operovat pouze s jeho vydedukovanými pojmy a tím se definitivně na dlouhou dobu dostává do defenzívy i v celém reálném veřejném prostoru.

Oblast hospodářství

Levice v prvé řadě podlehla výkladu svého rivala v hospodářské sféře. Nedokázala široké veřejnosti prezentovat především skutečnost, že současní politici v mocenských pozicích vůbec nerozlišují ekonomické zákonitosti od tezí, hypotéz až celých teorií popisujících ekonomické jevy z hledisek širších vědních oborů. Levici se v jejích výkladech nepovedlo oddělit politické filozofování, čili politickou ekonomii liberálů, od vlastní makroekonomie a mikroekonomie. Česká levice navíc po celé polistopadové období neuměla dokazovat, že politickou mocí prosazovaný model tržního hospodářství je zastaralou a na ideologii zdegenerovanou cestou do minulosti a ne do současné ekonomiky Západu. Do dneška nedokáže ani demaskovat populismus coby hlavní devizu politika, který se od samého počátku vydává za tvůrce přechodu od plánované do tržní ekonomiky. Levice neumí široké laické veřejnosti objasnit, že ne všechno, co je dneska prezentováno jako ekonomická věda, jí opravdu je. Že převládající myšlení politiků záměrně neodlišuje politickou ekonomii od současně převládajících trendů politické filosofie. A že konkrétně v naší zemi směsice ekonomie, politické ekonomie a politické filosofie zdegenerovala na vládnoucí ideologii, silně zvulgarizovanou populistickými vůdci.

Levice mimo jiné přistoupila na hru svého soupeře, který vydává současné tržní hospodářství za jediný možný ekonomický systém. Levice si ani netroufla veřejnost upozornit na to, co odborníci filozofující o národohospodářství ví již celá staletí. Za prvé že je rozdíl mezi trhem a dneska převládající formou tržního hospodářství. Za druhé, že i sám trh kdysi vůbec nebyl a není žádný důvod, aby zase jednou nebyl. A za třetí, že vedle tržní ekonomiky existují i jiné hospodářské soustavy jako kupříkladu zvyková, příkazová a že tedy v budoucnu se mohou vyvinout i dosud naprosto neznámé ekonomické soustavy, které si dneska neumíme ani představit, nadtož modelovat. Levice v posledku nedokázala dodnes odůvodnit, že naprostá většina současných teoreticko-ekonomických poznatků vydávaných za absolutní ekonomické pravdy, platí pouze a jen pro hospodářskou soustavu jen jednoho, přesně definovaného typu tržní ekonomiky. Že slouží pouze a jedině k popisu a nedokonale snad i k hospodářskému rozhodování v prostředí ziskové ekonomiky s neregulovanou konkurencí, úvěrovým financováním a dominancí spekulativního kapitálu.

Levice dále podlehla názoru, že současný systém, nazývaný zkratkově kapitalismem, je úspěšný proto, že vyplývá ze samé přirozenosti člověka. Tedy z jeho agresivity, soutěživosti, tužeb po úspěchu až moci a podobných vlastností. V prvé řadě levice proti svému soupeři nedokázala, že agresivita není lidem přirozenou, ale pouze přírodní vlastností, že je navíc jakýmsi pozůstatkem, doslova atavismem predátorství v evoluci člověka, čili přežitkem jeho zvířecí přirozenosti. Skutečnou lidskou přirozeností naopak je, že se v průběhu evoluce zbavuje rysů zvířecí přirozenosti. Výzkumy naopak ukazují, že skutečnou přirozeností člověka, ale především samou podstatou konstituce lidstva, je spolupráce a vzájemná pomoc. V dějinách vývoje našeho druhu to byla především, ne-li dokonce dominantně, právě spolupráce jedinců při obraně proti silnějším predátorům -- v dobách kdy byl člověk převážně býložravec, či všežravec až mrchožrout -- co významně rozhodlo o vzniku člověka coby tvora překonávajícího svou přírodnost. Spolupráce je tedy vedle řeči a tvůrčí invence, zásadní přirozeností člověka odlišující jej od přírodních tvorů.

Troufám si rovněž pochybovat, že polidštěná agresivita na pouhou soutěživost je jakousi přirozenou vlastností všech lidí. Za celý život jsem poznal mnohem více lidí nesoutěživého typu. A naprostá většina lidstva, snad vyjma profesionálních sportovců a politiků, nepovažuje soutěživost za podstatný prvek svého životního stylu. I touha po úspěchu u většiny lidí končí skoro vždy pocitem celoživotního zajištění. Nejspornějším projevem polidšťování přírodní agresivity je pak touha po moci. Souhlasím spíše s Hegelem a dalšími skutečnými filosofy kteří tvrdí, že tato lidská "přirozenost" od počátků člověčenství rozděluje lidstvo na dvě hlavní skupiny, na panstvo a ty druhé. A že jen lidé s panskými sklony dokáží v sobě přemoci nejsilnější pud, pud sebezáchovy a riskovat vlastní život jen pro šanci dobýt si nadvládu nad jinými. Což v žádném případě není ani většinovým jevem, nadtož všeobecným jevem jakési lidské přirozenosti.

Levice v mých očích nedovede především teoreticky potvrdit, že současný tržní systém není důsledkem jakési přirozenosti lidí. Nedovede do dneška odhalit, že současný ekonomický systém je pouze výsledkem "přirozenosti" současné úzké panské vrstvy. Jenom ta, a nikdo jiný, současný tržní systém svým rozhodujícím vlivem pozvolna vytvořila, a později, prostřednictvím z ní odvozené politické nadvlády, dokonce kodifikovala jako právní řád celé společnosti. Na všem, co převládající publicistika vydává za přirozené je přirozeným pouze to, že přirozeně slouží k jakoby přirozené nadvládě menšiny nad obrovskou většinou. Takováto přirozenost je pragmatickou demagogií nejsilnějších, šířenou jejich intelektuálními slouhy pouze za účelem udržování nadvlády až do formy světovlády.

Závěrem k této oblasti se přikláním k názoru, že přijetím paradigmatu o absolutní jedinečnosti tržní ekonomiky v dějinách lidstva, se levice podřídila vidění svého rivala a tím se nejen duchovně omezila, ale doslova si zabránila získat určující tempo v celé sféře ekonomiky a to nejen v pouhém jejím popisu a výkladu.

Tak zvané sociálno

Čeština má problémy s užíváním slova sociální. Slovníky pro něj nachází mnoho významů. Nejvíce, dokonce až 17, jsem jich našel v Sociologickém slovníku Bohumila Geista z roku 1992. Za nejširší pojetí sociálního lze podle něj vnímat ekvivalenty celospolečenskosti a za nejužší pak dobročinnosti. V prvém případě se přikláním spíše k užívání slova "společnostní", které nabízí Jaroslav Krejčí ve své monografii "Postižitelné proudy dějin". Pro druhé pojetí preferuji spojení "sociální v užším slova smyslu". Tolik na začátek před úvahami nad dalším omylem levice.

Ještě za větší chyby levice, než které jsem dosud uvedl, vnímám fakt, že přistoupila na neoliberální oddělování sféry hospodářské, od jakési oblasti sociální v úzkém slova smyslu. Levice zásadně chybuje, když přistupuje na rozdělování původního národohospodářství na "čistou" ekonomiku a sociálno coby jakousi solidární dobročinnost. Levice si tím konkrétně nechala vnutit oddělení produkce, obchodu a finančnictví od sociálního, zdravotního a zaměstnanostního zajištění i od všech veřejných a sociálních služeb. Nedokázala prosadit pojímání života lidského společenství jako hospodářského, sociálního a ekologického komplexu. Striktním oddělením ekonomiky od zbytku dovršila absurditu marxistického, nikoliv ale Marxova, rozlišování na ekonomickou základnu a kulturní nadstavbu. Levici se z jejího vědomí taktéž vytratila veřejná služba a přijala koncepci jakési mlhavé veřejnoprávnosti. V konečném důsledku tak přistoupila na koncepci, podle níž hospodářství neslouží člověku, ale člověk doslova "funguje" jako prvek ekonomického systému. Konkrétně jako objekt anonymní síly, zvané hospodářská konkurenceschopnost, což je ovládaným podivně prezentováno jako údajná svobodná volba.

Levice chybovala i tím, že nepřijala do své soustavy a proto ani nerozvíjela, teorie institucionální ekonomie. Čímž dala svým oponentům prostor k osočování, že prostřednictvím státní moci doslova rozhazuje, či lehkomyslně utrácí, co jiné vlády našetří. Levice nedocenila, že zákonitosti nalezené institucionálními ekonomy může využít pro své pojetí antimonopolní ekonomiky, pro levicové chápání svobodného tržního hospodářství, ba dokonce pro vygenerování levicové morálk v celé národohospodářské sféře.

Rozbitím národohospodářské nauky, vyučované kupříkladu ještě za první republiky podle učebnic profesora Engliše, na dnešní ekonomii a sociální nauky, byl antipody levice vytvořen teoretický základ pro politické oddělení hospodářství od sociálna a především pro redukci sociálního pouze na charitu a dobročinnost, poskytovanou milostivě jako drobty ze stolu úspěšných pouze hendikepovaným. Nevyužitím poznatků institucionální ekonomie ztratila levice účinný teoretický nástroj pro politiku regulací coby prostředku zajišťování maximálně možné rovnosti v prostředí živelného trhu mezi svobodnými bytostmi.

Mystifikace sociálním kapitálem

Velké selhání levice se projevuje v pojetí kapitálu. Přistoupila na koncepci jakéhosi lidského, sociálního, hmotného a dalších kapitálů, čímž si nechala vzít nástroj pro popis vzniku a především jakoby nikdy nekončícího růstu obrovské diferenciace v bohatství, pro odhalování nespravedlivosti jeho rozdělování, pro nalézání vzniku privilegovaností a konečně pro vysvětlování neoprávněnosti ovládání jedněch lidí jinými. To, co vydává současná politická ekonomie až ekonomická filosofie za sociální, lidský a další kapitály, není vůbec kapitálem v pravém smyslu slova, ale pouze produkčními zdroji. Navíc například sociologové rozlišují dokonce minimálně tři různá pojetí sociálního kapitálu, čímž ještě více celý problém kapitálu zamlžují. Hlavním rysem nelevicového výkladu sociálního kapitálu pak je, že jím zdůvodňují úspěšnost jedince na trhu.

Kapitál v levicovém pojetí je ale ve své hluboké podstatě pouze jeden. Navíc jde o mezilidský vztah a ne o nějaký hmotný objekt. Liberalizující filosofové sice sociální kapitál pojímají také jako mezilidský vztah, ale spíše skupinový a ne všelidský až globální. Zdůrazňují, že zahrnuje původ jedince, jím získanou příslušnost do různých skupin a schopnost využívání mezilidských vztahů ke svému prospěchu. Zatím co kapitál v levicovém myšlení je především směnou a penězi zprostředkovaný způsob, zajišťující jedněm lidem přisvojování si výsledků činnosti až práce jiných lidí. Jinými slovy je kapitál pouze a jenom souhrnem těch vztahů, které umožňují akumulaci bohatství do rukou nemnohých a následné vytváření jejich vlivu až nadvlády nad zbytkem společenství.

Sociální stát? Není o co stát

Z redukce sociálního na pouhou dobročinnost, si nechala levice vnutit i zdeformované pojímání sociálního státu. Ten v polovině devatenáctého století sice začal vznikat skutečně jen jako státní zajišťování rolí, které do té doby vykonávala výlučně širší rodina, takže naplňoval pouze úlohy v oblasti úzkého pojetí sociálna. Ale po druhé světové válce se již prokazatelně začínal vymaňovat z pouhé charitativní úlohy a přerůstal v novou koncepci. Pozvolna se vytvářely instituty v celé oblasti sociálna, v jeho co nejširším chápání. Měnil se tak ze státu sociálního na stát blahobytu, přesněji co nejširšího blahobytu a ještě přesněji, ve stát co nejrovnoměrněji rozdělovaného blahobytu pro všechny.

K tomu si pouze dovoluji připodotknout, že sociální stát není vůbec projektem levice a tedy ani jakýchsi levicových sociálních inženýrů. Naopak, je konstrukcí pravicově jednající moci. Měl pouze zamezit živelnému, až násilnému zajišťování si nejnutnější obživy těmi, kdo to již nedokázali legitimním způsobem. Levice, alespoň ta nejautentičtější, dokonce sociální stát odmítá. Koncepčně prosazuje a hledá, nyní již v globálním rozsahu, metody a právně kodifikované instituty pro co nejspravedlivější realizaci rovnosti přirozeně nerovných lidí.

Koncept sociálního státu je onou příznačnou "zlatou střední cestou", čili základní problém nikdy neřešící, jen oddalující riziko konfliktů, jehož je problém původcem. Třetí cesta, i ta oslavovaná Blair-Giddensova, je metodou valení problémů před sebou, přinejmenším jejich aktuálním zmírňováním na únosnou míru. Ovšem podstatu problému nikdy neřeší a mnohdy ani nehledá. Koncept sociálního státu pouze udržuje nadvládu privilegovaných v mezích tolerance bezmocných. Takovou koncepci řešení základního sociálního problému pak na smetiště historie odsuzuje současné vznikání globální vesnice.

Globalizace? Ne -- globalismus

Dalším zásadním omylem levice je přijetí a další operování s nic neříkajícím pojmem globalizace. Nechci opakovat mnohomluvné definice tohoto vágního slova. Stručně jen říkám, že levice nedokázala oddělit planetizaci druhu homo sapiens sapiens, od globalismu. Planetizace člověčenstva je totiž logickým krokem lidské evoluce, započatým již v dávnověku rozšířením současného typu člověka po celé zeměkouli a dnes se konkrétně projevující v podobě celosvětového rozšíření ziskové, úvěrové a spekulativní ekonomiky. Zatímco globalismus je především dominancí finančních, těžařských a zbrojařských nadnárodních korporací v celosvětovém hospodářském prostoru, včetně jejich snahy metamorfovat svou ekonomickou sílu v politickou moc a všestranný společnostní vliv. Stručně vyjádřeno je globalismus teorií a praxí planetární formy hospodářského imperiálnosti s totalitarizačními ambicemi. Dosud tedy reálně nejvyšším představitelným typem imperialismu.

Levice stále neumí kupříkladu prokazovat, že evoluce planetizace je urychlována technikou a vědou již celá staletí a dnes konkrétně dosáhla doslova předstupně konstituování noosféry v pojetí Pierre T. de Chardina. Jinými slovy že dneska probíhající informační éra vytvoří základ pro celosvětové lidství, tvarování planetárního člověčenství. Globalismus samotný že je naopak v současnosti nejviditelnější v diktátu, nebo alespoň zřetelné nadvládě obchodních korporací nad politickou reprezentací národních států. Což se nejvyhraněněji projevuje v podbízení se až korupčním chování vlád vůči rozhodujícím finančním podnikatelům, honosně pojmenovávaných globálními investory. Ze jmenovaných nedostatků levice vyplývá, že ani nehledá metody zabraňující celosvětovému ekonomickému imperialismu nadnárodních korporací, čili prosazování jejich vlivu až v celosvětové politice. A již vůbec nedokáže veřejnosti vysvětlit, že v tomto ekonomickém imperialismu je zárodek i nejvyšší ho rizika nejen pro planetární lidství, ale pro každého člověka. Možnost nejen politické nadvlády, ale dokonce až diktatury finančníků, pokud se jim podaří ovládnout energetické zdroje. Za její zisky se totiž vždy dá koupit jak politická, tak především vojensko-zbrojařská, jediná to skutečná moc, umožňující totalitní nadvládu.

Stát

Globální procesy mimo jiné zásadním způsobem modifikují pojetí státu. Levici se v této situaci vytváří jedinečný prostor k vyvrácení tvrzení jejích odpůrců, že zneužívá státu k jakémusi nezaslouženému přerozdělování blahobytu, že jeho byrokratizací vytváří nadvládu institucí, že omezuje, až v některých sférách znemožňuje, svobodné chování jednotlivců a v celkovém důsledku že tedy demotivuje aktivitu činorodých. Levice úplně zapomněla zdůrazňovat zakladatelskou ideu státu. Onu smluvní teorii státu, podle níž nejhlubším smyslem existence státu je zajišťování společného dobra. Zdůrazňuji společného dobra, protože jinak by nemělo pro nikoho smysl se sdružovat, když by se o některé formy dobra musel starat sám.

Tak jako byl pro společné dobro monopolismus krocen institucionálními prvky národohospodářství jednotlivých států, tak i planetizující se ekonomika bude muset být regulována celoplanetárními institucemi, nemá-li se stát podhoubím celoplanetární diktatury nejsilnějších účastníků tržního hospodářství. Ovšem institucemi opravdu celoplanetárními a ne pouze takovými, které si národní státy nejsilnějších ekonomik vytvořily k účinnějšímu zajišťování svých zájmů na celém světě. Naprostým minimem pro současnost by měly být regulační, ale především kontrolní celosvětové instituty zabraňující světovládným tendencím SB, MMF a WHO, jež jsou pod praktickou kuratelou soukromého sektoru z několika nejbohatších zemí Západu.

Nutné vytváření nadstátních institucí, které je vyvoláno planetizací ekonomiky, automaticky bude modifikovat roli národních států. A o tom procesu levice nedokáže dneska říci prakticky vůbec nic, i když právě v této sféře již dávno měla představit minimálně své pojetí demokratizace společnosti.

Demokracie a demokratizace

Levicová popularizující publicistika, ale především politici samotní, nedokáží veřejnosti vysvětlit vágnost vůdčích pojmových ikon pravice, jako jsou například demokracie, či svoboda. Levicoví politici sami nerozlišují kupříkladu ani mezi demokracií a demokratizací. Nedokáží jasně sdělit, že současný stav demokratického politického systému, tak zvaná zastupitelská demokracie, se naprosto mylně pojmenovává demokracií. Není totiž ničím víc, než kodifikovanými pravidly, s jejichž pomoci se vytváří vrstva mocenských profesionálů, a především že udržuje permanentní nadvládu vrstvy profesionálních politiků nad zbytkem společnosti. Levice nedokáže jasně veřejnosti dokázat, že takto pojímaná demokracie je fakticky polyarchií, čili vládou až nadvládou maličké skupinky nad celou společností. Levice nedokáže jasně vysvětlovat, že celá ta posvátná demokracie není nic víc, jak sebeorganizace společnosti pod rozhodujícím vlivem atavisticky "přirozeného" predátorství, obsaženého v charakterech reprezentantů současné panské vrstvy. Že její celosvětové rozšiřování, dokonce i za pomoci vojenského násilí, je pouze dlouhodobě se vyvíjející nadvládou zmíněné panské vrstvy nad zbytkem světa. Že takováto "demokracie" vytváří vrstvu privilegovaných, kteří ve vlastním zájmu dokonce svou nadvládu legalizují, čili kodifikují do právní formy. A pro zachování svých privilegií jsou schopni využívat veškerých silových prostředků.

Levice ve veřejném prostoru rovněž neumí prosadit názor, že vlastně neexistuje žádná abstraktní demokracie, za níž obvykle mocní ukrývají svou nadvládu. Že je jen a jenom tolik konkrétních typů demokracií, kolik je ústav států, jež se prohlašují za demokratické. Že základní definicí každé konkrétní demokracie je pouze a jenom ústava daného státu. Levice se podle mých znalostí ani nepokusila z takto definovaných konkrétních příkladů demokracie vydedukovat alespoň některé charakteristické rysy, které by následně prosazovala jako obecnější pojetí demokracie coby způsobu vlády. A také nedovede ani dostatečně přesvědčivě dokazovat, že v praxi se veškeré demokracie v provedení jejího antipoda zredukovaly pouze na tak zvané svobodné volby.

Levice nedokáže před veřejnost předestřít v plném rozsahu rozdíl mezi demokracií a demokratizací. Zásadní oddělení konstituování vládnutí, od skutečných institutů zajišťujících realizaci moci v rukou jejího jediného suveréna. Jenom proto si mohou dneska dovolovat "zvolení" politici považovat sami sebe za něco "demokratičtějšího", a tím pro spravování celé společnosti významnějšího, než jsou občanské iniciativy, aktivity, spolky, sdružení a další samoorganizovaní příslušníci mocenského suveréna. Levice neumí přesvědčit, že demokratizace je mnohem víc než demokracie, že jde v prvé řadě o soubor metod a institutů, které každému, kdo má zájem o participaci na moci, garantují možnost svůj hlas uplatnit. A ne se pouze zúčastnit soutěže o moc a pak jako poražený jenom bezmocně sledovat vítězovo mocenské pohrdání jeho názorem. Že je demokratizace také zajištěním reálné možnosti spolurozhodování pro každého, kdo se chce podílet na spravování ba řízení ve všech věcech svého zájmu.

Levice nedostatečně prosazuje pojetí, podle něhož je demokratizace složitým leč komplexním, neustále obnovovaným spolupůsobením participace, plurality, subsidiarity, občanského společenství, otevřené společnosti a všech, i dosud neexistujících projevů vůle organizujících se jednotlivců v dění komunit, jejichž jsou příslušníky.

Z tohoto zorného úhlu je samotná demokracie, navíc zredukovaná na pouhé účastenství ve "svobodných volbách", fakticky karikaturou široce pojímané demokratičnosti. Takže levice by měla za svůj hlavní program propagovat a prakticky nastolovat všechny možné prvky demokratizace demokracie.

Svoboda.

Snad nejtragičtěji se levice vůči veřejnosti prohřešila přijímáním filosofické doktríny liberálního pojetí svobody. Jednak proto, že vůbec operuje tímto abstraktním pojmem, ale hlavně pak proto, že přijala jeho totální osamostatnění od ostatních hodnot, nebo minimálně dominanci nad všemi ostatními hodnotami.

Levice neumí sdělovat, že neexistuje žádná abstraktní svoboda. Že jsou jen desítky ba stovky projevů konkrétního svobodného chování. Především odporu vůči nadvládě, útlaku až zneužívání. Že každý člověk má svobodu volby v tisícovkách svých životních situací. A lidské komunity od rodiny přes zájmová a jiná společenství mají právním systémem kodifikovaná práva na určité konkrétní projevy svobodného chování až nezávislosti na moci. Člověk jako občan má rovněž určité, jasně definované, ale vždy pouze konkrétní svobody. Stejně tak i obce ve státě a stát v celosvětovém společenství. Nikde v reálném životě nenajdeme žádný projev svobody v mytické formě jejího obecného pojetí. A pouze díky rozvoji lidských vztahů se může v každé chvíli ukázat, že bude zapotřebí kodifikovat nějaký nový, konkrétní druh svobody, který dosud ani neexistoval. Svobody v levicovém pojetí nejsou, ba ani nemohou být měřítkem všech jiných mezilidských vztahů. V žádném případě pak není svoboda hodnotou nadřazenou jiným humanitním ideálům. A vůbec ne dokonce mírou všech.

Levice dále neumí zdůvodnit, že žádná konkrétní svoboda nikdy nemůže existovat sama o sobě. Tím by se totiž stala svobodou výlučně nejsilnějších, nejvlivnějších, nejmocnějších a tedy nakonec minimální menšiny, přinášející riziko až totální nesvobody naprosté většině. Pro levici je proto každá svoboda například neoddělitelná od rovnosti. Zdůrazňuji rovnosti, ne stejnosti, jak se snaží princip rovnosti zdiskreditovávat antipodi levice. Ti sice uznávají rovnost všech lidí kupříkladu před zákonem, dokonce jakousi rovnost danou stvořením, ale v praxi dělají všechno proto, aby si až kodifikováním do zákonů ubránili všechny své výsady. Proto i náš právní řád má v sobě prakticky zakomponované všechny dosavadní výsledky zájmů všemožných vlivových a mocenských skupin od minulosti až po dnešek a při tom je neoprávněně prezentuje jako obecné svobody dosažitelné pro všechny.

Nechci dneska o této ikoně současného myšlení Zápaďanů říci nic víc, než že již v roce 1838 jeden náboženský myslitel žijící ve Švýcarsku, tedy v protestantské zemi, napsal o svobodě následující slova: "Ve vztazích mezi silnými a slabými je svoboda zotročovatelem a jen zákon může zajistit osvobození od tohoto útlaku".

Solidarita -- spolupráce

Ani pojem solidarita nepatří do pojmového, tvůrčího arzenálu levice ve formě, do jaké jej posunula pravicová propaganda. Což opět levicoví politici nedokáží ani veřejnosti prezentovat, nadtož v politické praxi uplatňovat. Solidarita se vyvinula jako projev lidumilnosti úspěšných, a dodnes je výrazem jejich blahovolného milosrdenství k poraženým v oné honbě za úspěchem, za bohatstvím. Pokud by levice hledala svou vlastní náplň principu solidarity, měla by ji vidět spíše ve spolupráci, ve vytváření šancí pro sdílení, spolupodílení a ne až v milostiplné útrpnosti k neúspěšným. Navíc poskytované poraženým podle subjektivního posouzení ze strany úspěšných. Levice by proto měla současný, zúžený koncept solidarity rázně odmítat. Není přece metodou vytvářející šance k rovnosti nestejných, ale právě naopak minimálně udržuje nerovnosti vzniklé původem, majetkem předků, a všemi následnými šťastnými náhodami.

Levice, pro niž jsou klíčovými, nikoliv však nad ostatními humanistickými ideály nadřazenými, pojmy rovnost, sociální spravedlnost a jejich ekvivalenty, musí proto v reálné politice prosazovat všechny formy společnostního sdílení. Spolupráci v každé instituci, společnostní sféře a životní situaci jedince, čili jak ve sféře hospodářské, tak ve všech pospolitostech až po politické instituce.

Spolupráce jako levicová forma odmítání úzké solidarity vyrůstá již z přesvědčení, že vlastnictví nikoho ze současníků není výsledkem pouze jeho osobní činnosti. Všechno co má každý z nás, ale i všichni společně, je minimálně výsledkem úsilí všech našich předků. Dneska je již absolutně nemožná existence jedince bez užívání výsledků cizí činnosti a práce. Takže principem všelidského soužití nemůže být solidarita úspěšných až nejúspěšnějších s většinou, ale spolupráce na všech stupních organizovanosti.

Z čehož například plyne, že podnikatel nemůže většinou podnikat bez zaměstnávání jiných a určitě ne bez spotřebovávání jeho produktů jinými lidmi. Činorodý podnikatel tedy poskytuje "dobrodiní" zaměstnanosti asi tak významně, jak mu jeho zaměstnanci dávají šanci podnikat. Když nemohou bez sebe existovat, měli by se podle toho chovat. V žádném případě nelze za spolupráci vydávat teprve přerozdělování výnosů, faktického to výsledku společného podnikání, jen prostřednictvím mzdy, navíc je-li výsledkem sociálních střetů ať již ve formě kolektivní smlouvy, či dokonce nátlaku jedné, či druhé strany.

Koncept úzkého vnímání solidarity musí levice z principu odmítat dále proto, že je pojetím hypertrofovaného vnímání svobody. Ultraliberální myslitelé jsou kupříkladu pod vlivem principu solidarity přesvědčeni, že lidé jsou dostatečně socializovaní, v jejich pojetí solidární již tím, že z vyšších příjmů platí například vyšší daně. Navíc mnohdy bez progresivity a dokonce s mnoha výjimkami. Nedovedou pochopit, že jim poskytnutá možnost získávat vyšší příjem má prazáklad v jimi vynucocvaené "solidaritě" velkého množství jiných, kteří musí vykonávat práce méně honorované, leč z celospolečnostního hlediska naprosto nezbytné. Přerozdělování bohatství totiž vůbec nezačíná teprve sociálními konflikty nad výnosy práce a pracovní činnosti, ale již při dělbě osudu, čti pracovního zařazení a dalších náhodných okolností.

Tato praxe je dneska nejviditelnější na evropském zemědělství. Potraviny jsou bezesporu nejnezbytnější komoditou pro život všech lidí, ale jejich evropští producenti se touto činností neuživí a musí být dotováni z ostatních činností. Naskýtá se otázka, nakolik jsou potom racionální vysoké příjmy těch, z jejichž daní nakonec musí být zemědělci dotováni. Argumenty, že se evropští zemědělci nedokáží adaptovat na světové trhy je liché, protože skoro ve stejné situaci jsou i zemědělci v USA. Ba dokonce se musí dotovat velkoprodukce některých potravinářských surovin i v technologicky málo rozvinutých zemích.

Místo závěru

Jak jsem se zmínil na počátku, text neobsahuje ani zmínku o hlavních "ikonách" levicového myšlení. Záměrně. V těchto oblastech má levice i dneska pořád náskok nad svým protějškem a to nejen v teorii, ale především v praxi, která se projevuje neobvyklou četností forem reálného, ač zatím málo účinného odporu proti převládající všesvětové moci. Současná levice musí dnes řešit dvojí problém. Na jedné straně demaskovat mystifikační charakter současnou mocí prezentovaných výkladů světa, v němž žijeme. A to až do takové formy, která levici opět vrátí tempo v ovlivňování dějů. Na druhé straně musí dokázat prožívanou skutečnost analyzovat aktuálněji a tím přesněji, aby svá osvědčená až úderná témata inovovala natolik, že se stanou opět všeobecně přijímanými, tentokrát dokonce v celoplanetárním měřítku.

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008