17. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2008

Sobci, masochistky a ryby bez ploutví

Milan Kundera: "Představ si, že tě na ulici zastaví blázen a bude ti tvrdit, že jsi ryba. Budeš se před ním svlékat a budeš mu dokazovat, že nemáš ploutve? Vždyť je to pod tvou úroveň." - Jan Čulík cituje po paměti Směšné lásky, povídka "Eduard a Bůh".

Odpovídat na kategorická generalizující tvrzení mnohé ženy unavuje či přímo nudí.... Jsou nám předkládána zevšeobecňující tvrzení o "ženské podstatě", o "ženském masochismu", o "ženské nevyzpytatelnosti", povídavosti, o závisti penisu, o slabosti pro násilníky, o tom, že my ženy neumíme řídit, že neumíme číst v mapách, že nám nejde matematika, že nás nezajímají věci veřejné, že se mezi ženami nenajdou geniální tvůrkyně a myslitelky, že nám nikdy nejde o sex, ale vždy o vztah (pokud nejsme nemocné nymfomanky), že jsme od přírody obětavě a nesobecké (pokud jsme normální), že se od přírody umíme skvěle starat o děti a zároveň že jako matky neseme vinu za všechny jejich vady, že u mužů oceňujeme peníze a ne vzhled, že jsme přízemní, materialistické, nemáme smysl pro cest ani schopnost hrdinství, že nejsme schopny skutečného přátelství a vzájemné solidarity....fantazii se meze nekladou.

Říká se, že stokrát nic umořilo osla: tak přesně to se nám občas stává, když musíme pořád poslouchat takové řeči a očekává se od nás, že něco řekněme na svou obhajobu. Když to však učiníme, stejně sklidíme většinou jen a) blahosklonný posměch b) označení za může-nenavidejici-feminacistku (v ČR) :o)

Lídě jsou různí, muži i ženy. Jejich chování je do značně míry kulturně podmíněné, což je vidět na nepřeberném množství variací lidského chování v různých dobách a na různých místech na světě. Status quo ani idealizovaná představa o minulosti nemohou být považovány za důkaz přirozenosti toho či onoho způsobu myšlení či chování: Jsou "přirozené" mezilidské vztahy v dnešním Norsku nebo v dnešním Afghánistánu? Z argumentace některých je cítit přesvědčení, že obě tyto společnosti jsou "nepřirozeně" vychýleny a tím "přirozeným" uspořádáním je jaksi náhodou právě česká společnost nebo jím byla v nedávné minulosti, např. za první republiky. Světe, div se, k tomuto závěru o vlastní společnosti jako "přirozeném" či "nejlepším možném" uspořádání dospělo během dějin mnoho badatelů, kteří porovnávali nejrůznější jevy (politické systémy, fungování ekonomiky, mezilidské vztahy, náboženství atd.) v různých kulturách - proč asi?

Veřejně akceptovaný model mezilidských a mužsko-ženských vztahů, který je v různých zemích výrazně odlišný, má bezesporu vliv na chování širokých vrstev: stačí srovnat přítomnost s minulostí a všimnout si, jak obrovsky se změnilo chování mužů i žen, ve společnosti i v partnerských vztazích. Myslím, že změny chování jsou pozvolné, ale že společenské modely/ideály chování širokých vrstev skutečně formují - ať už v rámci mechanismu napodobování elit, tak i v rámci různých forem společenského nátlaku - ocenění konformity, trestáni nonkonformity atd.

Psala jsem o "stockholmském syndromu" některých žen, které se naučí obdivovat muže, kteří jimi okázale opovrhují. Nemyslím si, že podobné chování je u žen zevšeobecnitelné, myslím si však, že obzvlášť kvete v některých typech machistických společností. V těchto společnostech ženy potřebují být "spojenkyněmi patriarchátu" a mnohé mají navíc zvnitřněnou svou údajnou méněcennost, která je ve společnosti neustále hlásaná různými explicitními a implicitními způsoby. Jejich "masochistické" chování je logickým produktem prostředí, v němž se pohybují. Dala by se vysledovat jistá paralela s utlačovanými menšinami, které byly často obviňovány z "úlisnosti", "manipulace", "nečestnosti", "servility" či z "posluhování svým utlačovatelům" - byl to však pro ně jediný způsob, jak vést relativně úspěšný život v nespravedlivém systému či -v extrémnějších případech - jak přežít. Lidé tuší, co se od nich očekává, co by měli upřednostňovat, aby byli považováni za přijatelné a normální, za jaké chování budou oceněni a co je naopak nepřijatelné, za co sklidí posměch, co "sníží jejich cenu", zač budou potrestáni.

Existují různé varianty machistických společností. Berouc na vědomí nebezpečí obrovského zjednodušení, hrubě načrtnu dva významné typy: "komunitní" patriarchát od mužů vyžaduje především dominanci a přímou kontrolu nad ženami. Sobectví a bezstarostný individualismus (který popisuje pan Čulík u svých ostravských studentů) rozhodně nejsou považovány ani za mužné ani za záhodné vlastnosti a nejsou mužům tolerovány. Naopak, tyto společnosti jsou posedlé "ctí" mužů a "neposkvrněností" žen. Muži jsou i přes svou individuální nevoli (či svobodomyslnost) velmi silně tlačeni k tomu, aby u "svých" žen tyto normy prosazovali. Na jejich bedra je kladena role "policajta" či "kata". Muž bez závazků je považován za potenciální nebezpečí, je podezřelý, méně vážený než muži se závazky. Mladé ženy jsou pod silnou společenskou a/či rodinnou kontrolou a s věkem jejich prestiž a svoboda roste. Na potomstvo je kladen značný důraz (i když ne nutné na potřeby dítěte jako jednotlivce), neplodnost ženy je tragédie.

(Pro příklady nemusíme chodit do jiných zeměpisných šířek, dalo by se říci, že česká měšťanská společnost poloviny 19. století, v níž žila Božena Němcová, do značně míry odpovídala tomuto modelu).

Individualistický machismus se od "komunitního" patriarchátu značně liší: u mužů se oceňuje především individualismus a citová nezávislost. Proto je pro muže, nikoli však pro ženy, společensky poměrně snadno přijatelné opustit rodinu a kašlat na potomstvo. Sex není pro ženy tabu, naopak, musejí být k dispozici. Ženy stárnutím společensky ztrácejí, spíše než získávají. Ženy nejsou pod přímou kontrolou mužů, zato však musejí živit nejen sebe, ale v případě častých rozvodů i společné potomstvo, což je pro ně obtížné v podmínkách, kdy pracovní trh zvýhodňuje muže a osoby bez závazků.

Samozřejmě se na světě vyskytují i další varianty, kombinace, přechodné stavy atd. I v rámci jedné společnosti mohou existovat různé formy patriarchátu, např. v závislosti na společenské vrstvě apod. Snažila jsem se jen hrubě nastínit, že machismus nemusí mít jen jednu, otevřené represivní formu.

Myslím, že pokud jde o českou post-husákovskou společnost, lze vysledovat soudobý místní machistický diskurz, který nás všechny částečně ovlivňuje, i když se mu můžeme vzepřít a měli bychom o tom, podle mého názoru, vážně uvažovat. Podobá se jiným, ale má i svá specifika:

1) sociální darwinismus, který představuje vládnoucí ideologii přinejmenším v současných velkých městech: obdiv k sobectví ve smyslu kladení rovnítka mezi sobectví, sílu a sebevědomí (fenomén, který rozhodně není zevšeobecnitelný na všechny machistické společnosti)

2) silný individualismus: nezáleží na mínění rodiny ani přátel, lépe řečeno: ani rodina ani přátelé si nedovolí soudit. Záleží spíše na přizpůsobení se obecným modelům individuální úspěšnosti.

3) konzumní přístup k ženskému, ale nikoli k mužskému, tělu a s ním související "svobodomyslnost", nejen pokud jde o promiskuitu, ale i pokud jde o sexuální obtěžování, nevěru a prostituci, a systematické ZNEVIDITELŇOVÁNÍ a ZNEVAŽOVÁNÍ starších žen

4) tradicionalismus vyprázdněný od náboženského obsahu a postavený na fikci muž-živitel a žena v domácnosti, vzdálené od každodenní reality naprosté většiny českých rodin

Když lidé žijí "ponořeni" do tohoto systému, je logické, že to na mnohých zanechá stopy - a pravděpodobně víc na těch, kteří tento systém zvnitřnili, ztotožnili se s ním a usilovně se snaží v něm uspět - a to platí pro muže i pro ženy.

I když tento diskurz ovlivňuje naše chování a rozhodování a institucionalizuje se v podobě sociálních, politických a ekonomických struktur, které výrazně ovlivňují naše životy, nemohu souhlasit s generalizacemi, pokud jde o chování či "přirozenost" jednotlivých českých mužů a žen. Mám pocit, že lidem obecně imponují SEBEVĚDOMÍ, SEBEJISTÍ jedinci spíše než SOBCI, jen lidé často nepoznají, kde je hranice mezi sebejistotou a sobectvím... Samozřejmě uznávám, že existují "masochistky", které vyhledávají sobecké muže, kteří se k ním pak špatně chovají, jak píše pan Březina. Stejně tak existují muži, kteří jsou natolik vnitřně nejistí, že přímo nesnášejí sebevědomé ženy, maskují to agresivitou vůči ním a vyhledávají pasivní povolné figurky, s nimiž mohou manipulovat. Totéž ostatně činí mnohé ženy: těm je však mnohem ostřeji vytýkáno, mají-li partnera "pod pantoflem", zatímco na páry s opačnou mocenskou bilancí není činěn téměř žádný vnější tlak na změnu.

Každopádně nejde o to pranýřovat jednotlivé muže, ženy či určitou společnost, ani nejde o to, idealizovat společnosti jiné, které zase čelí svým specifickým problémům a výzvám. Jde o to poukázat na kulturní podmíněnost všech modelů chování, která se mísí s přírodní podmíněností a vytváří nesčetné množství kombinací, mezi kterými máme částečnou možnost volby. Právě proto, že i přes svůj zájem o postmodernu jsem ve své podstatě proklatě klasickou post-osvícenskou racionalistkou, myslím, že jednotlivci i lidská společenství mohou činit a neustále činí VOLBY, které mění prostředí, v němž žijí. Je v našich silách usilovat o kultivovanou a civilizovanou společnost, ve které se bude všem žít příjemněji, kterou budeme moci všichni považovat za spravedlivější a která nás nebude svazovat neotřesitelnými stereotypy mocenského diskurzu výhodného jen pro některé z nás.

Všem pánům i dámám, kteří mají rádi dějiny vědy a techniky, a hlavně těm, kdož pomýleně tvrdí, že ženy nemají schopnost porozumět technice, doporučuji úžasnou knihu řecko-americké historičky Edy Kranakis, Constructing a Bridge, MIT, 1997.

psáno pro Britské listy a pro www.novezeny.eu

                 
Obsah vydání       17. 3. 2008
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Být nalevo není zločin
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Omluva
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Yee Bow Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"
17. 3. 2008 Nesouhlasím se zevšeobecňováním
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Dostávám minimální mzdu a zůstane mi jen o 1000 Kč měsíčně víc než bych měl v ČR
17. 3. 2008 Rozdíl mezi Independentem a českým tiskem Boris  Cvek
17. 3. 2008 Nerozumím Martině Navrátilové Boris  Cvek
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
17. 3. 2008 Lékař o politice: Prostě a jednoduše, aneb proč potřebujeme radar a NATO
17. 3. 2008 Zemřel prezident České muslimské obce
17. 3. 2008 Poměry na Kubě Petr  Wagner
17. 3. 2008 Obstrukce na Kubě s užíváním internetu
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"   
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje   
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví   
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"   
7. 2. 2008 Opravdu za všechno mohou chlapi? Jiří  Škuba
6. 2. 2008 Islámské studentky lékařství "odmítají dodržovat hygienické předpisy"   
6. 2. 2008 Jsem proti nelidskosti feministické totalitní ideologie   
5. 2. 2008 Národní urážka krásy, žen a mužnosti Sandra  Wain