7. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 9. 2006

Vojáci ve výslužbě proti válce

Doplňující informace k "Otevřenému dopisu hejtmanům krajů, primátorům a starostům měst a obcí v jejichž působnosti má být vybudována protiraketová základna armády USA" sepsaného občanským sdružením Vojáci proti válce

Potěšil nás ohlas, s nímž se setkal náš otevřený dopis, odmítající záměr USA vybudovat na území ČR základnu systému národní protiraketové obrany území Spojených států (NMD). Řada z Vás, jimž byl otevřený dopis adresován, ale i četní občané, kteří se s jeho obsahem seznámili, se na nás obrací s dotazy, připomínkami a vlastními názory i se žádostmi o další informace. Jsme rádi, že jsme tak alespoň malým podílem přispěli k rozvíjení diskuse o této tak aktuální a závažné problematice. Tím spíše, že orgány ČR, většina zahraničními vlastníky ovládaného česky psaného tisku, ale i veřejnoprávní televize a rozhlas zaujímají k diskusi o této otázce vyhýbavé nebo velmi zdrženlivé stanovisko. Zpravidla přitom uveřejňují jen "neoficiální" neúplné, dílčí, mlžící informace, jež mají zcela nedostatečnou vypovídací hodnotu, případně dávají prostor jen názorům, které se z různých pohnutek vyslovují pro zřízení základny.

Zejména státní orgány by měly považovat za svoji povinnost iniciativně, pravdivě a v plném rozsahu informovat občany o všech okolnostech, souvisících s případným vybudováním základny, včetně širších mezinárodních souvislostí takového kroku. Musíme konstatovat, že zůstávají této své povinnosti mnoho dlužny.

Platí to např. o případné smluvní úpravě právního režimu základny zejména z hlediska svrchovanosti ČR, rozhodování o odpálení antiraket, kontrolních pravomocí orgánů ČR nad dodržováním dohodnutého statutu základny zejména pokud jde o zbrojní systémy na ní umístěné a jurisdikce českých orgánů vůči vojákům armády USA..

Občany ČR přirozeně zajímají především přímé důsledky, které by mělo vybudování základny pro jejich život a pro bezpečnost a mezinárodní postavení ČR. Některé z těchto důsledků, avšak zdaleka ne všechny, jsme zmínili v otevřeném dopise. I s ohledem na dosavadní ohlasy považujeme za potřebné předložit Vám ke zvážení některé další skutečnosti.

Pokud jde o ohrožení bezpečnosti ČR a jejích občanů, jež by vyplývalo z existence základny není rozhodující, jestli by na území republiky byly antirakety i příslušný radarový komplex nebo jen radarové zařízení. Z hlediska funkčnosti celého systému mají všechny komponenty rovnocenný význam. První úder na radarové zařízení by podstatně ovlivnil funkčnost nejen samotné antiraketové základny, ale celého systému obrany.

Rozhodující význam by nemělo ani to, zda antirakety jsou vybaveny jadernými nebo konvenčními hlavicemi, nebo jestli ke zničení letící balistické střely je využívána hmotnost a kinetická energie antirakety. Podle zveřejněných informací, USA vzhledem k mnohostranným nebezpečným důsledkům výbuchu jaderné antirakety pro bráněné území, upustily od antiraket vybavených jadernými hlavicemi, jež byly používány v počátečních fázích budování protiraketového obranného systému. Cenou ovšem je podstatné snížení spolehlivosti a účinnosti celého systému mj. i proto, že kineticky působící antirakety musí být naváděny na cíl s velkou přesností. Zásah balistické rakety touto antiraketou je přirovnáván k zásahu projektilu vystřeleného z pušky jiným projektilem. Proto jsou tyto otázky nadále předmětem diskusí a posuzování.

Média uvádějí, že území základny včetně personálu by nebylo vyňato z jurisdikce ČR. Již jsme poukazovali na to, že existující základny USA na území jiných států a příslušníci armády USA jsou vyňati z jurisdikce příslušného státu a nejsou vydáváni ke stíhání do jiných států. To dokazuje řada velmi závažných případů z minulosti. Nic nesvědčí o tom, že v případě základny v ČR by byly orgány USA připraveny na tomto stavu cokoli změnit.

Státní orgány i naprostá většina sdělovacích prostředků ochotně a bezvýhradně přijímají tvrzení vlády USA, že základna by byla důležitou součástí boje proti terorismu a zejména proti hrozbě, kterou údajně - podle opětovných prohlášení prezidenta G. Bushe a dalších představitelů -- pro USA představují státy, jež označil jako "darebácké", konkrétně Irán a Korejská LDR. Hluboce nepříznivý vývoj k němuž došlo ve světě poté, kdy G. Bush po teroristickém útoku proti objektům na území USA 11. září 2001 vyhlásil "válku proti terorismu", a zejména bezohledné ničení a nesmírné utrpení, jež tato "válka" přinesla státům a národům Blízkého východu, více než přesvědčivě dokazují, že agrese s nasazením armády třeba i vyzbrojené nejmodernějšími prostředky ničení a zabíjení není cestou, jež by mohla vést k vykořenění terorismu. Fakta svědčí o tom, že její výsledky jsou právě opačné.

Za naprosto účelové považují četné seriozní analýzy publikované i v USA a západní Evropě tvrzení, že sytém protiraketové obrany USA je namířen proti hrozbě, kterou pro bezpečnost USA představují zbraně hromadného ničení a jejich nosiče v rukách Iránu a KLDR. Kromě věcných argumentů, dokazujících zřejmou vykonstruovanost a nereálnost takovéto hrozby, se tyto pochybnosti zmiňují i o nepravdivých informacích zpravodajských služeb USA o hrozbě, kterou měly představovat neexistující zbraně hromadného ničení, jež posloužily jako záminka k agresi proti Iráku. Žádný smysl nedává ani tvrzení, že americká základna by měla proti ohrožení ze strany Iránu nebo KLDR chránit ČR.

Většina těchto analýz se shoduje v tom, že hlavním -- i když nevyhlašovaným a pečlivě zamlžovaným - objektem systému protiraketové obrany USA je Ruská federace a ČLR. Tak hodnotí tento projekt i orgány těchto zemí. Především o základně v ČR nebo jinde ve střední Evropě by to platilo bezezbytku. Jednoznačně to nedávno konstatoval i náčelník generálního štábu a 1. náměstek ministra obrany RF gen. Baljujevskij. Rovněž vláda ČLR konstatovala, že raketový obranný systém USA naruší globální rovnováhu vojenských sil a jeho budování by mohlo narušit křehké americko-čínské vztahy.

K přístupu USA k budování systému protiraketové obrany jejich území zaujímá odmítavé nebo přinejmenším velmi zdrženlivé stanovisko řada členských států NATO i Evropské unie. Jakékoli jiné informace jsou zkreslováním skutečnosti.

Název protiraketového obranného systému může vyvolávat klamný dojem, že se jedná o čistě obranný projekt. Ve skutečnosti je tento systém důležitým prvkem celkové vojenské a především jaderné strategie USA, jejímž základním smyslem je zabezpečení světové hegemonie USA. Důležitou součástí by se stala i základna v ČR nebo jinde ve střední Evropě. Oprávněně se klade otázka, jestli je v zájmu ČR a jejích občanů, aby se na realizaci těchto hegemonistických záměrů amerických "jestřábů" podílela.

Budování systému protiraketové obrany má hluboce destabilizující účinek především na vzájemné vztahy jaderných mocností. I po skončení studené války zůstává hlavním pilířem jejich bezpečnosti vzájemné zastrašení, jehož základem je schopnost napadeného státu zasadit útočníkovi zničující odvetný úder. Spolehlivý systém protiraketové obrany by tuto schopnost eliminoval a obrovským způsobem by tak zvýšil nebezpečí jaderného útoku. Snaha zmírnit toto nebezpečí vedla v r. 1972 USA a SSSR k uzavření smlouvy o omezení jejich protiraketové obrany. (ABM Treaty.) V r. 2001 prezident G. Bush tuto smlouvu jednostranně vypověděl.

Spolehlivý systém protiraketové obrany dosud neexistuje. Plně to platí i o systému budovaném USA. Při tom již v současné době státy, disponující jadernými a raketovými zbraněmi vyvinuly a mají k dispozici řadu prostředků, jak jej znehodnotit a překonat. Nehledě na to však jeho budování nevyhnutelně vyvolává vzájemnou nedůvěru, napětí ve vzájemných vztazích a vede ostatní jaderné mocnosti k posilování vlastní bezpečnosti. Místo jednání o omezení jaderných arzenálů a zamezení dalšího šíření jaderných a jiných zbraní hromadného ničení hrozí nové kolo závodů ve zbrojení a další militarizace mezinárodních vztahů. Otevírá se tak cesta k oživování atmosféry studené války. Je zřejmé, že budování systému protiraketové obrany neposílí bezpečnost USA a naopak oslabí bezpečnost všech, včetně USA a jejich spojenců.

Bez ohledu na neustále předkládané argumenty odborníků mnoha zemí a pochybné účinnosti budované protiraketové obrany, vynaložily dosud USA na její realizaci 91 miliardu dolarů a v příštích 6 letech to má být dalších 58 miliard. Jejich postup tak znovu připomíná známou pravdu, že výdaje na zbrojení jsou vítanou posilující injekcí pro americkou ekonomiku i neméně známou snahu tlakem na zvyšování výdajů na zbrojení oslabovat a vyčerpávat hospodářství konkurentů a potenciálních protivníků, především Ruska a Číny, ale i Evropské unie a dalších států.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto,

považujeme za plně oprávněné stanovisko, že o tak závažné otázce musí mít právo spolurozhodovat všichni občané ČR. Bezvýhradně proto podporujeme požadavek, aby se o případném umístění základny USA na území republiky rozhodovalo v referendu. Zarážející jsou v této souvislosti výroky některých vládních činitelů, ochotně přejímané médii, že vzhledem k přípravě rozpočtu USA na příští rok je nezbytné, aby ČR sdělila Spojeným státům své stanovisko během několika příštích týdnů. Současně však nadále tvrdí, že orgány ČR dosud od USA neobdržely příslušnou žádost, obsahující údaje potřebné k zaujetí konečného stanoviska. Jsme přesvědčeni, že rozhodování o pro ČR a její občany tak životně důležité záležitosti se nemůže podřizovat úvahám o přípravě rozpočtu USA.

Ocenili bychom, kdybyste s tímto naším vyjádřením seznámil členy zastupitelstva a občany a jsme i nadále připraveni si s Vámi o této závažné problematice vyměňovat názory.

Občanské sdružení Vojáci proti válce

Rada sdružení:

gen. v.v. Oskar Marek
plk. v.v. Jiří Bureš
plk. v.v. Blahoslav Zahradníček

poznámka redakce BL: gen. Oskar Marek byl náčelníkem Hlavní politické správy Západního vojenského okruhu Československé lidové armády; plk. JUDr. Blahoslav Zahradníček byl od roku 1986 za vojenskou kontrarozvědku členem Vojenské rady Hlavní správy Pohraniční stráže.

                 
Obsah vydání       7. 9. 2006
7. 9. 2006 Rozpory v událostech z 11. září
7. 9. 2006 75 amerických univerzitních profesorů tvrdí, že útoky z 11. září zosnovala sama americká vláda
7. 9. 2006 Všude se najdou zrádci, i mezi americkými profesory
7. 9. 2006 "Nejsou to žádní vědci"
7. 9. 2006 Bush přiznal existenci tajných věznic CIA
7. 9. 2006 Michael  Marčák
7. 9. 2006 Čas na slovensko-maďarské vyrovnanie Eduard  Chmelár
7. 9. 2006 Stále obchází strašidlo komunismu Zdeněk  Jemelík
7. 9. 2006 Sedm pracovníků britské vlády odstoupilo, protože Blair nechce říct, kdy odejde
7. 9. 2006 Žurnalistická škola v počátcích Miroslav  Polreich
7. 9. 2006 Ustýlání pro dva Tomáš  Fürstenzeller
6. 9. 2006 Světem se šíří nevyléčitelná forma tuberkulózy
7. 9. 2006 Julínkovy nesmysly David  Rath
7. 9. 2006 Orbis sensualium pictus Milan  Cimburek
7. 9. 2006 Vojáci ve výslužbě proti válce
6. 9. 2006 Haiti začne odzbrojovat gangstery Miloš  Kaláb
6. 9. 2006 Luboš Palata: Přítomnost cizích vojsk v ČR zaručí demokracii
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"
7. 9. 2006 Návraty domů Ladislav  Žák
7. 9. 2006 Kto prehráva v hre víťazov Radovan  Geist
7. 9. 2006 "Nenávistná pravda" Jiří  Jírovec
7. 9. 2006 Evropské potraviny ilegálně kontaminovány čínskou geneticky manipulovanou rýží, jež může způsobovat alergii
7. 9. 2006 Nenápadná privatizácia vody Ľubomír  Andrassy
6. 9. 2006 Dva v jednom Bohumil  Kartous
5. 9. 2006 Pět let po 11. září: Bushova válka způsobila epidemii globálního terorismu
5. 9. 2006 Pro informatiku vnitro není řešení, pouze nebezpečí Jiří  Kofránek
6. 9. 2006 Nová vláda s.r.o. Oskar  Krejčí
5. 9. 2006 Václav Havel: Podpora vlády od komunistů nevadí, "nevím, co to opírání se o komunisty je" Josef  Baxa
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
6. 9. 2006 Dopis americkému velvyslanci v ČR: Žádná česká vláda nemá mandát vybudovat americkou základnu
6. 9. 2006 Nový proud v komunikaci v pojetí společnosti Telefónica O2 Czech Republic Aleš  Uhlíř
6. 9. 2006 Tichý Čechoslovák v Bejrútu Pavel  Pečínka
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2006 Vojáci ve výslužbě proti válce   
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"   
6. 9. 2006 Dopis americkému velvyslanci v ČR: Žádná česká vláda nemá mandát vybudovat americkou základnu   
6. 9. 2006 Dva v jednom Bohumil  Kartous
6. 9. 2006 Luboš Palata: Přítomnost cizích vojsk v ČR zaručí demokracii   
5. 9. 2006 Labutí píseň Cyrila Svobody Oldřich  Průša
4. 9. 2006 Ne antiraketám - ano míru   
4. 9. 2006 Smysl americké raketové základny Jiří  Jírovec
3. 9. 2006 BOMARC: klasický případ "obranné" střely s jadernou hlavicí Petr  Nachtmann
3. 9. 2006 Čulík jako Havlík Ivan  Gabal
3. 9. 2006 Sami máte možnost posoudit úroveň Gabalovy argumentace Jan  Čulík
31. 8. 2006 Všichni skuteční demokraté Milan  Vlk
31. 8. 2006 "Takhle, já musím souhlasit s tím, co tady řekl kolega" Jan  Čulík
30. 8. 2006 Protiraketová základna jako pomník Petr  Frish
30. 8. 2006 Ne radarům