28. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2004

Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku

Během svého dvaatřicátého zasedání, které se konalo ve dnech od 3. do 21. května 2004, vyslechl Výbor OSN proti mučení ve dnech 4. a 5. května 2004 třetí periodickou zprávu, kterou předkládá vláda České republiky. Dne 13. května 2004 o tom vydal svou Zprávu. S uspokojením konstatoval, že v některých skutečnostech došlo v ČR k zlepšení situace, avšak vyjádřil zároveň znepokojení, že v mnoha oblastech zůstává situace v České republice neuspokojivá. Kritizoval mj. to, že si vězni své věznění musejí částečně hradit, a další závažné problémy v českých věznicích, opakující se násilí vůči Romům a neochotu Policie ČR ji vyšetřovat, zpřísnění českého azylového zákona a věznění žadatelů o azyl až po dobu 180 dnů, zadržování dětí ve vazebních střediscích pro cizince a nedostatečně vyšetřené násilí Policie ČR proti demonstrantům během zasedání MMF a Světové banky v září roku 2000.

Výbor proti mučení OSN vládám doporučuje, aby poskytly širokou publicitu jeho dokumentům, které se jich týkají.

Konkrétně vyjádřil Výbor OSN proti mučení znepokojení nad:

(a) znovu a znovu se vyskytujícími případy násilí proti Romům a údajnou neochotou Policie ČR poskytovat Romům dostatečnou ochranu a takovéto trestné činy vyšetřovat, navzdory úsilí státu proti takovým činům zasahovat;

(b) neexistencí explicitních právních záruk osob, zbavených svobody, aby měly přístup k právníkovi a aby měly právo informovat své příbuzné o svém zadržení okamžitě od jeho počátku;

(c) skutečností, že nezletilé děti nejsou ve všech případech zadržovány odděleně od dospělých;

(d) skutečností, že osoby ve vyšetřovací vazbě a vězni odsouzení na doživotí nemohou pracovat a musejí být ve vězení v nečinnosti, bez adekvátní aktivity;

(e) výskytem násilí ve vězeních, páchaného vzájemně vězni, a neexistencí statistických dat, z nichž by vyplynulo, co v této věci selhává, aby bylo možno určit příčiny a vypracovat strategie na odstranění těchto jevů a pro prevenci proti nim;

(f) tím, že u lékařských záznamů vězňů není vždy respektována individuální ochrana informací a rozhodnutí vězně spoutat neodpovídají vždy zákonu a nejsou pravidelně revidována;

(g) současným systémem, podle něhož se od vězňů očekává, že budou část nákladů svého věznění sami hradit;

(h) výsledky vyšetřování případů, kdy Policie ČR použila nepřiměřené síly po pražských demonstracích během pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Podle těchto výsledků vyšetřování totiž prý spadal jen jediný případ do kategorie trestných činů;

(i) absencí kompletních informací od českého státu ohledně odškodnění pro oběti mučení či pro jejich rodiny;

(j) novelizací azylového zákona, který rozšířil důvody pro odmítnutí žádostí o azyl a umožnil, aby osoby, které mají být deportovány z České republiky, byly vězněny ve vazebních střediscích pro cizince až po dobu 180 dní. Dále kritizoval restriktivní poměry v těchto vazebních střediscích, která se proto podobají vězením;

(k) obviněními, týkajícími se určitých incidentů neinformované a nedobrovolné sterilizace romských žen a neschopnosti české vlády tyto případy vyšetřit v důsledku nedostatečné identifikace jednotlivých osob, které vznesly tuto stížnost.

Výbor proti mučení doporučuje, aby česká vláda:

(a) vyvinula zvýšené úsilí proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii a zajistila, aby byla projednána kompletní protidiskriminační legislativa ve všech relevantních oblastech, jichž se týká Konvence proti mučení.

(b) přijala opatření k vytvoření efektivního, spolehlivého a nezávislého systému prošetřování stížností, který by bezodkladně a nezávisle vyšetřil všechna obvinění, týkající se špatného zacházení či mučení policií anebo jinými veřejnými činiteli, včetně obvinění z rasově motivovaného násilí osobami, které nejsou státními představiteli, zejména ty případy násilí, které skončily smrtí, a k potrestání viníků;

(c) posílila dosavadní úsilí, směřující k odstranění případů šikanování od policie a jiných činitelů státu, včetně toho šikanování, které je etnicky motivováno, a při zajištění ochrany soukromých informací vypracovat způsoby sbírání dat a dohledu nad těmito činy, aby bylo možno tuto otázku řešit efektivněji;

(d) posílila záruky, které existují v trestním řádu proti špatnému zacházení a mučení a zajistit, aby podle zákona i v praxi bylo všem zadrženým osobám zaručeno jejich právo na právníka a na informaci příbuzných o svém zadržení a aby byli o těchto právech systematicky zpravováni;

(e) zajistila, aby byly osoby mladší 18 let zadržovány za všech okolností odděleně od dospělých;

(f) zvážila možnosti vytvoření dodatečných činností pro všechny zadržené osoby, aby nebyly nuceny trávit čas v nečinnosti;

(g) monitorovala a zaznamenávala případy násilí mezi vězni s cílem odhalit příčiny tohoto násilí a vypracovat příslušnou strategii, která by zabránila tomuto jevu. Výbor OSN proti násilí požaduje, aby český stát mu v příští periodické zprávě poskytl takováto data, rozdělená podle relevantních faktorů;

(h) zajistila, aby byly lékařské prohlídky důvěrné, a uvážila přesunutí lékařských služeb z ministerstva spravedlnosti na ministerstvo zdravotnictví;

(i) přehodnotila systém, v jehož rámci je požadováno, aby vězni hradili část nákladů svého věznění, a posléze tento požadavek zcela zrušila;

(j) zajistila, aby klasifikaci činů, zakázaných podle Konvence proti mučení, prováděla nezávislá autorita, která by měla právo zahájit příslušné vyšetřování. Poskytla v příští periodické zprávě informace o trestním vyšetřování podezřívaných případů mučení nebo jiného špatného zacházení podle paragrafu 259a trestního zákona;

(k) přezkoumala nezávislost a efektivitu vyšetřování stížností na nepřiměřené násilí v souvislosti s demonstracemi v září 2000 při zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, s cílem postavit odpovědné osoby před soud a poskytnout odškodnění obětem;

(l) zahrnula v příští periodické zprávě informace o odškodnění, poskytnuté obětem či jejich rodinám podle článku 14 Konvence;

(m) přehodnotila přísný režim vazby pro ilegální přistěhovalce s cílem ho zrušit a zajistit, aby byly všechny děti, zadržované v těchto vazebních střediscích přesunuty s rodiči do přijímacích středisek pro rodiny;

(n) vyšetřila případy nedobrovolné sterilizace s využitím lékařských a personálních záznamů a přesvědčovala postižené osoby, pokud je to možné, aby pomohly s vyšetřováním těchto stížností;

(o) Výbor OSN proti mučení požaduje od českého státu, aby do roku poskytl informace ohledně své reakce na doporučení Výboru, obsažená v odstavcích a), b), i), k) a m).

(p) široce rozšiřovala zprávy, které Výbor proti mučení předložil České republice i jeho závěry a doporučení v příslušných jazycích na oficiálních internetových stránkách, ve sdělovacích prostředcích a v nevládních organizacích.

Anglická verze dokumentu:

COMMITTEE AGAINST TORTURE
CAT/C/CR/32/2 (Future)
Thirty second session
13 May 2004
3 - 21 May 2004
ORIGINAL: ENGLISH

CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 19 OF THE CONVENTION

Draft Conclusions and Recommendations of the Committee against Torture

UNEDITED VERSION

CZECH REPUBLIC

1. The Committee considered the third periodic report of the Czech Republic (CAT/C/60/Add.1) at its 594th and 597th meetings, held on 4 and 5 May 2004 (CAT/C/SR.594 and 597), and adopted the following conclusions and recommendations.

A. Introduction

2. The Committee welcomes the submission of the third periodic report of the Czech Republic submitted in conformity with the guidelines of the Committee, and the inclusion of self-critical information therein, as well as the frank and open dialogue with the State party.

3. While noting that the report covers the period from 1 January 1998 to 31 December 2001, the Committee appreciates the update provided by the delegation of the Czech Republic and the detailed replies to the list of issues and to the questions raised by the Committee members during the dialogue.

B. Positive Aspects

4. The Committee welcomes the ongoing efforts by the State party to revise its legislation in order to safeguard human rights in general and, more specifically, those related to the implementation of the Convention against Torture. The Committee welcomes in particular:

a) The amendments to the Residence of Aliens Act No. 222/2003 Coll., effective 1 January 2004 establishing an independent judicial second instance body to review asylum cases;

b) The amendment to the Act on Serving Prison Terms Act No. 52/2004 Coll., and certain related acts, which define conditions in prison in accordance with the standards required and offer greater protection to detainees;

c) The Law on Probation and Mediation and the creation of a Probation and Mediation Service, Act No. 257/2000 Coll. resulting, inter alia, in the decrease in the number of prisoners;

d) The Law on the Special Protection of Witnesses, Act. No. 137/2001 Coll.;

e) Amendments to the Penal Code (No. 265/2001 Coll.) providing for the direction of investigation of criminal offences allegedly committed by members of the Police to the State Prosecuting Attorney instead of the Police investigator as was previously the case;

f) The introduction in 2003 of the National Strategy on Combating Trafficking in human beings;

g) The intention to ratify the Optional Protocol to the Convention in 2005 and the related Amendment to the Act of the Ombudsman, approved by the Governments' Legislative Council, broadening its powers to act as the National Preventive Mechanism as envisaged by the Optional Protocol to the Convention;

h) The publication of the reports of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) and responses by the State party as well as assurances that measures will be taken to follow-up to the recommendations.

C. Subjects of Concern

5. The Committee expresses concern about the following:

a) the persistent occurrence of acts of violence against Roma and the alleged reluctance on the part of the Police to provide adequate protection and to investigate such crimes, despite efforts made by the State party to counter such acts;

b) the lack of explicit legal guarantees of the rights of all persons deprived of liberty to have access to a lawyer, and to notify next of kin from the very outset of their custody;

c) the fact that minors are not kept separately from adults in all situations of detention;

d) the fact that remand prisoners and those serving life sentences cannot work and are left idle without adequate activities.

e) the occurrence of inter-prisoner violence and the lack of statistical data that may provide a breakdown by relevant indicators to facilitate determination of root causes and the design of strategies, to prevent and reduce such occurrences;

f) medical consultations may not always be confidential and the decision for the resort to restraints is not always covered by the law or regularly reviewed;

g) the current system under which inmates are required to cover a portion of the expenses related to their imprisonment;

h) the findings of the investigations into the excessive use of force by the police following the demonstrations in Prague during the September 2000 International Monetary Fund (IMF)/World Bank (WB) Meeting, according to which only one case qualified as a criminal offence;

i) the lack of complete information from the State party on redress and compensation provided to victims of acts of torture, or to their families;

j) the amendments to the law on the right to asylum which amplified the grounds for rejecting asylum requests and allows for the detention of persons in the process of being removed to be held in aliens' detention centers for a period up to 180 days. Furthermore, the restrictive nature of the conditions in these centers which are comparable to those in prisons;

k) allegations regarding some incidents of uninformed and involuntary sterilizations of Roma women, as well as the government's inability to investigate due to the insufficient identification of the individual complainants.

D. Recommendations

6. The Committee recommends that the State party:

a) exert additional efforts to combat racial intolerance and xenophobia and ensure that the comprehensive anti-discrimination legislation being discussed includes all relevant grounds covered by the Convention;

b) take measures to establish an effective, reliable and independent complaint system to undertake prompt and impartial investigations into all allegations of ill-treatment or torture by police or other public officials, including allegations of racially motivated violence by non state actors, in particular any that have resulted in deaths, and to punish the offenders;

c) strengthen existing efforts to reduce occurrences of ill-treatment by police and other public officials, including that which is ethnically motivated, and, while ensuring protection of an individual's privacy, devise modalities of collecting data and monitoring the occurrence of such acts in order to address the issue more effectively;

d) strengthen safeguards provided in the Code of Criminal Procedure against ill-treatment and torture, and ensure that, in law as well as in practice, all persons deprived of their liberty be guaranteed and systematically informed of the right to a lawyer and to notify next of kin;

e) ensure that persons under 18 years are detained separately from adults in all circumstances;

f) consider modalities of creating additional activities for all detainees with a view to encouraging them to occupy themselves thus reducing the amount of time spent in idleness;

g) monitor and document incidents of inter-prisoner violence with a view to revealing the root causes and designing appropriate prevention strategies. The Committee invites the State party to provide it with such data, disaggregated by the relevant factors, in the next periodic report;

h) ensure that medical examinations are confidential and consider possibilities of transferring the medical services from the Ministry of Justice to the Ministry of Health;

i) reconsider the arrangements whereby prisoners are required to cover a portion of their expenses, with a view to abolishing this requirement completely;

j) ensure that the classification of acts prohibited under the Convention is made by an impartial authority with a view to initiating appropriate proceedings. Provide information in the next periodic report on criminal investigations into suspected acts of torture or other ill-treatment pursuant to article 259a of the Penal Code;

k) review the independence and effectiveness of the investigations into complaints of excessive use of force related to the International Monetary Fund/World Bank Meeting demonstrations of September 2000, with a view to bringing those responsible to justice and providing compensation to the victims;

l) include in the next periodic report information on compensation provided for victims or their families in accordance with article 14 of the Convention;

m) review the strict regime of detention for illegal immigrants with a view to its repeal and ensure that all children held in these detention centers are removed with their parents to family reception centers;

n) investigate claims of involuntary sterilizations, using medical and personnel records and urge the complainants, to the degree feasible, to assist in substantiating the allegations;

o) The Committee invites the State party to provide, within one year, information on its responses to the Committees recommendations contained in paras.: a), b), i), k) and m).

p) widely disseminate the reports submitted by the Czech Republic to the Committee and the conclusions and recommendations thereto, in appropriate languages through official websites, the media and non-governmental organizations;

q) The Committee recommends that the State party submit its next periodic report on 31 December 2009, the due date of the fifth periodic report. This report will combine the fourth and fifth periodic reports.

                 
Obsah vydání       28. 5. 2004
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu
28. 5. 2004 USA požadují od Británie, aby vydala radikálního muslimského duchovního
28. 5. 2004 K útoku Ondřeje Neffa na Amnesty International
27. 5. 2004 Amnesty International: Blikající plamínek Jan  Čulík
28. 5. 2004 Jak se potravinářské firmy zaměřují na děti
28. 5. 2004 Scéna se zubí, anebo sténá? Miloš  Dokulil
28. 5. 2004 Poslanci a tajné hlasovací právo Petr  Švec
28. 5. 2004 Mnoho povyku pro nic kolem křesťanství a ústavy Evropské unie Martin  Mařák
27. 5. 2004 Přímá volba prezidenta více demokracie nepřinese Jan  Maršák
28. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 23. a 24. května 2004
27. 5. 2004 Generál Anthony Zinny: Prezident Bush byl ohledně Iráku uveden v omyl
27. 5. 2004 Jde o svobodu
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
27. 5. 2004 Co dělat, aneb o armádě jinak Jan  Paul
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 Nové číslo literárního čtvrtletníku Texty
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku   
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu   
28. 5. 2004 K útoku Ondřeje Neffa na Amnesty International   
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám   
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky   
27. 5. 2004 Co dělat, aneb o armádě jinak Jan  Paul
27. 5. 2004 Amnesty International: Blikající plamínek Jan  Čulík
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Radko  Kubičko