30. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2007

Všem, koho to může zajímat: O případu Adély Rajdlové

tisková zpráva sdružení Šalamoun

Občanské sdružení Šalamoun se od r. 2004 zabývá pomocí pí. Adéle Rajdlové, odsouzené původně v r. 2004 k trestu odnětí svobody v trvání 10 let za pokus o vraždu v důkazní situaci "tvrzení proti tvrzení", kdy se soud navíc snažil důkazní nouzi překonat nesprávně provedeným vyšetřovacím pokusem a jednostranným usměrněním znalce v její neprospěch. V následném řízení se nepodařilo dosáhnout zproštění viny, protože soudy hájí stabilitu soudního rozhodnutí a myšlenka, že nespravedlivým rozsudkem svévolně ničí život mladé ženy, svědomí soudců nijak netíží.

Odsouzená si po právní moci rozsudku sáhla na život, takže nechybělo mnoho do toho, aby se sedmiletý žalář svými důsledky změnil v trest smrti. Poslední pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze z 24. 1. 2006 obsahuje trest odnětí svobody v trvání 5 let pro ublížení na zdraví s těžkými následky. Odsouzená je ve výkonu trestu.

Na zásadu "in dubio pro reo" ve spojení s presumpcí neviny pomysleli jen soudci Ústavního soudu ČR. Její řízení stále pokračuje a ve svém celku je v poměru k jednoduchosti skutkové podstaty neobvykle složité. Od počátku její křížové cesty jednaly o osudu odsouzené obecné soudy dvanáctkrát, včetně čtyř jednání v řízení proti pobodanému mladíkovi, v němž byla v postavení poškozené. Třikrát se její věcí zabýval Nejvyšší soud ČR, z toho jednou v její prospěch; jedno jeho rozhodnutí v neprospěch odsouzené zrušil Ústavní soud ČR. Jednou jednal a v její prospěch rozhodl Ústavní soud ČR, u kterého nyní leží další ústavní stížnost.

Dne 2. 3. 2006 projednal senát Městského soudu v Praze pod předsednictvím JUDr. Petra Brauna, autora výchozího rozsudku s 10letým trestem, její žádost o povolení obnovy procesu, podanou 1. 6. 2004. Soudce se v průběhu jednání veřejně vyjádřil, že oba rozsudky senátu JUDr. Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze, jimiž byl odsouzené postupně snižován trest na 7 a konečně na 5 let, jsou nesmyslné, že na místě by byl podmíněný trest. Podobný názor ostatně pan soudce vyslovil již v r. 2004 pro TV Nova. Přestože se soudce neztotožňuje s rozsudkem, na jehož základě je odsouzená vězněna, návrh na povolení obnovy procesu zamítl.

Po právní moci usnesení z 2. 3. 2006 podal ministr Pavel Němec stížnost pro porušení zákona ve prospěch odsouzené. Na jejím základě Nejvyšší soud ČR nařídil ve veřejném řízení dne 19. 10. 2006 Městskému soudu v Praze, aby řízení o povolení obnovy procesu opakoval. Protože soud do konce roku nereagoval, podali jsme dne 8. 1. 2007 dopisem předsedovi soudu JUDr. Janu Sváčkovi nový návrh na povolení obnovy řízení, který směřoval proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 24. 1. 2006. Soud pak vzápětí nařídil veřejné jednání na den 25. 1. 2007. Protože blízkost dat odeslání našeho podání z 8. 1. 2007 a oznámení o konání řízení naznačují možnost, že předseda soudu zasáhl ve prospěch zahájení řízení, poděkovali jsme mu dopisem z 21. 1. 2007. V něm jsme se vyjádřili, že by nás potěšilo, kdyby pan předseda osobně sledoval jednání v soudní síni. Myslíme si totiž, že předseda soudu si má o problematických řízeních zjišťovat nezprostředkované informace. Jsme si při tom vědomi, že předseda soudu nesmí zasahovat do rozhodování soudce, takže jeho případná přítomnost nemůže mít na výsledek jednání žádný vliv.

Jednání 25. 1. 2007 skončilo opět zamítnutím návrhu na povolení obnovy řízení. Při zdůvodňování usnesení se předseda senátu vyjádřil k našim aktivitám ve prospěch odsouzené. Stěžoval si, že za 13 let soudcovské praxe nebyl nikdy vystaven takovému tlaku jako v tomto případě, a naše dopisy předsedovi soudu přirovnal k peticím ze 40. a 50. let, jimiž tehdy žádali "pracující" např. smrt Milady Horákové a o rozsudcích se rozhodovalo na stranických sekretariátech. Vzhledem k disidentské minulosti Johna Boky, předsedy občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR, se tímto srovnáním cítíme uraženi. Zvažujeme právní kroky proti předsedovi senátu.

Jako veřejnost nemáme právo oponovat v soudní síni předsedovi senátu. Protože v soudní síni byla veřejnost a novináři a jeho hanlivé výroky na naši adresu mohou vejít v širší známost a poškozovat nás, rozhodli jsme se vydat tuto zprávu pro veřejnost a zveřejnit oba zmíněné dopisy předsedovi soudu, aby si kdokoli mohl učinit představu o přiměřenosti výroků předsedy senátu.

Vyjadřujeme při té příležitosti názor, že předseda senátu brání povolení obnovy procesu, s jehož výsledkem se neztotožňuje, pouze proto, aby znemožnil objektivní přezkoumání jeho postupu v počáteční fázi řízení. Odsouzenou považujeme za nevinnou ve smyslu obžaloby a její věznění považujeme za zločin.

Text tohoto prohlášení a dopisy předsedovi soudu jsou uveřejněny na www. spoleksalamoun. com.


JUDr. Jan Sváček
předseda soudu
Městský soud v Praze
Spálená 2, P. O. Box 1117
112 16 Praha 2

V Praze dne 8. 1. 2007
Věc: Ods. Adéla Rajdlová-návrh na povolení obnovy procesu a žádost o přerušení výkonu trestu

Vážený pane předsedo,

využíváme příležitosti, abychom Vám a Vaším prostřednictvím soudcům a dalšímu personálu Městského soudu v Praze přáli do nového roku pevné zdraví a zdárné vyřízení všech kauz, jež budete řešit.

Obracíme se k Vám ve věci, která nás velmi tísní, protože jsme během jejího trvání k ní nabyli citový vztah. Jde o věc ods. Adély Rajdlové, kterou považujeme za nevinnou ve smyslu obžaloby a jejíž věznění někteří naši členové už vnímají jako osobní újmu. Zdůrazňujeme ale, že tento dopis není míněn jako stížnost, pouze jako prosba o pomoc.

O osudu ods. Adély Rajdlové naposled rozhodl senát JUDr. Petra Brauna 2. 3. 2006 zamítnutím návrhu na povolení obnovy řízení. 19. 10. 2006 Nejvyšší soud ČR rozsudkem k stížnosti ministra spravedlnosti nařídil ve veřejném jednání Městskému soudu v Praze, aby řízení opakoval a vyrovnal se při tom s výhradami k prvoinstančnímu řízení, obsaženými v ústavním nálezu. 2. 11. 2006 pak podala odsouzená žádost o přerušení výkonu trestu. Její žádost doručil na podatelnu soudu náš člen, který ji navštívil ve věznici.

Pan ministr podal stížnost na základě našeho podnětu. Nejvyšší soud ČR jí vyhověl na základě souhlasného stanoviska státního zástupce NSZ a obhájce. Důvody rozhodnutí jsou jiné, než námi navrhované, nejsou pro Městský soud v Praze lichotivé (zvukový záznam z jednání je dostupný na www. spoleksalamoun. com) a my s nimi nesouhlasíme. Ale byli jsme srozuměni s tím, že je obhájce (býv. státní zástupce NSZ JUDr. Radek Ondruš) pružně přijal, protože účelu bylo i tak dosaženo.

Poslechnete-li si záznam z řízení o povolení obnovy z 2. 3. 2006, ověříte si, že prvoinstanční soudce případu, p. JUDr. Petr Braun, po vyjádření pro TV Nova v r. 2004 opět veřejně prohlásil, že nesouhlasí s opakovaným ukládáním nepodmíněného trestu senátem JUDr. Jaroslavy Maternové. Jsme přesvědčeni, že v novém řízení o povolení obnovy bude muset Městský soud v Praze vzít v úvahu rozsudek NS, příslušnou pasáž obsahu ústavního nálezu a argumenty obhajoby a obnovu povolí. Bylo by ostatně proti svědomí soudce, který si myslí, že měl být uložen podmíněný trest, kdyby se nepokusil pomoci odsouzené na svobodu. Za těchto okolností ovšem vnímáme každý den pobytu odsouzené ve vězení jako nesmyslné omezování její osobní svobody, v podstatě jako kruté trýznění. Soudíme, že projednání žádosti o povolení přerušení výkonu trestu mohlo být vyřešeno už dávno v neveřejném zasedání senátu. Považujeme osobní svobodu jednotlivce za nejcennější statek po životě a zdraví, jímž je lidská bytost nadána. Domníváme se proto, že by bylo slušné vyhovět bez zbytečných průtahů jak rozsudku Nejvyššího soudu ČR, tak žádosti odsouzené o přerušení výkonu trestu. Nemáme ale žádnou zprávu, která by nasvědčovala tomu, že řízení bude v nejbližších dnech zahájeno.

Žádáme Vás proto, abyste se nechal informovat o vyhlídkách na brzké vyřešení této záležitosti a abyste přiměřeně omezení Vaší pravomoci zasahovat do nezávislého rozhodování soudců příp. přijal opatření k urychlení řízení.

S pozdravem a úctou

John Bok

předseda spolku Šalamoun


Pan
JUDr. Jan Sváček
předseda soudu
Městský soud v Praze
Spálená 2, P. O. Box 1117
112 16 Praha 2

V Praze dne 21. 1. 2007

Věc: Ods. Adéla Rajdlová-návrh na povolení obnovy procesu a žádost o přerušení výkonu trestu

Vážený pane předsedo,

8. 1. 2007 jsme se na Vás obrátili s žádostí o uspíšení řízení o povolení obnovy řízení a přerušení výkonu trestu naší chráněnky, ods. Adély Rajdlové. Následující den po odeslání dopisu nám telefonoval obhájce, že soudce nařizuje veřejné jednání na den 25. 1. 2007. Nevíme, zda jde o výsledek Vašeho zásahu nebo souhru náhod, v každém případě jsme vděční, že se věc pohnula. Bylo-li rozhodnutí pana předsedy senátu odpovědí na Vaše jednání s ním, děkujeme.

Čtvrtek 25. 1. 2007 bude pro nás dnem naděje a úzkosti. Jsme pevně přesvědčeni o nevině odsouzené, neboť šlo zcela jistě o nutnou obranu mladé ženy proti opilci, který si nesprávně vysvětlil její flirtování. Očekáváme proto, že 25. 1. 2007 povolením obnovy procesu a přerušením výkonu trestu konečně začne náprava neuvěřitelného pochybení soudu. Ale zdaleka nemáme jistotu, že se tak stane, protože jsme byli 2. 3. 2006 svědky neuvěřitelného úkazu, jímž bylo zamítnutí návrhu na povolení obnovy procesu soudcem, který opakovaně veřejně odsoudil oba nepodmíněné tresty, uložené sadistkou JUDr. Jaroslavou Maternovou, čili rozhodl zjevně proti svému svědomí. Nemáme záruku, že se podobná nehoráznost nebude opakovat.

Potěšilo by nás, kdybyste veřejné jednání 25. 1. 2007 osobně sledoval v soudní síni.

S pozdravem a úctou

John Bok

předseda spolku Šalamoun

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Zdeněk Jemelík, 21. 6. 2004: Zločin, trest a soudcovo svědomí ZDE

24. 6. 2004 Adélka vražednice ZDE
Zdeněk Jemelík, 28. 6. 2004: Adélka Vražednice v pasti paragrafů i politiky ZDE
Zdeněk Jemelík, 19. 7. 2004: Kterak zahnat ústavního činitele do kouta ZDE
Přemysl Janýr, 11. 7. 2005: Policejní stát ZDE
Zdeněk Jemelík, 28. 2. 2006: Platí presumpce viny ZDE
Zdeněk Jemelík, 1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové ZDE
Zdeněk Jemelík, 7. 3. 2006: Formalismem proti spravedlnosti ZDE
                 
Obsah vydání       30. 1. 2007
30. 1. 2007 Velké problémy malé základny raketové rozvědky Oskar  Krejčí
29. 1. 2007 Maginotova linie nad oblaky aneb Pro pocit jistoty Karel  Dolejší
30. 1. 2007 Spojenci, přátelé, ústavy, smlouvy, rakety, radary Egon T. Lánský
30. 1. 2007 Několik poznámek k diskusi o základnách Michael  Kroh
30. 1. 2007 Občanská debata o míru a válce není seminář z matematiky pro první třídu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2007 Čtyři sta, anebo pětkrát tolik? Milan  Daniel
30. 1. 2007 Trocha selského rozumu Petr  Wagner
30. 1. 2007 Ešte raz Luboš  Bendziak
30. 1. 2007 Publikujte, prosím, jen kvalitní příspěvky stoupenců základny
30. 1. 2007 Bídná argumentace stoupenců americké základny
30. 1. 2007 Greenpeace odmítá americký protiraketový radar
30. 1. 2007 Homosexualita v demokracii aneb vůle k soužití Darina  Martykánová
30. 1. 2007 Jednání o mezinárodním obchodu se točí dokola Ludmila  Štěrbová
30. 1. 2007 Kapitalismus je lepší než komunismus protože se kapitalisti báli konkurence komunistů?
30. 1. 2007 Pro mezinárodní studenty...
30. 1. 2007 Všem, koho to může zajímat: O případu Adély Rajdlové
30. 1. 2007 Nebe nad Bejrútem Robert  Jarkovský
30. 1. 2007 Pro referendum
30. 1. 2007 Pozoruhodné důvody, proč neuspořádat referendum
30. 1. 2007 A proč jsem proti já? Pavel  Zoch
30. 1. 2007 Nové americké vojenské základny: Vedlejší efekt nebo příčiny války?
30. 1. 2007 Role šumperského rodáka při holocaustu Jiří  Glonek
30. 1. 2007 Chcete muset zase chodit na vojnu?
30. 1. 2007 ČR nebude americkým vazalem
30. 1. 2007 Když se dva perou, třetí se směje
30. 1. 2007 Proč působím dojmem naivního blba?
30. 1. 2007 Co vy na to?
29. 1. 2007 Česká republika je jediným státem EU, který nepodporuje činnost Mezinárodního trestního soudu
29. 1. 2007 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví Naděžda Vodsloň Chorkovská
29. 1. 2007 Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči? Miloš  Dokulil
29. 1. 2007 Proč je dobré mít v ČR americkou základnu
29. 1. 2007 ANO základnám: jak odpůrci základen lžou české veřejnosti
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006