29. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2007

Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči?

Aneb není to zároveň jak z deště, tak i pod okap?

Vytčený problém mi poslouží k přemýšlení o tom, co se může v našich hlavách stát, když události vzbudí pozornost svým načasováním; když navíc tu nutně jsou jisté generačně registrované reminiscence; když tu zároveň jsou jinak "jisté" současné mezinárodně-politické souvislosti; a když v takových případech by to byl zázrak, aby si přitom taky někdo nechtěl přihřát svou poťouchlou polívčičku.

Kdopak by nevěděl, jak horko-těžko se nakonec v ČR podařilo v pátek, 19. ledna 2007, s úspěchem přestát Topolánkově vládě na druhý pokus hlasování o důvěře? A co se (ne)stalo vzápětí? Hned po onom horečném pátečním jednání v Poslanecké sněmovně ČR následovala spěšná zpráva, že by USA měly zájem vybudovat v ČR antibalistický ("pouze radarový") obranný systém. Lze spekulovat o náhodné shodě okolností. Nelze vyloučit, že Američané čekali až na vhodný okamžik ke svému vyjádření v této citlivé záležitosti. Je zajímavé, že pozitivní vyjádření M. Topolánka souhlasně doprovodil kupodivu i jeho stranický oponent J. Paroubek, byť s výhradou, pokud by to bylo zařízení menšího rozsahu. M. Topolánek J. Paroubka za toto jeho výchozí vyjádření pochválil. Tím pochopitelně nebyl všem toho dnům konec.

Samozřejmě se lze pást hned na tom, "jak rychle" došla americká žádost do Prahy poté, co získala vláda důvěru; a zda by ta žádost v daném termínu vládě došla, kdyby hlasování dopadlo jinak (a bez ohledu na souběžná jednání USA s Polskem). U senzitivního vojenského projektu se samozřejmě dalo předem očekávat "levicové" negativní echo na české politické scéně, navíc zaštítěné tradiční komunistickou averzí ke všemu "Made in USA". Zřejmě si i v USA uvědomili, že projekt americké základny na českém území je možná pro ČR více politikum než branně-bezpečnostní problém. Automaticky jako kdyby jej měli na talíři všichni ti, kdož dali stávající vládě "pravého středu" důvěru.

Vezmeme-li v úvahu, že se tu jedná o cizí (byť spojeneckou) základnu na českém území, okamžitě vyvstává problém jurisdikce přímo na základně, včetně jejího personálu také mimo ni. Starší generace si pamatují sovětskou okupaci a ty ještě starší dokonce okupaci německou. Analogie se nabízejí těmto lidem samy; zpravidla bez nutného přihlédnutí k tomu, že samo rozhodnutí v této věci tentokrát spočívá plně na našich odpovědných orgánech. Bezpečnostní záležitosti se běžně nepředkládají k všelidovému plebiscitu. Když však uvážíme, jak nízký kredit v naší společnosti mají politikové, snadno můžeme podlehnout pokušení svěřit rozhodnutí v této zvažované věci celostátnímu referendu. Pak ovšem končí vidina kvalifikovaného posouzení choulostivého problému a můžeme počítat s tím, že se všechno relevantní zvrtne pouze na nějaká manifestačně znějící hesla, řadu mítingů s populárními zpěváky a hledání ozvěny pro vlastní stranickou politiku ve vodách možné veřejné přízně. (K tomu se ještě vrátím.)

Jsme samozřejmě v rámci NATO partnery také Spojených států. Zamýšlená základna by ale měla vzniknout zřejmě na základě dvoustranné dohody, což vrhá na chystanou dohodu nikoli předem očekávané světlo. Četl jsem nejednou názor, jako kdyby náš souhlas s americkou základnou u nás měl být "kompenzován" zrušením víz pro české občany na cesty do USA. Tato představa mi vůbec nesedí (i když i na tom lze vykřesat nějaké vstřícné body na veřejnosti). Pokud jde o pasové záležitosti, tak jako občané EU bychom se měli podílet na již ustavených a platných právech občana Unie jinou cestou než jakýmsi "barterovým" obchodem. S cestováním našich občanů do ciziny (vč. do USA) otázka vojenských základen nemá věcnou souvislost žádnou.

Začne-li se mluvit o "vojenském" projektu, pak hned se to dá převést do řeči možné války, s rizikem odvetných opatření pro obyvatelstvo v zemi budovaného vojenského objektu. Mnozí publicisté i jinak angažovaní občané si hned dělají starosti s tím, zda je ten projekt obranný nebo útočný, anebo zda je nebezpečnější pro místní obyvatelstvo "radar" (jako "oko" možného zásahu) nebo raketové silo. Někdy se tak děje s tím cílem, aby se mohlo ukázat, že je to vlastně "prašť, jako uhoď". Že taková i onaká základna je tak jako tak první na ráně (a daleko od USA, což může být trnem v oku). Nelze ovšem přehlížet také fakt, že máloco je tak nákladné ve státním rozpočtu jako vojenská výzbroj. Tam se točí peněz! Hegemon (USA, pod jehož "štítem" se schovává i ČR) je vynakládat ovšem musí, i když je otázka, zda ty stovky miliard dolarů ročně jsou přiměřenou daní jeho mocenskému vlivu. Je problémem USA, zda ty závratné sumy utrácí efektivně. Uvažovat jen z perspektivy, že bychom se v dohledné době na tom americkém branném rozpočtu pouze šikovně přiživili, mi připadá neuvážené i neetické (má-li ten přívlastek ještě nějaký smysl). Rovněž nelze ztrácet ze zřetele, že pro USA není prioritou Střední Evropa, nýbrž tzv. "americké národní zájmy".

Stěží je někdo z nás dnes schopen odhadnout důsledky nynější ekonomické expanze Číny a Indie --- dvou nejlidnatějších států současného světa --- za nějakých patnáct dvacet let. Už šest desetiletí senzitivní situace na Blízkém Východě rozhodně není povzbudivá. Roste riziko, že by se mohly "zbraně hromadného ničení" dostat též do rukou mezinárodního terorismu. Současný stav v Iráku neblaze dosvědčuje, že není nutně tak velkým problémem technicky špičkové vedení války, jako pak může být následný "mír". Tzv. civilizovaný svět dosud neumí čelit setrvalým konfliktům se spoustou nevinných obětí zaznamenaných zvláště v Africe. Tento svět politicky zatím neví, zda má vnímat hrozbu klimatických změn jako možná nejzávažnější prioritu.

Dnes jsou USA stále ještě ekonomicko-politickým hegemonem na naší zeměkouli. Na věky tuto svou převahu stěží udrží. Je otázka, zda dnešní vojenské plány kalkulují s nějakými potenciálními globálními ekonomicko-politickými riziky v časovém rozmezí na generace. Jistě by měly. Není snadné odhadnout možná kritická ekonomicko-politická a sociální pnutí ve světě kolem roku 2030. Do roka a do dne nám ve Střední Evropě zřejmě žádné riziko nehrozí. Opakovaně tlumočený náhled, že uvažovaná "radarová" základna v ČR je namířena proti Rusku, nemá nárok na to, aby odpovídal současným americkým strategickým obavám. Jako údajně "přesvědčivý" argument ovšem snadno poslouží, i když ne mezi odborníky. Vypadá však --- pro případné referendum --- důvěryhodně pro mnoho lidí; pro ty, kteří prožili ta čtyři desetiletí tzv. studené války mezi dvěma supervelmocemi. Že Rusko dnes už takovou supervelmocí (bez ohledu na svou rozlohu a nerostné bohatství) není, nemusí být pro případné mediální hrátky s tímto "argumentem" záměrně zohledněno. Kdo by za tento propagandistický provaz tahal, nemusíme asi dát hádat. Účel světí prostředky?

Už z toho, co tu zatím bylo jen letmo naznačeno, vyplývá, že nejde o jednoduchou otázku. Přesněji: samo řešení této otázky vyžaduje mnohem komplexnější a kvalifikovanější znalosti, než odpovídá navenek jednoduchému zadání, jaké se tu nejednou prezentuje. Samotní vojáci nemusí mít plně v kompetenci jak účinnost očekávaného nasazení předpokládané techniky, tak doprovodné účinky na zdraví obsluhy i okolního obyvatelstva. Přitom otázka pro případné referendum musí být jednoduchá a snadno srozumitelná. Ne že bych chtěl podceňovat cit občana pro to, co je správné nebo co je v jeho zájmu (což automaticky není totéž!). Ne že bych si byl hned jist tím, že to politikové věcně hned chytnou za správný konec. Samozřejmě že žádný politik v zodpovědné funkci nemá automaticky patent na rozum. Ale ještě více mám obavy z toho, že politik se bude chovat zase poněkud jinak, pokud by mělo dojít v předmětné záležitosti k referendu. Politik pak v potřebě něco po svém vysvětlovat voličům vystihne zároveň kýženou možnost zabodovat v ringu veřejné přízně především pro vlastní politickou stranu, ne už tolik v zájmu státu a jeho občanů, na něž bude verbálně odkazovat.

Jako platformy řešení tohoto problému se bojím OBOU nabízejících se alternativ ; jak partajními a osobními mocenskými zájmy oslepované suverenity politiků a vojáků, tak jinak rovněž tak ne dost kvalifikované suverenity běžných občanů, jimž by byla předhozena sugestivně simplifikující, a takto ne dost adekvátní otázka k možnému kritickému rozhodnutí. Negativní přístup k pevnějšímu propojení ČR s brannými zájmy USA na základě možných obav ze spálení jiných možných "mostů" dost prozíravý dnes není. Nadto malý stát nemůže zůstat v soudobém světě bez tváře. Nepřevzít svůj díl odpovědnosti za odvrácení možného příštího rizikového stavu světa také není dobře možné. Za vše se platí; nezbytnou míru svobod nelze udržet pokusem vyhnout se podílu ze společné odpovědnosti za ně. Převzít svůj díl odpovědnosti je ovšem vždy nevděčnější, dobrodružnější a riskantnější, než dočasně vyvolat v život vlastní popularitu. Komplexně zahrnující a solidně zvážená reakce na shora uvozený problém je ovšem výzvou, v níž je nepřehlédnutelná role také pro korektní parlamentní opozici. Přitom jednoznačnost odpovědi na dané zadání automaticky se nenabízí; dána předem není. Mnohá fakta jsou víceznačná nebo zatím mlhavá, anebo možnými efekty riskantní či nejistá.

Poněkud stranou pak zde zůstala nikoli podružná otázka: Chystaná branná opatření mají fakticky a jmenovitě sloužit... proti kterému již vytipovanému "nepříteli"? Jenže to přece předem vojáci neříkají! Některá rizika v našem současném světě mají ovšem již nějakou dobu svůj "globální rozměr". Jen strkat před nimi hlavu do písku adekvátní samozřejmě není. I takto se ukazuje, že my občané "zdola" se svými životními perspektivami --- navíc se zjevným nedostatkem věcných podkladů --- moc platní pro řešení vyvstalého problému nebudeme... Kéž nedojde k zatmění těch mozků, které se ujmou řešení této složité otázky. Kéž "tam nahoře" pochopí, že takový projekt není scénářem k vlastní osobní a stranické exhibici. Velikost politika roste nebo padá s tím, jak dokáže i potenciálně náročné, ne-li dokonce jistou újmu vyžadující úkoly svým občanům důvěryhodně zdůvodnit. V antickém světě se tací lidé rodili. Bude nám stačit výsledek práce odpovědných ústavních činitelů ve shora citované otázce k tomu, abychom jej s ulehčením a s důvěrou přijali?

(25. 1. 2007)

                 
Obsah vydání       29. 1. 2007
29. 1. 2007 Maginotova linie nad oblaky aneb Pro pocit jistoty Karel  Dolejší
29. 1. 2007 Nemůžeme být nestranní
29. 1. 2007 Česká republika je jediným státem EU, který nepodporuje činnost Mezinárodního trestního soudu
29. 1. 2007 Ne základnám v televizi (?) Milan  Daniel
28. 1. 2007 Lokajové a jejich národní zájmy Jiří  Pálka
29. 1. 2007 Proč právě k základnám...?!? Ladislav  Žák
29. 1. 2007 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví Naděžda Vodsloň Chorkovská
26. 1. 2007 Obsluhoval jsem amerického krále Jan  Sýkora
29. 1. 2007 Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči? Miloš  Dokulil
26. 1. 2007 Česká vláda: Neformální iniciativa ANO základnám Jakub  Rolčík
26. 1. 2007 Údiv mezinárodních studentů Jan  Čulík
29. 1. 2007 ANO základnám: jak odpůrci základen lžou české veřejnosti
29. 1. 2007 Proč je dobré mít v ČR americkou základnu
29. 1. 2007 Apokryf pro vládu Bohumil  Kartous
28. 1. 2007 Terra incognita František  Hečko
28. 1. 2007 "Dopis z Ameriky": Jsme s Vámi -- Buďte s námi ! Petr  Frish
27. 1. 2007 Čeští novináři "objevili" americkou paprskovou zbraň, a ono je to jinak Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Václav Havel inspiruje k boji proti základně Jiří  Jírovec
27. 1. 2007 Jsem spíše PRO americkou základnu Boris  Cvek
29. 1. 2007 Pryč s lidským odpadem, pryč s bezdomovci! Michal Z. Čenko
28. 1. 2007 Kde to jsme?
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Ábíčko padesátileté
29. 1. 2007 Rusko-Západ: raketová diplomacie
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
29. 1. 2007 Rakousko se vyrovnává s holocaustem Richard  Seemann
29. 1. 2007 Možná legální, ale nelegitimní Stanislav A. Hošek
27. 1. 2007 O sovětských raketách na československém území
29. 1. 2007 Chávez na Slovensku Kamil  Márovský
29. 1. 2007 Opozičný výstrel naslepo Jakub  Topol
29. 1. 2007 Agenda skrytá, rozkrytá, hlubinná František  Schilla
29. 1. 2007 Bushová, radar, teplota, aneb I já jsem měl sen... Uwe  Ladwig
29. 1. 2007 Orwellovská bajka o žumpě Jaroslav  Čejka
29. 1. 2007 Tatársky biftek Gabriela  Rothmayerová
29. 1. 2007 Pochod na Rím Peter  Greguš
29. 1. 2007 Sú dane zlodejstvom? Ľuboš  Blaha
29. 1. 2007 Washington: Velký protest proti válce v Iráku
29. 1. 2007 Miniaturizace počítačových čipů překonala další bariéru
29. 1. 2007 Soud znovu o útoku policistů na romskou rodinu
27. 1. 2007 Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2007 Proč právě k základnám...?!? Ladislav  Žák
29. 1. 2007 Ne základnám v televizi (?) Milan  Daniel
29. 1. 2007 Bushová, radar, teplota, aneb I já jsem měl sen... Uwe  Ladwig
29. 1. 2007 ANO základnám: jak odpůrci základen lžou české veřejnosti   
29. 1. 2007 Proč je dobré mít v ČR americkou základnu   
29. 1. 2007 Maginotova linie nad oblaky aneb Pro pocit jistoty Karel  Dolejší
29. 1. 2007 Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči? Miloš  Dokulil
29. 1. 2007 Nemůžeme být nestranní   
28. 1. 2007 "Dopis z Ameriky": Jsme s Vámi -- Buďte s námi ! Petr  Frish
28. 1. 2007 Lokajové a jejich národní zájmy Jiří  Pálka
27. 1. 2007 Deštník Tomáš  Koloc
27. 1. 2007 Jsem spíše PRO americkou základnu Boris  Cvek
27. 1. 2007 Co dělat? Petr  Furmánek
27. 1. 2007 Ochránit kulturní svět Jan  Polívka
27. 1. 2007 Veřejnosti musejí být přístupné politické informace Tomáš  Stýblo