29. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2007

KAUZA

České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví

Ano, docela mrzce jsem si "vypůjčila" titulek Štěpána Kotrby ze 7. března roku 2006, který zněl: "České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina".

Tentokrát škoda spočívá jednak ve zhruba 17 milionech, které byly vyplaceny firmě Medistyl jako mimosoudní vyrovnání při vyvázání z naprosto nevýhodné smlouvy, kterou za ČD s.o. podepsal právě Milán Matoušek. Možná se na tento případ podívá i "velký čistič" - ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer. PhDr. Milán Matoušek je uveden na internetových stránkách CEVRO jako jedna z osobností, s touto společností působících.

Celý článek v březnu 2006 mě totiž inspiroval k tomu, abych se začala zajímat a pídit po tom, proč PhDr. Milán Matoušek nesnášel ředitelku plzeňské železniční polikliniky MUDr. Helenu Němcovou.

Skvělou praktickou lékařku a neméně skvělou manažerku, pod jejímž vedením byla Železniční poliklinika Plzeň nejlépe prosperujícím zařízením Železničního zdravotnictví, odštěpného závodu Českých drah, a.s. Na rozdíl od katastrofického managementu Železniční nemocnice Praha, který má na svědomí právě PhDr. Milán Matoušek jako její ředitel od podzimu 2003.

Berme tedy kauzu "MEDISTYL" jako určitou retrospektivu. Ne vše je zapomenuto a promlčeno. Škoda, která vznikla Českým drahám s.o. - ano, tehdy ještě státnímu podniku - je v množství větším, než malém ( jak se říká o drogách).

Jinak paragrafy hovoří u škod nad pět milionů o promlčecí lhůtě deset let a sazbě osm až dvanáct let. Ale jsem právnický laik, mohu se mýlit.

Dle Směrnice FMD o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb č.j. ÚÚŽZ 5053/1973, reg. Ve Sb.zk. částka 30/1973, bylo zřizováno Železniční zdravotnictví včetně železniční hygienické služby. Uvedená Směrnice byla zrušena vyhláškou č. 153 MDS ČR ze dne 17.6.1997 s účinností 1.10.1997.

Dle rozhodnutí o privatizaci železničního zdravotnictví byly zpracovány projekty na privatizaci jednotlivých zdravotnických zařízení a tyto odevzdány ke dni 31.12.1993. Železniční hygiena nebyla součástí privatizace, nýbrž měla být začleněna do státní hygienické služby.

Záměr uzavřít smlouvu o provádění hygienických činností mezi ČD s.o. a firmou Medistyl s.r.o. vznikl v říjnu 1994. Tehdy zaslal ministr dopravy ČR PhDr. Jan Stráský generálnímu řediteli Ing. Šípovi kopii dopisu, který byl adresován ministru zdravotnictví ČR MUDr. Luďku Rubášovi. Z dopisu bylo patrné, že se předpokládá realizace privatizace železničního zdravotnictví k 1.1.1995, které obsahuje i hygienické činnosti (zde se již začíná žonglovat s výklady pojmů, dále pak je nutné mít na zřeteli, že hygienická služba nebyla předmětem privatizace).

Velmi rychle bylo vyhlášeno výběrové řízení na "provádění hygienických činností", a to 23.12.1994 formou inzerátu v Hospodářských novinách. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.1.1995. Generální ředitel Ing. Šíp prodloužil termín do 31.1.1995. Podmínky výběrového řízení byly zaslány tomu, kdo si o ně požádal.

Složení výběrové komise: Ing. Zenkl NGŘ, MUDr. Walter MZ ČR, Ing. Priesolová MD ČR,JUDr. Janeček DMPP, Ing. Tylová O10 GŘ, Ing. Věchet KNGŘ, pí. Kalabisová KNGŘ. Komise zasedala 29.3.1995 a 5.5.1995. Vybrány 4 firmy, včetně Medistylu.

Generální ředitel Ing. Bazala 14.6.1995 změnil složení komise, a to místo Zenkla JUDr. Štěpán, místo Tylové Ing. Čížek. (výměna předsedy komise za Štěpána a členů byl záměr, v němž figuruje nynější GŘ Bazala)

Další zasedání komise 4.10.1995, na kterém byli členové komise seznámeni s dopisem ministra dopravy (výše citovaném z r. 1994). Dne 8.11.1995 komise vyhodnotila firmu Medistyl jako vítěze výběrového řízení na zajišťování výkonu hygienických činností pro České dráhy po privatizaci železničního zdravotnictví.

V závěru hodnocení předseda komise JUDr. Lubomír Štěpán uvádí, že "vyhodnocení výsledků výběrového řízení bude využito po ukončení privatizace železničního zdravotnictví jako odborného podkladu k rozhodnutí vedení Českých drah kým a jakou firmou zajišťovat výkon hygienických činností v rozsahu předepisovaném Českým drahám platnými zákony. Závěrečná zpráva komise je pracovním podkladem pro další případné rozhodování v oblasti hygieny po privatizaci železničního zdravotnictví. Po ukončení procesu privatizace bude k dispozici materiál pro usnadnění rozhodnutí vedení Českých drah."

V těchto letech (1994,1995,1996) vedení ŽZ (ředitel MUDr. Vašica) a ředitelé některých ŽP a ŽN (MUDr. Stiborová -- Olomouc, MUDr. Němcová - Plzeň, MUDr. Hájková - Česká Třebová, MUDr. Jiří Čermín - Ostrava, Ing. Jeníková - Nymburk) vyvíjeli soustavné aktivity proti uzavření smlouvy mezi ČD s.o. a firmou Medistyl pro provádění hygienických činností.

MUDr. Dalibor Stejskal (ředitel ŽN Praha) s tehdejším generálním ředitelem Ing. Mládkem a I. náměstkem GŘ PhDr. Matouškem (zastánci smlouvy s fi. Medistyl) zrealizovali vytvoření funkce zmocněnce generálního ředitele ČD pro zdravotnické služby, kterým se stal sám MUDr. Stejskal (březen 1996). V červnu 1996 byl odvolán ředitel ŽZ MUDr. Vašica, jmenována ředitelkou p. Janoušková (úřednice z MDS). V srpnu 1996 odvolána z funkce ředitelka ŽN Olomouc MUDr. Stiborková. 17.10.1996 byl jmenován ředitelem Železniční hygienické služby MUDr. Ivan Blažek (v té době společník firmy Medistyl, a to od 10.5.1993 do 26.2. 1997) a poté 24.1.1997 byl jmenován zároveň ředitelem Železničního zdravotnictví. K 1.5.1997 byla z funkce ředitelky ŽP Plzeň odvolána MUDr. Němcová, posléze v následujících měsících Ing. Jeníková ředitelka ŽN Nymburk a MUDr. Dalibor Stejskal ředitel ŽN Praha.

MUDr. Ivan Blažek podepsal dne 31.1.1997 jakožto ředitel ŽZ a ředitel železniční hygieny nájemní smlouvu (o nájmu a převodu movitého majetku firmě Medistyl, jejíž byl v té době společníkem) s firmou Medistyl. V té době také poukázal zálohovou platbu firmě Medistyl ve výši 5 milionů Kč. 28.2.1997 bylo ve Věstníku ČD s.o. v bodě 10 oznámení o výkonu hygienických služeb v Českých drahách firmou Medistyl, podepsán-vyřizuje- MUDr. Blažek ředitel ŽZ a MUDr. Stejskal zmocněnec generálního ředitele ČD pro zdravotnické služby.

Výše uvedené skutky se děly v režii tehdejšího I. námětka generálního ředitele Českých drah, s.o. PhDr. Milána Matouška, jehož iniciativa byla završena jeho podpisem smlouvy s firmou Medistyl o provádění hygienických služeb ze dne 29. 11. 1996.

Uzavření takové smlouvy bylo v rozporu se zákonem (zák. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, dle kterého je hygienická služba svěřena státu, zák. 160/1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, dle kterého v nestátních zařízeních nelze poskytovat zdravotní péči vyhrazenou podle zvláštních předpisů státu).

V době podpisu smlouvy měla firma Medistyl v obchodním rejstříku zapsány předměty činnosti týkající se hygieny (hygiena všeobecná a komunální, hygiena a epidemiologie od r. 1993 a od 26.2.1997 hygiena práce a nemocí z povolání a hygiena výživy). Zápisy byly provedeny na základě neplatné licence MUDr. Blažka.

Na základě stížnosti z července 1997 na neoprávněné zapsání výše uvedených hygienických činností v OR JUDr. Vlastě Parkanové (ministryni spravedlnosti ČR) byl po zjištění oprávněnosti stížnosti proveden výmaz z OR všech čtyřech hygienických činností ke dni 18. 11. 1997.

Během roku 1998 se firma Medistyl zaregistrovala jako nestátní zdravotnické zařízení, a to v Olomouci s předmětem činnosti hygiena a epidemiologie mimo výkon státního dozoru, registrace byla zrušena (viz zákon 160/1992 Sb.). V Plzni a v Praze byla registrace provedena na poradenskou činnost v oblasti hygieny a v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Dle výše uvedeného by mohla firma Medistyl vykonávat pro ČD pouze odbornou poradenskou činnost, která je ovšem součástí závodní preventivní péče (3 oblasti ZPP --odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele, zaměstnance a zástupce zaměstnanců , -dohled nad pracovními podmínkami, -dohled nad zdravím zaměstnanců (prezent. prohlídky).

Komplexní závodní preventivní péči vykonává v té době a dosud pro České dráhy její vlastní organizační složka železniční zdravotnictví, a to v celém rozsahu.

Po nabytí účinnosti vyhlášky 153/1997 Sb., kterou se zrušila Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb, tj. dnem 1.10.1997 (dohoda MZ ČR a MDS ČR) dělal problémy ředitel ŽZ MUDr. Blažek s předáním agendy hygienické služby, majetek nepředal, protože ho převedl v lednu 1997 na firmu Medistyl. Viz dopis hlavního hygienika ČR MUDr. Vytlačila generálnímu řediteli ČD Ing. Sosnovi.

Firma Medistyl inkasovala ročně za tzv. hygienické služby, které nikdy nebyly řádně dokládány, cca 15 milionů.

Po návratu do funkce ředitelky ŽP Plzeň MUDr. Němcová a ředitelka ŽZ Ing. Jeníková vyvinuly silný tlak na vedení ČD k vypovězení smlouvy s Medistylem, což se podařilo až asi v roce 2000.

S návratem PhDr. Matouška na ČD v r. 2003 ve funkci ředitele ŽN Praha se dalo předpokládat něco podobného, a to opět cestu k likvidaci (rozprodání kamarádům) železničního zdravotnictví. Opět 3 roky připravoval stejný scénář, nastrčit a přesvědčit vedení ČD, zostudit a odvolat ředitele, kteří překážejí, dosadit figury plnící rozkazy, rozeštvat personál a z toho profitovat.

V roce 1997 po stávce na železnici OSŽ podalo 9 podnětů k šetření nehospodárnosti na ČD. Komise složená ze zástupců ÚOSŽ, MDS ČR, MF ČR a MPO ČR s přizvanými zástupci NKÚ, GI ČD, GŘ ČD shledala všech 9 podnětů opodstatněných. Medistyl byl kauzou č. 6.

Smlouva ČD-Medistyl ze dne 29. 11. 1996 PDF

Smlouva ČD-Medistyl - dodatek 1 PDF
Smlouva ČD-Medistyl - dodatek 2 PDF
Smlouva ČD-Medistyl - dodatek 3 PDF
Smlouva ČD-Medistyl - dodatky 1HIM - 6HIM PDF
Smlouva ČD-Medistyl - poznámky řed. Jeníkové PDF
Vyhodnocení smluvních vztahů s firmou MEDISTYL - I. nám. ing. Malinovi PDF
Dopis řed. Jeníkové generálnímu řediteli ČD Zelenému PDF
Odpověď generálního ředitele ČD Zeleného řed. Jeníkové PDF
Smlouva ČD-Medistyl - příloha 1 PDF
Rozbor činnosti firmy Medistyl za rok 1999 PDF

PhDr. Milán Matoušek již jednou přesvědčil, že záměrem smlouvy s Medistylem nebyl prospěch ČD -- to je řečeno ještě velmi diplomaticky. Jeho nynější aktivity přímo v železničním zdravotnictví věrně kopírují jeho činnost a scénáře z let minulých.

Autorka od roku 1998 pracovala na Generální inspekci Českých drah. Poté nějakou dobu vedla Železniční zdravotnictví o.z. ČD a.s. Odvolána v březnu 2006. Nesouhlasila s odpovědností bez příslušných kompetencí a s připravovaným řízeným rozkladem Železničního zdravotnictví současným managementem ČD - náměstkem GŘ pro dopravní cestu Ing. Petrem Davidem, roz. Šoukalem, PhD.

                 
Obsah vydání       29. 1. 2007
29. 1. 2007 Maginotova linie nad oblaky aneb Pro pocit jistoty Karel  Dolejší
29. 1. 2007 Nemůžeme být nestranní
29. 1. 2007 Česká republika je jediným státem EU, který nepodporuje činnost Mezinárodního trestního soudu
29. 1. 2007 Ne základnám v televizi (?) Milan  Daniel
28. 1. 2007 Lokajové a jejich národní zájmy Jiří  Pálka
29. 1. 2007 Proč právě k základnám...?!? Ladislav  Žák
29. 1. 2007 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví Naděžda Vodsloň Chorkovská
26. 1. 2007 Obsluhoval jsem amerického krále Jan  Sýkora
29. 1. 2007 Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči? Miloš  Dokulil
26. 1. 2007 Česká vláda: Neformální iniciativa ANO základnám Jakub  Rolčík
26. 1. 2007 Údiv mezinárodních studentů Jan  Čulík
29. 1. 2007 ANO základnám: jak odpůrci základen lžou české veřejnosti
29. 1. 2007 Proč je dobré mít v ČR americkou základnu
29. 1. 2007 Apokryf pro vládu Bohumil  Kartous
28. 1. 2007 Terra incognita František  Hečko
28. 1. 2007 "Dopis z Ameriky": Jsme s Vámi -- Buďte s námi ! Petr  Frish
27. 1. 2007 Čeští novináři "objevili" americkou paprskovou zbraň, a ono je to jinak Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Václav Havel inspiruje k boji proti základně Jiří  Jírovec
27. 1. 2007 Jsem spíše PRO americkou základnu Boris  Cvek
29. 1. 2007 Pryč s lidským odpadem, pryč s bezdomovci! Michal Z. Čenko
28. 1. 2007 Kde to jsme?
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Ábíčko padesátileté
29. 1. 2007 Rusko-Západ: raketová diplomacie
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
29. 1. 2007 Rakousko se vyrovnává s holocaustem Richard  Seemann
29. 1. 2007 Možná legální, ale nelegitimní Stanislav A. Hošek
27. 1. 2007 O sovětských raketách na československém území
29. 1. 2007 Chávez na Slovensku Kamil  Márovský
29. 1. 2007 Opozičný výstrel naslepo Jakub  Topol
29. 1. 2007 Agenda skrytá, rozkrytá, hlubinná František  Schilla
29. 1. 2007 Bushová, radar, teplota, aneb I já jsem měl sen... Uwe  Ladwig
29. 1. 2007 Orwellovská bajka o žumpě Jaroslav  Čejka
29. 1. 2007 Tatársky biftek Gabriela  Rothmayerová
29. 1. 2007 Pochod na Rím Peter  Greguš
29. 1. 2007 Sú dane zlodejstvom? Ľuboš  Blaha
29. 1. 2007 Washington: Velký protest proti válce v Iráku
29. 1. 2007 Miniaturizace počítačových čipů překonala další bariéru
29. 1. 2007 Soud znovu o útoku policistů na romskou rodinu
27. 1. 2007 Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce