7. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2006

Formalismem proti spravedlnosti

Ve čtvrtek 2.3.2006 projednal senát Petra Brauna Městského soudu v Praze žádost odsouzené Adély Rajdlové z 1. června 2004 o povolení obnovy procesu. Soud její žádost zamítl. Následující den byla odsouzená propuštěna ze zaměstnání a do 10. března má nastoupit výkon pětiletého trestu, který jí uložil 24. ledna 2006 senát Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze. Oba zmínění soudci se zabývají touto věcí od jejího počátku a vynesli již pět rozhodnutí ve věci, která si v mnoha ohledech protiřečí. Soudce Petr Braun po právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze z 20. dubna 2004 v reportáži TV Nova "Na ostří nože" zpochybnil rozhodnutí soudkyně Jaroslavy Maternové, která tehdy uložila Adéle Rajdlové trest odnětí svobody v trvání sedmi let za pokus o vraždu. Podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR soudce, který uveřejní ve sdělovacích prostředcích hodnotící vyjádření k souzené kauze, se dostává do postavení podjatosti ze zákona a nesmí dále v daném případu působit.

Odsouzená proto v r. 2004 současně s žádostí o obnovu procesu podala návrh na vyloučení Petra Brauna pro podjatost, který v únoru 2006 vzala zpět v naivní víře, že se v soudci probudí svědomí a přijme tuto možnost napravit svá pochybení z r. 2003. Sám soudce se zřejmě nekolegiálním vystoupením v TV Nova kompromitován necítí a nevyužil možnosti vyloučit se sám z řízení.

Pokud řízení k povolení obnovy procesu chápeme jako spor mezi soudem a obhajobou, pak v tomto případě jeho příčinou byl rozdílný výklad významu vystoupení poškozeného Erika Smatany ve výše zmíněné reportáži TV Nova. Ten v ní připustil, že samozřejmě chtěl využít příležitosti k pohlavnímu styku s odsouzenou a dokonce předvedl před kamerou, jak se pokusil si na ni lehnout. Ve výpovědích před soudem ale zájem o pohlavní styk s odsouzenou rozhodně popřel a soudci mu uvěřili s výjimkou prvoinstančního soudce Vítězslava Rašíka, který ho dvakrát shledal vinným z pokusu o znásilnění. Obhajoba správně poukazuje na to, že při výpovědích před soudem se Erik Smatana cítil ohrožen, tušil, že doznáním zájmu o pohlavní styk by pod sebou podřezal větev. Naproti tomu při natáčení televizní reportáže byl uvolněný a věděl, že ať řekne cokoli, nic se mu nestane, protože za stejný čin nemůže být znova souzen. Změnu jeho výpovědi proto obhajoba považuje za novou závažnou okolnost, která odůvodňuje nové projednání obžaloby před soudem. Soudce Braun -- bohužel shodně s názorem Nejvyššího a Ústavního soudu ČR -- zaujal stanovisko naprosto odlišné. Nehodnotil jako významnou okolnost rozdílnost kritických detailů výpovědí Erika Smatany před soudem a pro TV Nova, ale pojal jeho televizní vystoupení jako celek, jako jednu z dalších výpovědí, jichž soud slyšel celou řadu. Vystoupení v televizi považoval za bezcenné, protože bylo učiněno mimo soud. Hloupému sedlákovi by napadlo, že většina důkazů vzniká mimo soudní budovu a soudně přijatým důkazem se stává teprve při soudním projednání. A dále by ho napadlo, že Erik by měl být pozván, aby před soudem vysvětlil rozpor mezi výpovědí u soudu a v reportáží a také by měla být vyslechnuta reportérka o okolnostech pořízení reportáže. Tím by pak vznikl soudně použitelný důkaz. Jenže hloupí sedláci uvažují jinak než soudci. Bohužel.

Jedním z řízení, jež předcházela projednání žádosti o obnovu procesu bylo jednání Ústavního soudu ČR, který ústavním nálezem z 27.9.2006 zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze, jímž byla Adéla Rajdlová odsouzena k odnětí svobody v trvání sedmi let za pokus o vraždu, a také usnesení Nejvyššího soudu ČR, jenž odmítl dovolání odsouzené. Ústavní soud ČR nemohl z procesních důvodů zrušit také rozsudky senátu Petra Brauna a nařídit, aby se věc projednala znova úplně od začátku, nicméně prvoinstanční řízení komentoval velmi kriticky. Dalo se proto očekávat, že soudce Braun využije obnovy řízení jako příležitosti k zmírnění důkazní nouze a přezkoumání původního hodnocení důkazů. Důkazní nouze a nesprávné hodnocení důkazů jsou totiž základem všech dalších nesrovnalostí, jež se v tomto procesu vyskytují. Vždyť zde stojí tvrzení proti tvrzení a jiných přímých důkazů není. Skutečnost, že tak soudce neučinil, je překvapující, protože v průběhu jednání pronesl úvahu o přiměřenosti posledního uloženého trestu, silně připomínající jeho vystoupení pro TV Nova v r.2004. Připustil, že vzhledem k přežití Erika Smatany a k dlouhé době, která uplynula od činu, během které se odsouzená nedostala do nejmenšího střetu se zákonem, a jejímu jinak řádnému občanskému životu je smysl a účel tak vysokého trestu pochybný. Jeho úvaha má jistě racionelní jádro: srovnejme trest Adély Rajdlové a povahu činu s činem a trestem Heleny Čermákové, který si nakonec ani celý neodpykala. Soudce Braun měl v rukou možnost proces znova otevřít a uložit trest, který by jeho představám lépe vyhovoval. Nedokázal však překročit stín své neomylnosti, neučinil tak a pouze zmínil možnosti ministra spravedlnosti a prezidenta republiky vyřešit situaci odsouzené. Připomněl také možnost "cesty do Štrasburku". To všechno jsou ovšem jen akademické náměty na hledání cesty ke spáse odsouzené, jejichž realizace je málo pravděpodobná.

Obnovení procesu bylo jedinou možností přezkoumat jej úplně od začátku a současně umožnit odsouzené odklad nástupu trestu. Adéla Rajdlová samozřejmě znova využije všech mimořádných opravných prostředků, z nichž dosud nebyla podána pouze ústavní stížnost, která se připravuje. Považuji za vysoce pravděpodobné, že stejně jako v předchozím kole aspoň při jednom prostředku bude Adéla úspěšná a věřím v konečné zproštění viny nebo aspoň podstatné zmírnění trestu včetně jeho změny na podmíněný. Neumožnit jí za těchto okolností odklad nástupu je nesmyslná krutost. Může vzniknout absurdní situace, že po půlroce vyjde z vězení zproštěna viny: kdo jí vrátí veškeré utrpení a zmařený kus života?

V souvislosti s jednáním soudu z 2.března se vynořila otázka, proč je tato kauza tak hojně medializována, a proč občanské sdružení Šalamoun hájí odsouzenou s takovou sveřepostí. Především pro členy spolku Šalamoun je nepředstavitelné přijetí výroku o vině. Odsouzenou známe lépe než všichni vyšetřovatelé, státní zástupci a soudci dohromady, kteří se podíleli na rozhodování o jejím osudu a víme, že není schopna agresivního jednání. Ostatně to dokazuje i její život před oním osudným incidentem a po něm. A nevíme o žádném přímém důkazu, potvrzujícím obvinění Erikem Smatanou. Dalším důvodem je odlišná filozofie naše a soudců. Považujeme osobní svobodu za nejcennější statek po životě a zdraví a jsme přesvědčeni, že o jejím odnětí se má uvažovat velmi odpovědně a pečlivě, vždy s úctou k presumpci neviny a zásadě "in dubio pro reo". Je lépe, ujde-li občas viník trestu, než jdou-li do vězení nevinní lidé. Jenže mnozí státní zástupci a soudci vyznávají spíše presumpci viny a v pochybnostech rozhodují důsledně v neprospěch obžalovaného.

Odsouzenému musí být vina spolehlivě prokázána. To se v tomto případě zřejmě nestalo. Svědčí o tom nesoulad v rozsudcích obecných soudů. Proběhla dvě souběžná řízení -- v jednom byl Erik Smatana stíhán pro pokus o znásilnění, v druhém Adéla Rajdlová střídavě pro ublížení na zdraví a pro pokus vraždu. Konzistentní jsou pouze rozhodnutí v řízení proti Erikovi Smatanovi. Prvoinstanční soudce Vítězslav Rašík jej přes výhrady odvolacího soudu dvakrát uznal vinným, v odvolacím řízení soudkyně Eva Burianová tvrdě hájila jeho nevinu. Oba soudy byly důsledné ve svých názorech, mezi nimiž je ovšem zásadní nesoulad. Naproti tomu v sekvenci rozhodnutí obou soudů, jež se zabývaly obžalobou proti Adéle Rajdlové, nelze najít žádnou logiku. Porovnám-li páry rozhodnutí obou soudů, pak mi jako nejpřiléhavější pro označení způsobu jejich myšlení připadá přívlastek "schizofrenní". Soudce Petr Braun začal uložením trestu odnětí svobody v trvání deseti let za pokus o vraždu, ale v dalším řízení uložil tři roky podmíněně za ublížení na zdraví. Soudkyně Maternová v prvém usnesení nasadila vlídnou tvář, zrušila krutý Braunův rozsudek a uložila nalézacímu soudu, aby uvážil správnost použité právní kvalifikace, případně posoudil, zda obžalovaná nejednala v situaci nutné obrany. V dalším kole pak otočila o 180° a odsoudila Adélu Rajdlovou na sedm let do vězení za pokus o vraždu. Dovoluji si tvrdit, že tento vývoj rozhodování v procesu Adély Rajdlové nejen dokladuje neurčitost důkazní situace, ale zpochybňuje také spolehlivost úsudku obou soudců. Považuji za znepokojující, že oběma senátům nezabránilo jejich svědomí poslat v situaci těžké důkazní nouze mladou ženu na dlouhou řadu let do vězení v době, kdy by se spíše měla začít zajímat o založení rodiny. Pobyt ve vězení by ji patrně poznamenal na celý život. Stavím proti nim jako příklad uvažování soudce Vítězslava Rašíka, který byl zřejmě pevně přesvědčen o vině Erika Smatany, ale dvakrát ho potrestal jen vyhoštěním z ČR. Zřejmě si byl vědom, že se při posuzování jeho viny nemá o co opřít a trestal tak, aby v případě mylného závěru o vině pokud možno neublížil.

Adéla Rajdlová se po obdržení příkazu k nástupu trestu pokusila 10. června 2004 o sebevraždu. Podle vyjádření jejího ošetřujícího psychiatra nešlo o sebevraždu demonstrační, požitá dávka léků byla smrtelná. Nezemřela jen náhodou, díky tomu, že ve chvíli, kdy začala ztrácet vědomí, se v ní probudil pud sebezáchovy a přiměl ji přivolat si telefonicky pomoc. Zajímalo by mne, jak by se s její smrtí vyrovnala svědomí jejích soudců.

Pro média je případ možná přitažlivý dramatičností příběhu. Svou roli jistě hraje i hyenismus některých novinářů, jež těší předvádět mladou půvabnou ženu jako vraždící monstrum. Proces je zajímavý i tím, že na něm lze průhledně předvést typické vady našeho trestního řízení. Ty začínají neúplným nebo zkreslujícím až do falešnosti popisem skutkové podstaty policií, velkoryse či z nedbalosti nebo z neumětelství přijatým státními zástupci a zpracovaným do chatrně podložené obžaloby. Soud, přesvědčený o bystrosti a neomylnosti svého úsudku, poměrně zřídka vrátí obžalobu státnímu zástupci k doplnění dokazování. Většinou se snaží překonat vady přípravného řízení v dokazování před soudem. Vytvoří si svůj obraz skutkového děje. Přijme důkazy, které do obrazu zapadají a jako osamělé vyloučí ty, jež se mu nehodí. Chybí-li přesto důkazy k doplnění mozaiky, nahradí je spekulacemi. Nakonec "uvěří", že věci se staly tak a nejinak a na základě takto vytvořeného obrazu skutkového děje uloží trest. Nesprávný popis skutkové podstaty v přípravném řízení a na něj navazující chybný závěr prvoinstančního soudu se napravují velmi obtížně. Selhávají i odvolací soudy, které ne vždy dokáží zjistit vady prvoinstančního řízení a potvrzují pochybné rozsudky. Mimořádnými opravnými prostředky zpravidla nelze napravit výchozí omyly přípravného a prvoinstančního řízení. Přesto dochází jejich použitím k rušení rozsudků obecných soudů, což dokazuje, že dvoustupňové soudní řízení není úplně spolehlivou pojistkou proti omylům soudů.

Netvrdím, že všechna trestní řízení jsou zatížena výše zmíněnými nepatřičnostmi a nemám podklady pro hodnocení četnosti výskytu zmetků, podobných trestnímu stíhání Adély Rajdlové. Přesto z uvedených poznatků vyplývá nepříjemná jistota, že v našich věznicích "sedí" určitý počet nevinných nebo k nepřiměřeným trestům odsouzených našich spoluobčanů. Rubem téže mince je selhávání stejných orgánů, které posílají za mříže nevinné lidi: občas jim nějaký pachatel uteče při zatčení, nebo se chybou soudce dostane ven z vazby, popř. se celé roky nedaří jej dopadnout, postavit před soud a usvědčit. Jen zcela výjimečně se stane, že státní zastupitelství podá trestní oznámení na soudce, který pochybil při výkonu represních opatření, naproti tomu poškození nespravedlivě odsouzených se považuje za nevýznamnou nehodu, z které se závěry nevyvozují.

Proces proti Adéle Rajdlové je průhledný a vše výše řečené se dá na jeho příkladu demonstrovat krok za krokem. Současně je podnětem pro všechny, kdo se cítí nespravdlivě odsouzeni, aby se houževnatě bránili bezpráví na nich páchaném. Adéla Rajdlová dokázala původní trest stlačit na polovinu. Její možnosti obrany nejsou dosud vyčerpány. Její zápas o spravedlnost pokračuje. Sotva se však vyhne nutnosti nastoupit trest. Za houževnatost své obrany musí být přece po zásluze potrestána.

Autor je člen občanského sdružení Šalamoun

Věnováno Michaele K.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2006
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
7. 3. 2006 Bílý dům se chystá stíhat úniky informací
7. 3. 2006 Možnosti USA v Iráku: Rovnováha mezi šíity, sunnity a Kurdy, nebo porážka
7. 3. 2006 Zelení? Kdo to vlastně je? Stanislav  Křeček
7. 3. 2006 Kdo jsou zelení? A kdo ČSSD?
7. 3. 2006 Post coitum Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Pýcha a předsudek Alex  Koenigsmark
7. 3. 2006 Jsou karikatury Mohameda či Boha výrazem svobody slova ? Michael  Marčák
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2006 Novinářský kodex asi většina novinářů nečetla
7. 3. 2006 Ivanovičtí řekli NE hypermarketu
7. 3. 2006 Smrt, za kterou mohou sociální demokraté Vladislav  Černík
7. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 11. september 2001: Čo je pravda? Ferdinand  Klinda
6. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
7. 3. 2006 Větrné elektrárny: jednotná fronta ekologických aktivistů Josef  Vít
7. 3. 2006 Větrné elektrárny
7. 3. 2006 Drahotu alternativních zdrojů určuje vláda
7. 3. 2006 Taková malá (ne)křesťanská agitka
7. 3. 2006 Zelená kva kva kvalita Josef  Baxa
7. 3. 2006 Vyvěšovat tibetskou vlajku ?
7. 3. 2006 Fundamentalismus? Petr  Hušek
7. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Jak prezident Světové banky navštívil Česko Rudolf  Převrátil
6. 3. 2006 Při hladomoru v Keni už nezbývá mnoho času
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2006 Google odsouzen za porušování autorských práv   
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
17. 2. 2006 Další trestní stíhání za "pomluvu"   
17. 2. 2006 Britský soudce podpořil muže z Británie, vězněné v Guantanámu   
25. 1. 2006 Daily Telegraph prohrál odvolání proti Gallowayovi   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
21. 12. 2005 Soud v USA zakázal vyučování "inteligentního designu"   
17. 12. 2005 Kuřáci přišli o svá zákonná práva   
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr