28. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2006

Platí presumpce viny

Veřejnost se občas podivuje velkým rozdílům mezi tresty, uloženými za podobné trestné činy různými soudy, a pozastavuje se nad výroky o vině, vynesenými na základě velmi chatrných důkazů, ba téměř žádných. Viní z těchto nepříjemných úkazů soudce, kteří stojí na konci řetězce trestního stíhání a je na ně dobře vidět, neboť soudní řízení je veřejné. Při pohledu zblízka se ale téměř vždy ukáže, že pochybné rozsudky stojí na nejisté základně neúplného nebo nesprávně vedeného vyšetřování, jehož výsledky přetavil státní zástupce v pochybně odůvodněnou obžalobu.

Takový stav by teoreticky neměl vzniknout. Státní zástupci mají dle zákona dostatečné nástroje, aby mohli přimět policii k svědomité práci. A soudci zase mají právo vracet nepodarky z dílen státních zástupců zpět na jejich stoly. Jenže tento řetězec kontrolních vztahů často nefunguje : policie si sama rozhodne, jak měkké nároky má sama na sebe klást, státní zástupce vady vyšetřování velkoryse přejde a soudci zbudou oči pro pláč, pokud neuplatní právo nepodloženou obžalobu odmítnout. Výsledný výstup z vyšetřování je za těchto okolností nezřetelný, matoucí. Popis činu či děje, tzv. skutková podstata či skutkový děj, od nichž se odvíjejí úvahy soudu o vině a trestu, není téměř nikdy vyčerpávající, obvykle se více nebo méně liší od skutečnosti. Čím je rozdíl mezi realitou a jejím virtuálním obrazem menší, tím je větší pravděpodobnost, že soud dospěje ke správným závěrům.

Ale pak zde jsou případy, v nichž stojí tvrzení proti tvrzení, důkazy nikde žádné a státní zástupce i soud loví v kalných vodách nejistoty. Za předpokladu uplatnění zásady "in dubio pro reo" (v pochybnostech ve prospěch obviněného)ve spojení s presumpcí neviny je velmi obtížné dospět k výroku o vině.

K takovým případům patří kauza A.R. a E.S., mezi nimiž došlo v červenci 2002 k tragickému konfliktu v noci, na osamělém místě, bez svědků. Tehdy 18letá A.R. pobodala náhodného společníka. Způsobila mu životu nebezpečné zranění. Podle jeho tvrzení k tomu neměla důvod, podle jejího vyprávění se bránila proti pokusu o znásilnění. Neexistují důkazy, které by jednoznačně určily, která z verzí je bližší pravdě. Oba skončili před soudem, střídavě v křížové poloze obžalovaného a poškozeného. Oba věděli, že jejich výpověď je nejnebezpečnějším důkazem proti nim, proto se oba křečovitě drželi svého podání události. Jejich verze se samozřejmě vzájemně vylučují. E.S. byl obžalován pro pokus o znásilnění, a dvakrát byl shledán nalézacím soudem vinným. Jeho soudce se ale projevil jako moudrý muž a vzhledem k nejisté důkazní situaci uložil trest vypovězení ze země na dobu pěti let. Naproti tomu A.R. byla obžalována pro těžké ublížení na zdraví. V průběhu řízení byla trestní kvalifikace změněna na pokus o vraždu. Byla odsouzena k odnětí svobody v trvání 10 let. Věc byla odvolacím soudem vrácena a nový rozsudek byl již opět pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví s trestem tří let odnětí svobody s podmíněným odkladem. V kauze E.S. odvolací soud zásadně nesouhlasil s hodnocením důkazů prvoinstančním soudem. Jeho zatvrzelost zlomil vlastním zprošťujícím rozsudkem. V kauze A.R. odvolací soud nejdříve vrátil rozsudek soudu prvého stupně s tím, že je třeba přehodnotit právní kvalifikaci a uvážit, zda se nejednalo o případ nutné obrany. Ale v následujícím vlastním rozsudku sám uložil nepodmíněný trest 7 let odnětí svobody za pokus o tr.č. vraždy. Sotva se jinde najde tak navzájem protikladný soubor rozsudků. Vzájemně se vylučovaly prvoinstanční rozsudky obou soudů, stejně jako rozsudky 1. a 2. stupně v případě řízení proti E.S. Oba odvolací rozsudky v kauze A.R. se rovněž vzájemně vylučovaly . Je to velmi nápadná ukázka neuchopitelnosti pravdy v střetu navzájem se vylučujících výpovědí účastníků konfliktu při absenci objektivizujících materielních důkazů. Ani z toho vyplývající rozkolísanost úvah o vině a trestu se hned tak nenajde. Aby stochastičnost souboru soudních rozhodnutí lépe vynikla, porovnejme mezi sebou tresty dvou mladých žen: Heleny Čermákové s třemi lety odnětí svobody za smrt 5tileté dcery a A.R. s 10, popř. 7 lety nepodmíněně za poranění mladého muže.

Odsouzené se podařilo vymoci si odklad nástupu trestu a domáhala se nápravy rozsudku cestou mimořádných opravných prostředků. Z počátku neměla úspěch, až koncem září 2005 Ústavní soud ČR zrušil poslední rozsudek odvolacího soudu a usnesení, jímž Nejvyšší soud ČR zamítl dovolání odsouzené a nejvyšší státní zástupkyně.

Ústavní soud vytkl obecným soudům společnou vadu jejich rozhodnutí: neúplnost skutkové věty, spočívající v neobjasněnosti příčin útoku mladé ženy, a následně vzniklý rozpor mezi právní a skutkovou větou. Srozumitelně řečeno: obecné soudy nedokázaly objasnit příčiny domnělého násilného činu odsouzené, ale bez příčiny není úmyslu a bez úmyslu není trestný čin. Zdálo se, že "vražednice" je zachráněna, protože příčiny jejího domnělého počínání jsou zřejmě nezjistitelné. Odvolací soud si ale poradil překvapivě snadno a rychle. Vůbec se nepokusil doplnit dokazování tak, aby byly zjištěny příčiny neuvěřitelného jednání odsouzené, ale pokusil se je najít v její osobnosti. Až orwellovsky zaznělo v soudní síni odůvodnění této úvahy, začínající citací znaleckého posudku, jímž byla odsouzená označena za osobu bez agresivních sklonů. Soud současně změnil opět kvalifikaci zpět na tr.č. těžkého blížení na zdraví, Je zřejmé, že odvolací soud nenapravil věcně vadu, vytčenou Ústavním soudem ČR, pouze ji zastřel formalistickou eskamotáží se slovy, prostě řečeno, vysmál se nejvyšší právní autoritě státu a obešel ji.

Zarážející je krutost soudů, soudících mladou ženu, zvlášť na pozadí mírného, téměř nulového trestu, uloženého údajnému násilníkovi soudem 1.stupně. Ze skutkové podstaty domnělého trestního činu odsouzené je jistý pouze následek, tedy poranění. Pravděpodobnost, že se soud při vyhodnocení důkazů dopustil fatálního omylu, čili že posílá do vězení nevinnou ženu, je velmi vysoká. Uložit za takových okolností nepodmíněný trest odnětí svobody, je ničím neospravedlnitelná krutost.

Odsouzené byl v těchto dnech doručen již třetí příkaz k nástupu trestu. Uplývají poslední hodiny její svobody. Zatím bojuje dál: uplatnila všechny dostupné mimořádné opravné prostředky a s nimi žádosti o odklad vykonatelnosti rozsudku do posouzení věci příslušnou instancí.

Současně přiměla soud, aby se začal zabývat její žádostí o obnovu procesu, podanou již 1.6.2004, dosud neprojednanou. Naděje na úspěch je malá, nikoli však nulová.

Celý případ tak bude pokračovat možná ještě několik let. Odsouzená se asi nakonec dočká zprošťujícího rozsudku. Bude-li čekat na příznivý výsledek ve vězení, příliš jí osvobození nepomůže, protože zničenou část mládí jí nikdo nevrátí.

Autor je aktivním spolupracovníkem spolku Šalamoun, který se případem "Adélky vražednice" dlouhodobě zabývá. Toto občanské sdružení požádalo 7. 6. 2004 presidenta republiky o milost pro odsouzenou a 13. 6. 2004 poslalo svá patnáctistránková podání nejvyšší státní zástupkyni a ministrovi spravedlnosti. ZDEZDE

                 
Obsah vydání       28. 2. 2006
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Platí presumpce viny Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Mistr Dýně Ivan  Wernisch
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
28. 2. 2006 Střet zájmů Filipa Sklenáře Jan  Čulík
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Fréderic Bastiat a "sociální ekonomika"
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006