9. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 11. 2005

Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí

Dovoluji si přiložit návrh petice... Stínový ministr školství za ODS, poslanec Waltr Bartoš navrhl omezit pravomoci akademických senátů, píše Jan Kyncl z ČVUT.

Je to pochopitelné: akademické senáty jsou mladší, dynamičtější a nutí vedení k inovaci výuky, hodnocení výuky studenty, výkonovému odměňování atd.

Věkový průměr senátu fakult je také - alespoň na ČVUT - nižší než zaměstnanců, a to i bez započítání věku studentů. Pro studenty jsou akademické senáty v podstatě jedinou možnosti, jak tlačit na zvyšování kvality výuky; v EU umí-li student řeč a je napíklad z Německa, nemá problém studovat jinde a vybrat si fakultu, která je kvalitní a férová.

Čeští studenti bohužel (snad zatím) nejsou vybaveni ani finančně ani jazykové a někdy je i problém jít na školu ve vzdálenější části republiky; o sociálních stipendiích se teprve uvažuje a studentské půjčky na studium garantované státem neexistují. Čeští studenti se za této situace naučili tlačit fakulty k oné kvalitnější a férovější výuce a zkoušení, a to právě prací v akademických senátech. Navíc se studenti v senátech fakult a škol naučí jednat s lidmi, prosazovat názory, pracovat pro celek a podobně. Myslím, že by z bývalých studentských senátorů mohla jednou vzejít generace politiků, za které se nebudeme muset stydět.

Změní-li se senáty zákonem v hlasovací mašinérie vedení škol a fakult, bude to v podmínkách ČR výrazný krok zpět. Senáty pochopitelně vedení vadí, pokud chce vedení vládnout a nikoli spravovat instituci. Ale takovému vedení by senáty vadit měly.

Z vlastní zkušenosti na FEL ČVUT vím, že akademické senáty udělaly pro lepší fakultu od roku 1989 hodně; pochopitelně demokratické řízení se nelíbí těm, kdo chtějí vládnout na základě jiných pravidel; demokracie se nelíbí nedemokratům. Ale byla by škoda jim na nátlak zákonodárců ustoupit bez boje.

V Brně a Praze dne 7. listopadu 2005

Členům akademických senátů veřejných vysokých škol a fakult

Věc: Hrozba omezení samosprávy akademických obcí

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracíme se na Vás s výzvou ke společnému protestu proti některým ustanovením novely zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, kterou má po schválení Poslaneckou sněmovnou projednávat Senát PČR.

Díky pozměňovacímu návrhu sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu uvedená novela zásadně omezuje pravomoce akademického senátu veřejné vysoké školy i fakulty. Nově totiž stanoví, že akademický senát veřejné vysoké školy schvaluje vnitřní předpisy pouze na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty. Zároveň však stanoví, že akademický senát fakulty schvaluje vnitřní předpisy fakulty výhradně na návrh děkana. Možnost vlastní legislativní iniciativy akademických senátů na obou úrovních tím zaniká. Navíc byl z výčtu vnitřních předpisů fakulty odstraněn studijní a zkušební řád a stipendijní řád. Jde tedy o citelný zásah nejen do pravomocí jednoho ze samosprávných orgánů fakulty, ale i do samosprávy fakulty vůbec (především pak na těch veřejných školách, kde se jednotlivé fakulty výrazně liší).

Podrobnější vysvětlení výše nastíněného problému a odůvodnění naléhavé potřeby vyjádření nesouhlasu se zněním novely najdete v Příloze č. 1.

Jako zástupci akademických obcí respektive projektu na podporu života v nich se domníváme, že je vzhledem k situaci třeba uspořádat petiční akci a podepsané archy předat senátnímu výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

V Příloze č. 2 si dovolujeme předložit Vám návrh textu "Petice proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult" a požádat Vás, abyste se k němu i celé záležitosti vyjádřili. Jako stanovisko, o němž se text petice zmiňuje, navrhujeme použít Přílohu č. 1.

Jsme přesvědčeni, že přehlížení reálné hrozby okleštění pravomocí samosprávných orgánů, jichž jsme nebo jsme byli členy, by bylo zřejmým porušením našich povinností.

S pozdravem

Příloha č. 1

Koncept stanoviska členů akademických obcí veřejných vysokých škol a fakult k novele

A/ Výběr z textu Poslaneckou sněmovnou PČR schváleného zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. I

5. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,".

17. V § 27 odst. 1 písm. b) a h) se na začátek textu před slovo "schvaluje" vkládají slova "na návrh děkana".

21. V § 33 odst. 2 se zrušují písmena b) a c). Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e).

B/ Dosavadní znění novelou dotčených ustanovení

§ 9

(1) Akademický senát veřejné vysoké školy

b) schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí,

§ 27

(1) Akademický senát fakulty

b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

§ 33

Vnitřní předpisy fakulty

(2) Vnitřními předpisy fakulty jsou

b) studijní a zkušební řád fakulty, pokud se fakulta neřídí studijním a zkušebním řádem veřejné vysoké školy,

c) stipendijní řád fakulty, pokud se fakulta neřídí stipendijním řádem veřejné vysoké školy,

C/ Vysvětlení dopadu schválení novely a zdůvodnění nezbytnosti protestu

V důsledku ustanovení bodu 5 a 17 novely akademické senáty veřejných vysokých škol a jejich fakult přicházejí o možnost schvalovat návrhy vnitřních předpisů z vlastní iniciativy. Podle § 7 odst. 1 písm. a respektive § 25 odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách je akademický senát veřejné vysoké školy respektive fakulty jejím plnohodnotným samosprávným orgánem. Navrhovaná ustanovení lze tak interpretovat také jako odporující znění zákona. Jestliže jsou akademické senáty samosprávnými orgány, nelze jim výkon zákonem svěřené samosprávné funkce současně znemožňovat. Pokud k tomu dojde, stanou se akademické senáty v podstatě jakýmisi "sbory volitelů". Rovnováha dělby moci se významně vychýlí ve prospěch orgánů výkonných. Charakter akademické samosprávy tak bude výrazně méně demokratický. Bodem 21 novely se dále redukují pravomoci akademického senátu fakulty, ovšem i fakulty jako takové ve vztahu k vysoké škole, jíž je součástí. Kromě již kritizované monarchizaci samosprávy, způsobí zmíněné ustanovení závažné praktické těžkosti na vysokých školách s vyšším počtem fakult odlišného zaměření a charakteru studia. Zde bude bezprostředním dopadem novely naprostý chaos. Bohužel zcela chybí přechodné ustanovení, které by zabránilo zániku studijních a zkušebních řádů fakult uprostřed akademického roku. Ale ani jeho doplnění nebude dostatečným řešením problému vzhledem k již zmíněným specifickým potřebám vysokých škol s větším počtem fakult.

Podobné námitky lze uplatnit i v případě řádů stipendijních. Praktické dopady však nebudou natolik závažné.

Příloha č. 2

Návrh textu "Petice proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult"

My, níže podepsaní členové akademických senátů i ostatní členové akademických obcí fakult a veřejných vysokých škol, tímto podle zákona č. 85/1990 Sb. vyslovujeme zásadní nesouhlas s omezením pravomocí samosprávy veřejných vysokých škol a fakult v České republice, které přináší některá ustanovení Poslaneckou sněmovnou PČR schváleného zákona, jimiž se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Jakožto zástupci akademických obcí odmítáme zejména ustanovení bodů 5 a 17 a dále pak bodu 21 novely, kterými se mění dosavadní ustanovení §§ 9, 27 a 33. Podrobně se k věci vyjadřujeme v přiloženém stanovisku.

Jsme přesvědčeni, že schválení jmenovaných ustanovení povede k nepřijatelnému omezení zákonem svěřené samosprávné funkce akademických senátů veřejných vysokých škol a fakult i k okleštění samosprávy fakult ve vztahu k veřejným vysokým školám, jichž jsou součástmi. V neposlední řadě v nás příslušná ustanovení rovněž vyvolávají obavu o zachování demokratičnosti správy našich akademických obcí a tudíž i svobodného života v nich.

Obracíme se na Vás, členy Senátu Parlamentu ČR, s žádostí o vypuštění či alespoň naše připomínky zohledňující pozměnění bodů 5, 17, a 21 novely, kterou nyní budete projednávat.

Sestavili: Veronika Donthová, VŠ kolej PPV, Kolejní 2, 612 00 Brno

Ján Říha, Ostromečská 14, 130 00 Praha 3

Jaroslav Švec, VŠ kolej PPV, Kolejní 2, 612 00 Brno

Svým podpisem stvrzujeme souhlas s touto peticí a k ní přiloženým stanoviskem.

                 
Obsah vydání       9. 11. 2005
9. 11. 2005 Americké jednotky "užily při útoku na město Fallúdža chemických zbraní"
9. 11. 2005 Jak média kolaborují s pachateli válečných zločinů v Iráku
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí
9. 11. 2005 Důvěrný dopis tiskovému oddělení České televize Bohumil  Kartous
9. 11. 2005 "V tajných věznicích se nemučí, pokud vůbec existují!" říká Bílý dům Jiří  Míka
9. 11. 2005 "Naši investigativci" aneb jak se píše o politicích Stanislav  Křeček
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Plášť není bílý Michal  Vimmer
9. 11. 2005 Alfred Radok, Jeu de l'amour et de la mort
9. 11. 2005 Jako první analogová stanice bude vypnuta BBC 2
9. 11. 2005 Schröder bude opět pracovat jako advokát Radek  Vogl
9. 11. 2005 Veselá příhoda o lécích v psychiatrické léčebně Ivan  David
8. 11. 2005 Gorily: nikdy jsme nepředstíraly, že nejsme nahé Karel  Moudrý
8. 11. 2005 Co si počít ve Francii
8. 11. 2005 The Times: Francie diskriminuje své menšiny
8. 11. 2005 The Times: Příčinou násilí ve Francii je nezaměstnanost
8. 11. 2005 Daily Telegraph: Rozdělená Francie
8. 11. 2005 Motivace násilí ve Francii není ani politická, ani náboženská
8. 11. 2005 Jaké jsou kořeny násilí ve Francii a proč se tak rychle šíří ? Lucie  Doleželová
8. 11. 2005 Co budoucí děti Ukrajinců? Milan  Daniel
8. 11. 2005 Kam se dívá Evropská unie? Egon T. Lánský
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí   
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
6. 9. 2005 Post-moderní reforma školství v ČESKU jako příležitost pro (všeho)schopné Ivo V. Fencl
30. 8. 2005 Kluci hrajou počítačové hry, holky dělají domácí úkoly   
5. 8. 2005 Británie: Studentům bude trvat 15 let, než splatí dluh za vysokoškolské studium   
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena   
26. 4. 2005 Je to možné? Igor  Daniš
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek