27. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jan Žižka z Trocnova
27. 9. 2005

Dominantní proud socialistického ekonomického myšlení je tvořen debatou o variantách tržního socialismu

Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity

vystoupení z teoretické konference "Strategie a priority levice a možné cesty přechodu k socialismu ve světě i v ČR" s mezinárodní účastí zástupců PDS, Rifondazione, Munkáspárty, KSS a KKE, kde za KSČM vystupovali i Václav Exner a Miloslav Ransdorf, Josef Heller a Josef Skála

Na mapě názorů na socialismus nemohou vedle rudé barvy chybět i barvy jiné. Vně našeho zájmu a mimo potřebnou komunikaci nemůže zůstat barva "pouze" červená, tj. názory, které vyjadřuje zejména Socialistická internacionála. Nejen komunisté, ale i sociální demokraté po válce prošli určitým vývojem a stále zde existuje křídlo, pro které není socialismus prázdným pojmem, nemluvě o tom, že sociální stát lze vnímat jako důležitý předstupeň socialismu - tak to vnímal např. už Fourier či Černyševskij.

Mapa názorů jako východisko pro tvorbu modelu

Navzdory všem, kteří věří v konce dějin, je aktuálním cílem socialistů přejít od pouhé vize socialismu k zpracování určitého modelu ve smyslu obecnějšího vymezování určitých systémových rysů toho, co si pod pojmem socialismus představujeme. Jde o proces poznání, který je pluralitně otevřený a zdola společně s lidmi spoluutvářený. Nemůže jít o nějaký metafyzicky strnulý, shora vnucovaný projekt. Vodítkem nám může být aktuální mapa široké škály názorů na socialismus i na vývoj socialistických tradic. Pro KSČM je určující tradice marxistického myšlení otevřená i novým inspiracím, které jdou za úroveň historického poznání z doby klasiků a vycházejí z nového poznání z epochy vědeckotechnické revoluce (informatizace, globalizace). K pozvednutí úrovně myšlení radikální levice mohou přispět i ti, kteří se definují prostřednictvím tradičních principů marxismu-leninismu. Patří sem ale i antiautoritářské a liberatiránské koncepty, které jsou silné ve své transcedenci a důrazem na hodnotu lidské svobody.

Používán je pojem demokratického socialismu, např. v německé SPD a to již od Godesbergu (1959). Jak se vztahuje k socialistické tradici zejména radikální křídlo sociálních demokratů ? Lze připomenou německou cestu osamostatnění subjektu Wahlalternative -- die Linke, který se spojil ve volbách s východoněmeckou PDS či ve Francii např. hnutí "Pour la republique sociale" -- vzešlé z frakce Socialistické strany Le gauche socialiste. Tezi o tom, že si nemůžeme "zadat" s jinou vládou, než s antikapitalistickou, lze v této souvislosti považovat za velmi zavádějící. Strategií radikální levice je mít dvě dimenze -- jak onu antikapitalistickou, stavějící na lidovém odporu, tak i onu gramsciovskou dlouhou cestu institucemi. Míněno kapitalistickými institucemi, včetně EU. Nemůžeme totiž nevidět, že kapitalismus je stále schopen modernizace: Neplatí totiž vulgárně zjednodušené koncepce o všeobecné krizi kapitalismu, kdy proletáři už očekávají jen jeho poslední soud.

Programový kvas v jiných, nemarxistických směrech může být pro nás cennou zkušeností. Jaký vliv mají v této chvíli v sociálních demokraciích debaty kolem reforem veřejných služeb, odborů ale i ekologie? Jde jen o ústupek sklerotického sociálního státu pružnějšímu sociálnímu liberalismu? V globálním tlaku také taje koncept Neue Mitte, o který se opíral novodobý stát blahobytu a probíhá spor o keynesiánskou politiku. Dosud poměrně homogenní sociální skupiny se fragmentizují, politika musí zvládat skutečnost polymorfie sociální moci. V tom všem jsou pro nás sociální demokraté a sociální liberálové důležitou laboratoří. Samozřejmě nesmí chybět ani barva zelená, zejména v případě, když ekologicky orientovaná hnutí spojují snahy o zlepšení životního prostředí se změnami společenského systému - s ekosocialismem. Naopak bychom se měli mít na pozoru před barvou hnědou, tradičně spojovanou s národním socialismem. Některé druhy populismu jsou prudce virulentní a je třeba se před nimi bránit. Universalismus lidských práv podle mne vede k tomu, že pro stoupence socialismu je vždy termín občanský více než termín národní. I když se sociálním hnutím často nedostává univerzální dimenze, nemohou na obecnou platnost lidské podstaty rezignovat a nechat si vnutit barbarství nacionalismu a xenofobie.

Zobecnění historické zkušenosti ze socialismem.

Bez teoretického zobecnění - objektivní reflexe - režimu, který zde byl před rokem 1989, se budou se bude těžko hledat shoda na dalším kroku vpřed. K pochopení příčin jeho selhání je třeba si uvědomit význam otevřené demokracie zdola. Sociálně spravedlivá společnost nemůže být rájem, do kterého jsou lidé hnáni klackem. Socialisté musí ctít zásadu pluralitní společnosti, včetně plurality vlastnických forem a rozvoje ekonomické demokracie. Nedokonalý pokus o socialismus v minulém století byl poznamenán nekritickým etatismem. Proto je třeba posunout pojetí státu od jeho autoritářské podoby se silnou apologetickou funkcí, k jeho úkolům. Těmi jsou organizace, podpora motivace a garantování práv, doplňování a překrývání protikladů, soužití různosti. Zkušenost s pastí konzumerismu ukazuje, jak citlivá je otázka nemateriálních hodnot a prostoru k vyšší seberealizaci člověka. Nestačí sociální pohodlí. Socialismus bez svobodného prostoru pro individuum nemůže existovat. Filozof Egon Bondy to vyjádřil tím, že označil svobodu dokonce za jeden z výrobních prostředků. S tím souvisí, jak léta opomíjený osvobozovací potenciál diskurzu o lidských právech. Levicový disent zdůrazňoval osobní práva jako nástroj proti expanzi byrokratické moci), tak i praktické rozvinutí myšlenky společenské samosprávy.

Zejména od zemí bývalého sovětského bloku očekává socialistické hnutí syntézu zkušenosti s tím, co se velmi nepřesně nazývalo "reálným socialismem". Tento systém socialismu tzv. sovětského typu byl poznamenán především nezralým formačním obsahem VŘSR (tj. vliv civilizačního stupně v Rusku). Lze ho charakterizovát dominancí nedokonale společenského státního vlastnictví s byrokratickou koordinací. Rosa Luxemburgová hovoří o stranické diktatuře nad proletariátem, J. Kornay o paternalitním hospodářském systému. Přiznejme a hlouběji analyzujme objektivnost systémových vad celého tohoto režimu až do jeho konce. S tím souvisí i debata o stalinismu. Bez toho hrozí renesance jeho deformací, které by ještě více poškodily socialistické myšlenky a dál by se jeho zastánci posunuli od vědy k mýtu. Klíčovou je zejména otázka neefektivní praxe centrálně plánované ekonomiky. Ta prokazatelně zaostávala za schopnostmi "západního" kapitalismu, což umocnily dlouholeté neúspěchy o hospodářské reformy. To u nás potvrzují např. pokusy reforem hospodářského mechanismu jako Dolanský, Rozsypal v 50. letech; Šik, Kouba v 60. letech; Leopold Lér a další se Souborem opatření počátkem 80. let.

Volné debaty o "nových socialismech" mají svá úskalí

Na debatu o socialismu má významný vliv jak nízká připravenost intelektuálních elit, tak i masové rozšíření vulgarizovaných a mnohdy velmi zdeformovaných představ o tom, co je podstatou socialismu mezi jeho řadovými příznivci.

Chaos vyvolaný různými apoštoly "socialistického náboženství" se někdy zobecňuje ve volání po návratu k Hegelovi a jeho objektivním duchu dějin. Strukturální přístup neznamená, že "pravda" zmizela, ale to, že dostala hlubší a reálnější obsah. Kdyby nebyly různé utopické projekty vystaveny sžíravému pohledu kritického rozumu, pronikaly by do socialistického hnutí silné divergentní tendence. A je lhostejno, zda by šlo tzv. "idealistické marxisty" anebo různé odnože "revolučních dogmatiků". Vznikaly by pak mesianismy, které by šlo zarámovat heslem "zpět k budoucnosti".

Povrchní odraz nových jevů, které přináší civilizace ve svém postindustriálním a informačním stadiu, vytváří vize, kolem kterých se utváří skupiny připomínající spíše scientistické věřící. Řadil bych sem i takové intelektuální abstrakce, jako např. moneyless economics, global civic society nebo přeceňování formačního vlivu postkapitalistických prvků atp. Metazfyzické a omezeně moralistní pojetí osvícení a avantgardy k tomu neodmyslitelně patří. Nic proti např. pikhartům a adamitům, ale bratr Žižka dobře věděl, proč si je ohlídal, než s nimi "šel na křižáky". S tím souvisí určitá nedočkavost těch, kteří nevnímají etapovitost a heterogenitu vývoje. Na křižovatkách pak chybí kompas pro to rozhodnout se, co znamená nebezpečí chaosu, a co je reálným příslibem.

Politicko-ekonomické jádro debaty o modelu socialismu

Předem říkám, že mi nejde o tradiční téma vlastnictví. Platí-li princip plurality i v této oblasti, tak můžeme po etapách pouze hledat cestu, jak vytvořit podmínky pro různé formy určité zespolečenštující tendece. Nejde mi o žádné post property society, ale dodávám, že státní vlastnictví je jen formálně společenské a bylo za minula naplňováno jen velmi nedokonale.

Mám na mysli spíše oblast řízení ekonomiky, tedy tvorby a využívání ekonomických informací. A tady se dostáváme k letité potřebě překonat v modelu socialismu antinomii plánu a trhu. Nejde mi o to se strefovat do stokrát zanalyzovaných a překonaných přístupů (s oblibou bývá citováno zejména dílo J. V. Stalina "Ekonomické problémy socialismu", 1952). Mám na mysli spíše nové zkušenosti - teoretické i praktické - a s tím související otázky konkurence, trhu práce. Tedy otázky, které dosud se socialismem v jeho tradičním chápání nebyly příliš spojovány. Trh není specifikem kapitalismu a má své vývojové fáze. To, jestli je rozvinutý trh pro socialismus systémotvorným faktorem, nebo je pouze jeho nezbytnou zpětnou vazbou, je pak věcí další diskuse.

Zde je třeba říci, že se nám na nové úrovni, dané procesem informatizace, vrací debata o socialistické kalkulaci v netržní ekonomice. U základů tohoto v podstatě meritokratického konceptu stáli již takoví autoři jako O. Lange či Leontieff. Na podnikové úrovni a v oblasti některých národohospodářských bilancí byla využita teorie o optimálním plánování (Novožilov, Kantorovič). Tady už se přímo přechází do představy, že v jakémsi kyberentickém socialismu je možné suplovat tržní informace řešením miliónů simultáních rovnic (z poslední doby např. Cockshott, Cottrel, 1993). Osobně jsme skeptický k tomu, že tento systém může vyřešit heuristický charakter poznání v rozhodovacích situacích nebo eliminovat kumulaci informačních deviací po řídící vertikále směrem k plánovacímu centru. V každém případě považuji za klíčové poznání neplatnosti antinomie trhu a socialismu.

Dominantní proud socialistického ekonomického myšlení je tvořen debatou o variantách tržního socialismu. U nás je nepochybně i určitou teoretickou reakcí na selhání centrálně direktivního systému před rokem 1989, ale je tu také nekonvenční experiment čínských ekonomů v rámci reformního tengismu. Pokud jde o základní varianty tržně socialistického teoretického mainstreamu u nás, tak lze zjednodušeně hovořit o určité neoklasické symbióze s "ekonomickou demokracií" (např. lze nalézt u Čechoameričana J. Vaneka či v některých pozdějších pracech O. Šika). Jiní vycházejí spíše z schumpeterovské tradice a rakouské subjektivní školy a spojují ji s "participativním plánováním" (negotiated coordination), která má nahradit tržní i byrokratickou koordinaci. Praxe přitom potvrzuje nestabilitu nekoncepčně hybridizovaných forem mezi tržním a netržním socialismem (srv. např. jugoslávský model).

Z výše řečeného přinejmenším vyplývá, že pro debaty o novém modelu socialismu nestačí jen naše víra v pokrok a spravedlnost. Seattle nebo Cancún mohou být šancí, ale i ohrožením. Nový start vyžaduje jasnější teorii a pružnější taktiku, vnímání globálního kontextu, ale opřeného o regionální odpovědnost.

                 
Obsah vydání       27. 9. 2005
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost
26. 9. 2005 V Londýně je k dispozici 24 megabitový broadband za 1000 Kč měsíčně
26. 9. 2005 BBC terčem kritiky za zpravodajství o útocích ze 7. července
31. 10. 2005
27. 9. 2005 Chtějí Češi Turecku vyklovat evropské oči? Josef  Brož
27. 9. 2005 Polsko: volby vyhrála "sociálně orientovaná" pravice
27. 9. 2005 Smradlavá policejní ryba Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005
27. 9. 2005 Radio Haló Futura - bandiera rossa Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005 Psychiatrie - další oběť deviantů Ivan  David
27. 9. 2005 Zákaz pěstování GMO v Novém Jižním Walesu a likvidace milionů sazenic řepky Linda  Nová
27. 9. 2005 Pokud hrozí rostlince či broučkovi zmizení z planety, má větší cenu, než každý z nás
27. 9. 2005 Automobilismus, ekologie a pokrok Michal  Brož
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian
27. 9. 2005 Šedesátá Revolver revue
27. 9. 2005 Opilí a agresivní bezdomovci na zastávce autobusu Štěpán  Kotrba
26. 9. 2005 Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost Robert  Kvacskai
26. 9. 2005 Tips aren't included II. Ladislav  Žák
26. 9. 2005 Sin City: Město ctnosti? Ondřej  Slačálek
26. 9. 2005 Stránky věnované spisovateli Ludvíku Vaculíkovi
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
26. 9. 2005 Sedmdesátá léta v Čechách Jiří  Černega
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
26. 9. 2005 Český sen mediálního břídila Štěpán  Kotrba
26. 9. 2005 Hysterická a vulgární mlátička Britských listů Petr  Šafařík
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Metody práce publicistiky - ukázka z jednoho dne Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
8. 12. 2004 O úspěchu ve volbách nerozhodují billboardy, ale realizovaný program Štěpán  Kotrba
7. 12. 2004 Proč by měli komunisté podporovat ODS Bohumil  Kartous
4. 12. 2004 Grebeníček: Nový styl práce - ofenzivnější politika, ale jaká? Štěpán  Kotrba
8. 9. 2004 Kde udělali soudruzi chybu?   

Rosa Luxemburgová RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
16. 3. 2005 Začiatok konca Sovietskeho zväzu Peter  Greguš
10. 6. 2003 Obnova má v Nemecku tradíciu Tomáš  Kuchtík
26. 5. 2003 Zamyšlení nad Marxem a marxismem na počátku 21. století Marcel  Zachoval
7. 11. 2002 Ruská revoluce: O muži, který financoval Lenina Radek  Mokrý
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt