25. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Josef Skála
25. 4. 2005

Pražské setkání rudých ještěrů

O víkendu se konala v pražském hotelu Olympik mezinárodní konference komunistických a radikálně levicových stran "nalevo od sociálních demokracií". Tak alespoň v závěrečné řeči charakterizovali její pořadatelé z KSČM 33 stran, jejichž delegáti se v Praze sjeli. Zatímco první den hledali delegáti odpověď na otázku jak dospět k socialismu, druhý den se měli věnovat míru a bezpečnosti v Evropě. Zatímco první den předseda hostitelské KSČM Grebeníček tvrdil, že "kooperace různých forem levice, z nichž žádná nemá monopol na správné odpovědi tváří v tvář dnešním problémům, je nezbytností", druhý den se nesl ve znamení mnohdy dost neuvěřitelných prohlášení.

To nejlepší ale přišlo až nakonec.

Druhý den jednání konference FOTOGALERIE

Grebeníček v závěru svého obsáhlého sobotního projevu zdůraznil, že komunisté oslovují voliče jako radikální levicová síla se silným sociálním cítěním a jasnou socialistickou orientací. "Jsme pro kulturu vzájemného respektování, ovšem opoziční socialistickou politiku chápeme jako odpor či protest proti politice charakteristické omezováním sociálních jistot, demontáží lidských práv a svobod, korupcí a poškozováním tvořivé politiky i základů demokracie", dodal předseda KSČM.

"Sociální stát a Evropská sociální charta jsou prvotní pozice, ze kterých by měla evropská levice ve sjednocující se Evropě vycházet."

"Svět ale pro nás nemůže končit na hranicích kapitalistického sociálního státu, protože jeho idea nesahá ke kořenům problému. Prioritou politiky sociálního státu zůstává i nadále hospodářský růst se ziskovou motivací, přičemž ponechává nedotčeny základy tradičního soukromovlastnického systému hospodaření. Jde v podstatě o koncepci "sociálně udržitelného rozvoje", protože "kritériem rozdělování národního důchodu není sociální spravedlnost, nýbrž potřeba udržet sociální klid a politickou stabilitu společnosti." Pokud má sociální stát uhájit své místo, musí prokázat nejen vyšší míru sociální spravedlnosti, ale i schopnost podněcovat a zvyšovat ekonomickou výkonnost příslušné země, zvětšovat hrubý domácí produkt, z něhož si jednotlivé vrstvy obyvatelstva vezmou více či méně zasloužený podíl. "

"Základním programovým cílem politiky KSČM je tedy socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

plné znění projevu Miroslava Grebeníčka ZDE

Socialistická rétorika předsedy českých komunistů v duchu jeho orientace na "šmeralovskou" ideu ovšem kolidovala s mnoha projevy, ale hlavně se závěrečným shrnutím druhého dne jednání. Říká se, že když je kočka pryč, myši mají pré... Grebeníček se druhého dne jednání neúčastnil. Místo něj vedl diskuzi místopředseda Exner. Rozpory v chápání cílů jednotlivých stran jsou pochopitelné - od konsensuálního a demokraticky se projevujícího socialismu až po nesmiřitelný třídní boj a odůvodňování násilí. To jsou národní, kulturní či civilizační specifika, do jisté míry u některých cizinců pochopitelná. Od Japonska, Libanonu přes celou Evropu až po Čínu, Vietnam, Severní Koreu nebo Kubu. Co stát, to jiná strana s jinou historií a jinou kulturou. Jiná míra radikalismu, jiná rétorika, jiné chápání politiky. V diskuzi zanikl vyvážený a moderním pojetím přínosný příspěvek ekologického experta KSČM Prokeše o "rudozelené" programové orientaci českých komunistů, kombinujících dvě důležitá metatémata - životní prostředí a sociální spravedlnost...

Neuvěřitelné pak bylo závěrečné komuniké, zpracované Josefem Skálou jako Exnerovým poradcem. Zahraničněpolitický veterán, bývalý vysoký funkcionář Mezinárodního svazu studentstva dokázal všem, včetně přítomných komunistických europoslanců za GUE-NGL, jak moc se liší oficiální linie strany, vyjádřená jejím programem a rétorikou jejích parlamentních představitelů a evropských poslanců od tužeb jedné části strany, reprezentované jím a Exnerem. Přítomní poslanci či funkcionáři se k předloženým závěrům vyjadřovali opatrně, ne li přímo zdrženlivě. Off the record připustili, že vnitřní demokracie uvnistř KSČM je taková, že podobným verbálním projevům nejde čelit bez hrozby rozsáhlého vnitřního konfliktu.

Ukázalo se, že uvnitř KSČM existují straussovští neokonzervativci. Nikoliv jen primitivní a prvoplánoví neostalinisté, které reprezentuje pražská předsedkyně Marta Semelová (nejen svým obdivem ke Gottwaldovi) či nostalgičtí starokonzervativci, jejichž ukázkovým představitelem je Václav Jumr či někteří pracovníci aparátu. Ukázalo se, že uvnitř KSČM existuje neokonzervativismus jak vystřižený ze současného amerického rámce, pouze odděný do rudého obleku. Pouze jedny pojmy vystřídaly druhé. Uvažování, zbavené diplomatické rétoriky, připouští a pokouší se ospravedlňovat různou formu násilí, omlouvá nedemokratické praktiky jiných či je ignoruje, vyhýbá se uznat odlišné názory či východiska nutná pro vybudování mostů, nutných pro širokou koalici alterglobalistických a antikapitalistických sil. Závěrečné komuniké dvoudenního jednání, diplomaticky označené za "tiskovou zprávu KSČM k proběhlé konferenci", dýchá husákovskou normalizací a žvanivě těžkopádným formalismem. Tito komunisté jsou, stejně jako neokonzervativci přesvědčeni o existenci "absolutní, vědecké pravdy" i ve společenských procesech, o možnosti a nutnosti rozlišení mezi "světem dobra" a "říší zla" a předpokládají, že dosavadní vývoj světa není jen hrou objektivních procesů a subjektivních selhání či náhod, nýbrž jakýmsi "vyšším záměrem", konstruktem ve jménu vyšších cílů. Víra v možnost použít revoluční moc po celém světě k šíření revoluční myšlenky, víra ve vítězství principů a idejí nad liberální diverzitou a názorovou svobodou - to jsou hlavní myšlenky, propojující světy, které jen zdánlivě stojí v protikladu. Svět amerických neokonzervativců a svět do minulosti zahleděné části KSČM . Komunističtí představitelé se závěrem mezinárodní konference v zahraničně politické rovině vymezili proti všem nekomunistickým levicovým proudům, směřujícím k sociálně spravedlivější a udržitelné společnosti. Radikálním jazykem, radikální rétorikou, ale nikoliv radikálním překročením starých dogmat. Prostě a jednoduše: čínští a vietnamští soudruzi - náš vzor...

V jednom má závěrečné prohlášení Josefa Skály pravdu - socialismus se opravdu prosadí úměrně tomu, nakolik všestranně dokáže demonstrovat svou humánní, emancipační podstatu. Škoda, že to nebylo pořadateli pochopeno s větším citem pro všechny ty, pro které i nadále Skálova rétorika zůstane skanzenem srpů a kladiv a nikoliv jazykem moderní levice.

Tisková zpráva zástupců KSČM na konferenci

Mezinárodní konference v Praze ve dnech 23. -- 24. dubna 2005, uspořádaná KSČM a skupinou Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (GUE/NGL) v Evropském parlamentu u příležitosti 60. výročí vítězství nad fašismem, se zúčastnili představitelé 38 komunistických a dalších levicových stran z 33 zemí. Zaměřila se především na aktuální poselství jubilea pro všechny síly nalevo od sociální demokracie. Vyzvedla rozhodující zásluhu Sovětského svazu na osvobození evropských i asijských národů od fašismu, na nějž mezinárodní kapitál vsadil v zajetí iluze, že jednou provždy umlčí své aktivní odpůrce, kteří pak byli i nejaktivnější silou protifašistického odboje v okupovaných zemích. Všem, kdo se do něj dokázali zapojit, vzdala upřímný hold.

Konference rozhodně odmítla sílící demagogii, jež má v očích nynějších generací od základu zfalšovat, kdo byl viníkem fašismu a války a kdo vnesl největší vklad i oběti do jeho porážky i prosazení demokratického finále 2. světové války. Pravda o všech těchto otázkách ilustruje s mimořádnou silou mírovou, humanistickou, demokratickou misi socialismu a jeho aktivních stoupenců. Třeba ji ještě mnohem lépe využívat proti manipulaci veřejným míněním, jež má ospravedlnit nynější tažení za demontáž politických výsledků 2. světové války.

Na pořadu prvého dne konference byly perspektivy socialismu, jimiž se mezinárodní komunistické hnutí na podobně reprezentativním fóru nezabývalo od konce 80. let. Tehdejší likvidace socialismu v Evropě nepřinesla slibované výsledky, jak to na příkladu svých zemí ilustrovala řada diskutujících. Zatímco špičku nepočetné vrstvy "vítězů" vyzvedla až mezi dolarové miliardáře, obyvatelstvo východní Evropy zbavila většiny sociálních jistot. Jeho značné části nedává důstojnou perspektivu a dodnes často ani někdejší životní standard. Národního bohatství těchto zemí se zmocnil zahraniční kapitál i domácí elity bez zásluh za podmínek, jichž by těžko dosahoval i v řadě bývalých kolonií. Namísto halasně deklamované prosperity, přivedlo to k ekonomickému propadu, který je v řadě zemí dokonce hlubší než v letech hitlerovské agrese. Tam, kde lidé podobné jevy nepamatovali už po desítky let, dosáhly "sociální vyloučení" i různé projevy sociální patologie dimenzí i projevů, typických pro kapitalismus v jeho primitivních formách z hlubin předminulého století. Každý skutečný demokrat musí rozhodně odmítnout diskriminaci a někdy i přímou politickou represi, jak se dnes projevují například v pobaltských zemích.

Ze zvratu v mezinárodním poměru sil těží tlak na demontáž sociálních a demokratických práv pracujících také v západních a rozvojových zemích. Zástupci jejich levicových sil zároveň dokumentovali, jak nebývalé úrovně nabylo přerozdělování ekonomických výnosů i moci do rukou globální vertikály kapitálu. Do krajnosti to vyhrocuje antidemokratickou třídní podstatu kapitalismu. Zbavuje reálně demokratického obsahu také jeho politický systém i tam, kde zůstává zachována jeho vnější fasáda. Ještě žádná z vládnoucích oligarchií si dosud neosobovala právo rozhodovat téměř o všem, co lidská civilizace vytvořila a co předurčuje její perspektivy i zachování rovnováhy mezi člověkem a přírodou, s tak vypjatým egoismem a arogancí, na úkor tak početné a různorodé masy světové populace, jako dnešní špičky finančního kapitálu a vojensko-průmyslového komplexu v čele s Bushovým vedením "unipolární hypervelmoci". Oč zhoubnější následky to přináší, tím neklamněji se ukazuje, že řešení akutních problémů a výzev naší doby není v silách kapitalismu a v zájmu jeho vládnoucích kruhů.

Debakl "třetí cesty" i jiných koncepcí, jež měly masovou nespokojenost svést do neškodného řečiště, přiznávají i jejich vlastní tvůrci. Víc, než kdy předtím, se tak ukazuje, že jediným reálným východiskem je socialismus -- svobodná, hospodářsky prosperující, sociálně spravedlivá a všestranně demokratická společnost. Na prahu nového tisíciletí, shodli se účastníci konference, se socialismus prosadí úměrně tomu, nakolik všestranně dokáže demonstrovat svou humánní, emancipační podstatu a schopnost využít v zájmu lidské svobody, rovnosti a důstojnosti všech výsledků civilizačního pokroku. Jedním z ohnisek diskuse byla úskalí a rizika, jimž třeba předejít po dosavadních zkušenostech boje za nekapitalistickou vývojovou alternativu. Živou odezvu nalezla myšlenka M. Grebeníčka : socialismu lze trvale dosáhnout jen tehdy, ztotožní-li se s ním většina obyvatelstva, není-li diskreditován zvolenými metodami a je-li vždy stanoven naprosto realisticky i program každé z jednotlivých etap, směřujících ke konečnému cíli. Deformace ve vývoji východoevropských zemí, jež v mnohém usnadnily dosažení cílů "studené války" imperialismu, podrobila kritické analýze i řada dalších vystoupení. Upozorňovala zároveň, že vytěžit z dosavadních zkušeností vše, co má hodnotu pro socialismus budoucnosti, předpokládá i naprosto věcnou analýzu složitých křižovatek, jimiž se historicky prvá forma socialismu v Evropě nemohla vyhnout; ostré třídní konfrontace, jež mu byla vnucena proti jeho vůli a v níž na bedrech SSSR a jeho spojenců ležela i obrana světového míru a práva desítek bývalých kolonií na svébytný rozvoj.

Konference vysoce ocenila úspěchy ČLR, která už po více než dvě desetiletí drží primát v dynamice hospodářského rozvoje a stává se dále důležitějším motorem i centrem světové ekonomiky. Rozvíjení socialistického tržního hospodářství v ČLR i Vietnamu, které výrazně spojuje přednosti lidové moci s nejnovějšími výsledky vědy a techniky a aktivním uplatněním na špičkových mezinárodních trzích, je originálním příspěvkem k rozvoji teorie a praxe socialismu s velkou inspirativní silou pro celou mezinárodní levici. Značnou pozornost účastníků upoutaly rovněž informace o dalším prohlubování široké lidové participace a podpory cílům kubánské revoluce, vystavené zákeřnému tlaku hlavního světového hegemona v těsném sousedství. Účastníci konference vyjádřili podporu lidu KLDR a také pokrokovým silám Asie, arabského světa a Latinské Ameriky, jež dokázaly v posledních letech porazit své pravicové, proimperialistické rivaly a úspěšně prohlubují nezávislost i demokratickou a sociální orientaci politiky svých zemí, či naopak čelí zesílenému tlaku a represím ze strany reakce.

Obzvlášť cennou inspirací jsou zkušenosti boje za demokratické výsledky války, jež skončila právě před 60 lety. Schopnost radikální, především marxistické levice vzít smrtelně vážně, o čem je demokracie doopravdy, byla rozhodujícím faktorem reforem, na něž byl kapitál nucen přistoupit v podobě "sociálního státu" i prohloubení demokratických práv široké veřejnosti. Vytrvalý boj, vedený s invencí za zásadní demokratizaci politiky i hospodářství, znásobil pozice a vliv odpůrců kapitalismu. Kde tomu imperialismus nemohl zabránit silou, otevřel se mnohdy prostor až k socialistickým přeměnám.Až "studená válka" zmařila jasnou orientaci komunistického hnutí na socialismus cestou všestranného prohlubování demokracie - na hluboké demokratické přeměny, ústící organicky až v socialismus. Rozpoutala ji reakce, nejvíc zaskočená právě schopností levice triumfovat demokratickými prostředky. Navázat na tyto tradice, shodli se účastníci konference, a dále je rozvinout v nových podmínkách je rozhodujícím požadavkem dneška.

Druhá část konference byla věnována aktuálním otázkám bezpečnostní a obranné politiky v Evropě. Normy mezinárodního práva pro oblast mezinárodní bezpečnosti, přijaté na základě drastických zkušeností 1. a zejména 2. světové války, v zásadě přetrvaly i v období obvykle označovaném jako studená válka. Nadějným krokem pro Evropu byly výsledky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975 a následné kroky, které vedly ke značnému snížení napětí, k postupnému zmenšení koncentrace ozbrojených sil a výzbroje a k dalším opatřením k posílení důvěry.

Zvrat nastal po rozsáhlých politických změnách ve střední a východní Evropě po roce 1989, které vedly k novému rozložení sil. Kroky v politické a vojenské oblasti rychle dospěly až k balkánským válkám, k agresi proti Jugoslávii, k obsáhlému použití vojenské síly bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN i na jiných místech světa a ovlivnily eskalaci zbrojení. Aby se zvýšila bezpečnost nejen v Evropě, nelze nadále trpět porušování mezinárodního práva nikým a nikde. Naopak jeho roli je třeba posilovat zejména v těchto ohledech:

 • znovu potvrdit a důsledně dodržovat závazky nepoužití síly, řešení sporů mírovými prostředky, všestranného rozvoje spolupráce mezi státy v duchu charty OSN a závěrečného aktu KBSE,
 • vyvodit závěry ze skutečnosti, že významným bezpečnostním rizikem jsou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, které se stále zvětšují,
 • posilovat integrační prvky v bezpečnostní spolupráci s účastí evropských organizací, včetně Evropské unie, Společenství nezávislých států, Severské rady a dalších. Možnou cestou k posilování bezpečnosti a mírové spolupráci v Evropě je obnovení původního poslání OBSE, případně její efektivní propojení s Radou Evropy,
 • zakázat použití a výrobu zbraní hromadného ničení a zajistit jejich bezpodmínečnou likvidaci,
 • ukončit účast evropských států v politicko-vojenských seskupeních, zejména v NATO,
 • omezit konvenční zbrojení a likvidovat vojenské základny na cizím území. Vytvořit Evropskou agenturu pro odzbrojení a kontrolu zbrojení,
 • zvýšit účast občanů a jejich podíl na řešení otázek bezpečnosti.

Je nezbytné co nejdříve za spoluúčasti představitelů států, které mají výhrady k současnému mezinárodně politickému vývoji, společně se zástupci mírového a sociálního hnutí a široké veřejnosti čelit:

 • politice USA jako supervelmoci, která uskutečňuje své politické záměry na úkor ostatních,
 • nové strategické koncepci NATO z roku 1999,
 • takovému pojetí, kdy právo na sebeobranu přestává být obranou proti ozbrojenému útoku a naopak napomáhá nastolení režimů, které jsou loajální k agresorům,
 • povyšování hrozby terorismu, který svou podstatou i formou je především organizovanou kriminální činností a vhodnou záminkou záměrů kapitálu upevnit svou globální nadvládu,
 • vytváření koalic "ochotných" států k prosazování cizích zájmů,
 • Smlouvě o Ústavě pro Evropu, v níž Evropská unie potvrzuje třídní podtext svého vzniku a zakotvuje také militarizaci samotné unie i jednotlivých členských států, včetně přijetí nebezpečné koncepce tzv. preventivních válek; v této souvislosti vyjádřili účastníci konference podporu francouzské levici, která má slibnou šanci zabránit ratifikaci tzv. euroústavy v referendu koncem května t. r.

Prosazení těchto záměrů může mít vyhlídky na úspěch jen za předpokladu, že na jejich podporu budou jednotně a důrazně vystupovat nejširší levicové, demokratické, protiimperialistické a protiválečné síly a budou žádat jejich uplatnění v politice vlád i mezinárodních organizací.

Mnozí z účastníků konference kriticky upozornili na sílící projevy politiky vměšování zahraničních kapitálových a mocenských center, jež pod hesly "rozvoje demokracie", "obrany lidských práv" apod. usilují o nastolení poměrů a politických garnitur, jež s rozvojem demokracie nemají nic společného a mnohdy jsou s ním v příkrém rozporu.

Účastníci konference shodně ocenili velice otevřenou a demokratickou atmosféru pražského setkání, jež spolu se shodou v základních otázkách vyjádřilo i existující názorové rozdíly v přátelském a konstruktivním ovzduší.

Praha 24. dubna 2005

                 
Obsah vydání       25. 4. 2005
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Majitelé dětí Bohumil  Kartous
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík
25. 4. 2005 Zákon o elektronických komunikacích -- novela Velkého Bratra na obzoru Irena  Ryšánková
25. 4. 2005 Alan Sokal a pseudointelektuální bláboly humanitních vědců Filip  Sklenář
25. 4. 2005 Smlouva o vládní spolupráci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
23. 4. 2005 Martínek: Jsme už orvaní jak starý vlk Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Problém ústavy pro Evropskou unii Jiří  Polák
23. 4. 2005 Politické hry a novinářští rukojmí
24. 4. 2005 Prozrazeno, že britský generální prokurátor měl pochybnosti o legalitě útoku na Irák
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr
24. 4. 2005 Americké stráže v zálivu Guantánamo mě mučily, tvrdí muž z Británie
25. 4. 2005 Pražské setkání rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
25. 4. 2005 Německo mělo spoluodpovědnost za genocidu Arménů
25. 4. 2005 Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu v České televizi
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Open source
25. 4. 2005 Modrá šance pro vzdělávání Josef  Vít
25. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 7. dubna 2005
25. 4. 2005 Spojené státy "použily při útoku na Fallúdžu chemické zbraně"
25. 4. 2005 Pocta Antonovi Srholcovi
25. 4. 2005 Francie vyjadřuje podporu Číně Simone  Radačičová
25. 4. 2005 5 500 amerických dezertérů: Nechceme bojovat v Iráku
22. 4. 2005 Vrací se úprava délky pracovní doby do devatenáctého století? Štěpán  Kotrba
22. 4. 2005 Konec ropné éry?
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!
22. 4. 2005 Na Brusel! Bohumil  Kartous
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2005 Pražské setkání rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr
22. 4. 2005 Konec ropné éry?   
22. 4. 2005 Na Brusel! Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?   
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?   
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku   
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora