17. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2005

POKUS O ANALÝZU STANOV ČSSD

Legální vnitrostranická čistka?

Tak jako na předešlých, i na nastávajícím sjezdu sociální demokracie budou vzneseny návrhy na změnu Stanov ČSSD. Z návrhu stanov jsem udělal stručný výtah znění článků, které budí svou formou obavy o další existenci politické konkurence, názorové různorodosti, tedy základních podmínek k existenci demokratické strany.

Bohužel jsem při pročítání návrhu Stanov ČSSD musel konstatovat, že pokud bude návrh schválen delegáty sjezdu v této podobě, budou stanovami České strany sociálně nedemokratické...

Návrh stanov ČSSD - 137 kB PDF

Ke každému níže uvedenému článku připisuji kurzívou komentář, věřím ale, že některé odstavce nemá smysl komentovat...

Čl. 7

ZÁNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD

/2/ Ke zrušení členství v ČSSD může dojít

b) pro jednání, které zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu,

/6/ Na základě návrhu PČSSD může rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena ČSSD ÚVV nadpoloviční většinou svých členů.

Bod 2, pís. b) není ve stanovách novinkou, přesto je ale nutné si tohoto bodu povšimnout, protože je v přímém rozporu s čl. 8, bod 2., pís. b), c)

Bod 6 si lze vyložit tak, že pokud se člen P ČSSD bude snažit vyloučit kteréhokoliv člena ČSSD ze strany, a to z jakýchkoliv důvodů, a nebuďme idealisté, některé důvody zde ani nemusím uvádět, a jeho úsilí nepodpoří OVV nebo KVV, může tak učinit prostřednictví ÚVV.

(Tento výklad chápu jako krajní, přesto možný). Potom jsou k ničemu práva na posouzení příslušných územních orgánů ČSSD, tedy OVV nebo KVV. Odvolat se může vyloučený člen ke sjezdu (viz bod 7). Do té doby je členství dotyčné osoby pozastaveno, tedy je "postaven mimo hru" a nepředstavuje žádné nebezpečí.

Čl. 8

PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ

/2/ Člen ČSSD má v rámci Stanov ČSSD právo:

b) svobodně v orgánech ČSSD vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci ČSSD a politice ČSSD a k činnosti jednotlivých funkcionářů ČSSD, aniž by byl postihován,

c) obhajovat své názory uvnitř ČSSD i tehdy, když jsou tyto názory menšinové,

Bod 2, pís. b), c) nám zajišťuje právo svobodně vyjadřovat své názory, současně s tím nám zajišťuje určitou "beztrestnost" v tomto konání. Pokud si představíme modelovou situaci, kdy nebudu souhlasit s určitou částí volebního programu (např. v naší straně citlivou otázkou zahraniční politiky) a budu se proti ní aktivně stavět (např. jen slovně), dotýkám se v tu chvíli čl. 7, bod 2, pís. b) , tedy může dojít ke zrušení řádného členství, protože dle znění tohoto článku zpochybňuji úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu.

Čl. 14

ZÁNIK MO

/1/ MO zaniká:

c) Pokud MO svou činností závažným způsobem poruší Stanovy ČSSD nebo programové dokumenty

Bod 1 c) je v návrhu stanov novinkou.Tento bod hovoří jasně. Pokud navážu na problematiku předešlého článku, tedy bude v" záškodnickém" konání MO jednotná, může dojít k zániku MO. Nastává obvyklá procedura kroků, tedy rozhodnutí OVV, příp. KVV a v konečném stupni odvolacích řízení ÚVV.

Čl. 38

PŘEREGISTRACE ČLENŮ ČSSD

Předsednictvo ČSSD na návrh ÚKK může rozhodnout usnesením o přeregistrování členů určité organizace ČSSD. Nepřeregistrovaným členům zaniká členství ke dni ukončení přeregistrace. Provádění přeregistrace stanoví Řád přeregistrace členů ČSSD schvalovaný ÚVV.

Čl. 38 je v návrhu stanov také novinkou. Toto je plné znění článku, mně a asi ani Vám nic neříká. Kdy a z jakých důvodů se přeregistrace provede? Pokud si tento článek správně vykládám, může se P ČSSD rozhodnout přeregistrovat členy ČSSD např. v Ústeckoorlickém okrese. Kdo nebude přeregistrován, tomu ke dni přeregistrace zaniká členství v ČSSD. Samozřejmě se na přeregistraci určitou měrou podílí ÚVV, resp. Řád přeregistrace členů, ale samotný úkon je, jak jsem pochopil, v kompetenci P ČSSD, které dostává impuls z ÚKK.

Tedy představme si, že ÚKK bude mít podezření, že v územním působišti Ústeckoorlické organizace jsou tzv. "mrtvé duše". Na základě Řádu přeregistrace členů, který je schválený ÚVV, provede P ČSSD přeregistraci členů v tomto okrese. Osobám, které se na sítu zachytí, je členství ukončeno. V právech členů, tedy čl. 8 se nehovoří, jaká práva má člen, kterému bylo z tohoto důvodu členství ukončeno!

Čl. 45

/2/ Pravomoc orgánů ČSSD v rámci přípravy na volby do zastupitelských orgánů v ČR:

  • kandidátní listiny při volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu sestavuje PČSSD na základě návrhů KK podle výsledků vnitrostranických voleb. Změnu pořadí na kandidátních listinách vzešlých z KK, musí PČSSD zdůvodnit a projednat s příslušným KVV. V případě, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s konečnou platností ÚVV.
  • kandidátní listiny při volbách do zastupitelstev krajů sestavuje PČSSD na základě návrhů KK podle výsledků vnitrostranických voleb. Změnu pořadí na kandidátních listinách vzešlých z KK, musí PČSSD zdůvodnit a projednat s příslušným KVV. V případě, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s konečnou platností ÚVV.
  • kandidátní listiny při volbách do zastupitelstev měst a obcí potvrzuje KVV na základě návrhů MO resp. OVV podle výsledků vnitrostranických voleb. Změnu pořadí na kandidátních listinách vzešlých z návrhů MO resp. OVV, musí KVV zdůvodnit a projednat s příslušnou MO resp. OVV. V případě, kdy nelze nalézt dohodu, rozhoduje s konečnou platností PČSSD.

Čl. 45 je hned po čl. 38 o přeregistraci členů druhým článkem, který nejen ve mně, vyvolává určité obavy. Výše zmiňovaný text se týká všech druhů voleb v ČR, tedy voleb do PS PČR, do Senátu PČR, do ZK, do ZM a obcí.

V krajním případě lze říci, že sestavování a schvalování kandidátek do Poslanecké sněmovny, které měly v pravomoci Krajské konference, převezme na svá bedra Ústřední výkonný výbor. Tím nastane situace, kdy člen ÚVV např. z Domažlic, se bude podílet na schvalování kandidátky např. Zlínského kraje.

Modelový příklad: KK Zlínského kraje v určitém pořadí SCHVÁLÍ NÁVRH KANDIDÁTNÍ LISTINY do PS PČR. P ČSSD nebude s takovým návrhem souhlasit, a schválí změny v pořadí. Zlínský KVV nebude s takovou změnou souhlasit. V tom případě s konečnou platností rozhoduje o podobě kandidátky ÚVV.

Nezapomínejme, že tato procedura se týká i kandidátních listin do ZK, ZM a obcí.

Promiňte, ale s veškerou úctou, takový nesmysl nedokážu přijmout.

Čl. 38 -- přeregistrace členů ČSSD: Co vede naše "hlavy pomazané" (chápejte ve smyslu udělení mandátu k výkonu funkce) k tomuto kroku?

Vyrostl jsem z naivních myšlenek, že strana a její činovníci konají vše ve prospěch ČSSD a ve prospěch občanů této země. Bohužel musím konstatovat, že naši volení představitelé sice konají mnoho práce, ale ve prospěch svůj.

Tento bod bych nazval legální vnitrostranickou čistkou. Ústeckoorlický okres je pověstný svou nepoddajností. Proč nemít nástroj k řádnému vyčistění okresu, nástroj, který by byl navíc součástí stanov ČSSD?

Jak řekl jeden z našich představených: "Nepotřebujeme velkou stranu, stačí nám menší, loajální." Čl. 45 slouží k jednoznačnému výběru budoucích poslanců. Naši přestavení nechtějí mít názorově různorodý poslanecký klub. LOAJALITA - to bude heslo ČSSD, pokud JUDr. Stanislav Gross obsadí kromě předsednického křesla i křeslo 1. místopředsedy svým člověkem.

Nepochybuji o vlivu současného předsedy, předpokládám, že křeslo uhájí. Je ale morální povinností delegátů zvolit 1. místopředsedou ČSSD Zdeňka Škromacha, a to v zájmu mocenské vyrovnanosti, v zájmu stability v dobrém slova smyslu. Pokud se tak nestane, bude ČSSD stranou totalitně stabilní.

Autor je člen OVV ČSSD Ústí nad Orlicí

                 
Obsah vydání       17. 3. 2005
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
17. 3. 2005 Česko vydražilo latinský překlad Dalimila
17. 3. 2005 Kalousek rezignoval na vedení rozpočtového výboru Sněmovny Irena  Ryšánková
17. 3. 2005 Favely kontra Castrova Kuba Fabiano  Golgo
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby
17. 3. 2005 Odmítáme spojování našich zájmů se zájmy Jakuba Patočky
17. 3. 2005 Chytrolín se doma nespálí Václav  Dušek
17. 3. 2005 Michael  Marčák
17. 3. 2005 Bushova vláda: Vládní úřady smějí šířit neoznačené PR video
17. 3. 2005 Jak Němci okupovali Prahu
17. 3. 2005 Slova, jak jim rozumí Ondřej Slačálek Ivan  Brezina
17. 3. 2005 Budeme pomlouvat policii, Nejvyšší soud a prezidenta
17. 3. 2005 Iráčtí veteráni proti válce
17. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 5. března 2005
17. 3. 2005 John Lennon: Nevěř nikomu přes třicet Michal  Rusek
17. 3. 2005 Stalingrad během blokády II.
17. 3. 2005 Krize demokracie na pozadí Grossovy aféry Milan  Valach
16. 3. 2005 Paul Wolfowitz nominován šéfem Světové banky
17. 3. 2005 Michael  Marčák
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Evropská identita není tímtéž, čím byl narychlo vytvořený čechoslovakismus
16. 3. 2005 Bude prezidentův poradce schvalovat otroctví? Bohumil  Kartous
17. 3. 2005 Legální vnitrostranická čistka?
17. 3. 2005 Michael  Marčák
16. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
16. 3. 2005 Ipse dixit: Prokubánský omyl Fabiano  Golgo
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali
16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
16. 3. 2005 Knížák - trochu buldok, trochu cholerik Martin  Štumpf
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
16. 3. 2005 Krejza, Kubínek, Kalousek a důchodci Vladislav  Černík
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2005 Legální vnitrostranická čistka?   
16. 3. 2005 Žijeme v dobe, kde verejné prostredie je infikované liberálno-konzervatívnou agendou Igor  Daniš
16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
16. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD   
15. 3. 2005 Gross je ostuda každého Čecha! Radek  Sárközi
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
4. 3. 2005 Odstřel "amorálního" Grosse, nebo cesta k nástupu pravice při výročí Vítězného Února?   
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
1. 3. 2005 Piáno těžké, schody srázné Petr  Pospíchal
1. 3. 2005 Příčinou vládní krize není spiknutí médií Milan  Černý