28. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2005

Desatero pro společnost

Současný vývoj (nejen) v české společnosti a politice se vyznačuje téměř dokonalou absencí rozumu, rozumem podložených úvah či praktických kroků. Autor následujících řádků si proto dovolil zformulovat něco jako desatero, které by mohlo být použito jako "testovací sada" pohnutek a úmyslů politiků, kteří si už zase chtějí přerozdělit vliv na to, co ještě zbývá z globálních i místních zdrojů všeho druhu a z veřejného majetku, na penězovody, kudy tečou naše daně, a také na stav našich myslí.

Aniž by chtěl cokoli komukoli vnucovat, autor -- jako řadový občan s minimálním vlivem na chod veřejných věcí - tímto veřejně prohlašuje, že předkládaných 10 tezí použije jako kritérium pro výběrové řízení na politiky, kterým dá v příštích volbách svůj hlas. Jestliže se najdou i další občané, kterým tyto zásady poslouží podobným způsobem, autor bude potěšen.

Zároveň vyhlašuje - v mezích daných jeho (ne)vzdělaností a nutností přednostně trávit čas získáváním prostředků ke své obživě v naprosto tuctovém a neintelektuálním zaměstnání - připravenost čelit jakékoli veřejné diskusi či kritice na předložené téma.

1. Politika je teorie i praxe rozumného řízení společnosti. Základním prvkem společnosti, nejvyšší hodnotou, k níž se politika vztahuje, jediným účelem a cílem politiky a jediným kritériem hodnocení výsledků řízení společnosti je člověk. Jedině rozumné řízení společnosti zajistí přežití společnosti a v důsledku i přežití lidstva a každého člověka.

2. Člověk má právo na politiku vedoucí k zajištění takových podmínek jeho života, které mu přinesou důstojné hmotné životní podmínky, umožní rozvoj jeho osobnosti a naplňování jeho lidských a občanských práv. Definice lidských a občanských práv přijaté světovým společenstvím v dokumentech jako je Všeobecná deklarace lidských práv musí bez výjimky být východiskem praktické politiky.

3. Zároveň politika musí vést každého člověka ke spoluodpovědnosti za stav a další vývoj společnosti. Člověk mimo společnost není člověkem, nemůže bez ní existovat. Proto obecné zájmy společnosti musí být nadřazeny dílčím individuálním zájmům člověka. Nejdůležitějším cílem rozumné praktické politiky musí být obecně přijatelná definice zájmů společnosti a nalezení způsobu jejich sladění se zájmy jednotlivců.

4. Rozumná politika si nemůže uzavírat cesty k úvahám o trvalém rozvoji a změnách forem organizace a řízení společnosti. Deklarování jakékoli formy organizace a řízení společnosti jako konečné či jedině možné a zavržení jiných jako a priori nepřípustných bez předchozí diskuse nebo praktické zkušenosti je v rozporu s požadavkem rozumnosti. Politika musí zajistit trvalou společenskou diskusi o možných formách, perspektivách a vývoji společenských systémů. V případech, kdy je politická praxe v rozporu se základními hodnotami existence společnosti a člověka a z nich vyplývajícím společenským zájmem, je povinností politiků tento rozpor řešit rozumným způsobem. V aktuální situaci a s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje společnosti je nutno především bez předsudků a jakýchkoli apriorních omezení zhodnotit možnosti a perspektivy současného stavu resp. vývojového stupně zastupitelské demokracie. (Tento text si neklade za cíl navrhovat konkrétní kroky. Přesto se lze zmínit jako o jedné z mnoha myslitelných variant např. o postupném začleňování prvků přímé demokracie do politické praxe.)

5. Pokud jde o vztahy mezi jednotlivými lidmi (nebo skupinami lidí) jako základními prvky společnosti, politika musí zajistit podmínky pro realizaci lidských práv, ale současně a nutně i prosazovat společenskou odpovědnost všech lidí. Zejména musí jít o prosazení těchto zásad:

  • každý člověk má právo disponovat prostředky pro svou obživu nebo o nich rozhodovat či spolurozhodovat;
  • žádný jednotlivec nesmí využívat jiných lidí jako nástrojů pro realizaci svých individuálních zájmů;
  • svobodné jednání jednotlivce nesmí ohrozit svobodu ostatních lidí ani nesmí být nadřazeno nebo být v rozporu se zájmy společnosti.

Jako analogii Všeobecné deklarace lidských práv si lze představit obdobné dokumenty definující rozumným a společensky přijatelným způsobem rozsah společné a individuální lidské odpovědnosti. I takové dokumenty - až budou vytvořeny - se musejí stát základem pro politickou praxi.

Interaction a Helmut Schmidt: Všeobecná deklarace lidských odpovědností ZDE

6. Politika musí v praxi zajistit rozumnou vyváženost rozhodování v jednotlivých oblastech života společnosti. Žádná oblast nesmí být preferována na úkor jiných, zejména jsou-li důsledky takové praxe v rozporu se základním cílem politiky. V současnosti lze především považovat za nežádoucí potlačování všech ostatních oblastí politické a společenské praxe ve prospěch ekonomiky. Ekonomika není nic jiného než způsob organizace výroby, tj. výměny hmoty a energie mezi lidstvem a přírodou.

Všechny společenské vztahy vznikající v ekonomice jsou z této skutečnosti odvozeny. Výroba i ekonomika jsou sice nutnými podmínkami existence společnosti, avšak v žádném případě nesmějí být podporovány jako samoúčelné. Ekonomické zákony jsou výtvorem lidí a jako takové se nesmějí nadřazovat nad jiné společenské vztahy. Stejně tak na ně nemůže být pohlíženo, jako by jejich obecná platnost byla srovnatelná s platností přírodních zákonů. Ekonomická praxe se s přírodními zákony nesmí dostávat do rozporu. Ekonomika na současném stupni rozvoje, s jednostranným důrazem na svá dílčí kritéria a s globálním dosahem jejich uplatňování, který je považován za objektivně jedině přípustný, přímo ohrožuje existenci většiny lidstva. Povinností všech lidí, ale zejména politiků je, aby ji vykázali zpět na místo, které jí ve společnosti patří, tj. aby přestala být cílem, měřítkem, samoúčelem, aby byla znovu posuzována a prakticky prováděna jako nezbytný prostředek k zajištění hmotné existence společnosti, ale nic více.

7. Politická praxe musí reagovat na aktuální hrozby globálních krizí, které by mohly ovlivnit přežití společnosti. Na rozpoznávání a definicích takových hrozeb se musí podílet věda, která je pro tento účel povinna použít poznatků a metod vyplývajících z nejvyšší dostupné úrovně poznání. Politika musí hledat způsob, jak tyto poznatky začlenit do svého praktického rozhodování. Současně nesmí dopustit, aby vývoj došel tak daleko, aby se možnost realizace hrozeb stala skutečností a aby došlo k nevratným negativním změnám podmínek zajišťujících přežití společnosti. Jestliže přesto dojde k takovému krizovému vývoji, který by ohrozil přežití společnosti nebo jejích částí, je nutno obecný zájem na přežití společnosti nadřadit všem zájmům individuálním. V takových případech lze akceptovat i některá omezení individuálních svobod. Politika však musí definovat - a to bezpodmínečně předem, ještě než k takovému krizovému vývoji dojde - kdy je vývoj nutno považovat za krizový a kde je hranice, za kterou je ohroženo přežití společnosti. K takové definici je nutno dojít způsobem, který je při daném způsobu organizace a řízení společnosti považován za obecně přijatelný.

8. Dosud uvedeným zásadám se musí podřídit i způsob výběru politiků na všech úrovních. Politická praxe musí zajistit výběr politiků disponujících vlastnostmi a znalostmi, které jim umožní řídit společnost tak, aby přežila i případné globální krize. Zároveň musejí být vypracovány společensky přijatelné metody automatické výměny všech politiků, kteří těmto kritériím nevyhoví. (I zde se nabízí zavedení některých prvků přímé demokracie.)

9. Účelem tohoto textu není navrhovat konkrétní postupy zavádění těchto zásad do praxe. Budiž však výslovně řečeno, že z nich vyplývá - má-li být dodrženo základní kritérium, tzn. hodnota společnosti a člověka samých o sobě - jejich nenásilné prosazování doprovázené společensky přijatelnou a rozumně vedenou diskusí. Dokud krize nepřerostou určité meze, za nimiž by existenčně ohrožovaly lidstvo jako celek, není důvod k úvahám o něčem třeba i jen vzdáleně podobném revolucím. Z toho zároveň vyplývá, že dosažený současný charakter globální provázanosti a komplexnosti společnosti je nutno respektovat a pokud možno dále rozvíjet jeho rozumné stránky.

Zároveň je však pochopitelně zapotřebí definovat i jeho rizika a rozumným způsobem jim čelit. V praktické organizaci společnosti by globalizace měla být doprovázena všeobecným a závazným uplatňováním zásady subsidiarity, tj. nějak definované základní organizační a správně samostatné jednotky společnosti musí mít právo rozhodovat samy o sobě ve všech oblastech společenského života a vyšším celkům předají jen právo rozhodovat v těch věcech, kde je to rozumné. Zároveň se zdá účelným definovat tyto samosprávné jednotky tak, aby byly schopny - a měly k tomu všechny potřebné hmotné prostředky a systémy veřejných služeb - zajistit svým občanům základní životní podmínky. Přitom by se vycházelo z místních zdrojů, které by byly k dispozici a k nimž by tyto jednotky měly dispoziční nebo vlastnická práva. To vše, tj. výčet a rozsah toho, co a jak by mělo do této sféry být zahrnuto, by mělo být opět rozumným a společensky přijatelným způsobem diskutováno a definováno.

10. V tomto textu se často objevuje pojem "rozum, rozumný". Autor v této souvislosti odkazuje na níže uvedenou literaturu, která ho v jeho úvahách nejvíce ovlivnila, s tím, že i definice rozumnosti jako základní metody politické praxe musí v předkládaném pojetí sama projít procesem získání co nejširšího společenského souhlasu jako nutné podmínky pro její praktické uplatnění. Autor těchto řádků přitom vychází z logiky, že nic lepšího než společný rozum - jako produkt činnosti 6 miliard lidských mozků - lidstvo nemá a ani v dohledné budoucnosti nebude mít pro řešení globálních problémů k dispozici. (Jen napůl nevážně proto navrhuje do všech etických i právních kodexů, které lidstvo zná, zahrnout - jako největší hřích či přečin proti lidskosti a zájmům společnosti - lenost ducha, zejména tu radostnou a dobrovolnou, která otupuje rozum a lidem brání vidět svět, jaký je, a přispívat svým dílem k řešení všelidských problémů.) Zatím nemáme věrohodnou zprávu o tom, že by lidský mozek a jeho produkt - rozum - měl ve vesmíru obdobu. Autor tuto skutečnost považuje za dostačující argument pro to, aby byl člověk považován za nejvyšší hodnotu sám o sobě a pro hledání způsobů, jak lidstvu zajistit přežití.

Nesystematický a nekompletní přehled literatury, která autora tohoto textu nejvíce ovlivnila při jeho přemýšlení:

  • Jiří Krupička: Renesance rozumu, Flagelantská civilizace, Zkouška dospělosti, Rozmanitosti života
  • Jan Keller: Nedomyšlená společnost, Šok z ekologie, Politika s ručením omezeným
  • Milan Valach: Svět na předělu
  • Jiří Bíma: Měřítko lidskosti
                 
Obsah vydání       28. 2. 2005
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu
28. 2. 2005 ČSSD: Partaj a kolektivní (ne)rozum Ivan  David
28. 2. 2005 Michael  Marčák
28. 2. 2005 Bitva o zrno... Ladislav  Žák
28. 2. 2005 Poor education leads to workplace problems Jan  Čulík
28. 2. 2005 Zubaři, stát a chrup Ivan  David
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
28. 2. 2005 Není oheň, jako oheň, aneb co potěší slušného občana Bushka  Bryndová
28. 2. 2005 Padesát dalších britských vojáků bude postaveno před soud za "zločiny spáchané v Iráku"
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
28. 2. 2005 Smrt čísla a výhodný nákup Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Václav Klaus v komerčním pořadu Miss 2005
28. 2. 2005 Odvšivení Jan  Hruška
28. 2. 2005 Desatero pro společnost Jindřich  Kalous
28. 2. 2005 A vy, že na takových věcech nezáleží... Petr  Fiala
28. 2. 2005 Mojšeho funus Filip  Sklenář
26. 2. 2005 Svoboda slavila Vítězný únor Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Existuje levicový liberalismus? Radim  Valenčík
28. 2. 2005 Havlova blbá nálada mezi námi? Karel  Sýkora
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Bůhví in Lucerna Music Bar Claudia  Just
28. 2. 2005 Haiti: Začátek nových nadějí? Simone  Radačičová
28. 2. 2005 Anarchie je klystýr! Pavel  Houdek, Ondřej  Slačálek
26. 2. 2005 Proč a v čem je komunismus vlastně totéž co nacismus Boris  Cvek
26. 2. 2005 Není křesťanství odpovědné za nacismus i komunismus? Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Michael  Marčák
25. 2. 2005 Kubinyi se neztratí Ivan  David
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
25. 2. 2005 Zádušní mše za Karla Kryla
25. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny dny 6. - 13. února 2005
25. 2. 2005 Co se může dít v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
25. 2. 2005 Portrét nastávajícího expremiéra Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce