15. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2003

Konečným cílem PR je důvěra

Konečným cílem PR je tedy důvěra a přizpůsobení se navzájem. Základní podmínkou k naplnění tohoto poslání , z hlediska etiky, je nasazování "nezávadných" forem komunikačních, což některá média nemohou vždy garantovat, neboť jejich samotná podstata - formát ( poslání) jsou motivovány zcela jinými pohnutkami (bulvární styl , reklama, světonázor, vlastnické vztahy, licence aj.).

Když jsem nedávno publikoval v odborném tisku stať na téma "Image České republiky ve smyslu PR", domníval jsem se, že jsem učinil kus osvětové práce nejen pro politiky ale také pro novináře, abych vysvětlil veřejnosti podstatu této disciplíny a její funkci v demokratické společnosti. Nyní, po přečtení příspěvku pana Štefana Švece "Dábel a jeho public relations" v Britských listech, jsem se rychle vrátil nohama na pevnou zem, abych se smutkem v duši zjistil, že nejen pan kolega Čulík nepochopil....

Nikdy bych si nedovolil komentovat vztahy mezi novináři a PR agenturami, přestože o nich vím své a moje osobní dlouholeté zkušenosti mně vzaly i poslední iluze o převaze čestných lidí v tomto stavu. Chci psát jen a pouze o Public Relations.

Tedy jednoduše řečeno o metodě pro komunikaci jedné skupiny populace s jinou, nebo chcete-li, o jednom z nejdůležitějších nástrojů pro řízení jak komerčních, tak společenských projektů. A to všech, bez rozdílu toho, zda se jedná o řízení továrny na výrobu letadel, toaletního papíru či vlády v této zemi nebo vydávání novin.

Tato komunikační interdisciplína spolu s marketingovými komunikacemi ( s nimiž má jinak jen málo společného), svým vlastním komunikačním jazykem a svébytnou typografií formy dovoluje všem korporacím (lidem, firmám, úřadům i samosprávám) srozumitelně a poctivě otevřít všechny dostupné komunikační kanály, které umožňují soustavné přizpůsobení se jejich okolí, a v podstatě i jejich přežití v dynamicky se rozvíjející lidské společnosti.

Byť to zní tajemně, jedná se o férové vyjádření vztahů mezi korporacemi a ostatními občany, protože spolehnout se jen na některé komunikační prostředky, např. media nebo vlastní ústa, by bylo velmi naivní, nezodpovědné a krátkozraké.

Jde totiž o to, že veřejné mínění, jako jeden ze základních fenoménů lidstva, se utváří na základě konání lidí , nikoliv na základě jejich bezprostředního, racionálního vědění, jako výsledek jakýchsi představ a obrazů o tom či jiném oboru -- oblasti lidské činnosti . A právě tyto "obrazy" , podle kterých jednají celé skupiny populace a zpětně jejich jedinci vytvářejí to, čemu se říká "veřejné mínění".

Jeho dopady jsou ohromné a permanentní, ovlivňují nejen např. kapitálové trhy nebo zákony, ale také veškeré procesy kulturně -- politické, včetně komunikací užívaných při výkonu zastupitelské demokracie. Zvláštními nástroji potom organizují a řídí tzv. krizové komunikace, které vznikají a zanikají podle řady exaktních pravidel.

Z hlediska historického jsou Public relations disciplínou velmi starou, jejíž počátky sahají do starého Egypta, antického světa či původních kultur jihoamerických. Bez PR by otrokářský řád nemohl existovat. V novodobých dějinách potom do Spojených států, s kořeny v oblasti společenskovědní, když v roce 1776 prezident Jefferson použil tento výraz poprvé v Prohlášení nezávislosti.

Public Relations tedy vznikly v důsledku společenského vývoje, ze střetu soukromých a společenských zájmů a jsou jen a výhradně odpovědí na stále se měnící potřeby ( požadavky) jednotlivých gens, tedy společenství lidí, stejně jako třeba korekcí při používání jednotlivých technologií v oblasti IT.

Některé zdařilé produkty těchto externích PR komunikací přežily dodnes, např. Bible nebo Nerovy megabilboardy, jiné - nové se úspěšně etablovaly a překonaly jejich zásah, např. WWW či SMS . Další jsou na cestě pod názvy MMS , aj. Mezi nejúspěšnější a nejznámější ( PR agentury) , které vedou již stovky let velmi zdařilé PR komunikace patří např. : Římsko-katolická církev, Židé, odbory , hospodářské komory, politické strany, burzy cenných papírů a mnoho dalších. Public relations je dělí na zájmové a vlivové agentury , když vlastní zařazení je někdy velmi obtížné definovat.

Z pohledu PR také vnímáme jednotlivá média pouze jako jeden z jejich externích nástrojů, a zdaleka ne ten nejdůležitější. Výjimkou zůstává Internet, protože tento konkrétní produkt PR je synonymní se samotným obousměrným komunikačním kanálem - médiem. Nejbližšími obory PR jsou sociologie, psychologie , psychiatrie, příbuznými potom marketing , propaganda či politologie.

Nejčastějším omylem, jak laické tak odborné veřejnosti, bývá to, že média jsou Public Relations a PR jsou média. Bohužel , anebo bohudík, není tomu tak , stejně jako v případě tzv. opinion leaders, tedy komunikace "přes" významné osobnosti či důležité instituce. Média totiž nejsou schopna obousměrné komunikace (vyjma internetu ), a mohou tak poskytovat informace stejně jako dezinformace. Jejich cílem také bezesporu není dosažení shody a porozumění mezi nimi a jejich čtenáři, diváky či posluchači.

Pouze Public Relations jsou svébytnou a plnohodnotnou řídící funkcí, jejímž posláním je vytváření a udržování všech komunikačních kanálů, vztahů důvěry a vzájemného porozumění, včetně neustálého hledání nových možností spolupráce mezi korporací ( organizace -- skupina lidí ) a relevantními částmi veřejnosti. Jako jediné jsou PR také zodpovědné za vytváření atmosféry odpovědnosti korporace vůči obecným společenským potřebám.

Konečným cílem PR je tedy důvěra a přizpůsobení se navzájem. Základní podmínkou k naplnění tohoto poslání , z hlediska etiky, je nasazování "nezávadných" forem komunikačních, což některá média nemohou vždy garantovat, neboť jejich samotná podstata - formát ( poslání) jsou motivovány zcela jinými pohnutkami (bulvární styl , reklama, světonázor, vlastnické vztahy, licence aj.).

K dalšímu nedorozumění ( přesněji neporozumění) dochází tam, kde byly zaměněny PR pro "profit" za PR pro "blaho celku" ( Public Affairs), v německé jazykové oblasti označované - Offentlichkeitsarbeit, tedy práce s veřejností. I zde se jedná pouze o jeden z nástrojů externí PR komunikace.

Jako PR označujeme pouze takové formy komunikací, které korporacím ( skupinám lidí) pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení vlastních cílů korporace. Pojďme si tedy všechny tyto nástroje, které multidisciplína Public relations používá při své práci strukturovaně a s krátkou legendou přiblížit , abychom lépe pochopili předcházející definici.

Prvořadé jsou tedy ony Public Affairs ( PA) , tedy - veřejné záležitosti, jako jedna z variant PR, alternativa k PR, samostatná součást komunikačních strategií vedle PR, anebo částečně autonomní součást komunikačních strategií korporací, jež se s PR překrývají. Vyberte si, která z těchto variant se Vám líbí, přestože to je v podstatě nepodstatné.

Budeme-li totiž chápat PA jako kvalitativně vyšší formu PR, jakousi "čestnější" podobu PR , bude rozdíl jen a pouze v tom, že PA nemusí být zaměřena na dosažení ekonomického profitu, ale jakéhosi konsensu.

Tím však nejsou "mravnější", protože od svého okolí mohou očekávat sympatie, čímž prakticky pouze "darují" své výkony, které lze ocenit i penězi. Svoji směnnou hodnotu tak bezesporu mají ( korigují názory a postoje veřejnosti např. při plebiscitech).

Dalším externím nástrojem jsou PR v oblasti financí. Jedná se především o komunikaci s finančními institucemi státními i soukromými, periodiky zaměřenými na finanční a kapitálové trhy, institucionální investory, etc. ( Bez peněz ostatně také nelze PR úspěšně plánovat, ani řídit , ani vyhodnocovat.)

Podle pořadí významu třetím v pořadí se nachází nástroj zvaný -- Product PR, tedy plánovaná a cílená komunikace , jejímž posláním ( cílem ) je vzbudit zájem, v ideálním případě dokonce vyvolat identifikaci s nějakým produktem nebo službou. V popředí našeho zájmu zde není nic jiného než zvýšení obratu, zisku, stejně jako v případě reklamy.

Public Relations se tak "dotýkají" marketingu a jeho některých speciálních komunikací. Vlastní produkční činnost však přenechávají marketingovým specialistům a reklamním ( komunikačním) agenturám, ocitají se v roli poradců a konzultantů, supervisora. Může se dít i naopak, potom se ale dozajista nejedná o PR.

Práce s tiskem

Cílem tohoto nástroje externích PR je proniknutí na redakční stránky médií, protože hromadné sdělovací prostředky mohou přebrat funkci multiplikátoru ve vztahu k široké veřejnosti, tedy působit nejen na vytypované cílové skupiny. To se musí dít transparentně a v souladu se zákony a normami , které v té či jiné zemi platí, na příklad pro sektor veřejnoprávních médií.

V České republice se takovému produktu oficiálně říká "komerční prezentace", ale v praxi se používají i jiné názvy, nebo vůbec žádné. Pokud se tak děje, není to vinou Public Relations , ale médií samých. Mnoho PR kampaní tento nástroj nepoužívá a přesto (nebo právě proto), bývají úspěšně završeny.

PR v krizových situacích jsou dalším nástrojem, tentokrát pro plánovanou aktivitu korporací (ale i jednotlivce), v době konfliktů, krizí a katastrof. Smyslem takové činnosti je zabránit vzniku konfliktů s veřejností, nebo udržení si kontroly nad již vzniklou krizovou situací, anebo pokus o obnovení důvěry veřejnosti po katastrofě. V podstatě se nemůže vyhnout ani jedné z těchto situací, život je s sebou přináší nezávisle na naší vůli a historická zkušenost nás nejednou přesvědčila o potřebě zodpovědné přípravy právě v této oblasti Public Relations. Poslední povodně v Čechách byly ukázkou špatně řízené krizové komunikace. Zlí jazykové tvrdí, že krizové komunikace jsou vlastně jen určitou formou normálních komunikací v nenormálním stavu.

Posledním nástrojem externích PR jsou logicky interní PR, protože také ony mohou sloužit k externí komunikaci s veřejností, vytvářeje ty nejbližší "multiplikátory", kterými v podstatě disponujeme. Ovlivnit postoje lidí mohou zcela zásadním způsobem kupříkladu v částečně izolovaných společenstvích, v nemocnicích, ve školách, uzavřených výrobních korporacích apod., kde nelze použít některé, příliš "hlučné", nástroje externích PR.

K těmto šesti vyjmenovaným základním činnostem ( nástrojům) práce ve smyslu public relations můžeme přiřadit tzv. speciální ( specifické) PR, pro zvláštní cílové skupiny, které mohou mít pro naši komunikaci s veřejností zásadní význam. Pracují tak zpravodajské služby, armáda, policie aj. Ale o těch se z různých pohnutek či dokonce zákonných důvodů nemluví, přestože používají Public Relations stejně jako každá jiná korporace. ( Dost možná to některé ani neví).

Zcela originální formou je komunikace "přes" agentury, především tiskové, které sice řadíme mezi média, ale vzhledem k tomu, že působí na média samotná, považuji za vhodné tuto skutečnost zdůraznit. V případě české veřejnoprávní agentury je totiž pikantní skutečnost, že jednu z jejich dcer , které komunikují s médii, spoluvlastní komerční PR agentura. Ale nakonec proč ne, vždy jsme v Čechách byli papežštější než sám papež. V devadesátých letech se u nás objevila také oficiální soukromá česká tisková agentura , nepřežila však. Bohužel.

Bude-li česká veřejnost, a tu novinářskou nevyjímaje, dále nechápat skutečné poslání a význam Public Relations , budeme všichni ochuzeni o rychlou a plně funkční metodu, jak snížit napětí a nedůvěru mezi lidmi. Přestože u nás pojem "píár" rychle zdomácněl, není stále většině lidí jasné, oč vlastně jde.

PR jsou stále považovány za "zmodernizovanou" formu propagandy, agitace, propagace, prostě manipulace srovnatelné s reklamou. V lepším případě jsou PR považovány za vcelku užitečnou činnost, která však nemá příliš dobrou pověst a lidé kolem nich také. Naštěstí tento názor je nastupující generací vnímán jako nestandardní a nemoderní, právě ve smyslu public relations . Zdenek Verner 12. prosince 2003

                 
Obsah vydání       15. 12. 2003
14. 12. 2003 "České Vánoce", vizuální absurdita v centru Prahy Jan  Paul
14. 12. 2003 Saddám zadržen v podzemí jedné farmy v Tikrítu
15. 12. 2003 Slintající psi reklamy Štěpán  Kotrba
14. 12. 2003 Američané zajali Saddáma Husajna
15. 12. 2003 Zatčení Saddáma Husajna zpochybnilo nedotknutelnost arabských diktátorů
15. 12. 2003 Amnesty International: Tribunál navržen bez konzultací
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let
15. 12. 2003 EU a sebevědomé Polsko - a problémy pod stůl zameteme Vladimír  Rott
15. 12. 2003 Jak neopít Evropana rohlíkem Michal  Jurza
15. 12. 2003 Vive la France, vive la Tunisie ! Et vive l'amitié franco-tunisienne ! Simone  Radačičová
15. 12. 2003 Jsou údaje ze zdravotních registrů na prodej komukoliv za 15 tisíc? Ladislav  Kahoun
15. 12. 2003 Josef Lux - politik evropského formátu Petr  Jánský
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
15. 12. 2003 Odmítám Golgův negativismus
15. 12. 2003 Novinářům by se správně mělo platit i za mlčení Radek  Mokrý
15. 12. 2003 Pravdivé informace neexistují Štefan  Švec
15. 12. 2003 Obávám se, zda morálka není dnes překonaná Luděk  Staněk
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
11. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
12. 12. 2003 Brutální řešení Českých drah Fabiano  Golgo
12. 12. 2003 Pandořina skříňka plná hnědého uhlí a miliard Štěpán  Kotrba
12. 12. 2003 Rádio Beat: pište, ale nekritizujte! Jan  Paul
12. 12. 2003 Vatikán: další italská mafie? Fabiano  Golgo, Hana  Profousová
12. 12. 2003 Nejsme jako oni! Janek  Růžička
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
27. 11. 2003 Svobodné názory + "svobodné názory" = podivné souvislosti Jiří  Koubek
27. 11. 2003 Nesnesitelná lehkost informování: ČTK a Appian Ivan  Feranec
26. 11. 2003 Vysílání ČT "bude i nadále zajímavé"   
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Ústup televizních revolucionářů bez boje Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání   
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
29. 10. 2003 Zajímavá dramaturgie: Božská Ema pro sváteční večer na ČT 1 Jan  Čulík

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
6. 1. 2003 Přesný součet nepřesných čísel Štěpán  Kotrba
5. 6. 2002 8.   Politika v nejisté společnosti Jan  Keller
22. 5. 2002 6.   Postmoderní politika Jan  Keller
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož