11. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
JUDr. Otakar Motejl odpovídá Jakubovi Polákovi
11. 9. 2003

Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný

To je příslib ombudsmana na závěr bouřlivé tiskové konference, na které Britské listy dle formulace zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové "velmi ostrým způsobem" obvinily ombudsmana z neúplného a nekvalitního zpracování zprávy, kterou veřejný ochránce práv JUDr. Motejl a jeho zástupkyně Šabatová prezentovali. Anna Šabatová nebyla schopna Britským listům vysvětlit, jak je možné, že Zpráva ombudsmana pominula mnohá klíčová pochybení radnice města Slaný, a přesto na tomto neúplném, a proto právně vadném základě, došla k určitým hodnocením. Ombudsmanovo tvrzení, že jeho kompetence jsou pro při zkoumání pravdivého stavu věcí "omezené", Britské listy odmítly jako nepřijatelné.

Tisková konference se uskutečnila ve středu 10. 9. 2003 v Brně, v sídle ombudsmana. Anna Šabatová na tiskové konferenci pod tlakem dotazů přiznala, že úřad veřejného ochránce práv při terénním šetření se některými aspekty případu, zásadními pro posouzení celé kauzy, vůbec nezabýval. Pominul např. otázku kolaudace a stavebního řízení, otázku hygienického posouzení stavby i to, jakým způsobem byly původním vlastníkům nájemních smluv tyto smlouvy (dekrety) na dobu neurčitou vyměněny za "ubytovací smlouvy" na dobu určitou. Ze slov veřejného ochránce práv JUDr. Motejla na tiskové konferenci současně vyplynulo, že nezná své vlastní pravomoci ze zákona, dle kterého je jeho úřad zřízen.

Neuspokojivé či neúplné odpovědi následovaly i na otázky spolupracovnice Britských listů JUDr. Jany Chalupové. V konfliktní atmosféře vystoupil také šéfredaktor Amaro Gendalos Jakub Polák s oficiální žádostí, aby rozbor první Zprávy, zpracovaný sdružením Dženo, byl přijat jako podnět k dalšímu projednávání případu "nulové tolerance".

Podle zjištění JUDr. Chalupové byla provedena poslední generální oprava objektu dnešní "ubytovny", postavené v roce 1883, v roce 1955. Od té doby probíhaly v domě pouze drobné opravy. Z toho je zřejmé, že sám vlastník se o objekt řádně nestará. Už v roce 1996 se pokoušelo město žádat o úpravu domu na náhradní ubytování -- o této žádosti nikdy nebylo rozhodnuto. Okresní hygienik jednal o věci pravděpodobně naposled v roce 1990. V roce 1992 odbor výstavby a životního prostředí města Slaný zahájil řízení o vyklizení stavby s ohledem na zjištěné závady bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost užívání. Vedoucí odboru hospodářského byl vyrozuměn o nutnosti zajistit uživatelům náhradní byt, ubytování či přístřeší.

Minimálně od roku 1995 byly uzavírány smlouvy o ubytování a na základě protokolu o převzetí bytu.

Kromě lidí, kteří dlužili městu na nájemném, nájemní smlouvy neměli či lze je zpochybnit, sem byli přestěhováni i lidé, kteří měli původně nájemní smlouvy na dobu neurčitou např. v ulici Pražská. Aktivním jednáním města byli lidé přinuceni podepsat pro ně nevýhodnou smlouvu, při níž jednak město může libovolně stanovit podmínky ubytování včetně . zvyšujících se cen. U těchto smluv chybí dále zákonná ochrana nájemce, kterého při existenci nájemní smlouvy na dobu neurčitou nelze vystěhovat bez přivolení soudu.

Město jako obec pověřená výkonem státní správy ve 3. stupni by mělo plnit své úkoly. V domě je nejméně 1 dítě, které z důvodu špatného bydlení trpí astmatem, další 17letý hoch zde žije od svých 11 let -- z důvodů sociálně nepřijatelné situace trpí depresemi včetně pokusů o sebevraždu.

Město se zřeklo svých politických a morálních povinností vůči svým občanům s odůvodněním, že oni neplní své povinnosti. Město dětem zde bydlícím neposkytlo ochranu před následky nevyhovujícího bydlení, které spočívají v újmě jak fyzické (špatný zdravotní stav), tak sociální (sociální vyloučení). Nejednalo preventivně, ačkoliv je to jeho povinností ze zákona. Dokonce v červnu 2003 vystěhovalo 3 rodiny s dětmi na ulici bez dalšího zájmu o jejich osud. Ani v budoucnu nehodlá respektovat právo rodičů a dětí na rodinný život. Hodlá při dalším vystěhování rodiny dne 16. 9. 2003 odebrat děti a umístit je do dětského domova.

Listina práv a svobod, Čl. 11 odst. 3

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví...

Hygienické podmínky společných záchodů jsou otřesné, s reálnou možností šíření nakažlivých chorob vinou nevyhovující hygienické úrovně společných prostor. Zdroj vody v místnosti s "tureckým" záchodem odporuje snad všem civilizačním standardům. Za použití umývárny v těchto podmínkách si město účtuje denně na osobu 10 Kč, přičemž umývárny je možno používat pouze dvě hodiny denně - po-pá: 17-19 hod., so-ne: 15-17. Za "ubytování" v bytové jednotce, která se skládá z jediné kuchyně bez pokoje, se společným záchodem a společnou umývárnou si město účtuje třeba i 1400 Kč měsíčně.

To vše veřejný ochránce práv ve své první zprávě "neřešil" s poukazem na to, že prý mezi pronajímatelem a "ubytovanými" existuje "soukromoprávní vztah"...

Mezinárodní úmluvy ho nezajímaly, ani lidská práva. Vůbec se doposud nezabýval otázkou útisku - zneužití tísně obyvatel, nucených v ponižující a lidskou důstojnost urážejících podmínkách žít a ještě za ně platit přemrštěné částky... Vůbec se nezabýval genezí "právních" vztahů. Nezabýval se ani pravdivostí a úplností údajů, které mu poskytla radnice.

Taková zpráva nemohla vyčerpat všechny aspekty dnes posuzovaného stavu, a tudíž nemohla být ani pravdivá. Proto v této věci vznesly Britské listy na tiskové konferenci v Brně ostré otázky.

Ombudsman se zabýval při posuzování celého případu převážně formálními aspekty, rozsahem vlastních kompetencí, aniž by vzal v úvahu účel, kvůli kterému jeho úřad vznikl. Pro ochranu práva jako takového a tím i práv "ubytovaných" občanů.

Britské listy byly nuceny konstatovat, že ochránce práv chápal v tomto případě zákon jen jako množinu jednotlivých paragrafů, nikoliv jako normu, která by měla garantovat spravedlnost - což je naprosto nezbytný předpoklad chování státu (obce) vůči občanovi.

Občanovi je jedno, které kompetence státu jsou převedeny na obec a které nikoliv. On žije ve státě, jehož představitelé mu nejsou schopni poskytnout elementární životní standard.

Ombudsman se poté na tiskové konferenci ohradil vůči tomu, aby byl označován za "ochránce lidských práv", aniž by si uvědomil, že bez lidí - občanů by jeho činnost neměla smysl.

Anna Šabatová potvrdila podezření Britských listů, že se nezabývala otázkami stavebního řízení předmětné stavby s kuriózním zdůvodněním, že se tak nestalo z toho důvodu, že, jak uvedla, "šetření zahájila z vlastní iniciativy, po dlouhé a dlouhé úvaze, jestli vůbec může do této situace vstoupit".

Na otázku České televize pak doplnila, že v případě, kdy šetření zahajuje z vlastní iniciativy, musí si ombudsman položit otázku, co bude šetřit. "A my jsme si odpověděli, že budeme šetřit především výkon státní správy a povinnosti města na úseku sociálního zabezpečení, péče o obyvatele jako takové - to znamená, že budeme šetřit výkon státní správy. ... Město hrubým způsobem zanedbalo řadu svých povinností, které jim ukládá zákon. Ve zprávě je řečeno, které jsou to konkrétní povinnosti a zákony o sociálním zabezpečení. V české společnosti je snaha, že města se nestarají o své občany..." Anna Šabatová pak na otázku Britských listů připustila, že tento problém může nastat i v jiných městech a obcích. Upozornila, že to pak vyvolá diskuzi o postavení samosprávy, o možných nástrojích, kterých stát nemá mnoho.

Šabatová: "Vím, že skoro žádné ghetto v České republice nevzniklo korektním a právně relevantním způsobem"

Přepis záznamu klíčových pasáží tiskové konference a následujícího rozhovoru. Otakar Motejl (OM), Anna Šabatová (AŠ), Jakub Polák (JP), Jana Chalupová (JCh), Štěpán Kotrba (ŠK), vedoucí oddělení přenesené působnosti (práv), tisková mluvčí (tisk)

ŠK: Vy nemáte povinnost hájit "veřejná práva", mimo jiné zjišťovat, na základě jakých zákonů bylo ghetto vytvořeno a na základě jakých předpisů byla ta která manipulace provedena?

OM: To je ve vlastní pravomoci obce..., to není státní správa...

ŠK: A můžete mi říci vaší kompetenci v tu chvíli ??!? Nepřipadá vám vaše role jako role člověka zbytečného - bez kompetencí, se kterými byste mohl vystupovat na ochranu lidí?

OM: My můžeme vystupovat na ochranu lidí pouze v působnosti, která je zákonem stanovena...

ŠK: Takže stavební řízení mezi ně nepatří?

JCh: Já respektuji, že zástupkyně veřejného ochránce práv zahájila šetření z vlastní iniciativy a omezila ho na věci sociální péče obyvatelů ubytovny v Ouvalově ulici. Nedomnívá se ale zástupkyně, že kdyby toto své šetření rozšířila na záležitosti stavebního stavu toho objektu; kdyby eventuelně zjistila to, co jsme zjistili my - že ten objekt nikdy nebyl kolaudován jako ubytovna, že v roce 1997 tam byla kolaudace tří a jedenácti bytových jednotek jako bytů; kdyby se eventuelně zabývala stavebním stavem toho objektu - zda je vůbec způsobilý k užívání; kdyby se zabývala tím, jaký je hygienický stav objektu a tím, zda vyhovuje hygienickým normám - protože podle mých zjištění tam byl hygienik naposledy v roce 1990; že by mohla svých kompetencí využít šířeji a že by eventuální informace pro to město mohla být daleko širší a důraznější ? I když samozřejmě respektuji, že jde o soukromoprávní vztah [obce a ubytovaných - pozn. aut.], ve zprávě veřejného ochránce práv jsou ti lidé označeni jako "neplatiči" a jako "ubytovaní". Je známo, že v tomto objektu jsou minimálně dva lidé, kteří mají původní smlouvy na dobu neurčitou - na byt. Dále je známo, že ne všichni z těch obyvatel jsou neplatiči a jich se ten špatný stavební stav a špatné hygienické poměry dotýkají stejně jako těch neplatičů.

AŠ: Nemohu než souhlasit. My jsme záměrně nepoužívali konkrétní jména, protože každý tam je v jiné situaci. Já jsem se domnívala, že by se celá ta situace rozbředla, že bychom neuchopili to, co já považuji za největší chybu města - že té situaci nepředešlo. Radnice měla spoustu nástrojů, možností a povinností, které jsou právě ve výkonu státní správy. Ona má povinnost se starat o své občany. Já měla dojem, že v té zprávě je dost jasně vyjádřeno kritické stanovisko a dokonce se tam dotýkáme i toho vztahu soukromoprávního - toho, že město si neplní povinnosti vůči lidem a říká, že ti lidé si neplní povinnosti vůči městu. V jedné z těch redakcí jsem pojem neplatič velmi potlačila, je možné, že tam přesto někde zůstal. Já ale rozhodně ty lidi nevnímám "globálně" jako neplatiče - to znamená, že by je toto označení charakterizovalo.

OM: Mohu do toho vstoupit? Důležité je, že oni byli vystěhováni z důvodu nezaplacení. Takže ta identifikace subjektů byla v pořádku. Zpráva měla mít účinek preventivní, aby v této politice města nebylo pokračováno. A to je podle mého názoru i smyslem této instituce.

ŠK: Výsledkem je, že další pokračování bude následovat jedenáctého a další šestnáctého.

AŠ: Já nevím, jestli to je výsledek našeho působení...

ŠK: Spíš nepůsobení...

....

AŠ: Já se znovu vracím... Vůbec netvrdím, že současný stav vznikl na základě právních postupů města. Já jsem to prostě nešetřila, protože vím, že žádný takový vztah nemůže vzniknout v odpovědné obci na základě právních postupů.

JCh: Vracím se k té otázce stavebního stavu a hygienického stavu.

AŠ: Přiznám se, že jsem se nezaměřila na výkon hygienické kontroly, což bych podle vás mohla. V jednom případě jsme to už dělali a je to jedna z možností do budoucnosti.

....

AŠ: jednou z rolí veřejného ochránce práv je mediační. Ovšem mediovat se dá s někým, kdo mediovat chce. A do tohoto okamžiku vše nasvědčuje tomu, že pan starosta Rubik nechce přijmout roli veřejného ochránce práv jako roli mediátora ve vztahu k těm lidem. Pak nezbývá než se omezit na tu klasickou proceduru a tou je role doporučovací. ...

....

JP: Zaregistrovali jste, že prapříčinou toho problému je, že město soustavně, dlouhodobě celou skupinu lidí - zejména sociálně slabých Romů - manipuluje, zastrašuje, zneužívá jejich tísně či nevědomosti a vnucuje jim nevýhodné smlouvy? Řada lidí se dostala na "ubytovnu" Mexiko i tehdy, když byli řádnými nájemníky v domech, které město privatizovalo. Odešli z nich - tak, aby mohlo město prodej uskutečnit. Je město vysídlilo do tohoto objektu s tím, že dostanou posléze byt jinde. Pak už je tam nechalo... Hlavní problém je v tom, že ti lidé nejsou schopni se dlouhodobě bránit manipulativnímu tlaku, kdy ze strany města mohlo dojít i k trestnému činu útisku - zneužívání tísně a nevědomosti. Zaregistrovali jste, že toto je ten problém a to by mělo být gros působnosti ombudsmana?

Veřejný ochránce práv vznikl právě na ochranu lidí slabých, kteří vůči institucím nemají dostatek znalostí, síly, finančních prostředků, vlivu, aby se mohli účinně bránit. Proč tam nedošlo k tomuto zjištění? Proč? Proč nebylo jednáno s těmi poškozenými? Proč tam nebylo zjištěno, že ve skutečnosti mají štosy písemností, dokumentů nejen o to vzniku "nájemní" smlouvy, ale i o dalších manipulativních opatřeních, kde aby jim vnutili nevýhodné smlouvy, byly zneužity orgány státní správy, romští poradci... Okresní romský poradce asistoval u většiny těchto manipulací. To je ten výkon státní správy - stejně jako ve věci ohledně stavebního řízení. Vaše pracovnice byly na stavebním úřadu - ale nezjistily tam nic. Nestálo by zato mimo jiné změnit zákon tak, aby bylo pravidlem - povinnností - seznámit průběhem šetření poškozené, dotčené postupem kritizovaného orgánu? Umožnit jim vyjádřit se, navrhnout doplnění dokazování? Toto právo má přitom každý poškozený v trestním řízení... Pak by nemohlo být ve zprávě pouze psychologizováno, že "ubytovaní" by "měli mít" nájemní smlouvy, "aby věděli, co je jejich povinnost"... Proč se dopustil ochránce práv takovýchto "lapsů", které upřímně míněné úsilí takto shazují?

OM: Je nutné v té věci najít logický půdorys. Veřejný ochránce práv může působit tam, kde jsou orgány státní správy. Oblast soukromých práv, včetně vlastní působnosti obce, založené na samosprávném systému, dost dobře nedovoluje autoritativní vstup. Není té síly, která může změnit výsledek jednání obecních zastupitelstev.

....

AŠ: ... Jsou možnosti, které má nevládní organizace lepší, než ten, kdo má jakousi pravomoc svěřenou mu zákonem. Já kdybych byla v nevládce, dovolím si možná lecos, co si nemohu dovolit jako veřejný ochránce práv. Protože dnes mám svěřeny určité úkony, a já se prostě toho zákona musím držet. Tvrzení, že jsme se těch lidí nezastali, je hodně nespravedlivé.

JP: Nezastali jste se jich ve věcech, kde jste se jich zastat podle mého mohli. V té vaší zprávě vyžadujete určité dokumenty. Nedostali jste je a spokojili jste se s tím, co vám tam naprosto nepravdivě sdělili úředníci. Přitom stačilo pouze, abyste si vyžádali dokumenty na stavebním úřadě, což je orgán státní správy, prolistovali si je a zjistili pravdu. (hluk)
Mezi vaše možnosti patří též iniciovat i změny a podávat návrhy zákonů...

OM: (přerušuje ho rázně) Ne, takovou pravomoc nemám !

349/1999 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince 1999 o veřejném ochránci práv

§ 20

(1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl.

(2) Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, b) může informovat veřejnost ; utajované skutečnosti a údaje o totožnosti stěžovatele a zaměstnanců úřadu se neuvádějí.

(3) Způsobem uvedeným v odstavci 2 může ochránce postupovat i tehdy, nesplní-li úřad povinnost vyplývající z § 15 odst. 1 až 3.

§ 21

Jedná-li ochránce z vlastní iniciativy, ustanovení § 15 až 20 se použijí obdobně.

ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI OCHRÁNCE

§ 22

(1) Ochránce je oprávněn doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Doporučení podává úřadu, jehož působnosti se týká, a jde-li o nařízení nebo usnesení vlády nebo zákon, vládě.

(2) Úřad je povinen do 60 dnů sdělit své stanovisko k doporučení podle odstavce 1. Ustanovení § 20 odst. 2 platí obdobně.

Zdroj: WWW

AŠ: Ty ombudsmanské instituce jsou konstituovány takto. To je prostě smyslem ombudsmanských institucí. Každá společnost si hledá ale i jiné nástroje - jejich součástí je i občanská společnost, jejich součástí jste prostě i vy. Můžete doplňovat činnost ombudsmana. Můžete vstupovat do prípadu prostřednictvím nějakých advokátů a žalovat město v soukromoprávních sporech. Ale já to dělat prostě nemůžu.

ŠK: Vy nemáte kapacitu například na podání trestního oznámení pro útisk? Právní kapacitu na posouzení stavu?

AŠ: Ne, já ...

ŠK: (přerušuje zvýšeným hlasem) Kancelář veřejného ochránce práv NEMÁ PRÁVNÍ KAPACITU na to, aby mohla posoudit, jestli se stal útisk státním orgánem vůči těm "ubytovaným"?

OM: Pokud to zjistíme, tak ano. Ale....

ŠK: (skáče do řeči) Děkuji, to mi bohatě stačí. A pokud vím, neodpověděli jste ještě paní doktorce Chalupové na otázky, které vám kladla.

JCh: Já se ptám pořád na to stavební řízení a otázky hygienických norem, což JE v kompetenci veřejného ochránce práv. Nicméně respektuji, že paní Šabatová omezila to své řízení jenom na věci sociální péče. Chtěla bych ale připomenout, že celá diskuze okolo soukromoprávních záležitostí nevznikla proto, že bychom nevěděli, že do nich nemůžete vstupovat. Vznikla proto, že se o těch soukromoprávních záležitostech ta zpráva zmiňuje. Proto je zde ta diskuze.

AŠ: Aby měla kontext, tak se o nich zmiňovat musí...

ŠK: Ale úplná být nemusí...

JP: Oficiálně žádáme a dáme vám to i písemně, aby stanovisko ke zprávě ombudsmana, vypracované sdružením Dženo, bylo vzato dále jako podnět k novému šetření, a aby to se dál orientovalo na opomenuté otázky - otázky stavební, hygienického dozoru, případně porušení práv dítěte, ke kterému došlo vystěhováním - tak, jak je to v tom stanovisku uvedeno. Můžete mi odpovědět, jestli a jak zareagujete na tento podnět? Jste schopni odpovědět teď, anebo posléze?

OM: ANO, ano, budeme se tím zabývat.

JP: Musíme tu žádost dát písemně?

AŠ: Ne, bude to zaznamenáno.

tisková mluvčí: Ještě nějakou otázku? Ne? Děkujeme vám za účast...

ŠK: Poslední odpověď byla vyčerpávající...


ŠK: Někdy by bylo dobré, aby úřad, a to i úřad ombudsmana dělal to, co se od něj očekává...

práv.: Záleží na tom, kdo to očekává, ale také, jaké má ombudsman kompetence, které mu dal zákonodárce.

ŠK: Veřejnost asi očekává něco jiného než starosta města Slaný... Myslím, že veřejný ochránce práv by měl pracovat ve veřejném zájmu, ne v zájmu starosty města Slaný.

AŠ: Ale pan starosta je na infarkt z té zprávy...

ŠK: Nezlobte se, ale v otázkách, které byly klíčové pro stav těch "ubytovaných" - to znamená v otázkách stavebního řízení a hygienických předpisů, což je plnění si povinností radnice, je opominutí ve zprávě prostě neoddiskutovatelné. ....

AŠ: To nebylo opominutí, to bylo otevřeno, aby...

ŠK: Ne, to nebylo otevřeno. To bylo, paní Šabatová, ve vaší zprávě ignorováno.

AŠ: Ta zpráva obsahuje to, co má vést k řešení - aby se ta situace pro poškozené nějakým způsobem uspokojivě vyřešila.

práv: Paní Šabatová mluvila o mediaci...

ŠK: Já paní Šabatovou milerád potkám ve Slaném zítra - 11. 9. ve 13:00 - aby byla na místě a aby viděla, jestli se bude nebo nebude dodržovat zákon ze strany státu a ze strany města Slaného.

práv: Pan Polák mluvil o nějakých děvčátkách, ale to jsou pečlivě vybírané odbornice...

ŠK: Ty "vybírané odbornice" se, vážená paní, spokojily s tím, co jim řekl úředník radnice.

práv: To není pravda...

ŠK: Je mi líto, vyplývá to z té zprávy. Vyplývá to i z odpovědí paní Šabatové. (k paní Šabatové:) Já jsem se ptal, jestli jste se zabývala otázkami stavebního řízení...

AŠ: Ne ...

ŠK: Výborně, takže jste se spokojila s tím, že vám někdo řekl, že je to ubytovna, ano? Nebo jste se s tím nespokojila? Šla jste si to prověřit?

AŠ: Ale...

ŠK: Ano nebo ne?

AŠ: Ne.

ŠK: Vy jste prostě vystavili nějakou zprávu na základě "zjištění", že je to ubytovna a ničím ostatním jste se nezabývali... Toť vše. Těšilo mne, dámy, mějte se krásně...

                 
Obsah vydání       11. 9. 2003
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 Irák: britský ministr obrany zamlčel znepokojení svého ministerstva
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 ČTK o bin Ladinovi: tisková kancelář opět zanedbala kritický odstup
11. 9. 2003 Proč "je" nemají rádi ?
11. 9. 2003 Kupujte výrobky, z nichž budete mít největší radost Dalibor  Šrámek
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
11. 9. 2003 Prodloužené české digitální léto Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Vím, kde Usáma bin Ládin bere prachy, aneb vsadili jste si taky? Ladislav  Kahoun
9. 9. 2003 A proč jsme napadli Irák, tatínku?
9. 9. 2003 Zdrojem antiamerikanismu je závist
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv   
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
10. 9. 2003 O bezradnosti při četbě slané nulové spravedlnosti František  Roček
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Co udělat pro Romy: je to složitější problém, než jako to vidí pánové Kotrba a Polák Ondřej  Čapek
6. 9. 2003 Vyjádření vedení města Slaný ke zprávě ČTK z 1. 9. 2003 -- Rozhovor s ombudsmanem   
6. 9. 2003 Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný   
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Ombudsman: I mistr tesař si občas usekne ruku   
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv   
5. 9. 2003 Slaný jako příklad "pravicové" diktatury bezohledných a silných Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák