Požadavky hnutí nezaměstnaných

19. 1. 2011

Jako ti, kdo již byli postiženi ztrátou zaměstnání, se vzhledem ke zkušenostem, s nimiž jsme každodenně konfrontováni, cítíme nuceni upozornit na situaci lidí bez práce v naší zemi.

Naše hnutí hájí zájmy a požadavky nezaměstnaných. Současná vláda svou restriktivní politikou porušuje nebo obchází lidská práva zakotvená v ústavě, listině základních práv a svobod a mezinárodních dokumentech. Navíc mlčky přihlíží zneužívání prostředků z Evropského sociálního fondu určených na podporu politiky zaměstnanosti.

Změnami od 1. ledna 2011 vláda opět zhoršuje životní podmínky nezaměstnaných a nezaměstnaností ohrožených občanů a její zlovolné plány tím zdaleka nekončí. Nedoufejte, že svou situaci vyřešíte, když se podřídíte útokům na svá práva a budete se snažit splnit nespravedlivé požadavky, vláda nechce lidem bez práce pomoci, ale snaží se je vyštvat ze společnosti, kriminalizovat a existenčně zlikvidovat, a tak ohrožuje rovněž postavení zaměstnanců.

Naše hnutí sestavilo Chartu práv nezaměstnaných, která stanovuje základní principy civilizované sociální politiky. Požadavky hnutí nezaměstnaných jsou konkrétním vyjádřením principů Charty práv nezaměstnaných a týkají se především postavení nezaměstnaných, zvýšení zaměstnanosti a celospolečenských záruk existenčních jistot, bez nichž není možné lidsky důstojně existovat.

Splnění požadavků bude znamenat obnovení spravedlnosti pro nezaměstnané a také zlepšení podmínek pro zaměstnané.

Požadavky

Návrhy pro důstojnější postavení nezaměstnaných:

 • Namísto veřejné služby po 6 měsících nárok na plnohodnotnou práci alespoň za minimální mzdu
 • Zvýšení podpory v nezaměstnanosti na 80% předchozího výdělku a prodloužení doby jejího vyplácení o 8 měsíců
 • Zrušení zastropování podpory v nezaměstnanosti
 • Povolení souběhu přivýdělku a pobírání podpory v nezaměstnanosti
 • Zachování podpory v běžné výši bez ohledu na způsob ukončení pracovního poměru
 • Poskytování podpory v nezaměstnanosti bez ohledu na výši odstupného
 • Započítávání doby studia jako náhradní doby pro poskytování podpory v nezaměstnanosti
 • Přeměna úřadů práce z represivní organizace v instituci pomáhající nezaměstnaným
 • Nevyřazovat nezaměstnané z evidence ÚP z malicherných důvodů, dobu sankčního vyřazení zkrátit na 2 měsíce
 • Právo uchazeče na volbu ÚP
 • Právo na rekvalifikaci
 • Nárok na úhradu nákladů spojených s hledáním zaměstnání
 • Plně započítávat dobu registrace na úřadu práce do odpracovaných let nutných pro přiznání důchodu
 • Závazná pravidla pro přijímací pohovory --- dotazníky bez identifikačních údajů
 • Povinnost inzerovat pracovní nabídky v českých médiích i v českém jazyce
 • Zařazení zástupců nezaměstnaných do tripartitního vyjednávání
 • Zabraňovat sociálnímu vyloučení nezaměstnaných, právní postihy za podněcování negativních postojů vůči nim
 • Délka výpovědní lhůty a výše odstupného v závislosti na počtu odpracovaných let
 • Přiměřená ochrana nezaměstnaných před povinností splácet dluhy po dobu nezaměstnanosti
 • Zrušení minimálních odvodů na veřejné zdravotní pojištění u osob bez příjmů
 • Zavedení slev pro nezaměstnané na dopravu a kulturu
 • Osvobození nezaměstnaných od zdravotnických poplatků

Návrhy pro zvýšení zaměstnanosti

 • Zavedení 35 hodinového pracovního týdne
 • Minimální mzda stejná pro celou ČR ve výši 60% průměrné mzdy
 • Neprodlužovat věk odchodu do důchodu a nerušit 9. třídu ZŠ
 • Zvýšení důchodů
 • Krácení předčasných důchodů jen po dobu, než občan dosáhne důchodového věku
 • Za práci na černo trestat zaměstnavatele, ne zaměstnance
 • Řešení dopadu snižování personálního stavu ve státní správě na trh pracovních sil
 • Neomezovat dotace na zaměstnávání zdravotně postižených
 • Zřízení pracovních soudů
 • Zřízení veřejného seznamu firem porušujících práva zaměstnanců
 • Regulace dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Důsledné potírání schwarz systému
 • Zavedení institutu vyšetřovacího agenta pro zjišťování porušování zákonů při přijímání a zaměstnávání pracovníků

Návrhy na celospolečenské změny

 • Zrušení sociálních poukázek a jejich nahrazení hotovostními dávkami
 • Nárok na sociální dávky posuzovat za jednotlivce, ne za celou domácnost
 • Nepodmiňovat nárok na sociální dávky prodejem veškerého majetku a úplným vyčerpáním úspor
 • Zrušení existenčního minima, pravidelná valorizace životního minima, v budoucnosti zavedení minimálního zaručeného příjmu
 • Zajistit důsledné dodržování zákazu všech forem diskriminace
 • Podpora družstevního podnikání
 • Ve vzdělávání zvýšit důraz na výuku principů právního státu, ústavnosti a sociálních  práv

Akční spolek nezaměstnaných

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 19.1. 2011