17. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 12. 2007

Co vlastně dokázali vědci v Mohuči ?

Uwe Ladwig ve zmíněné „poznámce na okraj“ v podstatě sděluje dvě věci:

  • vědci z university v Mainzu dokázali ve studii vypracované pro německý Federální úřad pro radiační ochranu, že atomové elektrárny mají vliv na rakovinu dětí a že je riziko rakoviny u dětí výrazně závislé na vzdálenosti jejich bydliště od takových elektráren
  • pochybovači o škodlivosti záření nechtějí mluvit o tom, co by se stalo, kdyby na střechu jaderné elektrárny (dále JE) spadlo letadlo

Proto přičiňme k esejistické poznámce pár poznámek věcných.

Ve své Poznámce U. Ladwig cituje :

V okruhu pěti kilometrů je počet případů rakoviny u dětí dvakrát tak vysoký než v průměru celého obyvatelstva. Jeden ze znalců, který pracoval na té studií, podle Süddeutsche Zeitung dokonce řekl, že vyšší riziko onemocnění dětí existuje ještě v okruhu 50 kilometrů.

I běžný student ze střední školy ví, že intenzita zářivého toku (zhruba) klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje. Čili v tomto konkrétním případě v okruhu 5km od JE je intensita cca 25x nižší než ve středu JE, v okruhu 50 km pak cca 2500x nižší. I pokud bych připustil, že účinek na živý organismus klesá s logaritmem (což je funkce fyziologického vnímání světla, zvuku ale také i třeba bolesti, tzv. zobecněný Weber-Fechnerův zákon), pak log (2500/25) je 2, čili riziko v okruhu 50 km by nemělo být pozorovatelně větší. Už z tohoto srovnání pro mne vyplývá, že (měřitelné a prokazatelné) vyšší riziko v okruhu 50 km musím dokazovat nějakými dalšími skutečnostmi, neboť jinak jen statistická chyba by asi byla vyšší než ono uváděné zvýšené riziko.

Co se týče JE, je podstatné srovnat jejich vlastní radiační příspěvek s tzv. přirozenou radiaci (kosmické záření, půda, příjem z potravy apod.). Ale předtím neuškodí uvést veličiny při měření radiace užívané. Tím se získá i jistý náhled na to, že používané veličiny problematiku radiace postihují dosti komplexně. Snad studijní materiál Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské university nelze příliš podezírat z neobjektivnosti.

Používané veličiny a jednotky pro radiaci jsou tam popsány následovně:

1.VELIČINY A JEDNOTKY V RADIAČNÍ OCHRANĚ

  1. Základní veličiny

klíčová slova: aktivita, dávka, kerma, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, expozice

veličina označení veličiny jednotka označení jednotky rozměr
aktivita A becquerel Bq s-1
Podíl středního počtu radioaktivních přeměn v určitém množství radionuklidu za časový interval a tohoto intervalu.
měrné aktivity: hmotnostní (Bq/kg), objemová (Bq/m3), plošná (Bq/m2); 1 Ci=1 curie, 1 Ci=3,7.1010 Bq
dávka (absorbovaná dávka) D gray Gy J/kg
Podíl střední sdělené energie, kterou předá ionizující záření látce a hmotnosti této látky.
expozice X - - C/kg
Podíl absolutní hodnoty celkového elektrického náboje iontů vzniklých ve vzduchu při zabrzdění všech elektronů a pozitronů uvolněných fotony ve vzduchu a hmotnosti tohoto vzduchu.
1 R=1 rentgen, historicky jako množství záření X nebo gama, které vytvoří určitý náboj v určitém množství vzduchu, 1 R=2,58.10-4 C.kg-1, 1 C.kg-1=3876 R,

expozice 1 R odpovídá dávce 8,73 mGy ve vzduchu a 9,57 mGy ve tkáni. Přibližně: 1 R = 10 mGy = 0,01 Gy
kerma K gray Gy J/kg
Podíl celkové kinetické energie všech nabitých částic uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v látce a hmotnosti této látky.
starší jednotky kermy jsou stejné jako starší jednotky dávky
ekvivalentní dávka HT sievert Sv J/kg
Součin radiačního váhového faktoru wR a střední (absorbované) dávky DT,R v orgánu nebo tkáni T pro ionizující záření R. :
Je-li pole ionizujícího záření je složeno z více druhů záření nebo energií, musíme započítat všechny druhy R :
efektivní dávka E sievert Sv J/kg
Součet součinů tkáňových váhových faktorů wT a ekvivalentní dávky HT ve všech ozářených tkáních nebo orgánech T, popisuje celotělové ozáření.

Radiační váhové faktory wR a tkáňové váhové faktory wT jsou bezrozměrné veličiny a jsou např. uvedené v Tabulce č. 1 a 2 Přílohy 5 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Efektivní dávka je nejčastěji udávána v Sievertech (Sv). V citované práci lze také nalézt tabulku, která pro případ českých JE srovnává vlastní efektivní dávku pocházející z dané JE a dávky z jiných zdrojů:

Grafické vyjádření průměrné roční efektivní dávky (zahrnuje jak efektivní dávky z vnějšího ozáření, tak úvazky efektivní dávky z vnitřního ozáření) od různých přírodních i civilizačních zdrojů ionizujícího záření

UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation http://www.unscear.org

Vyhláška č. 307/2002 Sb. stanovuje, že efektivní roční dávka jednotlivce z kritické skupiny obyvatel nesmí být větší než 200 Sv v důsledku plynných výpustí a 50 Sv v důsledku kapalných výpustí, tj. celkem 250 Sv (stejný požadavek je obsažen i v legislativě západoevropských zemích). Reálná hodnota z výpustí JE Dukovany i JE Temelín je však mnohem menší - jedná se o desetiny až jednotky Sv, přehled za posledních pět roků pro obě české jaderné elektrárny a pro oba druhy výpustí je v následujících grafech.

Neboli vlastní efektivní dávka od JE je cca 1000x menší vůči tzv. přirozené průměrné expozici, ze vzduchu, z potravy, z lékařského ošetření apod. Kromě toho je ona vlastní dávka zhruba 100x menší než je česká norma povolených dávek. Že by německé JE vlastní a určitě obdobné normy výrazně překračovaly, by bylo dost podivné. Rozhodně by se to pak stalo předmětem mnohem ostřejších protestů ze strany rakouských protijaderných aktivistů, než jaké vyvíjejí vůči Temelínu. Což jsem v mediích nezaznamenal.

Ad 1:
Jest tedy závažnou otázkou, o jaké dávkové hodnoty se vědci z mohučské hodnoty opírali?

Ad 2:
Vztah nemocnění dětí rakovinou a účinku pádu většího letadla na střechu JE byl také předmětem studie z Mohuče?

Poznámky na okraj od Uwe Ladwiga čtu rád pro jejich specifickou eleganci a lehké nadhození otázky k přemýšlení. U této, mnou rozebírané, mi nějak uniká její fyzikální opodstatnění. Nevím proč, ale myslím si, že snad v Mainzu neudělali nějakou závažnější systémovou chybu, jak by asi připodotkl Kodet z Pelíšků. Snad se to v odpovědi Uwe Ludwiga dočtu. Jinak by patrně 180 000 obyvatel okresu České Budějovice mělo uvažovat o vystěhování. V případě Německa by se již jednalo o miliony občanů.

Autor vystudoval fyziku a chemii a pořád se domnívá, že si za fyzikálními jednotkami dovede něco pro něj zřejmého představit.

                 
Obsah vydání       17. 12. 2007
17. 12. 2007 Kraus na Krause, Švejnar za Klause Bohumil  Kartous
17. 12. 2007 Jednání USA -- Rusko: jak je to doopravdy?
17. 12. 2007 Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet Lukáš  Lhoťan
17. 12. 2007 Kauza Adéla Rajdlová -- vizitka neduhů trestního řízení v České republice Zdeněk  Jemelík
17. 12. 2007 Atomové elektrárny a rakovina Petr  Wagner
17. 12. 2007 Vlády se střídají, všechno je v pořádku...? Pavel  Janíčko
17. 12. 2007 K čemu jsou krnovské lesy? Boris  Cvek
17. 12. 2007 Politické zemětřesení ve Švýcarsku Richard  Seemann
17. 12. 2007 Americký radar teď odmítá ještě víc lidí
17. 12. 2007 Bude-li Švejnar zvolen prezidentem, přijde o americké občanství?
17. 12. 2007 V jakém časovém horizontu uvažuje prezident-ekonom Jan Švejnar Michal  Rusek
17. 12. 2007 Jan Švejnar -- šance pro KSČM Lubomír  Novotný
17. 12. 2007 Je zvolení Jana Švejnara v zájmu levice? Jan  Makovička
17. 12. 2007 Vůle boží Jan  Smolák
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Pokrytectví nebo bláznovství starého provokatéra Darius  Nosreti
17. 12. 2007 Jako sláma z bot Ladislav  Žák
17. 12. 2007 Kanadská provincie zakazuje kouření v autech, jedou-li v nich také děti Miloš  Kaláb
17. 12. 2007 Likvidace Památníku národního písemnictví je pravděpodobná Petr  Nachtmann
17. 12. 2007 Hrozí popření práce, kterou vytvořily generace literárních vědců
17. 12. 2007 Jeden a půl mega pro Frantu...?!? Ladislav  Žák
17. 12. 2007 Krize finančního světa jako fáma, aneb co se stane, když novinář nepochopí svět Uwe  Ladwig
30. 11. 2007 Jací jsme
17. 12. 2007 Čeština ztrácí kvůli novinářům informační hodnotu
17. 12. 2007 Ostře protestuji proti dokonavému vidu slovesa "soustředit se"
17. 12. 2007 Ještě jednou "budu se soustředit"
17. 12. 2007 Budovatelské nadšení inženýra Šefary Pavel  Doucha
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
17. 12. 2007 Proč jste porušili svůj předvolební program?
17. 12. 2007 Další uprchlíci z Kuby Fabiano  Golgo
17. 12. 2007 Lze zákonem postavit ústavní právo na hlavu ? Jaroslav  Kuba
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
17. 12. 2007 Smlouva Jan  Skácel
17. 12. 2007 Indie se údajně připravuje ke zkoušce mezikontinentální rakety
17. 12. 2007 Ruský plyn do Běloruska - dohoda
17. 12. 2007 Sebestřednost populace člověka v novinářském pojetí Beno  Trávníček
17. 12. 2007 Chtěla si nečinností před 11. zářím Bushova vláda připravit podmínky pro likvidaci demokracie? Mojmír  Babáček
17. 12. 2007 Nechceme spořit s Liškou Jaroslav  Vávra
17. 12. 2007 Čína víťazí v Afrike nad USA
17. 12. 2007 Úpadok moci Tom  Engelhardt
17. 12. 2007 Kosovo - európsky problém Matúš  Holý
17. 12. 2007 Chemické katastrofy Petr  Wagner
17. 12. 2007 Co vlastně dokázali vědci v Mohuči ? Vladislav  Černík
14. 12. 2007 Občané České republiky -- blbečci s volebním právem Jakub  Rolčík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
13. 12. 2007 Hemžení "nepřítomných" diplomatů Petr  Nachtmann
14. 12. 2007 Popovkin: Ruská odpověď na americkou protiraketovou obranu přijde - z kosmu
14. 12. 2007 "Bude se soustředit" na (i na) "(širokospektrální) milou a líbivou hudbu"
17. 12. 2007 Udiversum -- Pražský týden mediální diverzity
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007