24. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2007

Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru

Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů II.

Jaroslav BRDSKÝ

Na internetových stránkách „www.radarbrdy.cz“ provozovaných ministerstvem zahraničních věcí ČR je k dispozici oficiální materiál s názvem „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“. Jak je už známo se sdělovacích prostředků, výstupem tohoto materiálu jsou závěry o nezávadnosti radaru EBR a jeho vyzařování mimo stanovené ochranné zóny. Podkladem pro vyslovení uvedených závěrů jsou hodnoty hustot zářivého toku pro vzdálenosti do 21,6 km, vypočtené na základě zadaných technických parametrů radaru (střední výkon 170 kW, šířka vyzařovací charakteristiky 0,18o, kmitočet radaru 9-10 GHz, plocha apertury antény 105 m2). Technické parametry radaru a vypočtené hodnoty hustot zářivého toku jsou uvedeny v tabulkách a v grafu v příloze č. 1 citovaného materiálu.

Při pohledu na tyto tabulky každého technicky vzdělaného člověka určitě překvapí přesnost, s jakou jsou hodnoty hustot zářivého toku uváděny. Ačkoliv je údaj o vyzařovaném výkonu radaru udán s přesností jednotek kW, a o přesnosti udání velikosti ozářené plochy se můžeme jen dohadovat (vůbec věrohodnost udání všech parametrů radaru je sporná), jsou hodnoty hustot zářivého toku udávány s přesností na 5 desetinných míst (na desítky μW/m2).

Vnucuje se otázka, zda to autor těchto tabulek myslel opravdu vážně, a nebo to byl šprýmař?

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

Protože i velikost vypočtených hodnot hustoty zářivého toku se vzhledem k střední hodnotě vyzářeného výkonu a směrovosti antény radaru EBR jeví jako podezřele nízká, lze snadno zjistit, že hustoty zářivého toku uvedené v tabulkách přílohy č.1 byly zcela nestandardně vypočteny jako poměr středního výkonu radaru k ozařovaným kruhovým plochám na jednotlivých vzdálenostech, přičemž průměr této plochy byl zřejmě odvozen od šířky anténního diagramu mezi dvěma sousedními minimy (nulami) funkce (sin x / x)2, která se (vedle Gaussovy funkce) používá pro aproximaci vyzařovacích diagramů radarových antén (viz grafy na obr. 1).

Obr. 1 Aproximace vyzařovacího diagramu antény radaru

Takto stanovená šířka anténního diagramu je cca 7 mrad, což ve vzdálenosti např. 1 km odpovídá průměru cca 7 m a ozářené ploše cca 38 m2, se střední hustotou zářivého toku cca 4,5 kW/m2 (viz tabulka a graf v příloze č.1 vládního materiálu a graf na obr. 2, křivka 4).

V radiolokaci se však standardně pracuje se šířkou svazku definovanou na úrovni -3 dB, tj. na poloviční výkonové úrovni vzhledem k maximu na ose svazku (viz obr. 1). Je to proto, aby mohly být objektivněji ohodnoceny parametry a účinky vyzařování radaru při nerovnoměrné hustotě zářivého toku průřezem svazku.. A je to také proto, že plochou průřezu, odvozenou od šířky svazku na úrovni -3 dB, prochází cca 60% zářivého toku, jak se dá snadno spočítat.

Takže je-li udávána šířka svazku radaru EBR na úrovni -3 dB jako 0,18o, tj. 3,141 mrad, tak to odpovídá ve vzdálenosti 1 km ploše 7,75 m2 a střední hustotě zářivého toku cca 22 kW/m2, tj. cca 5 – krát větší než udává vládní materiál (viz graf na obr. 2, křivka 1).

Obr. 2 Grafy hodnot hustoty zářivého toku hlavního svazku antény radaru EBR

Budeme-li dále pro zachování korektnosti respektovat skutečnost, že touto plochou projde cca 60% celkového zářivého toku, je potom takto určená střední hustota toku výkonu ve vzdá-lenosti 1 km od radaru EBR cca 13 kW/m2, tj. stále 3 - krát větší než udává vládní materiál (viz graf na obr. 2, křivka 3).

Je-li udán výkonový zisk antény ve směru maxima (ve směru osy antény), počítá se hustota zářivého toku ve směru maxima podle vztahu П=Pstř. G / 4π.R2. Ze zadaných technických parametrů radaru (vlnové délky, plochy apertury a šířky diagramu) lze přibližně stanovit výkonový zisk antény na 1,4.106. Potom hustota zářivého toku ve směru maxima vychází ve vzdálenosti 1 km od radaru na 19 kW/m2, tedy cca 4 – krát větší než vládní údaj (viz graf na obr. 2, křivka 2).

A tak je to je v celém udávaném rozsahu vzdáleností). A stejné je to s vyzařováním do postranních smyček. To potom nastoluje názor, že ochranné zóny by měly mít dvojná-sobné velikosti (viz grafy na obr. 2 a obr. 3).

Obr. 3. Grafy hodnot hustoty zářivého toku v postranních smyčkách antény radaru EBR

Jak už bylo uvedeno, standardně se hustota zářivého toku počítá s použitím šířky diagramu na úrovni -3 dB vůči maximu (a s případnou redukcí vyzářeného výkonu na 60%), nebo s použitím výkonového zisku antény. Dále je potřeba poznamenat, že použité postupy výpočtu hustoty zářivého toku nerespektují rozdělení prostoru z hlediska formování vyzařovacího diagramu antény na blízkou (Fresnelovu) a vzdálenou zónu, takže uváděné hodnoty hustot zářivého toku mohou být v blízké zóně úplně jiné (vyšší).

Největší nedostatek vládního dokumentu však spočívá v tom, že ignoruje vysoce negativní vliv impulsního provozu radaru EBR s extrémními výkony.

V případě vládního dokumentu tak jde o nestandardní, spíše nekorektní, účelově zmanipulovaný postup, kdy pro stanovení středních hodnot hustoty zářivého toku jsou použity (neoprávněně) se stejnou váhou hodnoty nerovnoměrně rozložené hustoty zářivého toku ve svazku v intervalu od nuly do maxima a opět do nuly – viz graf na obr. 1.

To na věrohodnosti celému dokumentu rozhodně nepřidalo.

Asi by měl pan Klvaňa vysvětlit, kdo a proč vypočítal hustoty zářivého toku radaru EBR tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 předmětného materiálu; tedy účelově nestandardně, resp. nekorektně.

Poznámka: Redakce respektuje přání autora Jaroslava BRDSKÉHO. a neuvádí jeho skutečné jméno.

                 
Obsah vydání       24. 9. 2007
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
24. 9. 2007 Bulvár je hnůj, ale někdy se hodí... Bohumil  Kartous
24. 9. 2007 Radar - stručná rekapitulace Michal  Rusek
24. 9. 2007 Je život skutečně jen přesný součet náhod? Aneb reflexe dokumentu s Miroslavem Zikmundem Jan  Paul
24. 9. 2007 Mediální bublina
24. 9. 2007 Který komunismus je ten pravý? Michal  Vimmer
24. 9. 2007 Agenti FBI řádí v pražských ulicích Wenzel  Lischka
24. 9. 2007 Znepokojující jevy v Německu Richard  Seemann
25. 9. 2007 Průzkumy veřejného mínění Josef  Vít
24. 9. 2007 Ukázka prospěchu z osvětové práce, aneb Proč se vůbec ještě vznášejí otázky o schopnosti homosexuálů v politice? Uwe  Ladwig
21. 9. 2007 Kdo komu prodává auta aneb obcházení zákona na MŠMT online Jan  Wagner
24. 9. 2007 Jan  Skácel
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Setkání s "idolem" Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Egon Bondy: V boji proti kapitalismu nelze být pokryteckými humanisty Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Charta 77 ve světle teorie elit Lukáš  Kantor
21. 9. 2007 Stávky a zkazky a vzkazy Václav  Dušek
21. 9. 2007 Bída a pád českého komunismu Vít  Procházka

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Demokracie? To je vtip? Jaromír  Habr
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů   
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
7. 9. 2007 V radarovém opojení   
6. 9. 2007 Radar v Brdech? PR kšeft pro bývalou ministrovu firmu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
4. 9. 2007 Premiér: Ochráním vás, kdyby vás to život stálo Milan  Daniel
3. 9. 2007 S pozdravem Rozum do hrsti aneb pár slov k americkému radaru   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
29. 8. 2007 Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků Tereza  Tušarová
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Referenční laboratoř je prostor pro zářivý optimismus Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Nezávislá zpráva o radaru od závislé komise Jan  Neoral
20. 8. 2007 Sisyfovské úsilí odborníka na "elektromagnetický smog" Václav  Drbohlav, Štěpán Kotrba