12. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2007

Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci

Noam Chomsky
Americká raketová základna na území Česka  - TÉMA BLotevřená odpověď na otevřený dopis Jana Tamáše z iniciativy Ne základnám u příležitosti demonstrace odpůrců 26. 5. 2007

Umístění systému protiraketové obrany ve východní Evropě znamená prakticky vyhlášení války. Představte si jen, jak by reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko nebo Čína nebo jiná cizí mocnost jen pomyslelo na umístění protiraketového systému na hranicích USA nebo v jejich blízkosti, o budování takového systému nemluvě. Za takových nepředstavitelných okolností by byla prudká reakce USA nejen skoro jistá, ale také pochopitelná, a to z jednoduchých a jasných důvodů.

Všichni dobře vědí, že protiraketová obrana je zbraní prvního úderu. Uznávaní vojenští analytikové USA ji popisují jako "nejen prostý štít, ale umožňovatel akcí USA." "Umožní efektivnější uplatňování vojenské moci USA v zahraničí." "Tím, že ochrání naši domovinu před odvetou, [protiraketová obrana] bude zárukou schopnosti a ochoty Spojených států ,utvářet' prostřední na jiném místě." "Účelem protiraketové obrany ve skutečnosti není ochrana Ameriky. Je to nástroj globální nadvlády." "Protiraketová obrana se týká zachování schopnosti Ameriky uplatňovat moc v zahraničí. Jejím účelem není defenzíva, ale ofenzíva. A přesně proto ji potřebujeme." Všechno to jsou citáty z respektovaných liberálních zdrojů hlavního politického proudu -- které jsou za rozvoj toho systému a jeho rozmístění na odlehlých hranicích globální nadvlády USA.

Jeho logika je prostá a srozumitelná. Funkční systém protiraketové obrany je pro potenciální cíle následující zprávou: "Zaútočíme na vás podle libosti a vy nebudete schopni odvety, takže nás nemůžete odstrašit." Evropanům se teď systém prodává jako obrana proti íránským raketám. I kdyby měl Írán jaderné zbraně a rakety dlouhého doletu, pravděpodobnost, že by je použil k útoku na Evropu, je nižší než pravděpodobnost, že by Evropu zasáhl asteroid, takže pokud je důvodem obrana, Česká republika by měla zavádět systém na svou obranu před asteroidy. Kdyby Írán naznačil byť nejmenší záměr k takovému kroku, země by byla obrácena v prach a dým. Systém samozřejmě míří na Írán, ale jako zbraň prvního úderu. Je to součást narůstající hrozby útoku USA na Írán, jež je sama o sobě vážným porušením Charty OSN, i když lze připustit, že tato otázka nevyvstává v případě států postavených mimo zákon.

Když Gorbačov souhlasil s tím, že sjednocené Německo bude členem nepřátelské vojenské aliance, akceptoval velmi vážnou hrozbu bezpečnosti Ruska, a to z tak dobře známých důvodů, že se jimi nemusíme zabývat. Oplátkou dala vláda USA závazný slib nerozšiřovat NATO směrem na východ. Tento slib byl za několik let porušen, což na Západě vyvolalo málo komentářů, ale zvýšilo hrozbu vojenské konfrontace. Takzvaná "protiraketová obrana" zvedá hrozbu války o pár stupínků výš. "Obranou", kterou poskytuje, je zvýšení hrozby agrese na Středním východě s nevypočitatelnými důsledky, a hrozba konečné, smrtelné jaderné války.

Více než před půl stoletím, Bertrand Russell a Albert Einstein vydali velmi zajímavou výzvu lidem světa, ve které je varovali, že stojí před rozhodnutím, které je "jasné, děsivé a nevyhnutelné: Měli bychom přivést lidstvo ke konci? Nebo by měl člověk zavrhnout válku?" Přijetím tak zvaného "systému protiraketové obrany" je tímto rozhodnutím a to takovým, které dává přednost konci lidstva, a to v možná ne příliš vzdálené budoucnosti.

Překlad Rudolf Převrátil

The installation of a missile defense system in Eastern Europe is, virtually, a declaration of war. Simply imagine how the US would react if Russia or China or Iran or in fact any foreign power dared even to think about placing a missile defense system at or near the borders of the US, let alone carrying out such plans. In these unimaginable circumstances, a violent US reaction would be not only almost certain but also understandable. for reasons that are simple and clear.

It is well known on all sides that missile defense is a first strike weapon. Respected US military analysts describe missile defense as "not simply a shield but an enabler of U.S. action." It "will facilitate the more effective application of U.S. military power abroad." "By insulating the homeland from reprisal, [missile defense] will underwrite the capacity and willingness of the United States to 'shape' the environment elsewhere." "Missile defense isn't really meant to protect America. It's a tool for global dominance." "Missile defense is about preserving America's ability to wield power abroad. It's not about defense. It's about offense. And that's exactly why we need it." All quotes, from respected liberal and mainstream sources -- who favor developing the system and placing it at the remote limits of US global dominance.

The logic is simple, and well understood. A functioning missile defense system informs potential targets that "we will attack you as we please, and you will not be able to retaliate, so you cannot deter us." The system is being marketed to Europeans as a defense against Iranian missiles. Even if Iran had nuclear weapons and long-range missiles, the chances of its using them to attack Europe are lower than the chances of Europe being hit by an asteroid, so if defense is the reason, Czech Republic should be installing a system to defend the country from asteroids. If Iran were to indicate even the slightest attention of such a move, the country would be vaporized. The system is indeed aimed at Iran, but as a first strike weapon. It is a component of the escalating US threats to attack Iran, threats that are in themselves a serious violation of the UN Charter, though admittedly this issue does not arise in outlaw states.

When Gorbachev agreed to allow a unified Germany to join a hostile military alliance, he was accepting a very severe threat to Russian security, for reasons too familiar to review. In return, the US government made a firm pledge not to expand NATO to the East. The pledge was violated a few years later, arousing little comment in the West, but raising the threat of military confrontation. So-called "missile defense" ratchets the threat of war a few notches higher. The "defense" it provides is to increase the threat of aggression in the Middle East, with incalculable consequences, and the threat of terminal nuclear war.

Over half a century ago, Bertrand Russell and Alfred Einstein issued an extraordinary appeal to the people of the world, warning them that they face a choice that is "stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?" Accepting a so-called "missile defense system" makes that choice, in favor of an end to the human race, perhaps in the not-too-distant future.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2007
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Jen tak Kateřina  Komorádová
12. 7. 2007 Věda a morálka Boris  Cvek
12. 7. 2007 Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech Daniel  Veselý
12. 7. 2007 Nelítostná statečnost Václav  Dušek
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
12. 7. 2007 Superaktuální Super.cz Štefan  Švec
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
11. 7. 2007 Kubišová a Kačer pro referendum   
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi   
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu   
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)   
5. 7. 2007 "Ivanov varoval Američany," píše ruský list Vzgljad Karel  Dolejší
5. 7. 2007 Spojené státy trvají na radaru v Česku, vláda ČR přikyvuje bez souhlasu parlamentu a přes odpor obyvatel   
3. 7. 2007 Beseda o radaru   
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat   
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě   
27. 6. 2007 Strana Zelených, Greenpeace a Jan Neoral budou zjišťovat, co se děje   
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír   
19. 6. 2007 Protiraketová základna -- a české zájmy Josef  Pokštefl

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi   
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)   
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat   
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě   
27. 6. 2007 Strana Zelených, Greenpeace a Jan Neoral budou zjišťovat, co se děje   
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
16. 6. 2007 Raketový systém: USA odmietli ruskú ponuku   
16. 6. 2007 Novinky.cz: Podle Rusů dostanou antirakety v Polsku jaderné hlavice, použití jaderných hlavic u antiraket GBI je technicky možné Petr  Nachtmann
15. 6. 2007 Americký protiraketový systém ve Východní Evropě: Neúplný systém, který kontinentu přinese menší bezpečnost   
11. 6. 2007 Teď jde do tuhého: Bush je nahý Lukáš  Rázl
8. 6. 2007 Proč jsme nezískali Ameriku Lukáš  Rázl
8. 6. 2007 Rusko převezlo Spojené státy ohledně raketové obrany   
6. 6. 2007 Vojensky nevzdělaní novináři Lubor  Kasal