30. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2006

Česká kinematografie:

Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit

Zveřejňujeme dopis, který odmítl publikovat tiskový mluvčí ČT pan Krafl. Jde o dopis, který společně podepsali ředitelé komerčních televizí a ředitel veřejnoprávní televize.

Česká televize se tak podepisuje pod množství argumentů, které ale vůbec nemají s veřejnoprávní službou nic společného, píše důvěryhodný zdroj, jehož totožnost je redakci BL známa, a pokračuje:

Současné dění je odmítnutí - neschválením zákona jen akcelerováno. Jsme jediná země v Evropě, kde stát nepodporuje domácí filmovou tvorbu.

Existující Státní fond je tvořen 1,-kč ze vstupného (příplatek na Fond), výnosy z filmů prodaných televizím a vrácenými splátkami z nově vyráběných filmů. Tedy jen z peněz, které generuje film sám.

Ideálem je jistě Francie, ale i ostatní země podporují uměleckou filmovou tvorbu více než ČR. Polemika zda si má film na sebe vydělat sám, je něco jiného a dokresluje to jen dotace na Národní divadlo (400 mil) , Státní operu (200 mil.) politici v městech podporují kulturu bez reptání, protože jsou konfrontováni přímo z voliči / divadla, bigbít, výstavy (Doporučení Evropské unie je dávat 1% z HDP na podporu kultury. Kolegové z Francie nám na dotaz, proč to není závazek řekli, že by potom museli snížit z 3 %.)

Kritika rozdělování peněz z fondu je opět scestná, nebotˇ Radu fondu navrhuje ministr kultury a schvaluje Sněmovna, tedy se do ní dostávají lidé asi jako do Rady České televize.

Film sám (a evidentně nejvíc dokumentární) si na sebe nevydělá, zvláště v tak malé zemi.Je nejnákladnějším uměním. Nikdy by nevznikla Markéta Lazarová v dnešních podmínkách. Argument, že výsledek není závislý na množství peněz je také nesmysl. Točíme menší počet natáčecích dní, málokdy na filmovou surovinu, nemáme kvalitní zvuk, atd.

Vysvětlení Čt (Kraflův dopis), že lobovala proti zákonu aby neztratila dominantní postavení v českém filmu je zrůdné. Zákon byl špatný, ale z jiných důvodů. Nicméně filmaři ztratili s ČSSD osm let a ta nedodržela v posledním hlasování sezóny spolupráci.Zákony ve prospěch občanů přece ale nepotřebují ani lobbing. ODS a ostatní strany už svůj postoj demonstrovaly, když byly u vlády.

Respektujte prosím anonymitu těch, kteří dopis sehnali. Dost lidí se tady bojí. Koneckonců pan Krafl by se asi bál nepotvrdit jeho pravost.

PS: Všichni ostatní se báli zveřejnit mail pana Krafla, jen novinář Janeček na něj částečně naráží ve svém dobrém článku v Literárkách na síti. Doporučuji.


Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky
118 26 Praha 1 - Hrad

V Praze dne 4. května 2006

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás s naléhavou prosbou, abyste ještě jednou pečlivě zvážil svůj podpis pod novelou zákona č. 241/1992 Sb, o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů. Velmi pozorně jsme sledovali vývoj legislativního návrhu na zavedení tříprocentní daně (nazývané nepřesně "poplatkem") z audiovizuálního představení, z rozmnoženiny audiovizuálního díla a z vysílání reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání, a jsme hluboce znepokojeni výslednou podobou návrhu novely tohoto zákona.

Chceme předeslat, že se na Vás obracíme z titulu provozovatelů celoplošného plnoformátového televizního vysílání v České republice. Reprezentujeme tedy organizace, které mají mimořádný zájem na rozvoji české kinematografie. Zdůrazňujeme, že omezení původní české filmové a televizní produkce by se negativně projevilo na činnosti našich institucí. Proto českou kinematografii podporujeme a obohacujeme. V žádném případě není naším záměrem podvázat další vývoj české filmové tvorby. Domníváme se však, že i v této oblasti musí být nastavena jednoduchá a transparentní pravidla svobodné soutěže, protože jedině za tohoto předpokladu bude tato tvorba postavena na zdravých a životaschopných základech.

Zavedení výše zmíněné nové daně dává finanční prostředky, vzniklé činností podnikatelských subjektů, které svou úspěšnou a samostatnou činností vytvářejí zisk, nebo instituce, která výnosy své podnikatelské činnosti zpětně vkládá do rozvoje služeb veřejnosti, k dispozici pro rozhodování nepočetného grémia, předurčujícího potom v míře nepřiměřené okolnostem budoucí podobu české kinematografie. Nepochybujeme o dobrých úmyslech členů tohoto grémia, nepochybujeme ani o jejich odborné kvalifikaci či schopnostech. Toto grémium však nerozhoduje a nemůže rozhodovat manažersky, s odpovědností vůči konkrétním vlastníkům či jejich zástupcům. Každý z nás, pokud se podílí na rozhodování o významných kinematografických projektech, nese značnou osobní odpovědnost a rozhoduje se na základě jasně stanovených kritérií. To se bohužel o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie takto kategoricky prohlásit nedá.

Návrh na zavedení nové daně poškozuje nejen provozovatele kin, distributory a prodejce nosičů s audiovizuálními díly a provozovatele plnoformátového televizního vysílání (a jejich prostřednictvím rovněž diváky). Omezuje také rozvoj reklamního trhu v České republice. Ve svém důsledku pak paradoxně poškozuje také samotnou českou kinematografii. Dovolte nám, abychom shrnuli některé podstatné body, hovořící proti přijetí tohoto zákona v navrhované podobě:

1. V oblasti komerčního vysílání, výroby audiovizuálních děl a reklamy v České republice jsou zaměstnány tisíce Čechů; jen komerční vysílání samo přináší výnosy z reklamy ve výši více než 250 mil. USD ročně. Daň uvalená na tento vznikající průmysl -- kde se tempo růstu v posledních pěti letech snížilo -- bude mít proporcionálně větší negativní dopad ve srovnání s potenciálními výhodami, které mohou vyplývat z financování českého filmového průmyslu z veřejných finančních prostředků.

2. Navrhovaná daň by byla nespravedlivá a může narušit svobodu obchodování Postihla by totiž pouze některé způsoby šíření reklamy a poskytla by tak vydavatelům periodik, provozovatelům rozhlasových stanic, poskytovatelům venkovní reklamy atd. neopodstatněnou konkurenční výhodu v soutěži o reklamní výdaje inzerentů. V mnoha případech bude toto opatření zvýhodňovat cizí mediální společnosti před domácími produkčními společnostmi.

3. Navrhovaná daň porušuje svobodu obchodování na mezinárodní úrovni. Mnoho zadavatelů reklamy do vysílání českých televizních stanic jsou nadnárodní podniky se značkovými výrobky, které plánují a kupují svou reklamu na mezinárodní bázi. V rámci svého globálního podnikání neustále monitorují místní trhy z hlediska cenových možností. Další zvýšení cen televizního vysílání v České republice by mohlo negativně ovlivnit rozsah jejich podnikání, směřujícího do českého reklamního průmyslu.

4. Předpokládá se, že se ceny televizní reklamy tento rok zvýší o 4%, o něco více než u rozhlasu (+1.4%), novin (+3.7%) a časopisů (+2.4%). To částečně odráží zvýšené náklady na tvorbu a šíření programů na českém trhu. Další zvýšení formou zdanění by narušilo rovnováhu trhu a způsobilo další disproporci.

5. Tento problém podtrhuje skutečnost, že jiné země nezavedly selektivní zdanění médií. Pouze dvě evropské země -- Francie a Rakousko -- mají povinné daně z médií, které ale postihují veškerá média, nikoli pouze televizní vysílání. Ani v jedné z těchto dvou zemí ekonomika reklamního průmyslu nefunguje dobře. I ve srovnání s ostatními zeměmi EU by byla taková daň z reklamních příjmů naprostou raritou. Ve Francii, Švédsku a Rakousku sice existují daně z reklamy, ale žádná z nich není omezena pouze na provozovatele televizního vysílání s tím, že by celý její výnos byl určen na "blanketní" podporu tvorby kinematografických děl.

6. Je vysoce pravděpodobné, že jakákoli selektivní daň bude mít v konečném důsledku za následek zvýšení cen pro české spotřebitele. Budou-li výrobci značkového zboží nuceni platit víc, aby bylo dosaženo stejné úrovně zasažení publika jako před zavedením daně z vysílání, přenesou tyto dodatečné náklady na zákazníky.

7. Český trh již představuje vysoce zdaněnou ekonomiku pro podnikání. Všechny další daně budou ještě více odrazovat zájemce o zahájení podnikání na českém trhu. To se netýká pouze podnikání v oblasti audiovize. Růst cen v oblasti televizního vysílání a výroby audiovizuálních děl představuje skutečnou překážku vstupu zahraničních podnikatelů na trh. Zahraniční inzerenti by mohli v navrhované dani a s ní souvisejícím zdražením inzerce najít další důvod, proč stáhnout finanční prostředky ze svých rozpočtů na reklamní výdaje v ČR, což by mohlo vést -- mimo jiné -- ke ztrátě pracovních míst nejen na straně vysílatelů, ale v celém reklamním průmyslu, který v ČR zaměstnává tisíce lidí.

8. Růst cen v českém televizním vysílání by působil jako další překážka i pro místní české společnosti, snažící se využít televizní reklamy jako prostředku pro zvýšení podílu na trhu, protože by je zbavil e jednoho z jejich základních nástrojů rozšiřování jejich potenciálního trhu. Navíc je pro větší společnosti snazší absorbovat navrhovaný poplatek (daň), čímž se malé a střední podniky octnou v konkurenční nevýhodě.

9. Daň z reklamy je v konečném důsledku daní z informací. Toto opatření v zásadě omezuje informovanost spotřebitelů a jejich svobodná informovaná rozhodnutí.

10. Potenciální pokles výnosů z reklamy by měl přímý dopad na investice do domácích českých televizních programů. Studie, kterou provedla EGTA (European Association of TV and Radio Sales Houses) u 15 "sales houses" vysílacích subjektů zastupujících 12 zemí v Evropské unii, odhalila, že 94 % čistých výnosů z reklamy jsou investována zpět do programů (241 mil. EUR). V ekonomice digitálního vysílání neexistuje žádná alternativní regulační metoda pro zajištění investic do původní programové tvorby a získání příslušných práv.

11. Televize v souvislosti s vysíláním audiovizuálních děl za práva autorů, výkonných umělců a výrobců platí u každého z pořadů jednak přímo autorům, výkonným umělcům a výrobcům (nebo distributorům u akvizičních pořadů), jednak kolektivním správcům (OSA, Intergram, Dilia). V obou případech vynakládají částky v řádu stovek milionů korun českých ročně; na těchto platbách se významnou měrou podílí Česká televize.

12. O výsledné podobě návrhu tohoto zákona nebylo dosaženo shody v obou komorách Parlamentu České republiky. Verze, kterou schválil Senát Parlamentu České republiky, byla výrazně odlišná od podoby, kterou proti pozměňovacím návrhům Senátu přijala dne 25. dubna 2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Musíme zdůraznit, že se významným způsobem podílíme na české filmové a televizní produkci. Je velmi obtížné představit si, jak by dnes vypadala česká kinematografie nebýt dlouholeté systematické podpory, kterou jí od svého založení v roce 1992 poskytovala Česká televize. Jen ona sama za uplynulých třináct let buď produkovala, nebo se podílela na produkci více než sto třiceti českých filmů. Zejména v posledních letech pak sílí i podíl komerčních provozovatelů televizního vysílání na původní české filmové a televizní tvorbě. Proto jsme i nadále toho názoru, že se provozovatelé televizního vysílání i videodistributoři mohou na další tvorbě českých kinematografických děl účinně podílet i bez zavedení další daně, která by zvýšila již tak nadměrné daňové zatížení a navíc by byla výrazně nesystémová a nespravedlivá.

Domníváme se, že iniciativa těch subjektů, jejichž úspěšnost v mnohém závisí právě na objemu a kvalitě české filmové produkce, je podstatně lepším a dlouhodobě perspektivnějším řešením podpory a rozvoje české kinematografie než jejich nestandardní dodatečné zdanění formou speciálního zákona. Proto Vás, vážený pane prezidente, ještě jednou žádáme, abyste se zevrubnou znalostí všech okolností zvážil, jaký přístup k tomuto návrhu zákona zvolíte.

S úctou

(ředitelé českých televizních stanic)

 

                 
Obsah vydání       30. 5. 2006
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Poslance Váňu z ČSSD zmlátili surově železnou tyčí
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
30. 5. 2006 Zelení vyhodí místopředsedkyni. Setkala se s Paroubkem.
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Zakažte České televizi předvolební pořady :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 DOKUMENT: Výzva Mirka Topolánka
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
30. 5. 2006 Nejasnosti v majetkových poměrech Martina Bursíka
30. 5. 2006 Nohavica se přiznal, že Hutka spolupracoval s StB :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Michael  Marčák
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Nekupujte vodu v lahvích
30. 5. 2006 Čelný liberálnědemokratický poslanec vyšetřuje smrt dr. Kellyho
30. 5. 2006 Havárie amerického vozidla vyvolala v Kábulu nepokoje
30. 5. 2006 Čtenáři nesou kus odpovědnosti za to, co čtou Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Napsali mi ze Slovenska přátelé Egon T. Lánský
30. 5. 2006 Poslanecká imunita Jaromír  Hájek
30. 5. 2006 Ve sbírce zítra vyjde novela vysílacího zákona Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
29. 5. 2006 Malé upřesnění k rovné dani Jan  Hošek
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Keňa zavedla zákaz kouření ve veřejných místnostech a na veřejných prostranstvích
29. 5. 2006 Týdeník Euro: Čechům plány na americkou základnu v ČR nevadí
30. 5. 2006 Kdy jindy než teď Jiří  Pazdera
30. 5. 2006 Mají čeští náckové hudební sluch? Lubomír  Valenta
30. 5. 2006 Ředitelka Ligy lidských práv jmenována řádnou členkou Rady vlády ČR
29. 5. 2006 United they fall Irena  Ryšánková
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
30. 5. 2006 Střet zájmů Vladimíra Justa Ivan  Brezina
30. 5. 2006 Členství v NATO je závazek
29. 5. 2006 Media Tenor: Mezi "negativním popisem" a "poškozováním" je zásadní rozdíl Marek  Síbrt
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
29. 5. 2006 Volby dopadnou špatně Boris  Cvek
29. 5. 2006 Volební kampaň jako hledání nenulových součtů Michael  Kroh
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
29. 5. 2006 Dzurinda pred volbami: Strach pred Ficom Lubomír  Sedláčik
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Český film RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit   
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
15. 5. 2006 Prezident Veto Vít  Horák
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič