29. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2004

Deníček sněmovní panny XII.

Alexandra Virgová

Chtěla bych mít hodně dětí. Děti jsou Božím požehnáním, zvláště, pokud je jich více, nežli čtyři. V pátek zrána začali totiž poslanci silničním zákonem. Debata se rozpoutala veliká. Lidovci řešili problém dětských sedaček -- jak se vejdou do auta čtyři děti, když budou muset mít všechny dětské sedačky. Josef Lux měl totiž dětí tolik, že si musel koupit dodávku. Mně by se dodávka hodila také. Ale čtyři děti jsem ještě neporodila. Panně Marii také stačilo jen jedno... A já jsem také panna. No, nevím, můj milý deníčku, ale myslím si, že s řešením problému, jestli se vejdou do auta čtyři dětské sedačky, mohou mít těžkou hlavu fakt jen lidovečtí poslanci, bojující proti interrupcím. Nikdo jiný by tolik dětí ani neuživil. Lidovci na to mají své metody.

Zákon ale teď zatím vypadá tak, že policie by nemusela být připásána pásem a vlastně by nemusela skoro nic. Což činí ráda. Současný ministr dopravy prohlásil, že přece nebude jezdit po dálnici sto osmdesát, když to jeho auto dokáže. Bodovací systém přestupků zdá se, hněte všechny. Prý je šikanou. Přiznejme si, není moc příjemný - pro řidiče. Pro opěšalé skýtá vidiny pomalejšího pohybu smrtelných nebezpečí -- aut - a rychlejší tvorby opěšalých z těch, kteří nebudou dodržovat dopravní předpisy. I proto se jmenuje také ... o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Řidiči budou dokonalí.

Bývalý ministr dopravy Schling byl kupodivu se současným ministrem konsensuální. Odhodil závist, že on už na nábřeží nesedí a nápadu, jak zlepšit vymahatelnost zákona se ohnivě zastal.

"Chtěl bych zastřešit celou diskusi ujištěním, že Ministerstvo dopravy nepřipravuje pouze toto zlepšení vymahatelnosti zákona, ale připravilo celou národní strategii zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která obsahuje kromě zvýšené pozornosti na dodržování zákona také technická opatření, z nichž mnohá na půdě sněmovny zazněla v rozpravě. Technická opatření budou směřována zejména do obcí, kde dochází k více než 50 procentům tragických událostí, jako je smrt, jako následek dopravní nehody. Jsou vytypována nehodová místa, která budou zlepšována, opravována, budou tam zlepšeny rozhledy, bude udělána spousta technických opatření na přejezdech železničních, kde se setkáváme s velmi tragickými nehodami. Budou instalovány stacionární radary jako trvalá součást silniční infrastruktury. Je to věc, která se velmi osvědčila ve Velké Británii, a myslím si, že nás čeká diskuse o tom, že radarů bude za chvíli více než bude řidičům příjemné. Také bude tato národní strategie směřována ještě do účinnější prevence, protože zejména působení na mládež přímo ve školách je asi to, co by se mělo na školy vrátit. Zatím je to pouze fakultativní a ne všichni pedagogové využívají dopravní výchovy jako prostředku k uvědomění si, že pouze převzetí odpovědnosti za rozhodování za životy ostatních účastníků provozu může být úspěšnou cestou ke snížení nehod a zvládnutí anarchie, která v současné době na našich komunikacích vládne."

Ministr Šimonovský nás pak ujistil, že všechno bude skvělé.

"Budeme hledat jistě zkvalitnění této normy. Netvrdím, že naše znění, byť jsme o něm debatovali s odborníky přes půl roku, je to jediné správné. Jistě je otevřena cesta při hledání zejména motivační nabídky řidičům, aby sami sledovali jak jim narůstá bodové konto tak, aby je to motivovalo. Souhlasím s tím, že pokud bude zájem a debata o tom, jestli budeme odepisovat tři body nebo budeme k motivačnímu systému přistupovat jinak, tak uvítám, pokud bude motivace větší, protože nechci, aby většina řidičů byla na nedobrovolných prázdninách a nemohli řídit. Chci, aby všichni řídili, ale hlavně aby řídili odpovědně a neohrožovali sebe a ty ostatní.

Jistě bude prostor ve výboru také pro hledání možnosti pro vícečetné rodiny tak, aby dětské zádržné systémy nebyly limitem pro využívání automobilů. Protože, jak jsem řekl, základní lidskou svobodou je svoboda pohybu a tato mobilita musí být dopřána všem a nemělo by být sankcí společnosti, že vícečetné rodiny nemohou používat vozidlo. Budeme hledat takové ustanovení, aby odpovídalo evropským normám, ke kterým jsme zavázáni a možnostem, které tyto normy umožňují. Na druhé straně ale chci říci, že odpovědnost za životy mladých je třeba, aby přebírala do určité míry také společnost a neumožnila neodpovědným rodičům hazardování s lidskými životy, byť jsou jim svěřeny do péče."

Zákon první čtení přečkal ve zdraví a odkráčel pomalým krokem k dopracování do hospodářského výboru.

A pak přišlo něco, čemu jsem opravdu nerozuměla. Dodatkový protokol k dodatkovému protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Oč vlastně jde, se nám pokusil vysvětli pan ministr financí Sobotka.

"Česká republika v rámci tohoto jednání potvrdila závazek vyplývající z článku 307 Smlouvy o Evropských společenstvích, který ukládá přistupujícím státům uvést své mezinárodně právní závazky do souladu s komunitárním právem, a to do data vstupu do Evropské unie, to je do 1. května 2004. V rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie proto byla provedena celková revize mezinárodních dohod z hlediska jejich slučitelnosti s komunitárním právem. Ministerstvo financí při prověrce dohod, které náleží do jeho působnosti, zjistilo, že Dohoda o ochraně investic se Spojenými státy je v některých ustanoveních neslučitelná s komunitárním právem.

Vzhledem k tomu, že rovněž další přistupující a kandidátské země - Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko - identifikovaly ve svých dohodách o ochraně investic rozpory s acquis, rozhodla se Evropská komise poskytnout těmto zemím technickou a právní pomoc při jednání se Spojenými státy o odstranění nekompatibility příslušných investičních dohod. Od poloviny roku 2002 probíhala v Bruselu trojstranná jednání mezi zástupci všech zúčastněných stran, to je Spojených států, přistupujících zemí a Evropské komise. V této souvislosti považuji za důležité poznamenat, že asistence Evropské komise při těchto trojstranných jednáních velmi výrazným způsobem přispěla k úspěchu jednání. Nelze pochybovat o tom, že pokud by jednotlivé kandidátské země vč. České republiky jednaly se Spojenými státy samostatně, byly by jejich vyjednávací pozice podstatně slabší."

Stejně jsem to nepochopila. Dohoda o ochraně investic se Spojenými státy neslučitelná s právem EU -- to jsme ji podepsali takto nevýhodně pod hrozbou bombardování? Evropské unii budiž sláva, že nás osvobodila od amerického otroctví. Čéérný muž pod bičem otrokááááře žil...

Vím už ale, kterak se bude rozvíjet námořní plavba. Hmmm. Asi se už někdo chystá na ty klimatické návrh zabalili do úhledného balíčku, převázali mašličkou, otiskli naň své rtíky a odeslali. Do zahraničního výboru. Tam si může spokojeně prodlévat celé dva měsíce.

Sněmovna dnes funěla. Poslanci, přetržení usilovnou prací, kupovali nenápadně stíhačky. Gripeny, tedy prostřednicvím zákona o obchodu s vojenským materiálem. Podmínkou obchodu s vojenským materiálem je udělení licence ke konkrétní obchodní transakci. O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem. Ministerstvo nevydá povolení v případě, že nebudou splněny podmínky pro jeho vydání , nebo v případě, že by vydáním povolení došlo k ohrožení zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů České republiky. Obchodem s vojenským materiálem se rozumí vývoz vojenského materiálu přes hranice z České republiky na území členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, dovoz vojenského materiálu přes hranice do České republiky z členských států Evropské unie. Stát ale nechce žádat sám sebe. Šlo vlastně o jediný paragraf s číslem dvanáct a. § 12a tvrdí, že obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem státu Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, jen je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti státu, rozhodla-li o tom vláda a pokud druhou smluvní stranou je rovněž stát. I tento zákon se vrátil po prvním přečtení pokorně zpátky do svého výboru. Branně bezpečnostního. Bude tam čekat jako králík na vytažení z klobouku poté, až veškeré americké naděje zemřou.

Teprve pak se dostalo na zemědělské zákony, zvláště ten o ochraně chmele, u kterého pan zpravodaj také neměl zájem o závěrečné slovo a tak zpravodaj poslanec Robert Kopecký dostal volnou ruku k prohlášení chmele za chráněný. Pan ministr zůstal. Nechráněný, i když potřebuje ochranu ze všech nejvíce. I více, než chmel....

Na zákonu o hnojivech je úžasné, můj milý deníčku to, že je rozdíl mezi hnojivem a substrátem. Miloslav Kučera si dovolil požádat o pozornost všechny ekonomy a rozpočtáře z vládních lavic a ocitoval navržený paragraf: "Výdaje vynaložené ústavem - a zde podotknu, že jde o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, tedy o rozpočtovou organizaci - v souvislosti s prováděním odborných a zkušebních úkonů lze kompenzovat náhradami nákladů na odborné a zkušební úkony..." Nato byl poslanec Filip tolerance sama a připomínal, že podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení."

Jednací řád je jednací řád. Pan poslanec Kučera zatoužil cosi změnit. To ale už ve třetím čtení nemůže a tak byl napomenut panem předsedajícím Filipem.

Poslanec Pleva vyskočil, jako když ho píchne. "Vážený pane místopředsedo, váš výklad jednacího řádu je velmi zvláštní. Myslím, že tento výklad nebyl v minulosti sněmovnou akceptován. Protože správně jste ocitoval znění jednacího řádu, který hovoří o tom, jaké návrhy lze podat, ale je normální rozprava, ve které se může hovořit o čemkoliv. Jde pouze o to, že nelze podat jiné návrhy. Prosím, nevykládejte opravdu zvláštním způsobem jednací řád," pravil.

Ale Vojtěcha Filipa z míry nevyvedl. "Děkuji za upozornění panu poslanci Petru Plevovi. Já jenom podotýkám, že jsem ocitoval jednací řád a že jsem očekával odůvodnění čehokoliv jiného, např. opakování druhého čtení, nikoli podporu toho nebo onoho pozměňovacího návrhu. Protože k tomu se vyjadřuje zpravodaj sněmovny a předkladatel. To je všechno. Já jinak nebráním jakékoliv jiné rozpravě. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikdo, proto rozpravu končím. Ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan předkladatel. Ne. Pan zpravodaj? Také ne. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo." A měl a pak naši poslanci zemědělské zákony schválili. Kromě toho o veterinárních lékařích, ten musí počkat.

A pak bylo pár finančních zákonů. Veterinář Řihák dělal zpravodaje vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Mistrem lobbingu a daňových kouzel s tímto zákonem bývala Reemtsma. Nikdy si na jeho znění nestěžovala a mnoho poslanců kouří od té doby cigarety Davidoff. Kromě poslance Vymětala, který jde stále ještě s dělnickou třídou a kouří jakési seno. Už nebude. Evropa totiž přikazuje, že ministerstvo může uložit provedení jakýchkoliv jiných zkoušek u jednotlivých značek a typů tabákových výrobků za účelem vyhodnocení obsahu dalších látek vznikajících z tabákových výrobků a za účelem hodnocení účinků těchto látek na zdraví i s ohledem na jejich návykovost." Kouřit se zřejmě budou smět pouze nenávykové cigarety. Třebas jointy - tráva...

Tabákové koncerny možná prohrály svůj lítý boj s Markem Jehličkou, konopným ombudsmanem. V krizové situaci 20a) může totiž inspektor i bez provedené kontroly uložit provozovateli potravinářského podniku opatření za účelem odvrácení rizika ohrožení zdraví z potravin nebo surovin nebo tabákových výrobků za podmínky, že orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu 20b) byl vyhlášen a trvá stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Trávu někdy kouřilo podle střízlivých odhadů šedesát procent středoškoláků.

Nyní se změnil tento zákon též i na klasifikačně dobytkový. Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka, zvaný též provozovatel jatek, který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci a označení jatečně upravených těl jatečných zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství. Evropské normy jsou evropské se vším všudy. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prasnice a kance, kteří sloužili k účelům plemenitby, nebo dospělý jatečný skot, který je na žádost a účet žadatele dodáván pouze k porážce. Při překročení nejvyššího počtu porážených zvířat nahlášených podle odstavce 9 se na provozovatele jatek ustanovení odst. 2 písmene a) a odst. 2 písmene c) nevztahuje. Chtěla jsem si o odst. 2 písmene a) a odst. 2 písmene c) něco poznamenat, ale nemám co, protože tomu vůbec, ale vůbec nerozumím. Snad jen, že nadpis pod § 6 se vkládá nad § 6.

Ostatní zemědělské zákony jsem prospala. K lítosti poslance Skopala.

Probral mne až příšerný návrh poslanců Karase, Kasala a Plevy, kteří si ruku v ruce myslí, že ženské nemají právo na vlastní myšlení a tak nám chtějí zakázat interrupce. Poslanec Karas dokonce vykládal cosi o tom, jak někdo nutí ty ubohé ženy jít pod kyretu. Nejspíš manžel... O vakuových pumpičkách asi nic neslyšel, ale jestli ono to nebude tím, že žije ve středověku.

Slzičky by se lily, kdyby to nebylo celé tak hnusné. Karas to ovšem vysvětlil brilantně. "Naše populace stárne a my se hrozíme toho, kdo a kde budeme v příštích letech brát na důchody." To byl ten hlavní důvod, proč Karas potřebuje katolíkům zajistit nevolitelnost a sobě důchod. Měl by jej dostat co nejdříve. I křesťanům by pomohlo, kdyby mu ministr Škromach dal výjimku.

Poslanec Jičínský se snažil vnést do demagogie trochu té ústavně právní logiky. "Pokud jde o to, že lékařská věda dospěla k jednoznačnému závěru, který je tu formulován, i v diskusi, která proběhla u nás různí odborníci z oboru lékařství, přírodních věd i různí filozofové, protože to není otázka čistě, chcete-li exaktní vědy, je to samozřejmě otázka transcendující do sféry etiky, filozofie, týká se opravdu základních otázek lidské existence, a jak už to v moderní době bývá, jednoznačný názor není. A nejen u nás, ale v nedávné době probíhala ve Francii diskuse právníků, vědců, lékařů, protože tam byl podán návrh na trestní postih přerušení těhotenství z nedbalosti. Nebudu se zabývat tou problematikou, jenom upozorňuji na to, že závěry lékařů - protože to bylo i předmětem jednání různých etických komisí - byly takové, že z vědeckého hlediska nelze přesně stanovit, kdy zárodek lidské bytosti může mít charakter, jak oni říkají, právního subjektu, právní charakter. Říkám to proto, že tyto otázky jsou sporné, zůstanou sporné a myslím, že i dnešní diskuse, jakkoli je nezbytná, protože je to vážný problém, asi nikoho nezmění v názoru, se kterým na tuto diskusi přišel nebo se kterým před touto diskusí přistupoval k této problematice. ... Chápu, že z hlediska těch, kdo mají určitou víru, jsou jisté otázky jednoznačné, ale nemyslím si, že ti, kdo tuto víru nemají a kdo i z hlediska morálního nemá toto pevné přesvědčení, že změní svůj názor v tom směru, že by dosavadní právní stav, který podle mého soudu je spíš pozitivní než negativní a vývoj, ta křivka omezování potratů v 90. letech v tomto směru to potvrzuje, čili že si myslím, že není důvodu od právní úpravy, která u nás existuje, ustupovat."

Lucinka Talmanová trvala s klidem na svém: "Nesnažme se definovat křehké žebříčky morálních hodnot, nepodaří se nám to." "Porodnost v české zemi klesá tak, že již nezajišťuje prostou reprodukci obyvatel. Mladí lidé se často bojí počít dítě, nemají zajištěné bydlení, nemají dostatečný příjem, nemají to i ono. Není v tom vždy jen sobectví či pohodlnost, ty důvody mohou být vážné. Ale žádný vážný důvod neopravňuje ke zmaření života.", tvrdil poslanec Karas. Byl téměř sociálně demokratický, kdyby nebyl katolicky nedemokratický. Tak nevím, jestli neměli potraty přikázat rozpočtovému výboru. "Svěřte, prosím, návrh druhému čtení," prosil sněmovnu onen zoufalec. "Jistě při projednávání můžeme nalézt i dílčí kompromisy, abychom dali průchod pevné a nesmlouvavé zásadě o ochraně života, byť ještě nenarozeného. Splňte, prosím, moji prosbu a přemýšlejte dříve než rozhodnete. Třeba si vzpomeňte i na mnohá umělecká díla, věnovaná tomuto tématu. Snad bych mohl připomenout vynikající román spisovatelky a lékařky Valji Stýblové "Mne soudila noc", který získal mimořádný ohlas i mimo hranice naší země. A já vám, dámy a pánové, děkuji nejen za pozornost, kterou jste mi věnovali, ale i za onu chvilku zamyšlení," pravil. Ámen.

Ale sněmovna není kostel, že, pane poslanče.

Poslanec Kasal nám zase vyprávěl, jak od okamžiku početí je to už malý kluk či holka a jak je to vlastně celé dojemné a miloučké, jako by děti byly štěňata.

Poslankyně Milada Emmerová přišla na zajímavý aspekt debaty o interupcích - jistě není bez zajímavosti, že tento návrh předkládají s jedinou výjimkou muži.

Jednoho z nich rozsáhle citovala -- lékaře. Renomovaného odborníka, prof. dr. Antonína Doležala, DrSc., gynekologa, historika a učitele s více než padesátiletou praxí. "Předložená změna zákona se odvolává i na Polsko. V této části Evropy se říší klerikalismus a propagace křesťanských hodnot a navrhovatelé jsou patrně věřící křesťané. Katolická církev má nepochybně velký vliv na své věřící. Nic nebrání tomu, aby se věřící katoličky interrupcím, antikoncepci a předmanželskému sexu vyhýbaly. Ze zkušenosti však víme, že i nepochybně upřímně věřící nejen naše, ale polské katoličky, se interrupcí domáhají. Pochopitelně umělé přerušení těhotenství není žádný ideál, nese sebou zdravotnická rizika i dnes, ale mohu srovnávat. Na rozdíl od předkladatelů a většiny současné populace jsem trestnost interrupcí jako lékař zažil.

Nelze vylíčit míru psychického ponížení těchto žen, které těhotenství odmítaly, co vše musely zažívat, když se chtěly těhotenství zbavit. Dělaly si výplachy střídavě studenou a teplou vodou, skákaly na schodech, braly chinin až jim hučelo v uších, pily svařené víno, tloukly se do břicha, nechaly si píchat nejrůznější injekce. Ve svém zoufalém postavení sháněly pomoc u pokoutných andělíčkářek, u nedostudovaných mediků, u lékařů, kteří si nechávali za to dobře platit a v roli potratáře působil v Praze i pitevní zřízenec druhého patologicko-anatomického ústavu. Každý týden jsme na den brannosti v sobotu zažívaly na Kladně našťouchnutá těhotenství, která přijížděla s krvácením a teplotami. Viděl jsem smrtelný případ po mýdlovém potratu se selháním ledvin, úmrtí na sepsi, opakovaně perforaci dělohy jednou se střevy před rodidly. Byly zoufalé, zaostalé ženy, které takto neuspěly, a ty se dokonce dopouštěly infantocidy. Kdo má zájem zahnat současné ženy, které se ocitnou ve svízelné situaci znovu do podzemí? Nikdo z předkladatelů nemůže všem ženám zajistit takové podmínky, aby bylo těhotenství vždy plánované a pokládáno za žádoucí. Předkladatelé se odvolávají na c. k. zákoník z roku 1818. Máme vlastní tradice. Mohou navázat na zákoník ještě starší, zákoník křesťanského knížete Břetislava. Ten pro takové ženy doporučoval vyhnání ze země."

Potlesk poslanců vládní koalice, KSČM i ODS ukázal, že opozice a koalice nemusí být vždy ustálená množina 101 poslanců.

Proč děloze rozumí chlapi vždycky líp? Ženská ale není porouchaná lednice, chlapci. "Dámy a pánové, tyto úvahy nejsou pro lidstvo nové. Byly kultury, které se zabývaly šlechtěním rasy. Kultury, do jejichž normálu patřilo nechat žít jenom perspektivní, zdravé a užitečné. Tam se určitě ale zařadit nechceme, už proto, že bychom naprosto nepokrytě dali najevo dle mého nepřístupný postoj vůči všem, kdo s námi s různými typy postižení v současnosti žijí. Kdo by si troufnul tvrdit, že hodnota člověka s postižením je nižší, než hodnota zdravého jedince? Jestliže tento postoj platí po narození, proč neplatí i několik týdnů před ním?," vemlouval se Kasal zděšeným poslankyním a snažil se jim vemluvit, že mít postižené dítě nebo nechtěné dítě je to nejlepší, co se může člověku stát. Tedy ženské, protože to, že se narodí postižené dítě jen málo chlapů vydrží. Třeba by Kasal měl vysvětlit mužům, že ženy v nouzi se neopouštějí ...

Ženské bojovaly jako lvice, milý deníčku. A chlapi se na ně koukali. Co jim po ženském lůně a ženské duši. Ale jezuitům to prostě nevysvětlíš. A třem už vůbec ne.

Poslankyně Mallotová z Občanské demokratické strany přiznala sněmovně, že pochází z generace žen, která zažila obojí - zákaz umělého přerušení těhotenství i jeho legalizaci. Prožívala se svými vrstevníky všechna ta ponížení, kdy se žena musela svěřovat nějaké soudružské komisi se svým intimním životem a trpně čekat, jak o ní rozhodne. Ve svém nejbližším okolí zažila prý i úmrtí po podomácku provedeném potratu. "Jistě, umělé přerušení těhotenství se nesmí stát metodou antikoncepce, a ve vyspělé společnosti jí ani není a nebude. Musí ale zůstat řešením v krajní nouzi a žena má právo se pro ně rozhodnout sama a vzít na sebe všechna rizika, která by jí z něj mohla případně hrozit. Nikdo jiný nemůže za ni, nikdo jiný nemůže posoudit, jestli jsou její důvody dostatečné nebo ne. ... Ve druhé polovině sedmdesátých let jsem ale zažila i baby boom, a to navzdory již liberálnějšímu postoji k umělému přerušení těhotenství. Proto bychom neměli dopustit, aby tento zákon naší sněmovnou prošel. Neberme ženám právo, aby - pokud se k přerušení nechtěného těhotenství rozhodnou - to mohly učinit legálně, bezpečně a pro ně dostupně."

Jen by mne zajímalo, jestli pánové Karas s Kasalem věří v Boha nebo jsou jen netolerantní lidovci. Myslím, že spíš to druhé. V 16.05 hodin poslanec Zaorálek nevydržel tu smršť katolické demagogie. Nezkolaboal jako nedávno premiér, ale přerušil schůzi. Sněmovna bude pokračovat v obecné rozpravě o potratech v úterý ve 14 hodin.

                 
Obsah vydání       29. 3. 2004
29. 3. 2004 Brno, město netušených možností Milan  Valach
29. 3. 2004 "Osvobodit Německo od pesimismu"
29. 3. 2004 Podnikání "Czech style" Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pravicová strana francouzského prezidenta Chiraca prohrála regionální volby
29. 3. 2004 O zneužití moci: Zákonné nařízení mluvit v médiích spisovně je paskvil Jan  Čulík
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva
29. 3. 2004 Hrozí kvůli případu Kelly stávka v BBC?
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
29. 3. 2004 Život Ahmeda Jasina, zakladatele islámského hnutí odporu Hamás
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...
29. 3. 2004 Klady a zápory Singapuru František  Décsi
29. 3. 2004 Búrka v štamperlíku politickej vody Lubomír  Sedláčik
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
26. 3. 2004 RRTV se nechce stát politickým cenzorem vysílání
26. 3. 2004 Minimální daň, sociální pojištění a další nesmysly vymyšlené za účelem vytahování peněz lidem z kapes Jindra  Vavruška
26. 3. 2004 Kolik stojí pračka? Jindra  Vavruška
26. 3. 2004 Eurozatykač a souvislosti aktuální novely Listiny základních práv a svobod Helena  Svatošová
26. 3. 2004 Je správné, aby zaměstnanci stěží živořili? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
26. 3. 2004 Zvítězí v Praze automobily? Petr  Kužvart
26. 3. 2004 Lidovci míří klidně do hrobu Boris  Cvek
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
28. 2. 2004 Deníček sněmovní panny VI. Alexandra  Virgová
27. 2. 2004 Deníček sněmovní panny V. Alexandra  Virgová
26. 2. 2004 Deníček sněmovní panny IV. Alexandra  Virgová
25. 2. 2004 Deníček sněmovní panny III. Alexandra  Virgová
23. 2. 2004 Deníček sněmovní panny II. Alexandra  Virgová
20. 2. 2004 Deníček sněmovní panny I. Alexandra  Virgová