25. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2002

DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky

Exkluzivně pro čtenáře Britských listů přinášíme poslední, dosud neveřejnou verzi vládního prohlášení, které na počátku týdne předal ministr Rychetský všem ministrům s tím, že by ji měli ještě více zkrátit... Uvidíme v následujících dnech, jak se noví ministři s úkolem vyrovnají. Redakce text získala neoficiální cestou ze zdrojů blízkých vládě.

Text je rozsáhlý (350kb), proto počítejte s delší dobou stahování. Rozdělení kapitol je totožné s originálem, zvýraznění textu red.

Praha, srpen 2002

1. Úvod

Vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a celé české veřejnosti své programové prohlášení jako podklad pro diskusi o cílech a prioritách české společnosti na počátku třetího tisíciletí a o cestách k těmto cílům. Věříme, že hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě bude vycházet z věcné diskuse nad předkládaným textem a že tato diskuse dále pomůže přesněji pojmenovat problémy, před kterými česká společnost stojí i nalézat cesty, které přispějí k jejich vyřešení. Vláda považuje za svou povinnost umožnit touto cestou prostor pro širokou a účinnou komunikaci nejen s českým Parlamentem, ale i s českou veřejností a jejími zájmovými strukturami o vývoji české země v následujících čtyřech letech.

2. Cíle a priority

Vláda vedena snahou o realizaci zásad evropského sociálního modelu založeného na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství považuje za svůj integrální cíl přispět k tomu, aby se česká společnost stala společností vzdělání, spoluúčasti a solidarity a v tomto smyslu se přeměnila v moderní společnost jednadvacátého století. Vláda si je vědoma toho, že tohoto cíle nelze dosáhnout bez aktivní součinnosti všech občanů České republiky, a je si vědoma i omezení vládní politiky, vyplývajících ze svobodné individuální činnosti těchto občanů. Usilujeme o rozvíjení státu, který respektuje principy demokracie a lidských práv, svobodné odbory a zaměstnavatelskou reprezentaci, zaměstnaneckou účast na řízení podniků, který podporuje rozvoj občanské společnosti a sociální ochranu na principech solidarity a subsidiarity, ochranu všech forem vlastnictví a vytváří rovné příležitosti a důstojné životní podmínky pro všechny. Své úsilí musíme podřídit i skutečnosti demografického stárnutí populace a nezbytnosti systémové přípravy na ně.

Velkolepý proces integrace evropských národů do společenství, které tvoří nejen společný hospodářský prostor s poctivou soutěží a optimálním využíváním lidských i materiálních zdrojů, ale především prostor společného sdílení myšlenky duchovního, kulturního a lidského rozvoje evropských národů, představuje pro naší zemi výjimečnou šanci účastnit se na tomto epochálním evropském díle. Vláda je rozhodnuta vynaložit veškeré úsilí pro úspěšné dokončení přístupových jednání s Evropskou unií a sjednání maximálně výhodných podmínek pro začlenění České republiky do Evropského společenství. Vstup do Evropské unie bude klást velké nároky na komunikaci s veřejností a to i s ohledem na to, že vláda považuje za nezbytné vytvořit legislativní podmínky pro rozhodování o přistoupení naší země k EU v referendu. Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom přesvědčili občany naší země, že je ve svrchovaném zájmu nás všech se stát členy Evropské unie při jejím nejbližším rozšíření.

Vláda si je vědoma jistého rozčarování občanů z některých negativních jevů polistopadového vývoje spojených zejména s netransparentní privatizací rozsáhlého národního majetku, tunelováním podniků, krachy bank, kampeliček a dalších institucí společného investování. Je proto rozhodnuta důsledně hájit prostor pro orgány trestního řízení od kterých očekává nestranné a současně nesmlouvavé vyšetření všech případů závažné hospodářské a finanční kriminality. Za zvlášť alarmující jev považuje ztrátu zájmu občanů o věci veřejné, který se mimo jiné projevil v dosud nejnižší účasti občanů na posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Spoluúčast občanů na správě věcí veřejných pak vláda pokládá za způsob využití lidského potenciálu, jeho odblokování oproti podmínkám odcizené, v podstatě pasivní společnosti. Spoluúčast chápe jako motivační a inspirační faktor, přispívající ke zvyšování produktivity práce rozšířením počtu nositelů inovací, ale i jako základnu pro sebevědomí občanů, projevující se jejich participací na řízení politických celků. Spoluúčast vyžaduje decentralizaci, uplatnění principu subsidiarity, obvyklého v Evropské unii, komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, navazující mimo jiné na úspěšné podnikatelské tradice baťovského typu. Lze říci, že právě společnost spoluúčasti je plnohodnotnou občanskou společností. Vláda považuje dokončení reformy veřejné správy za jednu z významných priorit. Vláda bude prosazovat veřejnou správu jako službu občanům směřující k dalšímu rozvoji občanské společnosti. Mezi průřezové úkoly bude patřit zajištění vyváženého rozvoje krajů i obcí při významném uplatnění samosprávných principů, vymezení minimální úrovně veřejných služeb a podmínek jejich dostupnosti pro občany, ale i doladění racionálního rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.

Konečně společnost solidarity je uplatněním principu sociální soudržnosti, vyhýbáním se zbytečným konfliktům při jednostranné polarizaci zájmových skupin. Vláda se hlásí k zásadě solidarity mladších se staršími, protože každý z nás jednou zestárne. Hlásí se k solidaritě zdravých s nemocnými, protože každý z nás může onemocnět. Proklamuje solidaritu bohatších s chudšími, protože nikdo nemůže být zbaven své lidské důstojnosti. Z tohoto hlediska chce vláda rozvíjet myšlenku trvalého a mnohostranného sociálního dialogu a jako jeden z partnerů se tohoto dialogu aktivně účastnit. Není možné, aby například přístup ke vzdělání nebo poskytnutá zdravotní péče závisely na jiných parametrech, než jsou schopnosti uchazeče o vzdělání nebo stav zdravotního ohrožení. Ekonomické možnosti země budou přitom samozřejmě vždy omezovat kapacitu poskytovaných veřejných služeb v těchto oblastech.

Priority usilování vlády v nastávajícím čtyřletém funkčním období lze shrnout do těchto základních cílů:

 • rychlý vstup České republiky do Evropské unie při vyjednání optimálních podmínek pro ČR;
 • rozvíjení sociálního státu na základě sociálně tržního a ekologicky orientovaného hospodářství a pro udržení sociální soudržnosti a sociálního smíru;
 • rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, udržení hospodářského rozvoje, růstu hrubého domácího produktu a rovnoměrného rozvoje krajů a obcí;
 • intenzivní boj proti všem formám korupce a závažné hospodářské kriminality;
 • všestrannou podporu vzdělání, vědy a kultury;
 • rozvíjení demokratického právního státu a samosprávných prvků;
 • postupné ozdravení veřejných financí;
 • trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí;
 • vyváženou zahraniční politiku státu a zapojení do boje proti mezinárodnímu terorismu;
 • posílení účasti občanů na rozhodování.

V následujících kapitolách vláda seznamuje veřejnost s tím, jaká konkrétní opatření hodlá realizovat k naplnění cílů, které jsme zde pojmenovali.

3. Demokratický právní stát

3.1. Rozvíjení demokracie a legislativa

Rozvíjení demokratického právního státu založeného na hodnotách, kterými jsou svoboda, rovnost, spravedlnost, demokracie, tolerance k odlišnostem a především solidarita se slabšími, ohroženými a bezbrannými je prvořadou prioritou úsilí vlády. Demokratický právní stát vláda vnímá jako stát, který svým právním řádem a jeho skutečnou uplatnitelností poskytuje všem občanům i právnickým osobám rovný přístup k právům a svobodám zaručeným Listinou základních práv a svobod a ratifikovanými úmluvami o lidských právech. Cestu ke skutečně emancipované společnosti spatřuje v pojímání státu bezvýjimečně vázaného zákony a sloužícího občanům, kterým poskytuje jistotu svobodného rozhodování o jejich přítomnosti i budoucnosti. Vláda bude usilovat o vytvoření právního rámce, který omezí produkci nejrůznějších diskriminací, nezaměstnanosti a vylučování větších skupin občanů z civilizačního prostředí. Cílem vlády je humanizace společenských vztahů a změny, které povedou k prohlubování sociálního rozměru transformace i demokracie, jako záruky svobodného sebeurčení občanů.

Vláda je pevně rozhodnuta pokračovat v zásadních krocích směřujících k

 • zakotvení principu obecného referenda do ústavního pořádku tak, aby o zásadních otázkách vnitřní a zahraniční politiky státu mohli rozhodovat občané přímo včetně rozhodnutí o přistoupení České republiky k Evropské unii;
 • široké diskusi o ústavním pořádku, která vyústí ve změnu Ústavy umožňující přímou volbu prezidenta republiky, omezující imunitu poslanců a senátorů, zpřesňující vzájemné kompetence ústavních orgánů a rozšiřující kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na oblast hospodaření územních samosprávných celků se státními prostředky;
 • dokončení procesu harmonizace právního řádu České republiky s právem Evropských společenství tak, aby ke dni podpisu smlouvy o přistoupení našeho státu k Evropským společenstvím s ním byl plně kompatibilní;
 • dokončení procesu reformy soudnictví včetně zřízení Nejvyššího správního soudu a specializovaných správních senátů u soudů krajských tak, aby došlo k posílení právních jistot občanů a právnických osob a zreálnění jejich možností dovolat se v reálném čase svých práv, nároků a svobod;
 • dokončení transformace právního řádu, spočívající zejména v předložení nových kodexů úpadkového práva, občanského zákoníku, obchodního zákoníku a trestního zákoníku jakož i v celkové inventarizaci právního řádu směřující ke zvýšení jeho přehlednosti;
 • vypracování a předložení nové právní úpravy konfliktních vztahů - mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, mezi výrobci a spotřebiteli, mezi majiteli domů a nájemníky atd., zabezpečující demokratické, právně regulovatelné řešení konfliktů, včetně jejich krajních projevů.

3.2 Zabezpečování slučitelnosti čs. právního řádu s právem ES

Harmonizace českého práva s právem Evropských společenství zůstává i nadále samozřejmou prioritou. Ve svém funkčním období bude se tato vláda na rozdíl od vlády předchozí nalézat ve dvou rozdílných etapách, a to v předvstupním období v postavení pouze přidruženého státu, a počínaje r. 2004 v postavení členského státu. V obou z nich ponese odpovědnost za harmonizaci českých právních předpisů s komunitárním právem tak, aby Česká republika dostála svým závazkům vyplývajícím z přidružení provedeného Evropskou dohodou a z pozdějšího členství na základě smlouvy o přistoupení.

V prvé etapě proto naváže vláda na inventuru legislativních úkolů, které zbývají do předpokládaného vstupu České republiky do Evropské unie, kterou provedla ke konci svého funkčního období vláda předchozí. Třebaže lze výsledky z této mezibilance charakterizovat jako pozitivní, zbývá stále ještě nemálo norem, které bude třeba přijmout a zabezpečit jejich implementaci do okamžiku podpisu přístupové smlouvy, tedy ještě v tomto a v následujícím roce, a to jak zákonů, tak i podzákonných norem (nařízení vlády a prováděcích vyhlášek). K nim přistoupí ještě další úkoly, které vyplynou na základě oznámení Evropské Komise o acquis communautaire na r. 2002. Celkový počet zákonů, případně novel stávajících zákonů, které mají nabýt účinnosti do vstupu České republiky do Evropské unie, činí dnes přibližně 50 zákonů. Úsilí vlády v nejbližším období bude proto směřovat k tomu, aby dopracovala připravované, resp. vypracovala nové návrhy potřebných zákonů urychleně, v patřičné kvalitě a tak vytvořila předpoklady pro jejich včasné předložení a hladké projednání a přijetí v Parlamentu České republiky během podzimu 2002 a jara 2003, aby v tomto směru nic nebránilo uzavření přístupové smlouvy. Pokud jde o podzákonné normy, které mají být přijaty a nabýt účinnosti do vstupu České republiky do Evropské unie, přijímá vláda odpovědnost za jejich přípravu a včasné vydání.

V podmínkách členství je harmonizace národního práva s právem Evropských společenství kontinuální proces a členské státy nesou odpovědnost za její provádění. Proto vláda v návaznosti na dosavadní zkušenosti bude činit veškerá opatření, která jí přísluší v rámci legislativního procesu, aby již od samého počátku členství České republiky v Evropské unii bylo plně zabezpečeno plnění této povinnosti České republiky při transpozici směrnic do příslušných právních předpisů včetně jejich notifikace Evropské komisi a tak odstraněno nebezpečí procesních, finančních a dalších důsledků vyplývajících pro členský stát z nedostatečně provedené nebo chybějící transpozice. Totéž platí i o nařízeních jinak přímo platných, jestliže sama vyžadují pro svou implementaci legislativní opatření členského státu.

Nedílnou součástí povinností vlády je také zabezpečit od okamžiku vstupu informovanost všech orgánů, institucí, podnikatelské sféry a občanů o všech relevantních předpisech vydaných v Evropské unii do konce r. 2003 a platných pro přistupující stát. Na tomto poli naváže vláda na dosavadní spolupráci s Evropskou komisí při překladech těchto právních předpisů, jejichž celkový počet činí cca 80 000 stran. Tyto překlady se v revidovaném znění stanou po publikaci ve zvláštním vydání Úředního věstníku ES před vstupem České republiky do EU, úředními zněními těchto předpisů. Poté, co se Česká republika stane členským státem, bude vydáván Úřední věstník ES v češtině jakožto jednom z úředních jazyků Evropské unie. Vláda však bude až do vydání těchto Úředních věstníků ES v češtině pokračovat v publikaci překladů relevantních právních předpisů ES na Internetu, aby tak v předstihu zajistila potřebnou informovanost veřejnosti. Ve spolupráci s Evropskou komisí budou také do vstupu zajištěny a publikovány nejvýznamnější rozsudky Evropského soudního dvora a Soudu 1. instance pro potřeby soudů a právnické veřejnosti.

3.3. Soudnictví

V oblasti činnosti soudů je vláda rozhodnuta ve všech soudních agendách v návaznosti na již uskutečněné reformní kroky tyto ještě prohloubit a dále usilovat o zvýšení rychlosti a účinnosti soudních řízení systémovými opatřeními vůči celé soustavě a dále komplexem legislativních, organizačních, personálních a materiálních kroků vyřešit množství nevyřízených případů z minulých let a nově napadlou agendu projednávat již plynule a bez průtahů. Zvláštní pozornost přitom bude nutno věnovat agendám, kde soudní ochrana je poskytována proti zásahům do základních lidských práv a svobod nebo kde průtahy či nečinnost soudů mají závažné dopady do života jednotlivců a společnosti v oblasti ekonomických, sociálních, pracovních či rodinných vztahů.

V systémovém postavení soudní moci se jedná aktuálně o reakci na nález Ústavního soudu týkající se zákona o soudech a soudcích. Vláda je rozhodnuta projednat se zástupci všech parlamentních politických stran možné varianty řešení, které získají dostatečnou podporu v zákonodárném sboru, neboť způsob řešení si patrně vyžádá i změnu Ústavy. Vláda přitom nepovažuje za jediné možné i když nepochybně přijatelné řešení recipování románského modelu institucionálních záruk pro skutečně nezávislý výkon soudnictví vytvořením reprezentativního orgánu soudní moci s personální a disciplinární pravomocí a jeho zakotvení do ústavního systému. Za rovnocenný považuje i model skandinávský, který se však s ohledem na nález Ústavního soudu patrně též neobejde bez ústavní změny.

Soudní soustavu bude nutno postupně přizpůsobit novému územnímu členění státu formou poboček krajských soudů, zahájení jejich činnosti v závislosti na budování personálních a materiálních podmínek a sladění působnosti policie, státního zastupitelství a soudů v nových krajích.

Bude zapotřebí zvážit oddělení výkonu státní správy soudů od vlastního výkonu soudnictví též v oblasti hospodaření s majetkem státu a veřejnými prostředky a odstranit tak ústavně nekonformní koncentraci obou činností v rukou předsedů a místopředsedů soudů. V nových podmínkách je pak třeba posílit postavení a odpovědnost předsedů soudů za výkon soudnictví a zároveň zefektivnit chod soudů po stránce organizační, administrativní a komunikační. Je třeba pokračovat ve vybavování justice moderními komunikačními systémy, informačními technologiemi, kancelářskou technikou.

V oblasti obchodního soudnictví bude, kromě již úspěšně probíhajících opatření reformy soudnictví zaměřené na odstraňování nedodělků, nutno provést zásadní analýzu činnosti obchodních rejstříků, zjistit příčiny stále se vyskytujících průtahů u některých rejstříkových soudů a v závislosti na zjištěných skutečnostech učinit kroky vedoucí k urychlenému odstranění kritických míst systému včetně možných korupčních rizik. Případná opatření je třeba volit tak, aby nedošlo ke zhoršení dosahované kvality rejstříkových údajů, případným soudním sporům a oslabení komfortního přístupu veřejnosti k zapsaným údajům a jejich věrohodnosti dané povahou soudních rozhodnutí.

V oblasti trestního soudnictví je nezbytným předpokladem úspěšného pokračování reformy vybudování dostatečného počtu jednacích síní, prostor pro zajištění ochrany svědků a poškozených, jakož i celkového zabezpečení soudních budov k nerušenému výkonu trestní spravedlnosti. Dokončit bude třeba v předchozím období nastoupený legislativní proces týkající se speciální právní úpravy odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

V oblasti správního soudnictví je třeba na základě již přijaté právní úpravy vytvořit personální a materiální podmínky pro náběh a kvalitní fungování Nejvyššího správního soudu a specializovaných oddělení krajských soudů. Správní soudnictví budovat od začátku jako významný prvek kontroly rozhodovacích procesů ve veřejné správě, ochrany občanů před byrokratickými přístupy, svévolí a zejména průtahy a nečinností správních úřadů.

V oblasti vymahatelnosti práva je třeba zrevidovat platné právní úpravy tak, aby mohlo dojít k propojení a koordinaci postupů při výkonu soudních rozhodnutí a odstranit všechny zbytečné překážky mezi orgány a institucemi prosazujícími zákon a posílit v této souvislosti též personální a materiální kapacity k zajištění výkonu soudních rozhodnutí.

Přístup ke spravedlivému procesu je třeba zajistit bez omezení v důsledku zejména osobních či majetkových poměrů legislativní úpravou garantované právní pomoci. Posílit je třeba též postavení obětí trestných činů zejména dětí, žen, osob starých a nemocných úpravami pravidel trestního řízení tak, aby byla co nejvíce zajištěna jejich ochrana a šetřena lidská důstojnost v průběhu řízení i po jeho skončení.

V dalším období dojde zřejmě již k naplnění plánovaných stavů soudců. Kromě správního soudnictví by počet soudců neměl být již zvyšován, ale bude nutné provést vnitřní restrukturalizaci činností a odbřemenit soudce od administrativní zátěže posílením administrativních kapacit kvalifikovaným personálem, jeho vnitřní stabilizací a zavedením funkce asistentů soudců na všech soudech.

Rozvinut musí být systém celoživotního vzdělávání soudců včetně oblasti základních lidských práv a svobod a komunitárního práva a široké škály mimoprávních oborů. Při vědomí stále rostoucí složitosti společenských vztahů a tedy i soudních sporů jít cestou vysokého standardu odborných znalostí a jejich prohlubování v jednotlivých specializacích. V této souvislosti podrobit revizi dosavadní právní úpravu výběru, přípravy a postavení přísedících a celkového podílu veřejnosti na výkonu spravedlnosti.

V celé soudní soustavě je nutno zlepšit informovanost o jednotlivých soudních rozhodnutích tuzemských soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, posílit procedury vedoucí k sjednocování soudní judikatury, vytvořit informační systémy evidence soudních rozhodnutí a zpřístupnit je veřejnosti, a tak přispívat k autoritě orgánů prosazujících zákon, k předvídatelnosti práva a tím k posilování právní jistoty a pocitu spravedlivého uspořádání věcí.

3.4. Státní zastupitelství

V oblasti činnosti státního zastupitelství je třeba s důrazem na kvalitní výběr, přípravu, výchovu a další vzdělávání dosáhnout postupně doplnění potřebného počtu státních zástupců a posílit rovněž administrativní kapacity jejich úřadů pomocí asistentů a dalšího kvalifikovaného personálu. Nové úkoly státního zastupitelství vyplývající zejména z rozsáhlých změn pravidel trestního řízení je nutno podpořit urychleným doplněním komunikačních systémů, informačních technologií a kancelářské techniky, tak, aby byl zajištěn nepřetržitý operativní přístup k informacím a jejich výměně mezi všemi orgány činnými v trestním řízení a dalšími státními orgány a institucemi a postup státního zastupitelství byl v souladu se zákonem rychlý a účinný.

Zhodnotit je třeba účinnost legislativních úprav zajišťující apolitičnost a nestrannost orgánů činných v trestním řízení a zajistit, aby státní zástupce mohl důsledně plnit svou roli orgánu veřejné žaloby v trestním řízení pomocí účinných postupů ve vztahu k policejním orgánům v přípravném řízení a vyhledáváním důkazů a jejich prováděním efektivně prokazoval vinu v řízení před soudem. Při výkonu dozoru v přípravném řízení bude zapotřebí zaměřit pozornost na možnosti dosažení účelu trestního řízení zkrácenými postupy vedoucími k rychlému postihu pachatelů bagatelních trestných činů, jakož i alternativními způsoby řízení za pomoci Probační a mediační služby.

Dobudovat je nutno zvláštní útvary státních zastupitelství pro postih finanční a hospodářské kriminality, prohloubit jejich vnitřní specializaci a zaměřit se v dalším období též na účinný postih organizovaného zločinu, korupce, terorismu, komerčního sexuálního zneužívání dětí a všech projevů národnostní a rasové intolerance a extremismu. Systém vzdělávání je třeba orientovat na očekávaný nástup nových forem kriminality, zejména v souvislosti s rozvojem informačních technologií. Posilovat je nutno jednotné přístupy v celé soustavě orgánů výkonu trestní spravedlnosti a zaměření trestní politiky. V případech nejzávažnější kriminality je třeba trestní politiku zaměřit na odčerpávání zisku ze zločinu. Státní zastupitelství též zintenzivní naplňování již uzavřených dohod a dalších forem mezinárodní spolupráce se sousedními zeměmi, nadnárodními justičními orgány a institucemi a posílí koordinaci konkrétních postupů při odhalování a vyšetřování nebezpečných forem trestné činnosti přesahující hranice jednotlivých států.

3.5. Vězeňství a probační služba

V oblasti vězeňství a probace je třeba pokračovat v trendu formulovaném prioritami trestní politiky a navázat na dosavadní systémová a koncepční opatření tak, aby vězeňství zajistilo bezpečnost pro občany před pachateli trestných činů. K tomu je třeba změnit strukturu věznic, vězeňského personálu, vytvořit systém vzdělávání, hodnocení a s ním spojeného kariérního růstu. Půjde o posilování odborného zacházení s vězni postupným odstraňováním hromadného ubytování nesoucím rizika kriminální nákazy a další recidivy, diferenciovaným přístupem k jednotlivým skupinám vězňů.

Na základě vytvořených legislativních podmínek je nutno rozvinout možnosti hospodářské činnosti Vězeňské služby a vhodnými opatřeními zejména investičního charakteru vytvářet podmínky pro plnou zaměstnanost rozhodující části vězňů přímo ve věznicích i v civilním podnikatelském sektoru a přispět tak k větší efektivitě vězeňského systému a jeho užitečnosti pro společnost. V souvislosti s celkovým početním úbytkem vězňů v důsledku uplatňování nových pravidel trestního řízení a trestní politiky je třeba na druhé straně očekávat vnitřní proměnu vězeňské populace směrem k nebezpečným skupinám narušených pachatelů závažných trestných činů a organizovaného zločinu, a tedy náročnější způsoby jejich střežení a kontroly chování. V součinnosti s Probační a mediační službou je nutno usilovat o vytváření podmínek plynulého začleňování odsouzených osob po odpykání trestu zpět do společnosti.

3.6. Lidská práva

Za svou stěžejní prioritu považuje vláda zajištění rovného přístupu ke všem právům zaručeným Listinou základních práv a svobod a ratifikovanými úmluvami o lidských právech. Je rozhodnuta důsledně realizovat konkrétní doporučení mezinárodních kontrolních orgánů smluv o lidských právech, s cílem dále zlepšovat úroveň ochrany lidských práv na vnitrostátní úrovni, a současně pokračovat v konstruktivním dialogu s těmito mezinárodními kontrolními orgány. Dále vláda vytvoří vnitrostátní mechanismy k realizaci rozhodnutí všech kontrolních orgánů smluv o lidských právech v individuálních případech. Vláda rovněž navrhne právní úpravu pro naplnění rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Vláda navrhne novelizaci zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, aby byl zajištěn plný soulad tohoto zákona s Evropskou úmluvou o občanství a s příslušnými doporučeními Výboru ministrů Rady Evropy, zejména pokud jde o možnost dvojího občanství u osob ve smíšených manželstvích a u dětí z těchto manželství. Dále novelizace umožní opětovné nabytí státního občanství u bývalých občanů ČR, jimž bylo v letech 1994-1999 uděleno občanství Slovenské republiky, čímž občanství ČR pozbyli. I v aplikaci zákona bude vláda usnadňovat přístup k občanství jako předpokladu trvalé integrace do české společnosti, a to zejména u tzv. přistěhovalců druhé generace.

Při tvorbě návrhů legislativy bude vláda směřovat k odstranění všech nedůvodných znevýhodnění cizinců, zejména v oblasti sociální a přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Dlouhodobá přistěhovalecká strategie bude vyvažovat požadavky trhu práce s možnostmi a kapacitou společnosti úspěšně integrovat nově příchozí. Pokud jde o azylovou politikou, bude prioritou poskytnutí vhodné formy ochrany všem, kdo ji v souladu s mezinárodními závazky potřebují. Vláda v této souvislosti navrhne doplnění zákonné úpravy dočasné ochrany, jež řeší situaci hromadného příchodu válečných uprchlíků, a doplňující ochrany pro osoby, které se nemohou vrátit do země původu, protože by jejich návrat byl v rozporu s mezinárodními závazky.

Existence demokratického právního státu je, mimo jiné, podmíněna kvalitní úpravou volebního práva. Jedním z důležitých úkolů bude zpracování volebního kodexu, který jako komplexní právní norma přispěje k přehlednosti a srozumitelnosti volebního práva.

Zvýšená pozornost bude věnována oblasti lidských práv a biomedicíny. Vláda bude stimulovat veřejnou diskusi v souladu s čl. 28 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, zvláště pak ve vztahu ke zranitelným skupinám osob. V předkládaných návrzích zdravotnické legislativy se zaměří na její plný soulad s mezinárodními závazky, na posílení role pacientů jako aktivních subjektů a podporu jejich účasti na rozhodování, jakož i na doplnění legislativy o širší působnost etických komisí a vytvoření institucionálního rámce pro obhajobu práv pacientů. Konkrétně předloží vláda návrh novelizace občanského soudního řádu, jež posílí procesní práva osob trpících duševní poruchou v řízeních o způsobilosti k právním úkonům a o přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. Vláda vyhodnotí potřebu nové legislativní úpravy v oblastech moderních biomedicínských postupů, např. asistované reprodukce.

V demokratickém právním státě se do popředí ochrany lidských práv zákonitě dostává postavení osob oslabených ze samé povahy věci - dětí, seniorů, vězňů, zdravotně postižených, osob trpících duševní poruchou. Vláda bude věnovat pozornost zejména situaci osob v ústavních zařízeních trestní i netrestní povahy. Navrhne zákonnou úpravu mimoresortní formy dohledu nad podmínkami v těchto zařízeních, od věznic a vazebních věznic přes cely předběžného zadržení až po diagnostické ústavy, uzavřená psychiatrická oddělení, dětské domovy a ústavy sociální péče. Pokud jde o výkon trestu, zváží vláda potřebu eventuální novelizace příslušného zákona tak, aby byly odstraněny prvky kritizované mj. pravidelnou zprávou Evropské komise (např. vymáhání nákladů výkonu trestu u nezaměstnaných vězňů), jež jsou sporné z hlediska lidských práv a kontraproduktivní z hlediska zájmu společnosti na resocializaci odsouzených.

K zajištění rovného přístupu k právu, a tedy efektivnější ochrany lidských práv, navrhne vláda zdokonalení právní úpravy bezplatné právní pomoci tak, aby osobám s nižšími příjmy byl umožněn v širším rozsahu přístup k bezplatné právní pomoci nejen v řízení trestním, ale zejména v řízení občanskoprávním a v řízení ve vztahu ke správním úřadům.

Jedním z hlavních cílů v politice vlády týkající se lidských práv bude vytvoření ucelené antidiskriminační právní úpravy. Její potřeba plyne jak z reálného stavu ve společnosti, tak z nutnosti začlenit do českého právního řádu příslušné směrnice Evropské unie, neboť existující antidiskriminační ustanovení v různých předpisech nejsou provázaná a zákony mnohde neobsahují mechanismy vynucení. Vytvoření a úspěšná aplikace antidiskriminační úpravy poskytne ochranu nejen příslušníkům národnostních menšin před diskriminací na základě rasovém, národnostním či etnickém, ale postihne také diskriminaci z důvodu pohlaví, zdravotního stavu a jiných důvodů.

Za nedílnou součást ochrany základních lidských práv považuje vláda ochranu práv národnostních menšin. Vláda zajistí podmínky pro efektivní realizaci práv vyplývajících ze zákona o právech příslušníků národnostních menšin, v souladu se zásadami stanovenými Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Pozornost bude věnovat zejména podpoře kulturních aktivit, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v jazycích národnostních menšin, zajištění účasti na řešení věcí jich se týkajících, včetně užívání menšinových jazyků, podporu účasti na vysílání veřejnoprávních médií a interkulturní výchově ve společnosti. Rovněž v souvislosti s reformou veřejné správy se bude vláda věnovat vytváření podmínek pro naplňování práv příslušníků národnostních menšin, včetně jeho finančního zajištění. Pro případnou participaci přistěhovaleckých skupin na národnostně menšinových právech využije vláda zkušeností členských zemí Evropské unie. Vláda se zaměří rovněž na vytvoření podmínek pro ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Zvláštní úsilí bude vláda věnovat romské integraci a snaze čelit hrozícímu sociálnímu vyloučení romských komunit. Bude pokračovat v dosavadních opatřeních vyplývajících z přijaté koncepce romské integrace: podporovat specifické programy v oblasti vzdělávání, jako je rozšiřování sítě asistentů a přípravných ročníků či podpora romských studentů, a v oblasti sociálních věcí dále rozvíjet program terénní sociální práce. Koncepce romské integrace bude rozpracována i pro další oblasti jako přístup k výdělečné činnosti a bydlení. Dosavadní opatření budou doplněna o mechanismy ovlivňující politiku samospráv vůči romským komunitám, které umožní koordinovanou podporu projektů v oblasti sociální politiky a budou motivovat samosprávy k aktivnímu přístupu a konstruktivním řešením. Vláda bude podporovat vytváření komunitních center a na ně navazujících sociálních programů, umožňujících řešení bytové a zaměstnanecké situace Romů, s využitím zkušeností členských zemí Evropské unie. Bude zachována síť poradců na vybraných místech pověřených státní správou a dotvořena síť krajských romských koordinátorů.

Za nezastupitelnou součást základních lidských práv považuje vláda právo na ochranu života, majetku a zdraví před pachateli trestné činnosti a proto hodlá energicky čelit všem formám trestné činnosti bez ohledu na postavení nebo původ pachatele. Pro uplatňování právní i faktické ochrany proti rasové diskriminaci a dalším rasově motivovaným činům bude prosazovat využívání nejen trestního postihu zvlášť nebezpečných útoků podle již platných ustanovení trestního zákona, nýbrž i správních způsobů ochrany před diskriminací. Vláda je odhodlána důsledně plnit všechny závazky plynoucí z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a prosazovat jejich dodržování. Bude dávat přednost prevenci a nejrůznějším sociálním a kulturním programům určeným nejen Rómům, ale i jiným etnickým skupinám obyvatelstva. Rozhodně a důsledně bude vystupovat proti xenofobii, kulturní a sociální netoleranci a jakýmkoli rasistickým projevům. Bude dbát na to, aby státní orgány postupovaly důsledně v represi vůči pachatelům rasově motivovaných trestných činů.

3.7. Veřejná správa

Kraje jako vyšší územní samosprávné celky plní stále významnější úlohu. Byla zakončena legislativní příprava II.etapy reformy územní veřejné správy, na základě které dojde ke zrušení okresních úřadů k 31. prosinci tohoto roku a přenosu jejich kompetencí na obce s rozšířenou působností a částečně na kraje. Přijetí služebního zákona a zákona o úřednících územních samosprávných celků vytvořilo právní předpoklad pro stabilizaci a profesionalizaci úředníků veřejné správy.

Vláda považuje za své základní cíle v oblasti veřejné správy z hlediska institucionálního dokončení reformy územní veřejné správy, přípravu a zahájení realizace modernizace ústřední státní správy, vytvoření podmínek pro úspěšné fungování správního soudnictví, včetně vytváření podmínek pro jednotný a efektivní výkon státní správy na celém území České republiky. Z hlediska věcného představuje hlavní prioritu celková modernizace veřejné správy jak z hlediska širšího využití moderních technologií, tak zejména z hlediska zvýšení kvality výkonu veřejné správy na všech úrovních i úsecích veřejné správy.

Vláda v rámci naplnění cílů v jednotlivých segmentech veřejné správy bude klást důraz na dokončení transformace územní veřejné správy po zrušení okresních úřadů včetně územní optimalizace výkonu státní správy a na uplatnění služebního zákona a zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Vláda předloží Parlamentu ČR nový správní řád jako univerzální procesní normu pro oblast veřejné správy potřebnou pro dokončení její reformy a úspěšné fungování správního soudnictví. Současně předloží novou koncepci správního trestání, která posílí efektivitu správně trestní odpovědnosti.

V zájmu posílení stability právního řádu a záruk právních jistot vláda připraví a předloží návrh stavebního zákona a zákona o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, které účinně zajistí činnosti veřejné správy ve věcech územního rozvoje, územního plánování a stavebního řízení. V rámci právní úpravy vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám bude vláda respektovat požadavek šetření podstaty a smyslu omezovaného vlastnického práva.

Vláda se zaměří na zvýšení efektivity fungování ústřední státní správy s důrazem na zvýšení úrovně horizontální koordinace, uplatnění manažerských metod řízení, dosažení celkového zvýšení kvality výkonu veřejné správy, včetně rozhodovacích mechanismů. Vláda zhodnotí efektivnost výkonu veřejné správy a na základě provedené analýzy přijme potřebná opatření. Půjde zejména o zlepšení praxe řízení a koordinace činností, zvýšení úrovně poskytování služeb občanům včetně zlepšení komunikace zaměstnanců veřejné správy s občany. Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost procesu reformy veřejné správy a jejím důsledkům, bude operativně řešit vznikající problémy včetně poskytování pomoci krajům a obcím.

Vláda zajistí, aby závažná společenská rozhodnutí koncepční, legislativní i exekutivní povahy byla připravována po konzultaci s nejlepšími odborníky a v dialogu s občany a jejich sdruženími. Spoluúčast veřejnosti při přípravě podkladů pro uvedená rozhodnutí považuje vláda za zásadní.

Revizí správních agend se dosáhne postupného snížení administrativního zatížení občanů a zjednodušení správních postupů i na základě účinného využívání informačních a komunikačních technologií a systémů (elektronické veřejné správy). Bude provedena reforma regulace (regulatorní reforma) v souladu se zásadami stanovenými OECD a EU. Základní cíle jsou:

 • racionalizace procesu přípravy zákonů, podzákonných norem, důležitých koncepčních materiálů a rozhodovacích procesů, zejména prohlubováním analýzy finančních, hospodářských a sociálních dopadů připravovaných opatření;
 • posílení konzultací s nevládními subjekty a občanským sektorem;
 • odstranění přebytečných nebo překonaných právních norem a předpisů;
 • zkvalitnění stávajících právních norem a předpisů a zjednodušení správních postupů.
 • Na probíhající reformu územní veřejné správy naváže modernizace a zefektivnění činnosti ústřední státní správy. Základní postupy jsou:
 • audit a revize správních agend orgánů, které působí v ústřední státní správě;
 • minimalizace operativních činností resortů ve prospěch koncepčních, metodických a koordinačních činností;
 • prohloubení kontroly efektivity a racionality ústřední státní správy při realizaci vládního programu a cílů vlády;
 • posílení koordinační funkce Úřadu vlády ČR, aby se zkvalitnila horizontální

4. Hospodářská politika

4.1. Veřejné finance

Vláda považuje konsolidaci veřejných financí za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a pro přijetí České republiky za člena Evropské unie. Strategickým cílem vlády je proto dosažení takového stavu veřejných financí, který nebude bránit přijetí České republiky do Evropské unie ani následnému plnění kriterií pro připojení a účast v jednotné evropské měně Euro.

Za tím účelem vláda zahájí širokou diskusi o reformě veřejných financí tak, aby byla v letech 2003 - 2006 připravena s tím, že saldo veřejných rozpočtů v roce 2006 nepřekročí hodnotu v rozmezí 4,9 - 5,4 % hrubého domácího produktu a bude mít tendenci k poklesu v dalších letech.

Reforma veřejných financí bude promítnuta i do základních programových dokumentů předkládaných Evropské unii tj. Předvstupního hospodářského programu a posléze (po přijetí České republiky do EU) do Konvergenčních programů. Tyto programy se stanou závazným rámcem pro hospodářskou politiku vlády.

Reforma veřejných financí bude založena především na těchto stavebních kamenech:

 • Ještě do konce roku 2002 vláda připraví a schválí střednědobý rozpočtový výhled na čtyřleté období tak, aby se počínaje rokem 2005 podíl schodku státního rozpočtu na HDP snižoval. Podstatnou podmínkou bude, že výhled zároveň stanoví závazné limity výdajů kapitol státního rozpočtu včetně rezortně příslušných státních fondů na celé funkční období této vlády. Tyto limity budou respektovány při přípravě a realizaci strategických dokumentů týkajících se vývoje jednotlivých resortů. Vláda tak uplatní tolik potřebný princip víceletého rozpočtování jako závazný postup přípravy rozpočtu. S ohledem na cíle dlouhodobé stabilizace veřejných rozpočtů při současném zachování kvality veřejných služeb a udržení sociální soudržnosti bude kladen důraz na programově orientovanou strukturu kapitol státního rozpočtu.
 • Významnou součástí reformy veřejných financí bude daňová politika. Vláda po celé čtyřleté období nebude zvyšovat celkové daňové zatížení a bude stabilizovat daňovou kvótu na úrovni roku 2000 včetně realizace opatření proti jejímu možnému autonomnímu poklesu.
 • Vláda dokončí harmonizaci daňové soustavy s požadavky Evropské unie. To se bude týkat hlavně nepřímých daní. U daně z přidané hodnoty se bude jednat o přesun vybraného zboží a služeb do základní sazby v souladu s příslušnou směrnicí EU, snížení obratu pro povinnou registraci osob podléhajících dani a doplnění systému upravujícího vnitřní obchod mezi členskými státy. Nižší sazba na stavební práce související s bydlením bude zachována. U spotřebních daní vláda navrhne novou právní úpravu, která bude obsahovat zejména zavedení režimu podmíněného osvobození od daně.
 • S ohledem na potřebu ozdravení veřejných financí budou daňové změny prováděny souběžně s opatřeními na výdajové straně veřejných rozpočtů. Při rozpracování otázek zdanění bude vláda vycházet z konceptu "složené daňové kvóty" (tj. daně vč. povinných příspěvků - pojistného sociálního a zdravotního). Úvahy o změnách sazeb, podmínek, dopadů na daňové zatížení jak právnických, tak fyzických osob proto budou posuzovány komplexně nejen z hlediska fiskálního, ale i z hlediska zdrojů potřebných pro naplnění výdajové strany pojištěneckých systémů. V oblasti podpory rodin vláda navrhne změny daňového systému zvýhodňující rodiny s dětmi.

 • Vláda přistoupí k nezbytné racionalizaci mandatorních výdajů. V této souvislosti budou připraveny další kroky v reformě penzijního systému. Vláda připraví legislativní úpravu reformy důchodového pojištění, jejímž předpokladem bude oddělení prostředků důchodového a nemocenského pojištění od státního rozpočtu. K vytvoření rezervních fondů sociální pojišťovny se počítá s využitím části prostředků z výnosů z privatizace. Systém průběžného financování důchodů s ručením státu bude zachován. Bude zvýrazněna závislost důchodu na zaplaceném pojistném a zvýhodněn pozdější odchod do důchodu a naopak. Na příjmech systému se budou více než dosud podílet i osoby samostatně výdělečně činné.
 • V návaznosti na dokončení reformy veřejné správy vláda dokončí přenos výdajových kompetencí na kraje a obce. Ministerstvo financí připraví návrh legislativních změn, které umožní, aby nejpozději od 1. ledna 2004 došlo ke zvýšení podílu krajů na rozpočtovém určení daní tak, aby kraje mohly úsporným a efektivním způsobem plnit zákonem svěřené funkce. Vzhledem k nutnosti dosažení stabilního rozdělení výdajových kompetencí mezi stát, kraje a obce vláda připraví reformu daně z nemovitostí a místních poplatků tak, aby byly posíleny pravomoci samospráv při stanovení výše daně s přihlédnutím k místním podmínkám. Zároveň však bude nezbytné přijmout i taková legislativní opatření, jež vytvoří rámec pro regulaci zadlužování obcí a krajů při respektování jejich rozpočtové autonomie.

Vláda si je vědoma toho, že reforma veřejných financí je procesem, který musí respektovat zejména nedělitelnost a komplexnost veřejných rozpočtů. Pro zakotvení stability veřejných financí jako celku, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu, je nezbytné zpřesnit kompetence Ministerstva financí, a to nejen pokud jde o sestavení a realizaci samotného státního rozpočtu jako jádra veřejných financí, ale také v dalších složkách veřejných financí. Plnění těchto úkolů předpokládá nejen rozvinutí hlavních funkcí státní pokladny včetně zabezpečení plynulého přísunu informací o průběhu a výsledcích hospodaření všech segmentů veřejných financí (nezbytného k monitorování a analyzování vývoje a přípravy opatření v případě odchylek od žádoucího trendu), ale v neposlední řadě překonání kompetenčních bariér, čelení snahám o resortismus případně prosazování lokálních či skupinových zájmů. Vláda se bude zabývat analýzou užití omezených prostředků státního rozpočtu. Bude dbát na hospodárné využívání rozpočtových prostředků a přijme v tomto smyslu řadu opatření, která budou směrována např. na vytvoření jednotného systému společného nákupu nezbytných prostředků pro fungování orgánů státní správy, na podporu zejména rozvojových programů a na spolufinancování (participování) vnitřních rozpočtových zdrojů společně s prostředky Evropské unie.

Kvalita makroekonomické politiky vyžaduje systematickou koordinaci fiskální a měnové politiky. Proto vláda prohloubí spolupráci s ČNB tak, aby se fiskální a měnová politika vzájemně doplňovaly.

Vláda bude usilovat o to, aby finanční aktiva soustředěná v České konsolidační agentuře byla zhodnocována s maximální mírou výtěžnosti. Předpokládá se, že v r. 2006 bude agentura spravovat již jen zlomek současných aktiv a z hlediska veřejných rozpočtů nebude hrát výraznější roli. Analogicky pokud jde o Fond národního majetku bude vláda usilovat o to, aby poté, co FNM splní svou roli dočasné privatizační agentury státu, byla jeho existence ukončena zákonem.

K vyšší účinnosti státního dozoru nad finančním trhem se v návaznosti na vývoj v zemích EU připraví opatření k sjednocení dnes se překrývajících dozorů, prováděných zcela nezávisle v každém z úseků finančního trhu, a zváží jejich spojení do jedné dozorové instituce.

Za jeden z důležitých úkolů považuje vláda pokračování v procesu modernizace daňové a celní správy. Jde především o dokončení reorganizace daňové a celní správy v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii. Dále jde o zvýšení komfortu pro daňové subjekty, tj. o zjednodušení praktických postupů včetně tiskopisů, zavedení oboustranné elektronické komunikace, zlepšení informovanosti veřejnosti o daních. Cílem je zvyšování efektivnosti výběru daní a cel a dosažení stavu, kdy daňová a celní správa bude ve všech parametrech odpovídat standardům členských států Evropské unie. Bude posílena spolupráce daňové a celní správy s orgány vybírajícími povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Správa spotřebních daní se převede z daňové na celní správu.

Vláda se zaměří na boj s daňovými a celními úniky a s nimi spojenou hospodářskou kriminalitou. Ve sféře maloobchodního prodeje navrhne opatření směřující proti krácení tržeb a v této souvislosti zváží např. zavedení registračních pokladen, registrovaných účtenek. Pro zvýšení postihu závažné majetkové trestné činnosti a závažné daňové nekázně vláda navrhne vhodnou podobu zákona o majetkových přiznáních a prokazování původu příjmů. Vláda se bude též snažit přijmout veškerá možná opatření proti praní špinavých peněz včetně omezení hotovostních plateb.

Vláda navrhne takové úpravy rozpočtové legislativy, které budou podporovat věcně účelné a ekonomicky efektivní využívání zdrojů veřejných rozpočtů.

Vláda si je vědoma, že reforma veřejných financí je nezbytná i proto, že součástí Vládního prohlášení jsou výdajové priority shrnuté v:

 • programech rozvoje vzdělávání a podpory vědy a výzkumu;
 • rozsáhlém programu zabezpečení sociální soudržnosti a sociálního smíru;
 • standardních programech veřejné podpory vybraných segmentů ekonomiky;
 • plánu revitalizace regionů Severní Morava a severozápadní Čechy.

Vláda bude usilovat o co nejvyšší využití všech latentních veřejných zdrojů včetně zdrojů z Evropské unie. Vláda se zasadí o to, aby při jednáních o vstupu ČR do EU byly sjednány výhodné podmínky, a to jak z hlediska krátkodobého, tzn. docílení alespoň finančně neutrální pozice již v prvním roce členství v EU, tak i ve střednědobém horizontu, tzn. o maximalizaci čerpání zdrojů z EU. Při jednání o příští finanční perspektivě na léta 2007 - 2013 bude ČR usilovat už jako člen EU o dosažení maximálně příznivých finančních podmínek.

4.2. Hospodářská politika

Hospodářská politika vlády má v příštích letech dva hlavní strategické cíle - a řadu dílčích cílů. Hlavní strategické cíle tvoří - úspěšný vstup české ekonomiky do EU a udržení dosavadní úrovně hospodářského růstu.

Vláda chce navázat na úsilí minulých let, kdy již bylo mnohé v procesu přibližování k EU vykonáno a česká ekonomika a hlavní hospodářské subjekty již pracují s mnoha parametry trhu EU.

Vláda proto považuje za prioritní v čase zbývajícím do vstupu do EU co nejvíce posilovat konkurenceschopnost našich firem, přispívat k růstu výkonnosti celé ekonomiky, ke zvládnutí důsledků procesů globalizace apod.

Zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců považujeme i za výchozí podmínku pro udržení dosaženého tempa ekonomického růstu po celé příští volební období. Rychlejší růst české ekonomiky než v ostatních zemích EU vytvoří také nejlepší podmínky pro rychlé sblížení ekonomiky a podnikatelského prostředí se zeměmi EU. Snahou vlády bude udržet stabilní makroekonomické prostředí, které může stimulovat hospodářský růst umožňující snižování výkonnostní mezery ve vztahu k vyspělým hospodářským zemím a zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Vládní hospodářská politika bude velmi citlivě reflektovat charakter současné etapy procesu ekonomické transformace a bude usilovat především o udržení makroekonomické rovnováhy, zlepšení podmínek pro podnikání, o zvýšení adaptability nabídkové strany ekonomiky a konkurenceschopnosti našich výrobců tak, aby se ekonomika jako celek dokázala lépe vyrovnat se změnami v globální ekonomice a ve vývoji vnitřní a vnější poptávky.

Vláda vyhodnotí postup realizace dosud přijatých koncepcí rozvoje a připraví jejich aktualizaci na podmínky nadcházející etapy transformace ekonomiky. Těžištěm průmyslové politiky bude zkvalitňování investičního a podnikatelského prostředí, podpora malého a středního podnikání a také výraznější pokrok v restrukturalizaci velkých firem se státní účastí. Vláda bude dále podporovat procesy revitalizace firem, neboť je považuje za důležitý nástroj jak udržet zaměstnanost a ekonomickou aktivitu v některých regionech. V této souvislosti chce aktivněji využívat možností ČKA, kterou chce rychle přeměnit na standardní agenturu zabývající se hlavně revitalizací a restrukturalizací firem. Vláda také bude důrazněji vykonávat a hájit vlastnická práva státu.

Vláda bude věnovat mimořádnou pozornost vztahům České republiky s Evropskou unií, a to zejména v oblasti harmonizace práva a zapojení se do unijních programů rozvoje. V daném směru bude vláda dbát na vzájemně provázaný a harmonizovaný postup všech hospodářských resortů.

Fiskální politika bude orientována na podporu růstových priorit hospodářské politiky vlády, které povedou k překonání stávajících strukturálních nedostatků hospodářství ČR především ve vztahu k členským zemím EU, a to při udržení únosné míry deficitu veřejných financí.

Vláda bude dále rozvíjet dialog se sociálními partnery s cílem udržovat a posilovat sociální smír. Pokládá za důležité intenzivněji spolupracovat v úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti se zájmovými svazy - Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a dalšími organizacemi.

Vláda se soustředí na zjednodušení a zvýšení transparentnosti české legislativy a podmínek podnikání. Bude usilovat o výrazné zvýšení účinnosti, pružnosti a vymahatelnosti práva jako jednoho ze základních předpokladů dobrého fungování hospodářství a zlepšení finanční disciplíny s cílem omezit daňové, celní a ostatní finanční úniky.

V hospodářské politice vlády bude kladen vyšší důraz na racionální využívání omezených prostředků státního rozpočtu. Proto bude vláda prostředky určené na rozvoj ekonomiky využívat především pro podporu rozvojových programů a pro iniciování prorůstových impulsů tak, aby se dosažený efekt rychleji odrazil v růstu ekonomiky a tím i v růstu kvality životních podmínek občanů země. Vláda bude důsledně dbát na efektivnost vynakládání těchto prostředků. Posoudí činnost institucí a agentur, jejichž aktivity jsou zaměřeny na podporu investic, podnikání a exportu, jak skutečně přispívají k dosažení cílů státní hospodářské politiky.

Vláda podnikne rozhodné kroky k tomu, aby zachovala korektní soutěžní prostředí na všech trzích a přijme energická opatření v případech, kdy dochází ke zjevnému porušování pravidel hospodářské soutěže a zneužívání dominantního postavení na trhu, zejména ve vztahu k malému a střednímu podnikání a ke spotřebitelům.

4.3. Průmysl, energetika a podpora podnikání

Vládní průmyslová politika bude orientována především na vytváření prostředí příznivého pro podnikání, na podporu investic, na dokončování restrukturalizace průmyslu a na jeho další případnou privatizaci.

Vláda bude dbát na prohloubení dialogu mezi podnikatelskou sférou a orgány státní správy. Ve spolupráci s průmyslovými svazy a podnikatelskou sférou bude vláda vytvářet podmínky pro realizaci průmyslové politiky. Součástí této politiky bude respektování zásad udržitelného rozvoje formováním příslušných ekonomických nástrojů a uplatňováním kontrolních mechanismů a monitorovacích systémů k minimalizaci vlivů výrobních procesů na životní prostředí.

Vláda bude pokračovat v podpoře zvyšování konkurenceschopnosti českých výrobců vytvářením podmínek pro posilování jejich ekonomické stability a zvyšování technické a technologické úrovně výroby a vyráběných produktů. Významná část veřejné podpory bude směřovat na strukturální projekty ve zpracovatelském průmyslu, které budou splňovat podmínky pro spolufinancování ze strukturálních fondů EU.

V návaznosti na pozitivní zkušenosti z předchozích let bude vláda dále rozvíjet existující systém podpory investování s větším důrazem na podporu produkce s vyšší přidanou hodnotou, na rozvoj vývojových technologických center a center strategických služeb ale i na zajištění návratnosti poskytnutých podpor. Přitom se zaměří na výraznější orientaci těchto investic k produkci výrobků pro konečnou spotřebu a investičních statků, k efektivní stabilizaci zaměstnanosti, k růstu kvalifikace pracovních sil a k posilování exportní výkonnosti. Snahou vlády bude ve větší míře než doposud podpořit rozvoj řetězců českých dodavatelských firem pro velké investory v ČR. Při podpoře budování průmyslových zón se vláda zaměří na lokality většího nadregionálního významu, a to především v strukturálně postižených oblastech země.

Vláda připraví zdokonalení systému podpory malého a středního podnikání tak, aby odpovídal významu tohoto sektoru v ekonomikách zemí Evropské unie a jeho pozici při tvorbě nových pracovních míst a při rozvoji ekonomické aktivity v regionech. V této souvislosti vláda posílí úlohu Českomoravské záruční a rozvojové banky a bude usilovat o zlepšení dostupnosti finančních zdrojů z bankovního sektoru, zejména pro malé a střední firmy.

Vláda přijme dlouhodobou energetickou koncepci. Důležitým úkolem bude řešení starých ekologických škod a zátěží vzniklých v souvislosti s těžební činností v Ústeckém, Karlovarském a Středočeském kraji, řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a pokračování útlumu a likvidace dolů uhelného, rudného a uranového hornictví v souladu se schválenými technickými plány likvidace a v souladu s příslušnou evropskou legislativou. Bude rozpracován další postup zejména v oblasti deregulace elektroenergetiky a privatizace.

Vláda bude pokračovat v realizaci programu restrukturalizace ocelářských společností.

Vláda nadále považuje - v souvislosti s podporou investování - odvětví stavebnictví za významné růstové odvětví, jehož rozvoj přináší multiplikační efekty v navazujících odvětvích.

Vláda bude pokračovat ve vytváření podmínek pro volný pohyb zboží a odstraňování překážek obchodu. K tomu zejména bude s EU dále harmonizovat technické předpisy a normy a rozvíjet administrativní a technickou infrastrukturu.

Zvláštní pozornost bude vláda věnovat zdokonalení systému ochrany spotřebitele v souladu s evropskými normami. Prioritním úkolem v dané oblasti bude účinné vymáhání práva, zaměřené na ochranu českého vnitřního trhu před dovozem nebezpečných výrobků a před nelegálními dovozy, na ochranu zdraví, života a majetku občanů a ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.

Důležitou prioritou vlády je podpora průmyslového výzkumu a vývoje a zvyšování jakosti. Cílem této podpory budou nové produkty s vyšší přidanou hodnotou a jakostí, užití nových špičkových technologií, konstrukčních materiálů a moderních pracovních a technologických postupů.

4.4. Vnější ekonomické vztahy

Vláda je rozhodnuta dále udržovat rovnováhu a rozvíjet dynamiku mnohostranné i dvoustranné spolupráce české zahraniční politiky v oblasti vnějších hospodářských vztahů.

Vláda bude přispívat k zajištění lepších podmínek přístupu českých výrobků na zahraniční trhy svým jednáním jak na dvoustranné, tak i mnohostranné úrovni. Soustředí se na hlubší a aktivnější zapojení do mnohostranného obchodního systému Světové obchodní organizace (WTO), zejména v rámci mnohostranných obchodních jednání o realizaci Rozvojového programu WTO. V oprávněných případech bude za podmínek stanovených mezinárodními obchodními pravidly zajišťovat též ochranu domácích výrobních odvětví uplatněním mimořádných obchodně politických opatření.

V rámci přípravy na plnění závazků člena EU bude vláda podporovat proces dalšího sbližování obchodních politik formou koordinace svých záměrů s EU v mnohostranných obchodních jednáních i při úpravách bilaterálních obchodních vztahů.

Vláda bude i nadále rozvíjet aktivní činnost ČR v rozhodujících mezinárodních ekonomických organizacích (zejména OECD, EHK OSN, UNCTAD), zaměřenou na řešení aktuálních otázek mnohostranné obchodní a hospodářské spolupráce.

Vláda připraví novou koncepci podpory českého exportu, spočívající v prohloubení účinnosti existujících nástrojů proexportní politiky a v koordinaci činnosti všech věcně příslušných resortů a institucí. V souladu se všemi mezinárodně přijatými obchodními pravidly stanoví vláda své teritoriální zahraničně obchodní priority. Vláda bude také dále posilovat ekonomicko obchodní aspekty činnosti českých zastupitelských úřadů v zahraničí v souladu s teritoriálními prioritami své zahraničně obchodní politiky.

Vládní proexportní politika se bude rovněž opírat o činnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB). Prohlubování činnosti těchto organizací bude směřovat k podpoře exportu nejen velkých průmyslových subjektů, ale stále více také k podpoře menších a středních podniků. Bude podporovat zejména zvýšení vývozu investičních celků za výhodných podmínek dlouhodobých úvěrů se státní podporou dle pravidel OECD ("soft-loans"). Nezastupitelnou roli, zejména marketingovou a informační, bude v proexportní politice nadále sehrávat také agentura CzechTrade, jako národní proexportní agentura.

Vláda dále v racionální míře podpoří české firmy vystavující v zahraničí na mezinárodních výstavách a veletrzích. Podpora prezentace a propagace českých vystavovatelů bude diferencována podle teritoriálních priorit a bude zaměřena na trhy perspektivní z hlediska uplatnění vývozních položek českých výrobců a exportérů.

Vláda bude nadále podporovat možnosti dalšího rozvoje českého obranného průmyslu, které vycházejí z členství České republiky v NATO. V tomto směru bude uplatňovat při svých nákupech vojenského materiálu v zahraničí politiku tzv. "offsetů" se zaměřením na podporu přímých zahraničních investic, exportu a podporu českého obranného průmyslu.

Vláda se ještě více než v minulosti zaměří ve své proexportní politice, kromě zemí EU a CEFTA, také na perspektivní a nadějné trhy ostatních států Evropy a významné trhy Asie, Afriky a Severní a Jižní Ameriky.

Vláda bude dbát na efektivní přípravu svých zasedání. Na základě toho bude iniciovat více než v minulosti např. projednávání některých problémů na poradách náměstků vybraných resortů ještě před jednáním vlády. Vláda bude rovněž iniciovat projednávání důležitých legislativních i nelegislativních bodů svého programu s odborovými centrálami, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, popřípadě dalšími (např. profesními) organizacemi, a to i nad rámec běžného jednání Rady hospodářské a sociální dohody.

Za nutnou a užitečnou pro obě strany považuje vláda i projednávání regionálních a hospodářských otázek s regionálními orgány státní správy a samosprávy, zejména s krajskými hejtmany a jejich administrativou, např. k zabezpečení vyvážené regionální obslužnosti, zajišťující dobré podmínky života na venkově.

4.5. Doprava a spoje

Oblast dopravy a spojů má vytvořen dobrý právní rámec pro činnost veřejného i soukromého sektoru novelizovanou legislativou. Rozvoj dopravy a spojů vychází ze schválených koncepčních dokumentů pro jednotlivá odvětví, tj. Dopravní politika České republiky, Národní telekomunikační politika ČR a Střednědobá strategie dopravy, telekomunikací a poštovních služeb. Z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury byly schváleny další základní koncepční dokumenty, např. Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 a následně jeho harmonogram a finanční zajištění.

Současný stav resortu je charakterizován:

 • nedokonalou a zastaralou sítí silnic, železnic a vodních cest, která neodpovídá intenzitě současné dopravy a požadavkům na efektivnost, rychlost a bezpečnost, s nedobudovanou sítí dálnic a rychlostních komunikací;
 • nedostatečnými finančními zdroji pro údržbu a rozvoj dopravních cest, což má za následek další zhoršování jejich zanedbaného stavu a opožďování výstavby nových dopravních cest;
 • nedostatečnými legislativními pravidly pro vstup soukromého kapitálu do výstavby nových dopravních cest, s výjimkou dálnic;
 • nedokonalou a často neúspěšnou přípravou staveb; v důsledku toho je často oddalováno zahajování důležitých a potřebných dopravních staveb a lhůty jejich realizace jsou neúměrně dlouhé. V minulém období se v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury vyskytla řada problémů v dosažení konsensu mezi resortem dopravy a životního prostředí;
 • nedostatečnou konkurenceschopností železnice, zastaralostí a nedostatečnou kapacitou jejich vozového parku;
 • nedokonalou provázaností různých druhů dopravy; v důsledku toho se doprava prodražuje a zpomaluje;
 • nedostatečně efektivní a nedostatečně funkční osobní hromadnou dopravou, která nevyhovuje svojí kvalitou a dostupností, přestože finanční prostředky z veřejných rozpočtů věnované na její úhradu jsou značně vysoké;
 • vysokou nehodovostí v silniční dopravě, která vyplývá mj. z rostoucí agresivity některých řidičů. Z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je Česká republika výrazně pod úrovní vyspělých států;
 • nedostatečnou průchodností hraničních přechodů. V důsledku toho se neúměrně prodlužují čekací doby;
 • stagnací vnitrozemské vodní dopravy i námořní plavby bez schopnosti rozvoje vlastními zdroji;
 • tím, že dosud není vytvořeno plně konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu;
 • vytvořením konkurenčního prostředí na trhu poštovních služeb a dobrou územní dostupností těchto služeb.

4.5.1. Základních cíle, kterých má být v nastávajícím funkčním období dosaženo

V oblasti dopravy naváže vláda na výchozí podmínky vytvořené předcházející vládou a na vrcholící proces integrace do Evropské unie. Jeho úspěšné ukončení bude prioritou. Vláda bude nadále přebírat a uplatňovat legislativu Evropské unie v dopravě a přitom usilovat o naplňování rámce společné dopravní politiky EU.

Vláda podpoří rozvoj dopravní infrastruktury ze zdrojů státního rozpočtu, veřejných a soukromých zdrojů a fondů EU. Bude pokračovat v již zahájených projektech a připravovat podmínky pro projekty další, především ve vazbě na efektivní využívání pomoci EU. K tomu zefektivní a vytvoří potřebné organizační struktury.

Vláda chce v souladu s mezinárodními závazky minimalizovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v intencích trvale udržitelného rozvoje společnosti. V rámci tohoto cíle bude všestranně podporovat i veřejnou osobní a kombinovanou nákladní dopravu.

Vláda podpoří programy ke zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy s cílem snížit dopravní nehodovost na úroveň vyspělých evropských států.

Vláda dokončí transformaci Českých drah, s.o. s důrazem na obchodní a investiční rozvoj tak, aby nová struktura byla funkční již od 1. 1. 2003. V této souvislosti zahájí i činnost zákonem zřízený nový úřad státní správy - Drážní inspekce a vytvoří se státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vláda vytvoří podmínky pro vznik prosperujícího podnikatelského subjektu České dráhy, a.s., který bude otevřen národním i mezinárodním strategickým investorům. V návaznosti na vznik nové akciové společnosti bude vláda pokračovat v dalších restrukturalizačních krocích z pozice 100% akcionáře - státu. Bude i nadále podporovat sociální program nutný pro restrukturalizaci Českých drah.

Vláda bude s krajskými samosprávami hledat možnosti optimálního využití regionálních drážních komplexů. Bude podporovat zlepšení dopravní obslužnosti a ve spolupráci s krajskými samosprávami rozšiřovat systémy integrované regionální osobní dopravy.

Vláda bude usilovat o zlepšení pozice našich dopravců na evropském přepravním trhu.

Vláda připraví podmínky pro transformaci s.p. Česká správa letišť na akciovou společnost. Bude podporovat výstavbu nového terminálu na letišti Praha Ruzyně, u regionálních letišť bude hledat možnosti rozvoje v partnerství se soukromými zdroji.

Vláda bude usilovat o optimalizaci dopravně správních agend tak, aby byly dostupné a uživatelsky komfortní pro občana; přitom přehodnotí stávající systém a kompetence státních orgánů. Současně zabezpečí po zrušení okresních úřadů převod kompetencí v oblasti dopravy na obce s rozšířenou působností.

Vláda podnikne kroky k rozvoji vnitrozemské i námořní dopravy.

Vláda bude aktualizovat koncepční dopravní dokumenty. Vláda je připravena zasadit se o rychlejší zavádění moderních technologií do dopravních systémů, včetně využití inteligentních dopravních systémů (ITS) a podporovat rozvoj logistických systémů.

V oblasti telekomunikací bude vláda nadále posilovat konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu a usilovat o soulad základních koncepcí telekomunikací a informatiky, harmonizovat právní rámec s legislativou EU.

V oblasti poštovních služeb je základním cílem vlády zajistit poskytování tzv. univerzálních poštovních služeb, tj. služeb poskytovaných ve stanovené kvalitě ve všech přístupových bodech pošty na území ČR. Bude usilovat o dodržení kvality a zachování územní dostupnosti poštovních služeb.

4.5.2. Kroky k naplnění vytýčených cílů

 • aktualizovat zásady dopravní politiky podle současných potřeb a na základě evropské dopravní politiky;

 • zvýšit tempo výstavby a modernizace železničních koridorů a dálničních úseků zejména ve vazbě na Transevropské dopravní sítě. V této souvislosti posílit příjmovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury. Součastně zlepšit proces rozhodování a urychlit přípravu realizace dopravních staveb;
 • zrychlit a zefektivnit údržbové a rekonstrukční práce na dopravních cestách;
 • zahájit přestavbu velkých železničních uzlů a podpořit rozvoj dopravně logistických center v návaznosti na hospodářské zóny;
 • vytvářet věcné i legislativní podmínky pro financování rozvoje dopravních sítí se zapojením soukromého kapitálu;
 • připravit ve veřejném zájmu režim právní ochrany letištní infrastruktury, kterým se zajistí zachování a rozvoj základní mezinárodní letištní infrastruktury a právní režim koncesního způsobu provozování regionálních letišť;
 • zajistit prohloubení plnění závazku veřejné služby v silniční a železniční dopravě pro dopravní obslužnost regionu tak, aby byl zlepšen přístup občanů k veřejné dopravě z hlediska její ceny, rozsahu a kvality. Za tím účelem připravit nová pravidla na úhradu ztráty dopravcům, zajišťujícím veřejnou osobní dopravu, která budou podporovat skutečné přepravní výkony a služby občanům a motivovat ke zlepšení těchto služeb;
 • podpořit úsilí regionálních orgánů při vytváření optimálního zajištění dopravní obslužnosti;
 • pokračovat v podpoře obnovy vozového parku městské a linkové hromadné dopravy;
 • prosazovat novelizaci zákonů a vyhlášek směřujících ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích a zvýšit jejich efektivnost a účinnost

 • zaměřit se na preventivní programy výchovy v oblasti bezpečnosti silniční dopravy, včetně postihování nekázně a agresivity;
 • v rámci prosazení rovnocenného postavení českých dopravců v rámci EU zlepšovat podmínky přístupu na trh v mezinárodní silniční a železniční dopravě;
 • vytvořit právní a věcné podmínky pro realizaci Fondu obnovy plavidel námořní a říční plavby;
 • připravit programy podporující obnovu vozového parku automobilů ve prospěch ekologicky čistých vozidel;
 • nadále podporovat rozvoj intermodálních přepravních systémů;
 • připravit v souladu s evropskými trendy návrh na nový právní rámec elektronické formy zpoplatnění využívání silniční infrastruktury nákladní dopravou;
 • připravit ve spolupráci s MMR projekty rozvoje dopravní infrastruktury pro budoucí využití kohezního a strukturálních fondů EU včetně vytvoření potřebných implementačních struktur.

4.5.3. Telekomunikace a poštovní služby

Česká republika stojí před úkolem implementovat nové směrnice o elektronických telekomunikacích do českého právního řádu a splnit podmínky pro vstup ČR do EU v oblasti telekomunikací. Vláda je rozhodnuta společnou komunikační a informační politikou stanovit zásadní koncepci konvergence spojů (telekomunikace, poštovní služby) a informatiky v souladu s trendy ve vyspělých zemích světa.

Za tím účelem je rozhodnuta zpracovat návrh novely zákona o telekomunikacích, která umožní zpřístupnění místních vedení i alternativním operátorům a vytvoří odpovídající právní prostředí, včetně nezávislého regulátora i právní úpravy zemského digitálního vysílání.

Vláda považuje za nezbytné dokončit proces privatizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a pokračovat v realizaci Rámcové smlouvy na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy; pomocí legislativních i nelegislativních aktivit vytvořit podmínky pro rozvoj efektivního konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu.

V této souvislosti bude třeba dořešit proces transformace státního podniku Česká pošta a implementovat nové směrnice o poštovních službách do současného zákona.

4.6. Informační společnost - budování ekonomiky na myšlenkách

Využití informačních a komunikačních technologií přineslo v posledních letech zásadní změny v ekonomice, státní administrativě i způsobu života občanů. Člověk, jeho intelektuální potenciál, se stává nositelem ekonomického rozvoje společnosti. Vláda si trend vzrůstající úlohy znalostí a dovedností člověka v moderní ekonomice uvědomuje a hlásí se k myšlence budování informační společnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj člověka, kultivaci potenciálu jeho znalostí, dovedností a celkového rozvoje osobnosti je proto jednou z priorit vlády a důležitým cílem sociálně tržního pojetí ekonomiky. Vláda se hlásí k myšlence podpory a rozvoje informační společnosti jako důležitého nástroje pro rozvoj vzdělanosti, ekonomiky a služeb veřejné správy. Vláda si uvědomuje, že informační systém veřejné správy je základním nástrojem pro snížení nákladů výkonu veřejné správy, řízení a správu znalostí a zvýšení komfortu vztahu občan - stát. Získání informační gramotnosti se může stát i pro handicapovanou skupinu spoluobčanů - rizikovou na trhu práce - prostředkem k rekvalifikaci, k nové kompetenci a kvalitě života. Informační technologie budou dalším nástrojem k zvýšení zaměstnanosti v oblastech s vysokou nezaměstnaností, a to podporou možnosti práce a vzdělávání na dálku. Vláda bude podporovat zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb. Zvýší se tím transparentnost a výkonnost ekonomiky i veřejného sektoru. Vláda si uvědomuje, že globální charakter ekonomiky vyžaduje rozvoj komunikační infrastruktury a jejího propojení na evropské informační dálnice, což v důsledku podpoří přísun investic a otevře nové podnikatelské možnosti a pracovní příležitosti. Při realizaci těchto cílů bude vláda vycházet z principů a postupů obsažených ve Státní informační politice, kterou bude vláda pravidelně aktualizovat a dokumentů Evropské unie zejména pak obsažených v iniciativě "e-Europe - informační společnost pro každého".

Vláda chápe problematiku podpory a zavádění informačních technologií do veřejné správy jako průřezový, nadresortní úkol a je přesvědčena, že dalšímu rozvoji informační společnosti v ČR napomůže vytvořením samostatného Ministerstva informatiky a telekomunikací, a to spojením současného Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a příslušného úseku spojů Ministerstva dopravy a spojů. V tomto smyslu také neprodleně předloží Poslanecké sněmovně příslušný návrh změny kompetenčního zákona.

Při budování informačních systémů veřejné správy bude vláda vycházet z programového financování a řízení výstavby informačních systémů. Cílem vlády je vytvoření podmínek pro postupné propojení existujících registrů prostřednictvím referenčních rozhraní, kde přístup k datům a jejich výměna probíhá na základě určených pravidel a odpovědností. Při budování a financování takovéhoto informačního systému vláda počítá s principem partnerské spolupráce se soukromým sektorem.

Vláda považuje roli státu v podpoře informačních technologií ve školství za nezastupitelnou. Bude pokračovat v naplňování cílů stanovených Státní informační politikou ve vzdělávání a dokončí projekt připojení škol na internet. Za důležitý prvek rovněž považuje celoplošné vybavení veřejných knihoven informačními a komunikačními technologiemi a zřízení kontaktních míst informačního systému veřejné správy. Zvláštní podporu pak bude vláda věnovat podpoře informačních technologií ve zdravotnictví a sociálních službách. Vláda bude rovněž podporovat rovný a svobodný přístup občanů k informacím v obcích a městech s cílem oživit roli tradičních míst přirozené vzdělanosti kultury (škola, knihovna, radnice, pošta) a zamezit vzniku sociálních bariér. V této souvislosti zváží využití nástrojů, které napomohou k větší dostupnosti informačních technologií, například formou daňových úlev pro domácnosti při nákupu počítačů a připojení na internet.

Vláda považuje za nezbytné posílit právní rámec informační společnosti, zejména v oblasti telekomunikačního trhu, přístupu k informacím, ochraně osobních dat a využívání elektronických dokumentů a identifikátorů ve veřejné správě i obchodním styku.

4.7. Zemědělství a rozvoj venkova

Vláda ČR v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a rozvoje venkova naváže na výsledky dosažené v uplynulém období. Bude dále rozvíjet a prohlubovat nastoupené trendy tam, kde se podařilo programové cíle splnit a zvýšenou pozornost věnuje oblastem, kde se cílů ne zcela podařilo dosáhnout. Vláda bude stabilizovat a optimalizovat rozměr a ekonomickou pozici zemědělství, tak aby bylo schopno plnit nejen funkce produkční, ale i environmentální a sociální ve venkovském prostoru. Strukturálními změnami venkovských oblastí zabráníme negativním vlivům útlumu zemědělské výroby na zaměstnanost a osídlení venkova. Prostřednictvím "Programu obnovy venkova" podpoříme harmonický rozvoj venkovských oblastí včetně krajových a lokálních specifik.

Systémem podpor vláda umožní spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí. Dokončíme harmonizaci právních předpisů nutných pro přistoupení ČR k EU. Vláda zabezpečí v komplexu vstupních opatření rovnoprávné postavení českého zemědělství v rámci zemědělství EU.

Plnohodnotný vstup českého zemědělství do EU v první vlně je pro vládu prioritou.

V rozsahu zemědělské výroby bude vláda obhajovat produkční kvóty pro jednotlivé komodity navržené v pozičním dokumentu a rovný přístup v přiznání přímých plateb a zdrojů na rozvoj venkova.

V souladu se společnou zemědělskou politikou EU pro posílení konkurenceschopnosti podpoříme zemědělskou výrobu v produkčních oblastech; v marginálních oblastech vláda podpoří mimoprodukční a evironmentální funkce zemědělství; podpoří nepotravinářské využití zemědělské produkce v produkčních i marginálních oblastech; ekologické zemědělství podpoříme jak v produkčních tak i v mimoprodukčních oblastech jako formu trvale udržitelného života a nového způsobu využití krajiny; podpoříme potravinářský a zpracovatelský průmysl ve smyslu maximální bezpečnosti potravin pro spotřebitele; přijmeme opatření na podporu agrárního exportu s cílem snižovat záporné saldo zahraničního agrárního obchodu.

Vláda bude nadále podporovat zemědělské prvovýrobce při sdružování do odbytových družstev a organizací, které jim pomohou vytvořit rovnoprávné postavení na trhu.

Dokončíme restituční a transformační procesy v zemědělství, obnovíme a postupně stabilizujeme vlastnické vztahy v zemědělství.

Urychlíme realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní půdy. Vláda využije vyjednaného přechodného období k převodu zemědělské půdy na hospodařící české subjekty za přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou. K realizaci tohoto cíle vytvoříme Pozemkovou banku nebo podobnou instituci k podpoře vytvoření trhu s půdou.

Vláda se zavazuje udržet multifunkční zemědělství na celé ploše zemědělské půdy, při výrazné podpoře údržby krajiny a kvality životního prostředí a podpoře ekologicky únosné produkce.

Vláda bude pokračovat ve vodohospodářské politice zvyšující kvalitu povrchových a podzemních vod a jejich účelné využití a zabezpečení ochrany území před záplavami, vodní erozí a umožní zdržení vody v krajině včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury.

Lesy nadále považujeme za významné celospolečenské vlastnictví a lesní hospodářství budeme orientovat na trvalý rozvoj jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesů.

Podpoříme progresivní zemědělský výzkum a zemědělské školství. Podpoříme zavádění nových technologií do prvovýroby. Budeme klást důraz na celoživotní program vzdělávání pro zemědělce.

5. Regionální rozvoj a bydlení

5.1. Evropská integrace, regionální rozvoj a politika hospodářské a sociální soudržnosti

Rychlý vstup ČR do Evropské unie a vyjednání optimálních podmínek pro naši zemi představuje prioritní úkol vlády. Vláda vyvine maximální úsilí, aby se Česká republika po svém vstupu do EU stala čistým příjemcem z jejího rozpočtu.

Úsilí vlády se bude v souladu s programy EU zaměřovat na snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a odstraňování dopadů strukturálních změn na jednotlivé oblasti. Cílem této regionální politiky je, aby regiony měly stejné možnosti a aby byl plnohodnotně využíván jejich demografický, hospodářský a přírodní potenciál. Tomuto významnému postavení regionální politiky (politiky hospodářské a sociální soudržnosti) bude odpovídat i rozsah finančních prostředků. Vláda se zavazuje k zásadnímu navýšení prostředků na přípravu a implementaci regionální a strukturální politiky, posílení administrativní kapacity v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie, a to již ve státním rozpočtu na rok 2003.

S ohledem na zajištění vyváženého územního rozvoje státu bude vláda aktualizovat vymezení regionů se soustředěnou podporou státu a vypracuje státní programy regionálního rozvoje pro strukturálně postižené regiony Moravskoslezsko a Severozápad a další hospodářsky slabé a strukturálně postižené oblasti na území České republiky, případně jiná území, jejichž podpora ze strany státu bude žádoucí.

Významným nástrojem podpory regionálního rozvoje se stane územně zaměřená regionální podpora malého a středního podnikání, která bude kompetenčně přiřazena ústřednímu orgánu zodpovědného za regionální politiku státu.

Cílem regionálních programů bude především snižování vysoké míry nezaměstnanosti, podpora restrukturalizace průmyslu, odstraňování starých ekologických zátěží a nastartování nových ekonomických aktivit v těchto regionech. Bude posílena podpora vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti výroby a služeb, podpora budování infrastruktury pro podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech. Pozornost bude dále věnována bývalým vojenským újezdům.

S ohledem na zajištění vyváženého územního rozvoje státu bude zvýrazněna podpora obnovy venkova z důvodu posílení stability a funkčnosti venkovského osídlení a zlepšení kvality života na venkově. Realizací Programu obnovy venkova bude podpořen harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik. Dále je nutno pomoci regionům, obcím, sdružením obcí, místním skupinám obyvatel a podnikatelům připravit se na využívání strukturálních fondů a iniciativ Společenství (EU) a Fondu soudržnosti, se zřetelem na plné začlenění České republiky do EU.

Pro rozvoj regionů bude zásadní urychlit institucionální přípravu na příjem podpor ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vytvořením administrativních podmínek pro činnost řídících a platebních orgánů. Vláda zajistí podmínky pro kvalitní programovou přípravu na využití těchto finančních prostředků. Ministerstvo, v jehož kompetenci je regionální rozvoj, z pozice řídícího orgánu dopracuje Národní rozvojový plán jako základní strategický dokument pro vyjednávání Rámce podpory Společenství pro vstup do EU. Bude zpracován Společný regionální operační program pro regiony zařazené do Cíle 1 - povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává, Jednotný programový dokument pro region soudržnosti Praha, zařazený do Cíle 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím, a program přeshraniční, mezistátní a meziregionální spolupráce INTERREG. Dále bude zajištěna příprava na budoucí čerpání prostředků z iniciativy Evropské unie URBAN a ve spolupráci s MZe i z iniciativy Evropské unie LEADER+. Ministerstvo ve spolupráci s MŽP a MDS bude pokračovat ve vytváření podmínek pro přípravu projektů vhodných pro financování z Fondu soudržnosti v souladu se sektorovými strategiemi.

Z tohoto důvodu bude jednou z hlavních priorit zabezpečení realizace předvstupních fondů Evropské unie (Phare, ISPA a SAPARD). V rámci programu Phare bude nutné zajistit zejména zdárné dokončení realizace stávajících projektů hospodářské a sociální soudržnosti a programů přeshraniční spolupráce. To je zásadní předpoklad pro budoucí získání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti. Vláda bude dále pokračovat v těsné přeshraniční spolupráci s okolními zeměmi. Pro uskutečňování těchto záměrů bude dokončena transformace programů Phare, a to v souvislosti s podporou přeshraniční spolupráce v rámci nejvýznamnější iniciativy Společenství INTERREG.

Z hlediska jednotného postupu při realizaci regionálních rozvojových programů považuje vláda za nutné zvýšit transparentnost v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a zřídit jejich jednotný registr. Protože programy regionálních rozvoje budou jedním z velice důležitých nástrojů pro řízení tohoto rozvoje, bude zřízení a vedení tohoto registru organizačně začleněno do ústředního orgánu zabezpečujícího regionální politiku státu.

Za tímto účelem je třeba v regionech a na centrální úrovni pokračovat ve zpracování odpovídajících koncepčních materiálů a dobudovat odpovídající struktury jak na centrální úrovni, tak i v regionech, aby byly splněny všechny podmínky a nároky Evropské unie a zejména, aby byla vytvořena dostatečná absorbční kapacita k využití prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Vzhledem k rostoucímu významu nových úkolů Ministerstva pro místní rozvoj, které souvisí se vstupem ČR do Evropské unie, přejmenuje vláda tento ústřední orgán státní správy na Ministerstvo pro regionální a hospodářský rozvoj.

5.2. Bydlení

Vláda vychází z principu udržitelného rozvoje bydlení, opírajícího se o všechny tři pilíře udržitelnosti - ekonomický, sociální a ekologický. Bude věnovat pozornost všem aspektům bydlení, přičemž základním cílem bytové politiky bude vytvoření takové situace, kdy si každá domácnost bude moci najít a udržet finančně dostupné bydlení v odpovídající kvalitě. Směřování k tomuto cíli bude zajišťováno postupným odstraňováním deformací na trhu s byty a úpravou a doplněním podpůrných nástrojů.

Vláda, vycházejíce z potřeby sociální únosnosti i ekonomických podmínek rozvoje trhu s byty, připraví a předloží návrh zákona o nájemném z bytu, který stanoví regulační pravidla úhrad za bydlení. Vláda předloží návrhy směřující ke snížení počtu nevyužívaných bytů a k odstranění existujících deformací trhu s byty, včetně využití moderních informačních systémů o nemovitostech a jejich funkčním určení.

Vláda připraví zákonnou úpravu příspěvku na bydlení, účinně zajišťujícího sociální i ekonomickou udržitelnost všech forem bydlení při respektování všech mezinárodních závazků a dokumentů. Při koncipování tohoto sociálního nástroje bude vláda důsledně vycházet z principů sociální soudržnosti a prevence segregování specifických skupin domácností. Vláda bude usilovat o zachování smíšené sociální struktury v sídlech i jejich částech, a to prostředky podporujícími získání a udržení bydlení různými příjmovými skupinami občanů ve všech lokalitách.

Vláda vytvoří podmínky k výstavbě bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel formou nového programu, účinně zacíleného na sociálně nejpotřebnější skupiny občanů. Součástí trvale a efektivně zacílené podporované bytové nájemní výstavby budou byty pro všechny osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení nejen příjmově, ale i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, osoby se sníženou soběstačností, osoby vyžadující péči z důvodu svého znevýhodněného sociálního postavení apod.

Vláda předloží právní úpravu daňových úlev na pořízení prvního vlastního bydlení, s cílem zvýšení dostupnosti vlastnického bydlení zejména mladých domácností. Přímá a ekonomicky účinná podpora hypoték a stavebního spoření bude i nadále jedním z nástrojů podpory vlastnického bydlení.

Vláda připraví změnu právního a ekonomického postavení Státního fondu rozvoje bydlení s využitím jeho revolvingové funkce, moderních a efektivnějších úvěrových nástrojů a jeho doplňování z vrácených půjček obcím pro obecní fondy rozvoje bydlení.

Vláda předloží návrh novely občanského zákoníku s vymezením práv a povinností obou účastníků nájemního vztahu a ochrany jejich práv, se zřetelem na jejich vyváženost a vymahatelnost. Vláda se zavazuje dokončit transformaci bytových družstev.

Vláda bude podporovat budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a bydlení na venkově programem respektujícím ekologickou udržitelnost nové bytové výstavby. Vláda zahrne do systému podpor hledisko energetické úspornosti nové výstavby a zvýšení motivace k dosahování energetických úspor v existujícím bytovém fondu.

Vláda připraví rozšíření investičních pobídek pro vstup potenciálních investorů do bytové výstavby a připraví právní úpravu ponechání nižších sazeb daně z přidané hodnoty na stavební práce související s bydlením i pro přechodné období po vstupu České republiky do Evropské unie.

5.3. Cestovní ruch a propagace České republiky v zahraničí

Vláda považuje odvětví cestovního ruchu za významný zdroj příjmů státního rozpočtu, zdroj tvorby pracovních míst a důležitý prostředek rozvoje regionů. Proto bude usilovat o zvýšení výkonnosti cestovního ruchu a jeho podílu na tvorbě HDP. V závislosti na aktivitách spojených se vstupem České republiky do EU bude vláda podporovat zvýšení účinnosti propagace České republiky jako významné destinace cestovního ruchu. Vláda zajistí realizaci a bude dále rozvíjet Koncepci státní politiky cestovního ruchu. Rovněž zajistí realizaci Sektorového operačního programu cestovního ruchu a lázeňství, jako významného nástroje podpory EU nadregionálních a nadnárodních aktivit cestovního ruchu. Vláda bude podporovat a rozvíjet realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu. Bude podporovat zvyšování kvality služeb cestovního ruchu a jejich standardizaci v souladu s vývojem v EU, rovněž bude podporovat i výzkum v oblasti cestovního ruchu.

5.4. Životní prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí se vláda jednoznačně hlásí k principu trvale udržitelného rozvoje. Stav životního prostředí v naší zemi se v mnoha ohledech dramatickým způsobem zlepšil. Emise hlavních znečišťujících látek - oxidu siřičitého a tuhých látek poklesly od roku 1990 téměř desetinásobně. Postupně se zlepšuje kvalita povrchových vod. Česká republika snižuje koncentrace látek narušujících ozónovou vrstvu a způsobujících skleníkový efekt. Nepochybné úspěchy jsou však relativní. Se vstupem České republiky do Evropské unie budeme vystaveni daleko vyšším nárokům na kvalitu životního prostředí. Uspokojení ze snížení emisí skleníkových plynů není na místě, při přepočtu na obyvatele produkujeme o polovinu více než země EU. Navíc, podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě energie je u nás nejnižší z Evropy. Stoupá množství exhalací z automobilů, opět roste spotřeba pesticidů, na skládkách přibývá komunálního odpadu. Lesy trpí nepřirozenou druhovou skladbou a jsou méně odolné proti nepříznivým vlivům. Obnovení ekologické stability krajiny je dlouhodobým procesem. Riziko povodní je stále vysoké.

Základním cílem vlády v oblasti ochrany životního prostředí je zlepšit kvalitu života občanů, zajistit šetrné hospodaření s přírodními zdroji a energiemi, uchovat a obnovit ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost, rozhodování činit při respektu k přírodě a krajině a převzít část globální odpovědnosti za stav životního prostředí naši planety. Politiku udržitelného rozvoje bude vláda prosazovat jako celek, nikoli jedno izolované rezortní ministerstvo. Vláda si je přitom vědoma toho, že význam ekologické politiky se začleňováním České republiky do EU dále poroste.

Nezbytnou podmínkou úspěšné ekologické politiky je odstartování ekologické daňové reformy, která nezvýší celkové daňové zatížení a zlevněním ceny práce přispěje k aktivní politice zaměstnanosti. Vláda bezodkladně zahájí její přípravu. Nejprve začneme u sebe. Ve státních úřadech a institucích - všude tam, kde je to možné a účelné - budeme prosazovat užívání ekologicky šetrných výrobků. Postupně přejdeme na recyklovaný papír, recyklaci tonerů, úsporné osvětlení a důsledné třídění druhotných surovin. Při rekonstrukcích budov budeme dbát na co nejvyšší energetickou a materiálovou efektivitu. Při obnově vozového parku budeme rozšiřovat podíl vozů na plynový pohon. Po liberalizaci energetického trhu dáme přednost obchodníkům s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů energie. Pro podobné dobrovolné aktivity se pokusíme získat kraje, obce, podnikatele a občany.

Aktivní ekologická politika se neobejde bez podpory a účasti občanů. Vláda se zasadí o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí. Vytvoří elektronický informační systém o životním prostředí, který bude běžně přístupný každému občanovi. Předloží návrh novely správního řádu, který zajistí rovná procesní práva a povinnosti všech účastníků správních řízení. Vláda vytvoří podmínky pro zvýšemí účasti nevládních neziskových organizací v praktické péči o chráněná území a přírodně významné pozemky. Spotřebitelé dostanou možnost výběru ekologicky šetrných výrobků. Výrobky budou značeny podle jejich kvality, zátěže a rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. Dojde k rozšíření značení potravin o některé dosud neuváděné údaje (např. používání pesticidů, způsob chovu a pěstování). Vláda bude usilovat o snižování produkce odpadů. Zvýhodní a tím zvýší užívání vratných obalů a rozšíří povinnost zpětného odběru některých obalů a výrobků. Vytvoří podmínky pro rozsáhlejší třídění a recyklaci odpadů. Bude podporovat veřejnou, městskou hromadnou i cyklistickou dopravu s cílem snížit zátěž z individuální automobilové dopravy. Ekonomickými nástroji podpoří ekologicky šetrnější kombinovanou dopravu s cílem snížit zátěž z kamiónové přepravy.

V oblasti ochrany přírody vláda připraví novelu zákona o ochraně přírody a krajiny zahrnující požadavky evropské soustavy chráněných území sítě NATURA 2000, včetně odpovídajícího zajištění finančních prostředků pro vlastníky pečující o dotčené pozemky. Vláda bude naplňovat a aktualizovat stávající Státní program ochrany přírody a krajiny. Doplní soustavu chráněných území, zejména o CHKO Novohradské hory, Český les a Střední Poohří a rozšíří CHKO Český ráj a Pálava. Navrhne zákonnou úpravu pro národní parky s tím, že vyloučí možnosti jejich plošného zmenšení. Zkvalitní jednotný systém správy chráněných krajinných oblastí a národních parků. Dalším cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. Budeme systematicky podporovat pěstování lesů s přírodě blízkou druhovou i prostorovou skladbou. Vláda nepřipustí převod lesů ve správě s.p. Lesy ČR na kraje a bude trvat na zachování vlastnictví lesů v majetku státu. Protipovodňová opatření budou orientována především na zvýšení přirozené schopnosti krajiny zadržet vodu. Budou přednostně využívat potenciálu přírodního prostředí niv a přirozené skladby lesů. Budou připravena tak, aby nezpůsobila další škody na osídlení.

Předpokladem udržitelného rozvoje je udržitelná energetika. Z pohledu ochrany životního prostředí musí postupně splňovat následující kritéria: snižování energetické náročnosti na straně výroby a spotřeby, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, využití potenciálu úspor a snižování emisí znečišťujících látek. Vláda předloží samostatný zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vláda zřídí Radu pro energetiku, jejímž prvním úkolem bude moderování energetické politiky ČR. Do jejího aktualizovaného znění bude zařazen cíl dosáhnout 8% podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2010. Vláda připraví novou "Strategii ochrany klimatického systému Země v ČR", jejímž cílem bude dále snižovat emise skleníkových plynů. Vláda zahájí přípravu pro nás výhodného obchodování s emisními povoleními v souladu se schématem Evropské unie. Vláda považuje dva bloky Temelína za uzavření kapitoly rozvoje jaderné energetiky v naši zemi.

Novelou zákona o Fondu národního majetku dojde k převodu částky 15 mld. Kč do Státního fondu životního prostředí, kde budou tyto prostředky využity na revitalizaci oblastí narušených těžbou hnědého uhlí. Na druhé straně vláda nepřipustí likvidaci obcí v důsledku těžby uhlí. Dojde k reformě poplatků z těžby nerostných surovin tak, aby účinně stimulovaly k recyklaci a efektivnímu využívání stavebních materiálů.

V případě přetížení správního soudnictví vláda navrhne zákon o zřízení správních tribunálů (komisí) na úseku životního prostředí včetně územního plánování, stavebního řádu a veřejného zdraví. Ty pak nahradí některé z dosavadních odvolacích či přezkumných instancí a uleví správnímu soudnictví od této agendy. Dojde k zpřehlední institucionálního zajištění ochrany životního prostředí jeho integrací do menšího počtu subjektů, přitom některé z nich budou sjednoceny do agentury ochrany životního prostředí. Pro významné chráněné části přírody a soustavu NATURA 2000 zajistí jednotnou a místně vykonávanou speciální státní správu v ochraně přírody a krajiny. Dotační politika ochrany životního prostředí bude zpřehledněna a nově se zaměří i na podporu rozvoje perspektivních ekologických technologií.

Vláda bude důsledně vyžadovat od orgánů veřejné správy a státních institucí plnění programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a stanoví konkrétní časový harmonogram jeho realizace.

Česká republika má předpoklady k tomu, aby byla - vedle nezbytné podnikatelské atraktivnosti a bezpečnosti - vnímána jako čistá, ekologicky orientovaná země v centru Evropy.

6. Péče o člověka

6.1. Sociální a rodinná politika

Sociální politiku chápe vláda především jako dlouhodobou sociální investici do lidí a tím i do sociálního a ekonomického rozvoje společnosti. Jejím prostřednictvím hodlá garantovat základní lidská a občanská práva, aktivizovat občany i instituce a posilovat sociální soudržnost.

Základním a nejdůležitějším úkolem vlády na poli sociální politiky bude dobudování sociálních systémů České republiky tak, aby byly kompatibilní se směry společné sociální politiky Evropské unie. Jen tak lze v dlouhodobém horizontu zajistit dostatečnou míru sociální soudržnosti, nezbytné pro začlenění české společnosti do ekonomického, sociálního, ale i kulturního a politického prostředí Evropské unie.

Klíčové směry proevropské sociální politiky vlády bude tvořit boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení, zdravá příjmová politika směřující k postupnému vyrovnávání rozdílů ve mzdách a platech mezi ČR a státy EU, docílení evropských standardů v oblasti pracovněprávní ochrany zaměstnanců a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v neposlední řadě prohloubení sociální ochrany a modernizace důchodového systému.

Za nezbytnou podmínku úspěšnosti své aktivní sociální politiky považuje vláda účast sociálních partnerů jak při jejím definování a přípravě jednotlivých kroků, tak i ve fázi její konkrétní realizace.

Vláda bude věnovat pozornost důsledkům nepříznivého demografického vývoje v oblasti sociálního zabezpečení a na trhu práce; zajistí také efektivní využití moderních metod řízení migrace a integrace cizinců pobývajících v České republice.

6.2. Sociální dialog, kolektivní vyjednávání

Rozvoj sociálního dialogu mezi představiteli zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu vláda považuje za důležitý nástroj pro udržování sociálního smíru a uplatňování demokratických přístupů na trhu práce. Vláda proto

 • bude podporovat další rozvoj institucí, struktur a procedur, které přispívají k rozvoji sociálního dialogu, zejména Rady hospodářské a sociální dohody, kolektivního vyjednávání a dalších nově vznikajících forem sociálního dialogu na nadnárodní, národní, odvětvové, regionální i podnikové úrovni;
 • bude usilovat o prohloubení sociálního dialogu v sektoru veřejné správy a služeb a rozšiřovat prostor pro vyjednávání státu s představiteli nejrůznějších sociálních skupin, občanských sdružení a dalších neziskových organizací;
 • posílí rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně;
 • bude prosazovat aktivní účast České republiky na činnosti Mezinárodní organizace práce; bude usilovat o vytvoření podmínek pro ratifikaci a v návaznosti na to navrhne k ratifikaci vybrané úmluvy Mezinárodní organizace práce, například úmluvy č. 138 o minimálním věku pro vstup do zaměstnání, č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, č. 151 o pracovních vztazích ve veřejných službách, č. 81 a 129 o inspekci práce v obchodě, průmyslu a v zemědělství, č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně v nezaměstnanosti, č. 173 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, č. 175 o práci na částečný úvazek, a č. 183 o ochraně mateřství. Předloží rovněž k ratifikaci Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností a Revidovanou Evropskou sociální chartu (1996);
 • zajistí, aby připravovaný nový zákoník práce zvýšil význam kolektivních smluv, včetně oblasti veřejné správy a služeb, zejména aby dal sociálním partnerům větší prostor pro sjednávání pracovních podmínek a podmínek pro efektivní sociální dialog, které budou lépe vyhovovat jejich potřebám s tím, že nedojde ke zhoršení dosavadní úrovně zákonem garantované ochrany zaměstnanců;
 • nepřipustí omezování odborových práv v právních předpisech a bude dbát na to, aby nedocházelo k jejich porušování zejména na podnikové úrovni;
 • bude usilovat o lepší vynutitelnost a vymahatelnost práva, včetně kolektivních smluv, prostřednictvím inspekce práce a soudů;

  bude vytvářet podmínky (včetně daňových úlev a zvýhodnění) pro činnost reprezentací zaměstnanců i zaměstnavatelů a dalších organizací zabývajících se ochranou hospodářských a sociálních zájmů ve společnosti a pro jejich zastoupení v orgánech nově vznikajících veřejnoprávních, popř. neziskových organizací v sociální oblasti.

  6.3. Zaměstnanost, pracovněprávní vztahy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Dostupnost práce je základním předpokladem důstojného života každého občana a prosperující společnosti. Strategickým dlouhodobým cílem vlády je dosažení plné efektivní zaměstnanosti - tedy, aby každý člověk, který chce a může pracovat, našel přiměřené zaměstnání. Aktuálním záměrem aktivní politiky zaměstnanosti vlády bude především co nejintenzivnější snižování nezaměstnanosti s prioritní orientací na regiony severní, střední a jižní Moravy a severozápadních Čech.

  Vláda bude současně podporovat zvyšování zaměstnatelnosti pracovních sil, zdokonalovat zabezpečení nezaměstnaných, které by co do výše a doby zabezpečení mělo postupně přiblížit k hodnotám obvyklým v zemích Evropské unie a podněcovat aktivitu nezaměstnaných při hledání pracovního uplatnění.

  K naplnění těchto záměrů vláda předloží novelu zákona o zaměstnanosti, v níž budou prostředky politiky zaměstnanosti přiblíženy systémům používaným v členských státech EU. Vláda bude každoročně aktualizovat Národní akční plán zaměstnanosti, který konkretizuje úkoly a opatření resortů a krajů v této oblasti.

  V hospodářské politice se vláda pro dosažení útlumu nezaměstnanosti a nárůstu zaměstnanosti zaměří v první řadě na podporu těch projektů podnikatelské sféry, jejichž realizace bude znamenat výraznou tvorbu nových pracovních míst přednostně v ohrožených regionech. Obdobně bude vláda iniciovat i efektivní zvyšování zaměstnanosti v neziskovém sektoru a podporovat drobné a střední podnikání.

  Vláda bude podporovat takovou oborovou strukturu a územní rozmístění odborných škol a učilišť, které povedou k přiblížení vzdělání potřebám trhu práce. Zvláštní podpora bude vládou věnována, např. za pomoci národních programů, růstu jazykové a počítačové gramotnosti obyvatelstva a celoživotnímu vzdělávání.

  Vláda bude větším rozsahem a pestrostí rekvalifikací uchazečů o zaměstnání, stimulací i odpovědností zaměstnavatelů stanovenou zákonem o zaměstnanosti a dalšími formami podporovat zaměstnanost osob obtížně se uplatňujících na trhu práce (uchazečů bez kvalifikace, absolventů škol bez praxe, zdravotně postižených, žen s malými dětmi, romských občanů, dlouhodobě nezaměstnaných).

  Vláda bude zejména prosazovat rovnost žen a mužů v zaměstnání, především pokud jde o přípravu na zaměstnání, přístup k zaměstnání, zvyšování kvalifikace, funkční nebo jiný postup v zaměstnání a přístup k práci umožňující dosahování vyšších výdělků.

  Jedním z vážných úkolů vlády v budoucím období bude i boj proti všem formám práce na černo a ochrana českého trhu práce před pronikáním nelegálních zaměstnanců ze zahraničí.

  Vláda připraví komplexní návrh transformace systému řízení a financování politiky zaměstnanosti založené na tripartitním řízení systému, služeb i institucí a oddělení financování od státního rozpočtu.

  V oblasti pracovně právní vláda předloží návrh nového zákoníku práce, který bude generální úpravou pracovněprávních vztahů, zachová dosaženou pracovněprávní ochranu závislé práce a zajistí ji i pro atypické (flexibilní) formy práce a práci osob samostatně výdělečně činných v závislém postavení; rozšíří prostor pro smluvní ujednání v kolektivních smlouvách (na odvětvové i podnikové úrovni), popřípadě v pracovních smlouvách nad rámec kogentní úpravy stanovené zejména formou minimálních, popřípadě maximálních limitů v souladu s mezinárodními dokumenty.

  Vláda bude usilovat o efektivnější a rychlejší vynutitelnost a vymahatelnost pracovního práva, včetně závazků vyplývajících z kolektivních smluv a za tím účelem

 • předloží návrh zákona o inspekci práce, na jehož základě bude vytvořen nový systém nezávislého, komplexnějšího a efektivnějšího státního dozoru nad dodržováním pracovněprávních předpisů;

 • připraví návrh nového průběžně financovaného veřejnoprávního systému úrazového pojištění, který bude výrazně motivovat zaměstnavatele i zaměstnance k dodržování bezpečnostních předpisů;

 • připraví návrh zákona o službách v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým zejména upraví činnost závodní zdravotní služby ve smyslu úmluvy MOP č. 161 o zdravotních službách v zaměstnání;

 • bude podporovat zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti ve shodě s preventivním pojetím legislativy EU a bude důrazně dbát na základní prvek prevence - na dialog a spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů v této oblasti.

  6.4. Příjmová politika a odměňování

  Základní prioritou vlády v oblasti příjmové politiky je dosažení stavu, kdy se na ekonomickém růstu budou rovnoměrněji a sociálně spravedlivěji podílet všechny skupiny obyvatelstva.

  Vláda bude svou prorůstovou hospodářskou politikou vytvářet podmínky pro plynulý růst produktivity práce a tím i reálných mezd. Bude soustavně věnovat pozornost výdělkovým relacím mezi nepodnikatelskou a podnikatelskou sférou, s cílem postupně zlepšovat situaci zaměstnanců v nepodnikatelské sféře. Za tím účelem vláda zavede šestnáctitřídní systém platových tarifů, který výrazně prohloubí žádoucí diferenciaci při oceňování prací a více zkonkretizuje podmínky pro zařazování zaměstnanců do jednotlivých platových tříd. Zvýšením váhy platového tarifu ve výdělkové struktuře zajistí rozhodující vliv diferenciace celkového platu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce s cílem postupně odstraňovat neodůvodněné rozdíly v platové úrovni jednotlivých kategorií zaměstnanců.

  Vláda dohodne se sociálními partnery systém vyjednávání o platech ve veřejné správě a službách (rozpočtové a příspěvkové sféře).

  S ohledem na zachování sociální soudržnosti na straně jedné a motivace k práci na straně druhé bude vláda usilovat o posílení motivační funkce minimální mzdy tak, aby se její relace k průměrné mzdě a k životnímu minimu jednotlivce významně přiblížila relacím dosahovaným ve státech Evropské unie.

  Nedílnou součástí příjmové politiky vlády bude zajišťování a prosazování práva na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty. Vláda bude důrazně vystupovat proti jakýmkoli projevům diskriminace v odměňování, zejména proti neodůvodněným rozdílům ve výdělcích žen a mužů a zahraničních a domácích pracovníků.

  6.5. Sociální zabezpečení

  Spolehlivě fungující solidární sociální zabezpečení považuje vláda za klíčový faktor zdravého rozvoje společnosti, za základ jistot občanů, které nelze ohrozit nebo zpochybnit nepromyšlenými radikálními opatřeními. Bude proto usilovat o přijímání konsensuálních reformních opatření v jednotlivých oblastech, jejichž smyslem bude zajištění dlouhodobé funkčnosti těchto systémů při zachování úrovně odpovídající potřebám občanů a mezinárodním závazkům České republiky a při zajištění finanční stability a únosnosti jednotlivých systémů sociálního pojištění. Prvořadou pozornost bude vláda věnovat modernizaci důchodového systému, která vedle změn v dávkové oblasti zajistí také potřebný rozvoj nositele sociálního pojištění.

  Vláda:

  • v oblasti důchodového a nemocenského pojištění připraví zákonnou úpravu další etapy reformy důchodového pojištění, jejímž předpokladem bude oddělení prostředků důchodového a nemocenského pojištění od státního rozpočtu a jejich svěření do správy veřejnoprávní sociální pojišťovny, spravované za účasti pojištěnců, která bude vytvořena transformací České správy sociálního zabezpečení jako moderní klientsky orientovaná finanční instituce. V této souvislosti připraví též transformaci systému posuzování zdravotního stavu z institucionálního hlediska tak, aby bylo docíleno zlepšení vymahatelnosti sociálních práv. K vytvoření rezervních fondů sociální pojišťovny bude použita část prostředků z privatizace majetku České republiky. Základem systému bude i nadále všeobecné, jednotné, průběžně financované důchodové pojištění, garantované státem, v němž budou prováděny parametrické změny směřující k zajištění jeho dlouhodobé stability, přičemž bude zvýrazněna závislost výše důchodu na zaplaceném pojistném a zvýhodněn pozdější odchod do důchodu; na příjmech systému se budou více než dosud podílet i osoby samostatně výdělečně činné;
  • zabezpečí růst reálné úrovně vyplácených důchodů;
  • podpoří rozvoj soukromých kapitálových forem dobrovolného připojištění tak, aby se průměrné roční příspěvky na účastníka blížily průměrné měsíční mzdě, a aby se stalo plně funkční součástí důchodového systému, s výrazným omezením možnosti předčasného použití uložených prostředků účastníkem, výše prostředků, které bude moci účastník čerpat formou jednorázového vyrovnání a výše nákladů spojených s provozováním tohoto systému ve vztahu k odváděným příspěvkům; přitom zabezpečí oddělení majetku účastníků od majetku společností spravujících tyto prostředky, předloží návrh na zavedení zaměstnaneckého penzijního připojištění s účastí zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců na jeho řízení a s neziskovou formou jeho organizace a sjednotí pravidla pro poskytování příspěvků zaměstnavatelů ve prospěch různých forem doplňkových důchodových nároků zaměstnanců, které nesmí bránit mobilitě pracovní síly.

  Vláda v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  • připraví novou zákonnou úpravu sociální pomoci, která bude též základnou pro kvalitní a potřebám jednotlivců přizpůsobenou sociální péči;
  • ve spolupráci s orgány Evropské unie, orgány samosprávy, se sociálními partnery a dalšími subjekty občanské společnosti připraví Národní akční plán boje s chudobou a sociálním vyloučením;
  • zajistí odborné posouzení výše, věcné náplně a valorizačního mechanismu životního minima;
  • výrazně posílí efektivní síť sociálních služeb ve všech jejích formách v závislosti na vývoji potřeb péče;
  • podpoří vytvoření podmínek pro rovnoprávné uplatnění neziskového sektoru v sociálních službách;
  • připraví systém ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením, který vytvoří podmínky pro jejich skutečnou společenskou integraci a podpoří dokončení systému, který účinně napomůže jejich integraci i za pomoci osobních asistentů.

  6.6. Rodinná politika

  Vláda považuje za krajně nezbytné přispět všemi dostupnými prostředky k překonání kritického stavu demografického vývoje obyvatelstva, který ohrožuje budoucnost českého národa. Především bude vytvářet klima, v němž mohou mladí lidé uplatnit právo na realizaci svých rodičovských tužeb, bez obav z nepřiměřeného poklesu své životní úrovně. Vláda proto považuje za svůj naléhavý úkol provést opatření, která povedou ke zlepšení fungování a stability manželství a rodiny včetně příslušných právních úprav a která budou mít propopulační charakter a podpoří rodiny s více než jedním dítětem.

  Vláda připraví koncepci rodinné politiky a institucionálně ji zajistí prostřednictvím "Národního programu podpory rodin s dětmi", který bude zpracován na základě široké odborné a společenské diskuze. Vláda bude prosazovat vytvoření takových podmínek, aby rodičovství a povolání nestály proti sobě. Zasadí se o zlepšení slučitelnosti profesních a rodičovských povinnosti tak, aby rodiče mohli podle vlastního přání lépe využívat svého vzdělání a neztráceli v době rodičovské dovolené kontakt se svou profesí a mohli se, pokud si to přejí, více věnovat výchově vlastních děti.

  Vláda se zavazuje uvést v život vyvážený systém podpory rodin s dětmi, který bude obsahovat především následující prvky:

  • přídavek na dítě jako právo dítěte jako příspěvek společnosti na výživu a výchovu děti, který náleží všem dětem bez rozdílu, ve stejné výši a diferencovaný pouze podle věku dítěte; jeho součástí bude jednorázový školní příspěvek zvyšující se podle stupně školního vzděláni;
  • rodičovský příspěvek bude vyplácen ve výši nejméně jedné třetiny průměrných pracovních příjmů zaměstnanců ve věku 25 - 35 let; přitom bude rozšířena možnost částečné výdělečné činnosti při jeho pobírání;
  • fondové zabezpečení dlouhodobých potřeb rodin s dětmi v různých fázích života (např. novomanželské půjčky, rodinné spoření, svěřenecký fond apod.);
  • změny daňového systému zvýhodňující rodiny s dětmi (např. společné zdanění manželů, možnost opce mezí přídavky na děti a daňovými odpočty na děti); tento systém bude realizován ve vazbě na vývoj veřejných rozpočtů;
  • připraví zákon o zákazu dětské práce a o ochraně dětí ve výjimečných případech, kdy mezinárodní dokumenty dětskou práci připouštějí.

  6.7. Vzdělávání

  Úroveň vzdělávání určuje v rozhodující míře kvalitu demokracie a občanské společnosti, díky ní se rozvíjí schopnost tolerance. Rozhoduje i o konkurenceschopnosti země a zvyšuje šance individuálního uplatnění a rozvoje schopností občanů. Proto vláda považuje tuto oblast za svoji prioritu a zavazuje se zvyšovat kvalitu vzdělávání tak, aby Česká republika v této oblasti důstojně obstála při srovnání v rámci EU. Vláda konstatuje, že se hlásí ke koncepčním materiálům, které schválil předchozí vládní kabinet a považuje je za výchozí pro vlastní realizaci politiky vzdělávání.

  Činnost vlády bude směřovat ke splnění úkolů v následujících oblastech:

  6.7.1. Změna pojetí vzdělávání a struktury vzdělávací soustavy

  Vláda dokončí reformu školství s cílem vytvořit prostupnou a ucelenou vzdělávací soustavu, orientovanou na celoživotní učení. Modernizaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností a schopností, na posílení výuky cizích jazyků, na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a profesní přípravu.

  Vláda proto v co nejkratší lhůtě předloží zákon o vzdělávání. Páteří strukturálních a obsahových změn se stanou:

  • rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání,
  • reforma ukončení středního vzdělání (státní část maturity, závěrečné zkoušky) a
  • potřebný rozvoj diverzifikovaných forem terciálního vzdělání a vzdělávání dospělých.

  Vláda se také zavazuje výrazně rozšířit studijní příležitosti v oblasti terciárního vzdělávání. Za rozhodující považuje zvýšení počtu studentů v bakalářských studijních programech při současném naplňování požadavku Boloňské deklarace, aby byla zaručena odpovídající možnost dalšího pokračování ve studiu. Pluralita programů a forem poskytování terciárního vzdělávání nesmí ohrozit prostupnost a kompatibilitu systému terciárního vzdělávání: při zachování určující pozice veřejných vysokých škol, zvláště univerzit.

  6.7.2. Rovný přístup ke vzdělání

  Vláda se zavazuje k zachování principu bezplatného veřejného základního, středního i vysokého vzdělávání. Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude zvláště:

  • podporovat předškolní vzdělávání, které má především socializační poslání a zvyšuje šanci dětí z málo podnětného sociokulturního prostředí zvládnout dovednosti a návyky nezbytné pro úspěšný vstup na základní školu; vláda, s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podpoří co nejširší účast dětí na tomto vzdělávání, zejména v posledním ročníku mateřských škol;
  • vytvářet optimální podmínky k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol s cílem maximální integrace;
  • rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání i pro děti z méně podnětného sociálního prostředí;
  • vytvářet srovnatelné vzdělávací podmínky pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií;
  • zajišťovat při respektu k k rostoucímu multikulturnímu a multietnickému charakteru české společnosti rovné šance na vzdělání příslušníků jednotlivých etnických skupin;
  • podporovat vzdělávání v uměleckých a jazykových školách jako nedílné a nepostradatelné součásti vzdělávacího systému.
  • 6.7.3. Postavení pedagogů a zásadní zlepšení podmínek jejich činnosti

   Vláda se zavazuje navýšit platy pedagogů na úroveň srovnatelnou se zeměmi EU (z hlediska vazby k HDP a průměrnému příjmu), minimálně tedy na úroveň 130% průměrného přijmu v ČR a zároveň vytvořit kariérový řád, který otevře systém kariérového růstu tak, aby nebyl závislý převážně na délce působení ve školství, ale akcentoval i význam dalšího vzdělávání pedagogů. Proto vláda vytvoří takové legislativní podmínky, které zaručí výrazné a odpovídající zlepšení pracovně-právních a sociálních podmínek pro práci pedagogů a ostatních pracovníků ve školství. Za minimální požadovanou kvalifikaci pedagoga považuje vláda magisterské studium.

   6.7.4. Optimalizace sítě škol, decentralizace

   Vláda ve své činnosti v oblasti školství vychází z principu sdílené odpovědnosti centra, krajů, obcí a jednotlivých škol, kdy uvolněním centrálního systému a přesunem kompetencí přijímá vláda odpovědnost státu zvláště v oblasti koncepční, kontrolní a metodické. Má zde úlohu koordinátora, který zajišťuje integritu české vzdělávací soustavy a garantuje její kvalitu.

   Změny v pojetí vzdělávání a demografický vývoj vyžadují optimalizaci sítě škol. I když rozhodující role v této činnosti náleží územním samosprávám, vláda se hlásí k přijetí odpovědnosti:

   • za formulaci pravidel;
   • za nastavení způsobu financování tak, aby motivoval k efektivnímu vynakládání prostředků, zároveň však umožňoval krajům a obcím zohlednit konkrétní veřejný zájem (dostupnost, kulturní a sociální význam zařízení apod.).

   6.7.5. Financování

   Vláda navýší podíl kapitoly školství na výdajích státního rozpočtu a přijímá plně závazek zvýšit podíl veřejných prostředků vynakládaných na vzdělání alespoň na úroveň 6 % HDP. K důležitým principům financování bude patřit vyčlenění relativně velkých objemů na inovační a rozvojové programy. Konkrétní zaměření těchto programů bude odrážet nejen potřeby a cíle centrálních a regionálních struktur, ale zejména samostatných vzdělávacích institucí, sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů.

   Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů a posilovat formy vícezdrojového financování škol.

   6.8. Mládež a sport

   Vláda bude prosazovat, aby se jednotlivé problémy týkající se dětí a mládeže řešily v prohlubující mezirezortní spolupráci. Z oblastí zvláště vyžadujících tuto spolupráci bude větší důraz klást na podporu všech forem náhradní péče o dítě, které mu umožní vyrůstat v prostředí co nejbližšímu prostředí rodinnému a na prevenci sociopatologických jevů, zvláště drogových závislostí mladistvých.

   V oblasti práce s dětmi a mládeží se vláda zaměří na zkvalitnění legislativního prostředí, zvláště na prosazování garanční a atestační funkce státu při práci s dětmi a mládeží a na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

   Vláda bude podporovat rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovní činností, podpoří rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sportovních zařízení, zvláště podporou obcí a občanských sdružení, provozujících tato zařízení. Nevzdává se ani odpovědnosti za podporu státní sportovní reprezentace a přípravu sportovních talentů.

   6.9. Věda a výzkum

   Vláda považuje oblast vědy a výzkumu za klíčovou pro zajištění vysokého tempa růstu české ekonomiky a dalšího zvyšování kvality života jejích obyvatel. Cílem vlády bude podporovat vznik ekonomiky založené na vědění. Za tím účelem vláda naváže na stávající Národní politiku výzkumu a vývoje a vytvoří podmínky pro formulaci dlouhodobé strategie založené na širokém společenském koncensu.

   Vláda zvláště bude:

   • posilovat rozvoj vědy a výzkumu na universitách a ostatních školách a podporovat sbližování neuniverzitních pracovišť zvláště základního výzkumu s vysokoškolským výzkumem a vývojem;
   • podporovat základní a aplikovaný výzkum tak, aby veřejné prostředky vynakládané na tuto podporu dosáhly postupně výše 0,7% HDP a zároveň vytvoří motivující podmínky pro investice do výzkumu a vývoje z nestátních zdrojů tak, aby se celkové výdaje na tuto oblast zdvojnásobily;
   • soustředí se na zvyšování efektivity vynakládaných prostředků s důrazem na zvyšování podílu výdajů na pokročilé technologie a v této souvislosti bude plně využívat evropských nástrojů rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje, zejména zapojení do rámcových programů EU.

   V uplynulém období byly přijaty nové právní předpisy pro oblast výzkumu a vývoje, které mj. stanovují rovné podmínky pro podporu této oblasti s veřejných prostředků a zároveň zachovávají pro rozvoj vědy a výzkumu nezbytné akademické svobody. Rovněž vznikl informační systém výzkumu a vývoje, který veřejnost informuje o využívání těchto prostředků a dosažených výsledcích. Dosud se však nepodařilo zvýšit podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků na potřebnou úroveň, odpovídající úrovni vyspělých zemí.

   Vláda bude vytvářet optimální podmínky pro rozvoj společnosti vědění, v níž budou mít celoživotní vzdělávání, výzkum a vývoj a inovace jednoznačnou prioritu. Součástí tohoto úsilí bude jak vytváření prostoru pro rychlý růst investic do celého tohoto komplexu, tak i optimalizace jeho způsobu řízení vedoucí k funkční integraci jeho jednotlivých složek.

   Vláda považuje dostatečně financovaný, účinně koordinovaný výzkum a vývoj za významný zdroj ekonomického a sociálního rozvoje. Vláda proto naváže na právní rámec dokončený v prvním pololetí letošního roku a bude usilovat o zvýšení výkonnosti výzkumu a vývoje a o zvýšení jejich přínosů pro společnost a ekonomiku.

   Vláda bude klást zvýšený důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Výše finanční podpory bude více záviset na výsledcích těchto hodnocení. Výzkum a vývoj nemůže být izolovanou oblastí, musí být těsněji propojen s politikou hospodářskou a sociální. Bez rychlého uplatnění vlastních výsledků výzkumu a vývoje v nových výrobcích, technologiích a službách nemůže být zajištěn rozvoj konkurenceschopnosti, vytváření pracovních příležitostí s dobrými výdělky a sociální soudržnost ve společnosti.

   Vláda bude usilovat o takové zvyšování veřejné podpory výzkumu a vývoje, aby bylo dosaženo minimálně průměrné úrovně výše podpory v členských státech Evropské unie. Vhodnými nástroji bude vláda motivovat podniky a zahraniční investory ke zvyšování výdajů na výzkum a vývoj.

   Vládá zaměří pozornost na zlepšení ekonomických a organizačních podmínek pro uplatnění mladých, vysoce kvalifikovaných pracovníků výzkumu a vývoje. Vláda bude i nadále pečovat o rozvoj příležitostí pro uplatnění žen ve výzkumu a vývoji. Potřebnou pozornost bude vláda věnovat i podpoře rozvoje infrastruktury výzkumu a vývoje, která je nezbytná pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti výzkumu a vývoje jako celku.

   Vláda bude dále podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, především v rámci Evropské unie. Výzkum a vývoj v České republiky se bude více a aktivněji zapojovat do rozvoje Evropského výzkumného prostoru.

   Uvedené cíle a opatření pro jejich realizaci budou konkretizovány v nové Národní politice výzkumu a vývoje, kterou vláda připraví ve spolupráci s organizacemi a pracovníky výzkumu a vývoje, vysokých škol a se zástupci uživatelů výsledků výzkumu a vývoje. Národní politika výzkumu a vývoje na období 2003 až 2008 bude vyhlášena v prvním pololetí roku 2003.

   6.10. Zdravotnictví

   Vláda bude prosazovat moderní demokratickou zdravotní politiku. Zdravotní politika vlády bude vycházet z principů ekvity, technické a medicínské efektivity a dlouhodobé finanční stability, mezigenerační solidarity, solidarity zdravých s nemocnými a zdravotně postiženými, profesionality a kontroly veřejnosti. V dalším vývoji právního rámce budou uplatněny zásady Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti při aplikaci biologie a medicíny a bude respektován rámec ústavního práva a lidských práv.

   Vláda vychází z pojetí ochrany a podpory veřejného zdraví jako souhrnu činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a následně i dozoru nad jejich zachováním. Zdůrazňuje prevenci jako základní aspekt péče o zdraví, jako nejméně nákladný způsob předcházení nemocem a poruchám zdraví.

   Zdraví není kategorií výlučně medicínskou, ale široce humánní. Vláda si uvědomuje sociální, ekonomické a ekologické faktory, které ovlivňují zdraví a potřebu větší integrace základních požadavků ochrany veřejného zdraví do rozhodování ostatních sektorů včetně rozhodování na komunitní úrovni. Z tohoto pohledu bude vláda prosazovat zavedení hodnocení vlivu na zdraví do rozhodovacích procesů na všech úrovních.

   Navrhované změny budou odvozeny od objektivních poznatků získaných cestou analýz, statistických údajů, rozvoje poznání v oblasti souvisejících medicínských věd, souvisejících společenských věd a sociálního lékařství. Výzkumné programy a celoživotní vzdělávání budou soustředěny na priority dlouhodobého rozvoje zdraví obyvatelstva.

   Vláda ČR postupně implementuje jednotlivé kapitoly Zdraví 21 do praxe zejména v oblasti preventivních programů, včasné diagnostiky, rehabilitace a resocializace občanů.

   Vláda ČR předloží, na základě všeobecné diskuse, návrhy změn zdravotnické legislativy pro plné uplatnění zásad Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti při aplikaci biologie a medicíny a jejich dodatkových protokolů. Ve zdravotnické legislativě budou zohledňovány i další dokumenty reagující na rychlý vývoj biomedicinských technologií, které jsou připravovány v rámci Rady Evropy a OSN. V souvislosti s právními úpravami zahrnujícími biomedicínský výzkum je nutno vytvořit podmínky pro hodnocení etické přijatelnosti výzkumu. Podmínky a omezení v oblasti výzkumu na lidských embryích a plodech bude následovat po široké veřejné diskusi. Prozatím bude úprava restriktivní vůči jakémukoli výzkumu, který by šel nad rámec asistované reprodukce.

   Vláda ČR se zavazuje posílit postavení pacienta zvýšením jeho informovanosti, podporou jeho svobodného výběru zdravotní péče. Bude podporovat právo na informovaný souhlas pacienta. Vláda bude vytvářet podmínky pro důstojné zacházení s pacientem, jeho zvýšenou informovanost o způsobech kvalitní léčby.

   Účinný diagnosticko léčebný proces bude dostupný všem pacientům podle zásad ekvity a potřebnosti. Současně budou dále propracovávány mechanizmy optimalizace pohybu pacienta při vyhledávání zdravotní péče v území s důrazem na práva a odpovědnost pacienta i lékaře.

   Zvláštní důraz na dostupnost a odpovídající zdravotní péči bude věnován občanům handicapovaným, tak aby mohli i při svém postižení prožít kvalitní život. Vláda ČR bude vytvářet podmínky nejen pro udržení jejich zdravotního stavu, ale i podmínky pro život v domácím prostředí. Podpořeny budou edukační aktivity směřující k zachování samostatnosti, nezávislosti a kvality života.

   Vláda ČR bude, společně s regiony, podporovat restrukturalizaci současných lůžkových kapacit pro potřeby stárnoucí populace. Posílí úroveň ošetřovatelské a dalších forem dlouhodobé péče včetně rehabilitace a domácí péče integrací zdravotních a sociálních služeb. Vymezí ty formy dlouhodobého pobytu v zařízeních, u kterých se jedná de facto o náhradu bydlení a bude hledat i cesty jejich spolufinancování. Zdravotní hospitalizace budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, přičemž nesmí být narušena rovná dostupnost indikované zdravotní péče.

   Vláda ČR bude podporovat vytváření příznivých pracovních podmínek a podmínek pro profesní rozvoj lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Vláda ČR provede harmonizaci zdravotnických studijních programů podle požadavků EU, aby bylo možné vzájemné automatické uznávání profesních kvalifikací lékařů, zubních lékařů, farmaceutů všeobecných sester a porodních asistentek. Bude zaveden evropský systém specializačního vzdělávání což u lékařů vyžaduje rozšíření spektra základních odborných specializací a posílení role celoživotního vzdělávání. Posílení praktické výuky ve všech oborech vyžaduje zapojení dalších akreditovaných mimouniversitních pracovišť. Pro harmonizaci vzdělání porodních asistentek a diplomovaných všeobecných sester zajistí odpovídající vzdělávací kapacity na pomaturitní úrovni.

   Vláda ČR posílí roli pacienta při svobodné volbě zdravotnického zařízení na podkladě zveřejňovaných informací o rozsahu a kvalitě služeb, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

   Vláda ČR připraví návrhy příslušných zdravotnických zákonů, ve kterých budou definována zdravotnická zařízení jako veřejnoprávní instituce s důrazem na pravidla činnosti, hospodaření, kontroly, nakládání s majetkem a hodnocení kvality zdravotnického zařízení. Zákon o zdravotnických zařízeních bude nově upravovat postavení stávajících příspěvkových organizací působících v oblasti zdravotnictví.

   Vláda zajistí účelnou organizaci zdravotnických služeb s posílením krajů a obcí na základě subsidiarity. Vysoce specializovanou péči včetně technologického rozvoje bude plánovat a organizovat Ministerstvo zdravotnictví tak, aby byla rozvíjena na základě objektivně stanovených potřeb a ekonomických možností a aby byla dostupná všem občanům z celé republiky. V investiční výstavbě je cílem zdokonalit programové financování tak, aby se stalo významným nástrojem koncepčního řízení především v oblasti sítě vysoce specializované péče, za niž i nadále ponese odpovědnost stát. Podmínkou podpory ze strany státu bude míra využití této techniky adekvátní její ceně.

   Ministerstvo zdravotnictví navrhne na základě širokého odborného konsensu standardizační procesy pro jednotlivé druhy a formy zdravotní péče včetně úpravy úhrady ze zdravotního pojištění v závislosti na rozvoji medicíny tak, aby nedošlo ke zúžení stávajícího věcného rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V souvislosti s tím Ministerstvo zdravotnictví navrhne akreditační standardy pro poskytování zdravotní péče v návaznosti na aktivity Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQA). Tyto akreditace budou sloužit k pravidelnému hodnocení kvality, efektivnosti a účinnosti poskytované zdravotní péče.

   V oblasti léčiv a zdravotnických prostředků půjde především o implementaci standardů jakosti harmonizovaných s EU. Spolu s koordinací regulačních procesů, od cenotvorby až po regulaci spotřeby, se zajistí dostupnost kvalitních, bezpečných a účinných léčiv a zdravotnických prostředků všem, kteří je potřebují. Vláda bude usilovat o stabilizaci cen léčiv a o sjednocení výše úhrad tak, aby se měnily jedenkrát ročně.

   Vláda zvýší připravenost resortu zdravotnictví k řešení mimořádných a krizových situací včetně systému ochrany obyvatel před vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny.

   Veřejné zdravotní pojištění se stane efektivnějším nástrojem pro prosazování moderní zdravotní politiky. Optimální využití zdrojů pojistného na zdravotní péči a zajištění solidarity bude dosaženo cestou plného přerozdělení vybraného pojistného mezi jednotlivé pojišťovny podle struktury nákladnosti jejich pojištěnců.

   Rovný přístup ke zvláště nákladné zdravotní péči bude zajištěn vytvořením samostatného fondu pro rozvoj moderní medicíny, jenž bude financován vícezdrojově; z vybraného zdravotního pojištění, prostředků státního rozpočtu a částečně z výnosu daní z cigaret a alkoholu, včetně sponzoringu.

   Vláda ČR bude nadále dbát o celkovou bilanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění s tím, že se nezvýší spoluúčast občanů na péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění ani nepodpoří zvýšení procentní sazby povinného zdravotního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli. I pro zdravotní pojištění bude zpracován střednědobý výhled jako východisko pro koncepční řízení strukturálních změn ve zdravotnictví. Střednědobý výhled bude předložen i odborné veřejnosti jako informace o budoucích možnostech veřejného zdravotního pojištění.

   Veřejné zdravotní pojištění musí projít změnami, které zvýší jeho hospodárnost a budou pozitivně působit na strukturální změny v celém systému veřejného zdravotnictví.

   Jako jednu z možností ke zvýšení vnitřní hospodárnosti a snížení nákladů na výběr pojistného vláda rozpracuje propojení výběru pojistného na zdravotní a sociální pojištění popřípadě i s výběrem daní.

   Vláda bude hledat způsob jak omezit neoprávněné čerpání z nemocenského pojištění například účelným propojením nemocenského a zdravotního pojištění.

   Do smluvních a úhradových mechanizmů bude zavedena mnohem větší transparentnost a vzájemná informovanost všech tří základních subjektů ve zdravotním pojištění - pacienta, poskytovatele a pojišťovny. V oblasti akutní lůžkové péče bude tento problém řešen pomocí zavedení metody klasifikace skupin diagnóz, tzv. DRG. Tato metoda současně přinese kvalitativní změny ve vnitřním řízení nemocnic. Zvýšení transparentnosti umožní účinnější kontrolu navazování a plnění smluvních vztahů.

   Vláda ČR bude podporovat rozvoj činností a institucí provádějící mezinárodní úhrady zdravotní péče, abychom v této oblasti byli plně připraveni na vstup do EU. Ještě před vstupem do EU sjedná vláda bilaterální ujednání o provádění Nařízení ES 1408/71 a 547/72 jak se stávajícími členy EU a EEA, tak s budoucími členskými státy.

   Vláda ČR bude podporovat rozvoj informatiky ve zdravotnictví jako součást poskytování zdravotní péče s cílem podpory kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče, zkvalitnění provozu zdravotnických zařízení a řízení ve zdravotnictví. Nedílnou součástí tohoto rozvojem je ochrana osobních dat.

   6.11. Kultura

   Vláda považuje kulturu za významnou a nezastupitelnou součást života každého z nás. Chápe ji jako hmotný a duchovní základ občanské společnosti, o který je nutno pečovat a rozmnožovat jej. Bude proto nadále postupně realizovat cíle Kulturní politiky, přijaté v širokém konsensu zástupců občanských iniciativ, samosprávy a kulturních institucí a schválené vládou České republiky již v minulém volebním období.

   Vláda je přesvědčena, že investice do kultury zásadně spolurozhodují o budoucnosti společnosti. Proto chce každoročně vyčleňovat na podporu kultury - včetně kultury národnostních menšin - prostředky ve výši obvyklé v zemích EU.

   Záměrem vlády je trvale udržitelné užívání neztenčovaného národního kulturního pokladu a jeho zachování pro budoucnost. Vláda tudíž hodlá i nadále zvyšovat péči státu o kulturní dědictví. Proto kromě zajištění dostatečných finančních zdrojů prosadí nový památkový zákon, který vymezí práva a povinnosti vlastníků kulturních památek a kompetence obcí, krajů a státu ve struktuře systému péče o památkový fond. Vláda je také odhodlána prosadit rozhodná a zásadní opatření v oblasti prodeje, vývozu a dovozu starožitností novelizací zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, s cílem omezit nekontrolovatelný výprodej kulturního bohatství do zahraničí.

   Zvýšená péče státu o rozvoj kultury nespočívá ale pouze ve zvyšování dotací z veřejných rozpočtů. Proto vláda předloží parlamentu zákony o podpoře kultury, které založí vícezdrojové a víceleté financování kulturních projektů, včetně jejich promítnutí v daňovém systému, a vytvoří model veřejnoprávní instituce v kultuře. Nedílnou a bezpodmínečně nutnou součástí tohoto procesu je novelizace zákona o Státním fondu kultury a jeho využití při financování kulturních aktivit. Vláda je si vědoma také odpovědnosti státu za stav české kinematografie, a proto předloží Parlamentu České republiky novelu zákona o Státním fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, jakož i zákon o audiovizi, odpovídající podmínkám národních kinematografií členských států Evropské unie.

   Cílem vlády je důsledná nezávislost médií na politických stranách a orgánech státu. Současně však vláda požaduje všestrannost šířených informací a zodpovědnost za ně, což považuje za důležitou záruku pro jejich objektivitu. Proto hlavně zhodnotí dosavadní působení elektronických sdělovacích prostředků včetně jejich rad s důrazem na požadavek nestrannosti a vyváženosti vysílání. Na základě toho přijme opatření, nezbytná i k úspěšné integraci České republiky do EU, včetně novelizace zákonů o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Stejný postup vláda uplatní i pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Na veřejnoprávním charakteru Českého rozhlasu, obou programů České televize a České tiskové kanceláře nehodlá vláda nic měnit. Vláda bude prosazovat naplnění všech zákonných opatření směřujících k vymahatelnosti rozhlasového a televizního poplatku a jeho indexaci v závislosti na růstu inflace.

   Vláda považuje církve a náboženské společnosti za důležitou součást občanské společnosti. Je proto odhodlána pokračovat v dosavadních bezplatných převodech státního majetku, který sloužil a dosud může sloužit kultovním účelům, církvím a náboženským společnostem. Vláda vyřeší uspořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a financování jejich duchovní činnosti z jiných zdrojů, než je státní rozpočet. Podpora sociálních, zdravotních, vzdělávacích a dalších veřejně prospěšných aktivit církví a náboženských společností státem bude zachována.

   7. Obrana a vnitřní bezpečnost

   7.1. OBRANA

   Vláda bude upevňovat bezpečnost a obranu České republiky jako systém vzájemně se doplňujících a provázaných opatření vedoucích k zajištění životních a strategických zájmů ČR, zejména pak bezpečnosti všech jejích obyvatel proti spektru potencionálních hrozeb vojenského i nevojenského charakteru. Vláda bude zajišťovat bezpečnost a obranu České republiky a rozvíjet její obranné schopnosti v reakci na nové bezpečnostní výzvy.

   Vláda využije v souladu s prioritami zahraniční a bezpečnostní politiky členství ČR v mezinárodních organizacích, zejména v NATO, OSN, OBSE a úsilí o vstup do EU k tomu, aby minimalizovala rizika ohrožení území ČR. Vláda dokončí proces vojenské integrace do NATO a vytvoří podmínky pro začlenění do bezpečnostních a obranných struktur EU.

   Vláda bude podporovat procesy vedoucí k posílení systému kolektivní obrany a bezpečnosti v podmínkách 21. století. Konání summitu NATO v Praze považuje vláda v tomto kontextu za historickou a neopakovatelnou příležitost.

   Přednosti systému kolektivní obrany v rámci funkční a efektivní Aliance umožní vládě budovat obranu tak, aby ČR byla aktivním přispěvatelem systému a zároveň pokračovala v rozvoji svých individuálních národních schopností na základě principu rozumné dostatečnosti. Proto bude vláda i nadále podporovat a vytvářet podmínky pro aktivní zapojení ozbrojených sil ČR do protiteroristických operací, operací na podporu míru a humanitárních akcí. Zároveň bude rozvíjet ozbrojené síly jako systém vnitřně vyvažující na jedné straně zdroje, které je ČR schopna pro potřeby obrany vyčleňovat, se schopnostmi ozbrojených sil na straně druhé.

   Vláda považuje zásadní reformu a profesionalizaci ozbrojených sil za základní systémový krok, vedoucí k postupnému vybudování efektivního systému obrany a bezpečnosti státu. Reformované ozbrojené síly ČR budou menší, modernější a výkonnější než současné ozbrojené síly. Díky své mobilitě, interoperabilitě, rozmístitelnosti a systému zabezpečení budou použitelné na území ČR i mimo něj. Myšlením i jednáním to budou ozbrojené síly mladé, které budou schopny nejen reagovat, ale i svojí případnou účastí v mnohonárodostních silách pozitivně ovlivňovat vývoj bezpečnostního prostředí.

   Vláda vytvoří podmínky, aby Armáda ČR dosáhla do konce roku 2006 počátečních operačních schopností, které ji umožní splnit úkoly, vycházející z politicko-vojenských ambicí ČR. Ke stejné době zruší vojenskou základní službu. Plně profesionální armáda bude mít 34-36 000 profesionálních vojáků a do 10 000 občanských zaměstnanců. Vláda sníží množství posádek na celkový počet kolem padesáti. Plných operačních schopností dosáhne Armáda ČR v závislosti na dostupnosti přidělovaných prostředků v horizontu roku 2010.

   Vláda považuje za naprosto nezbytné, aby reformované ozbrojené síly ČR byly vždy vnitřně vyvážené, aby je tvořily jednotky pozemních i vzdušných sil, které budou mít kvalitní podporu a zabezpečení a jednotky zajišťující pomoc v regionálním měřítku při zvládání eventuálních krizových situací. Vláda dokončí proces pořízení víceúčelových nadzvukových letadel tak, aby bylo zabezpečeno nepřetržité střežení vzdušného prostoru ČR těmito národními prostředky a zároveň byla zajištěna reakce na vojenská ohrožení s využitím možností, které poskytuje ČR systém kolektivní obrany.

   Při rozvoji ozbrojených sil bude vláda podporovat spolupráci s obranným průmyslem ČR. Zároveň bude usilovat o specializaci ozbrojených sil v rámci Aliance v oblastech, v nichž má ČR tradici a potřebný lidský, vědecko-výzkumný a ekonomický potenciál. Jde zejména o schopnosti v oblastech ochrany proti chemickým, biologickým a radiologickým zbraním a pasivních sledovacích systémů.

   Hlavní prioritou bude vždy člověk a jeho komplexní zabezpečení ať již se jedná o vojáka z povolání, občanského zaměstnance, stejně jako veterána nebo důchodce po skončení aktivní vojenské služby. Profesionální ozbrojené síly bude vláda vytvářet jako integrální součást společnosti. Vláda bude spolupracovat s regiony při zmírňování možných dopadů redukce nadbytečných struktur armády a vytvářet podmínky pro vzájemně prospěšné vztahy mezi ozbrojenými silami a místním obyvatelstvem. Vláda bude v maximální možné míře využívat všech možností pro tvorbu sociálních programů. Bude otevřeně a s dostatečným předstihem informovat veřejnost o chystaných změnách a aktivně spolupracovat s odbory.

   Prioritou vlády je prohloubení a kvalifikované uplatňování civilního řízení a kontroly armády při provádění reformy ozbrojených sil. Pro vládu to představuje také vyjádření odpovědnosti za poskytnutí potřebných zdrojů a nezbytných, zejména legislativních podmínek pro reformu a profesionalizaci ozbrojených sil.

   7.2. Vnitřní bezpečnost

   Vláda považuje za svou prioritu zajištění bezpečnosti občanů a ochranu jejich práv, životů, zdraví a majetku stejně jako ochranu celospolečenských zájmů.

   Vláda preferuje organizaci policie jako jednotného bezpečnostního sboru v čele s policejním prezidentem, s jednoznačnou územní odpovědností příslušných policejních funkcionářů doplněnou o nezbytnou existenci celorepublikových specializovaných útvarů. Za účelem zlepšení vzájemné koordinace dořeší otázku vztahů mezi orgány činnými v trestním řízení a krajskou samosprávou. Vytvoří podmínky pro sladění územních obvodů policie a dalších orgánů činných v trestním řízení s územními obvody krajských samospráv při zachování vztahu partnerství mezi samosprávou a uvedenými formami státní správy.

   Vláda se zasadí o to, aby policie splňovala nároky kladené na moderní evropský bezpečnostní sbor a aby se ve svých řadách dokázala účinně vypořádávat s jakýmikoliv projevy korupce, xenofobie a neprofesionality. Bude nadále akcentována role policie jako orgánu veřejné služby. Pro posílení personální stabilizace policie se vláda zasadí o přijetí zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů. Vláda bude podporovat intenzivní komunikaci mezi bezpečnostními složkami a veřejností.

   Vláda se soustředí na podporu moderních trendů v policejním vzdělávání a na podporu policejního školství.

   Bude podporovat prohlubování mezinárodní policejní spolupráce (se zaměřením na sousední státy) a zapojování Policie ČR do mnohostranných mezinárodních policejních aktivit.

   Pozornost vlády bude upřena na boj proti závažné hospodářské kriminalitě a korupci. Budou vytvořeny legislativní předpoklady pro předcházení korupce ve státní správě, přičemž hlavní důraz bude kladen na maximální odolnost vůči korupci v orgánech činných v trestním řízení a v kontrolních složkách státní správy. Posilování samočisticích mechanismů v rámci bezpečnostních služeb musí podpořit nová úprava služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů zakotvující pro ně zřetelné pozitivní materiální stimuly.

   Pozornost vlády bude upřena na všechny formy organizovaného zločinu, přičemž je nezbytné aktivně reagovat na rychle se rozvíjející kriminalitu v oblasti informačních technologií a na kriminalitu páchanou na životním prostředí. Na zřeteli samozřejmě zůstanou i "tradiční formy" organizovaného zločinu (např. finanční kriminalita, organizovaná prostituce a obchod se ženami, převaděčství, obchod se zbraněmi a další).

   Vláda pokládá za potřebné sáhnout v rámci boje proti nejzávažnějším formám organizované kriminality také k některým novým, ve světě již vyzkoušeným institutům, které jsou způsobilé přispět k potírání této kriminality, například k takovým, které budou motivovat členy organizovaných zločineckých skupin k jejich vystoupení z kriminálního prostředí a aktivní spolupráci se státními orgány při odhalování trestné činnosti (tzv. institut korunního svědka).

   Vláda se zaměří na identifikaci problémů při odčerpávání zločineckých zisků a navrhne úpravy v legislativě i v organizaci práce zainteresovaných složek tak, aby se procento výnosů z kriminality, které se podaří státu zabavit, oproti současnosti podstatně zvýšilo. Alespoň část zabavených výnosů z trestné činnosti by měla být využita pro financování projektů na podporu obětí kriminality a na podporu činnosti orgánů vymáhajících právo.

   S ohledem na aktuálnost problematiky mezinárodního terorismu se vláda v rámci komplexu protiteroristických opatření zasadí o modifikaci systému potírání praní špinavých peněz tak, aby účinně bránil také financování terorismu z aktivit dotýkajících se území ČR.

   Příslušné státní orgány budou pokračovat v nekompromisním postupu proti všem formám extremismu. K tomu vláda vytvoří systém koordinované spolupráce mezi policií, státními kontrolními institucemi a obcemi.

   V protidrogové politice bude vláda usilovat o snižování nabídky drog zejména postihem a potíráním organizovaného zločinu a pouliční kriminality, která s užíváním drog souvisí. Za významnou část protidrogové politiky vláda povazuje také prevenci užívání drog dětmi a mladými lidmi a snižování poptávky po drogách.

   Vláda přijme zásady migrační politiky státu vycházející z kvalifikovaného odhadu vývoje migrační situace v dlouhodobém horizontu. Vláda dokončí harmonizaci migrační a azylové politiky se standardy EU, bude pokračovat v naplňování Schengenského akčního plánu. Vláda se bude intenzivně zabývat problematikou nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání cizinců a všech souvisejících jevů. V souladu s mezinárodními závazky ČR bude vláda usilovat o spravedlivé a efektivní azylové řízení a zároveň bude přijímat opatření k omezení zneužívání azylového systému. Vláda vytvoří podmínky pro další rozvoj koncepce integrace cizinců na území ČR.

   Vláda se bude důsledně zabývat některými znepokojující projevy obecné kriminality, jako jsou např. ozbrojené loupeže, krádeže aut a věcí z nich a vloupání do bytů a rekreačních objektů. Důležitým prvkem bude podpora dalšího rozvoje situační a sociální prevence kriminality, včetně podpory preventivních programů na místní úrovni. Trvalá pozornost bude věnována systémovému přístupu k práci s delikventní mládeží.

   Postavení obětí kriminality vláda nepokládá za uspokojující a bude hledat další možnosti jejich účinnější podpory.

   Vláda pokládá za svůj úkol také zdokonalování existujícího systému koordinace zpravodajských služeb, a to zpřesněním tohoto systému a vytvořením organizačních a technických podmínek pro jejich bezproblémovou komunikaci. Součástí těchto opatření bude také vytvoření předpokladů pro zintenzivnění spolupráce policie a zpravodajských služeb.

   Vláda si uvědomuje, že v oblasti zajišťování bezpečnosti a pořádku jsou soukromé subjekty (bezpečnostní služby) přirozenými partnery státních orgánů, proto hodlá průběžně analyzovat právní rámec jejich působení a v případě potřeby navrhnout potřebné změny.

   7.3. Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

   Stěžejní snahou vlády v následujícím období bude zajistit trvalou materiální a organizační připravenost a akceschopnost Hasičského záchranného sboru a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) k likvidaci následků přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí s důrazem na naplňování schválené koncepce ochrany obyvatelstva. Vláda bude podporovat pokračující budování informačního a komunikačního systému IZS.

   Vláda se zaměří na další praktickou implementaci nově přijaté právní úpravy v oblasti IZS a krizového řízení. Prioritou vlády bude zintenzivnění všech forem ochrany obyvatelstva a ochrany majetku při krizových událostech.

   Bude pokračovat zapojení sil a prostředků složek IZS do poskytování humanitární pomoci.

   V oblasti krizového řízení se vláda zasadí o sjednocení postupu subjektů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při zpracování krizových plánů a při přípravě na krizové stavy. Dále se bude prohlubovat vzdělávání pracovníků působících v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. S tím souvisí i zajištění rozvoje materiálně technické základny vzdělávacích zařízení.

   Vláda se zaměří na prohloubení veřejné informovanosti, modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění.

   Vláda posoudí možnosti co nejefektivnějšího financování složek IZS. Prioritou bude také dokončení výstavby hasičských záchranných sborů krajů a rozhodujících požárních stanic ve vazbě na plošné pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany.

   8. Zahraniční politika

   Jako základní úkol české zahraniční politiky vláda chápe prosazování a obhajování národních zájmů, k nimž v širším kontextu patří i mírová, sjednocující se a prosperující Evropa a celé mezinárodní společenství. Vláda uskutečňuje svoji zahraniční politiku v kontextu pevného euroatlantického spojenectví.

   Cílem vlády je přispívat prostřednictvím zahraniční politiky k posilování prosperity, stability a bezpečnosti České republiky. Jejími prioritami proto zůstává začlenění do Evropské unie, rozvíjení dobrých vztahů se všemi sousedními zeměmi a prohlubování spolupráce se spojenci v NATO. Vláda bude věnovat pozornost také rozvíjení vztahů s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi na dvoustranném i mnohostranném základě, se zvláštním zaměřením na ekonomickou dimenzi zahraniční politiky.

   Vláda bude i nadále sledovat aktivní a vyváženou zahraniční politiku, přičemž bude usilovat o co nejširší konsensus domácích politických sil v hlavních otázkách. Vláda novelizuje koncepci zahraniční politiky z roku 1999 s přihlédnutím k vývoji situace ve světě a postavení České republiky. Přistoupí k dalšímu zefektivňování české zahraniční služby aplikací služebního zákona způsobem přiměřeným podmínkám v této oblasti.

   Základní prioritou zahraniční politiky vlády je nadále členství České republiky v Evropské unii jako nejvyspělejším integračním uskupení. K dosažení členství jsou vytvořeny vhodné podmínky; vláda stojí před úkolem dokončit domácí přípravu na vstup a přístupová jednání a zabezpečit účinné působení České republiky v Unii.

   V přístupových jednáních bude vláda usilovat, aby i v dosud neuzavřených kapitolách budoucí přístupové smlouvy byly sjednány podmínky co nejvýhodnější pro Českou republiku a současně vedoucí k jejímu hladkému začlenění do Evropské unie. Vláda se bude zasazovat o schválení přístupové smlouvy tak, aby se Česká republika stala členským státem Evropské unie počátkem roku 2004.

   Vláda bude iniciovat referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. V období před tímto referendem vláda dále posílí své úsilí zaměřené k tomu, aby o Evropské unii a o významu a dopadech začlenění České republiky do tohoto integračního uskupení byla co nejlépe informována česká veřejnost. Získat občany České republiky pro co nejširší účast v referendu a pro vyjádření souhlasu se vstupem naší země do Evropské unie vláda chápe jako jeden ze svých stěžejních úkolů.

   Vláda vytvoří institucionální podmínky pro přechod České republiky z pozice přidružené země do postavení členské země Evropské unie tak, aby dnem vstupu byla Česká republika schopna v unii účinně jednat, obhajovat své zájmy a potřeby a být platným členem tohoto společenství. Vláda bude jednat tak, aby se Česká republika mohla z pozice členské země Evropské unie podílet na rozvoji hospodářského a sociálního modelu, který respektuje princip demokracie a lidských práv a důstojnost všech národů.

   Vláda se aktivně zúčastní debaty o budoucnosti Evropské unie, a to jak v rámci Konventu, tak i na následující mezivládní konferenci která rozhodne o podobě unie pro nadcházející období. V této debatě se bude zasazovat o další prohlubování a rozšiřování ekonomické a politické integrace Evropy, včetně její sociální dimenze, o posilování jejího demokratického charakteru a nadnárodních prvků v jejím vývoji, při respektování národní a kulturní svébytnosti jednotlivých států a regionů na základě principu subsidiarity.

   Vláda zajistí aktivní podíl České republiky na formulaci a naplňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Vláda bude podporovat co nejširší zapojení do procesu vytváření evropské bezpečnostní a obranné politiky jak v oblasti vojenské, tak i civilní.

   Prioritou vlády bude též další rozvoj členství České republiky v NATO a dokončení její komplexní integrace do této aliance, v jejímž rámci je spolehlivě zajištěna bezpečnost státu. Vláda bude podporovat posilování transatlantické vazby jako páteře evropského bezpečnostního systému. Jako plnohodnotný člen NATO bude Česká republika usilovat o přijímání takových rozhodnutí, která potvrdí význam této organizace pro zajištění bezpečnosti a obrany jejích členů, a bude se aktivně podílet na jejich realizaci. Česká republika podpoří takové transformační kroky, které povedou k adaptaci NATO na nové bezpečnostní hrozby, včetně obrany proti mezinárodnímu terorismu. Vláda podporuje podstatné rozšíření Aliance o země, které budou na členství řádně připraveny. Vláda má zájem na rozvoji co nejužších vztahů mezi NATO a Evropskou unií při zvládání krizí.

   Pražský summit bude mezníkem v dalším vývoji NATO, významným pro modernizaci a další rozšiřování Aliance a pro posilování evropské a euroatlantické spolupráce v jejím rámci. Úspěšné konání tohoto summitu považuje vláda za svůj důležitý úkol.

   Vláda považuje za největší bezpečnostní riziko mezinárodní terorismus, především ve spojení se šířením zbraní hromadného ničení. Proto se aktivně zapojí do úsilí NATO i širšího mezinárodního společenství, směřujícího k minimalizaci tohoto nebezpečí, včetně účasti v protiteroristických operacích, operacích na podporu míru a humanitárních misích. Zvláštní význam bude v této souvislosti přisuzovat alianční spolupráci při ochraně před zbraněmi hromadného ničení.

   V návaznosti na nové momenty ve vývoji mezinárodní situace se bude vláda zabývat novelou bezpečnostní strategie České republiky.

   Mezi základní úkoly české zahraniční politiky patří rozvíjení dobrých dvoustranných vztahů, založených na partnerství, rovnoprávnosti, demokracii, respektu a vzájemně výhodné spolupráci. Za mimořádně důležité vláda považuje dobré vztahy se sousedními státy.

   Vláda bude i nadále udržovat nadstandardní vztahy se Slovenskou republikou a prohlubovat úspěšně se rozvíjející vztahy s Polskou republikou jako významným partnerem České republiky.

   Vláda přikládá velký význam přátelským vztahům se Spolkovou republikou Německo. Vláda hodlá všestranně rozvíjet mnohovrstevné vztahy na základě smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z r. 1992 a společné česko-německé deklarace z roku 1997. Naše spojenectví se Spolkovou republikou Německo v NATO a příští partnerství v Evropské unii poskytuje širší prostor pro další rozvíjení těchto vztahů.

   Vláda má zájem na dobrých sousedských vztazích s Rakouskou republikou a bude klást důraz na jejich další rozvoj, orientovaný na společnou budoucnost v Evropské unii . Vláda bude prosazovat důsledné plnění závěrů melkského procesu.

   Vláda bude aktivně spolupracovat s Maďarskou republikou, a to i v rámci středoevropských regionálních aktivit.

   Velký význam vláda přikládá efektivně fungující visegrádské spolupráci.

   Ve vztahu k otázkám souvisejícím s koncem a výsledky druhé světové války bude vláda vycházet z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 2235 ze dne 24.dubna 2002.

   Vláda má zájem na prohlubování vztahů s členskými a kandidátskými státy NATO a Evropské unie, které tvoří základní strukturu, o níž se opírá bezpečnost a hospodářský rozvoj České republiky.

   Zvláštní pozornost bude vláda věnovat dalšímu rozvoji těsných přátelských a spojeneckých vztahů s USA.

   Vláda bude nadále rozvíjet vzájemně výhodné vztahy s Ruskou federací a s Ukrajinou ve všech oblastech společného zájmu. Za významnou pokládá vláda další účast České republiky v procesu politické a hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy.

   V oblasti Blízkého a Středního východu bude vláda aktivně podporovat společné úsilí k vyváženému řešení vleklého palestinsko-izraelského konfliktu, ke snížení napětí a k zajištění bezpečnosti, stability a hospodářské prosperity v tomto regionu.

   Vláda bude pokračovat v rozvíjení a prohlubování dvoustranných styků se zeměmi Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie a Oceánie na principech rovnosti a vzájemné výhodnosti.

   Důležitým prvkem zahraniční politiky České republiky bude i nadále rozvoj mnohostranných vztahů.

   Vláda bude podporovat kroky směřující k posílení autority, efektivnosti a akceschopnosti OSN v oblasti prevence konfliktů, krizového řízení, humanitární pomoci, post-konfliktní obnovy a dlouhodobého rozvoje, podpory demokratizačních procesů a respektu k lidským právům ve smyslu Deklarace tisíciletí. V tomto směru bude působit i prostřednictvím českého předsednictví 57. valného shromáždění OSN.

   Vláda se bude nadále aktivně podílet na práci Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dalších evropských regionálních seskupení.

   Vláda je připravena podílet se na dalším rozvoji mezinárodního práva, a to zejména v oblasti všeobecného posilování mezinárodně právní ochrany lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. V tomto smyslu je vláda odhodlána zasazovat se o prohloubení významu souvisejících právních norem při potírání jednání vedeného proti mezinárodnímu společenství jako celku, mj. i podporou příslušných kompetentních a nestranných mezinárodních soudních institucí.

   Vláda bude dále upevňovat postavení České republiky v mezinárodních ekonomických organizacích, aktivně se podílet na jejich činnosti a čerpat z nich podněty pro domácí hospodářskou a sociální politiku. Pozornost bude věnovat především dialogu s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, spolupráci se Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a Světovou obchodní organizací.

   Nedílnou součástí zahraniční politiky vlády České republiky bude i zahraniční rozvojová spolupráce, která je mj. jedním z nástrojů podpory demokratizačních procesů ve světě a kterou bude vláda uskutečňovat v souladu s principy uplatňovanými ve vyspělých zemích.

   Vláda vytvoří podmínky pro posilování jednotné prezentace České republiky v zahraničí.

   Vláda bude i nadále podporovat rozvoj vztahů s krajanskými komunitami v zahraničí.

   9. Závěr

   Vláda České republiky předpokládá, že o plnění tohoto programového prohlášení bude Poslaneckou sněmovnu každoročně informovat. Vláda je připravena k nejširší komunikaci s odbornými výbory Parlamentu České republiky i poslaneckými a senátorskými kluby při přípravě návrhů zákonů. Vláda věří, že po uplynutí jejího čtyřletého funkčního období bude moci konstatovat, že Česká republika se stala rovnoprávným a hodnotným členem Evropské unie, který představuje integrální součást sjednocené a moderní Evropy, společenství rozvoje, humanismu a plurality národních kultur. Věří, že naplňování předloženého programového prohlášení se stane společným integrujícím prvkem všech, kteří věří v principy demokracie, právního státu, sociální solidarity a trvale udržitelného rozvoje při úctě k lidské osobnosti a jejím nezadatelným právům a svobodám.

                 
Obsah vydání       25. 7. 2002
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky
25. 7. 2002 Proč letí ceny másla dolů? Radek  Mokrý
25. 7. 2002 BL: Konspirační teoretikové nad případem vražedného spiknutí Fabiano  Golgo
25. 7. 2002 Nikdo není nad zákonem: nesouhlasím s Fabianem Golgem Jan  Čulík
25. 7. 2002 Mohou novináři ohrozit soudní líčení? Roman  Antl
24. 7. 2002 ANO ? Ďakujeme, radšej NIE ! Lubomír  Sedláčik
25. 7. 2002 Brno bude mít "dobrý" mediální obraz Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 Pochopte pracovníky supermarketů. Jsou vykořisťováni Ondřej  Ručka
25. 7. 2002 Léto za komínem aneb radní s "někým na střeše" nejednají Štěpán  Kotrba
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Art.cz tvrdě lobbuje nejen v Mladém světě Jan  Paul
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: 10 otázek, na které Art.cz nechce odpovědět Jan  Paul
23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy
24. 7. 2002 Velká Británie: předstíráme, že máme etickou zahraniční politiku, ale prodáváme zbraně
24. 7. 2002 Britským ministrům se nedá důvěřovat, že budou provádět etickou zahraniční politiku
23. 7. 2002 Zelenkův Rok ďábla: Vynikající Nohavica, slabý film Jan  Čulík
22. 7. 2002 Ako v rozprávke Tisíc a jedna noc: Paul Lendvai a Tisíc let maďarského národa Daniel  Krajcer
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
22. 7. 2002 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky   
22. 7. 2002 Volby 2002: Konflikt představ. Tušení stínů. Jiří  Svoboda
22. 7. 2002 S novou sněmovnou nejspíš nuda nebude Karel  Mašita
22. 7. 2002 Volby 2002: Okamžik kouzla zbavený   
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu   
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause   
12. 7. 2002 Zaorálek napodruhé aneb výuka v 101hlasém řízení demokracie Štěpán  Kotrba
11. 7. 2002 (Ne)zapomeňme... Martin  Kunštek
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
4. 7. 2002 Patří majetek katolické církvi nebo katolická církev majetku? Martin  Martínek
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara

Politický zápisník RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2002 Brno bude mít "dobrý" mediální obraz Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky   
23. 7. 2002 Březina: Až neuvěřitelná sebekritika Štěpán  Kotrba
19. 7. 2002 Za ty prachy to stálo - Koalice skončí Štěpán  Kotrba
18. 7. 2002 O volbě Hany Marvanové a o potřebě kompromisů Štěpán  Kotrba
17. 7. 2002 Začala bitva o Štěpánka Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu   
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause   
12. 7. 2002 Zaorálek napodruhé aneb výuka v 101hlasém řízení demokracie Štěpán  Kotrba
20. 6. 2002 Poznámka na okraj poznámky o malování čertů na zdi Štěpán  Kotrba
19. 6. 2002 Fotogalerie z voleb: Pracovník ČSSD rozbil Štěpánu Kotrbovi fotoaparát Petr  Pokorný, Štěpán Kotrba
28. 5. 2002 Reklama není pro moralisty, ale pro spotřebitele Štěpán  Kotrba
17. 5. 2002 Polemika s materiálem ministerstva vnitra: Je příliš sexy na to, aby musela říkat pravdu? Jakub  Polák