Jak sjednotit DPH -- stačí na to malá násobilka?

14. 3. 2011 / Jaroslav Ungerman

Návrh vlády sjednotit sazby DPH na úrovni 20 % vyvolal řadu diskusí a otevřel stavidla tvořivosti. S nápady na jiné zvýšení sazby DPH se prostě roztrhl pytel. Tak se dozvídáme, že by bylo možné snížit DPH na 17 %, někteří tvrdí, že by stačilo ještě méně.

Tyto diskuse jsou nesporně pro ekonomy zajímavé a pravděpodobně i pro širokou veřejnost. Nejen proto, že ukazují postoj některých politických stran či zájmových skupin k tomuto problému. Bohužel však i ukazují určitou neznalost dané problematiky.

Proto se podívejme na podstatu tohoto problému. Původní návrh vlády tvrdí, že zvýší-li se DPH na 20 % (s výjimkami za chleba, zeleninu apod. – mimochodem diskuse o tom, proč právě tyto položky zveřejněná v BL je skutečně zábavná), bude dosaženo inkasa DPH ve výši 58 mld Kč.

Hovoříme-li o struktuře vybrané DPH, pak zde platí velmi zjednodušeně pravidlo – při současné struktuře DPH jsou zhruba tři čtvrtiny jejího inkasa tvořeny základní sazbou DPH tj. sazbou 20% a přibližně jedna čtvrtina výnosu je pak zajišťována sníženou sazbou DPH tj. 10%. K tomu je dobré ještě vědět, kolik je celkové inkaso DPH.

Pak už je to jen velmi jednouchá násobilka.

Přesto s ní některé návrhy mají problémy. Tak např. navrhuje-li někdo sjednotit DPH na úrovní 17 %, pak celkový výnos této daně bude tvořen – růstem snížené sazby o 7 bodů tj. 42 – 45 mld. Ovšem současně zde bude „ztráta“ ze snížení základní sazby daně o 3 body zhruba 25 – 27 mld. Tato operace tak v souhrnu může přinést přebytek, při velkorysém odhadu, nanejvýš 20 mld Kč. Nakonec tyto propočty jsou v BL ve stati Martina Fassmanna zde.

Ovšem 20 mld snad může stačit k tomu, aby pokrylo uvažovanou ztrátu na pojistném na důchodové pojištění. Na všechno ostatní, co vláda slibuje, už nebude – tj. žádná valorizace důchodů, žádné snížení odvodů na politiku zaměstnanosti, žádná kompenzace pro rodiny s dětmi atd. Na nic z toho nejsou peníze.

Přirozeně, že není ani na to, aby se pokryla zvýšená DPH na teplo a léky ve zdravotnictví – na to vláda dosud nenašla řešení. Reakce vládních úředníků totiž nasvědčuje tomu, že o tom vůbec nikdo nepřemýšlel. Asi to měla zařídit neviditelná ruka trhu... I při tomto zvýšení DPH je také třeba dodat peníze i školství, sociální péči atd.

Z tohoto propočtu však také vyplývá, že jakékoli snížení DPH resp. její sjednocení na úrovni nižší než 17 %, je pro řešení výpadku důchodového pojištění formou opt-outu nepoužitelné. Při sjednocení DPH na 16 % je celkový „přínos“ pro veřejné finance nulový.

Celá diskuse o výši sazeb DPH tak ukazuje především, jak nepromyšleně si vládní garnitura počíná v této diskusi, kdy se jednotliví koaliční partneři vzájemně překvapují přes media se stále novými nápady. Bohužel to také dokazuje, jak málo kvalifikované je odborné zázemí těchto politických stran. A to je možná na celé této diskusi ten nejdůležitější poznatek....

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.3. 2011