Neopisovat, děti, neopisovat...

26. 11. 2010

Správce NEF Hospodárský klub, Peter Kasalovský, mi zaslal níže uvedené stanovisko k legislativnímu návrhu, který by měl na Slovensku pomoci řešit otázku plagiátorství, zejména v akademické sféře. Autorem stanoviska je prof. Ferdinand Devínsky, emeritní rektor Univerzity Komenského a bývalý poslanec Národnej rady SR, píše Ladislav Žák.

Ferdinand Devínsky je členem sdružení NEF Hospodársky klub a autorem 92 patentů. Dovoluji si předložit jeho názor i čtenářům Britských listů, nejen proto, že mne o to Peter Kasalovský požádal, ale i proto, že jsem přesvědčen o tom, že má co říci i k dnešní situaci v akademické sféře v České republice, kde se nařčení z opisování stalo nejen mediálně utvářeným morálním problémem, ale i oblíbenou metodou denunciace protivníka. Klade podle mne i důležitou obecnou otázku, zda je tolik skloňovaná transparentnost opravdovým všelékem.

Text předkládám v původním slovenském znění a před tím si dovoluji pro informaci čtenářů Britských listů uvést ,že návrh zákona poslanců M. Beblavého (SDKU DS), P. Osuského (Most Híd), M. Poliačika (SaS) a J. Žitňanskej (KDH) byl schválený v 1. čtení na 7. schůzi NR SR usnesením č. 144 z 26. 10. t.r. a je tedy posunutý do 2. čtení. Pro hlasovalo 74 poslanců, proti 60, zdrželi sa 4 poslanci a nepřítomných bylo 12 poslanců.

K osvětlení předmětu kritického stanoviska prof. Devínského uvádím výňatky z důvodové zprávy, která obsahuje podstatu navrhovaných změn vysokoškolského zákona. Pro to, abych nepřekládal a nekomolil parlamentní slovenštinu, si dovoluji opět pouhou citaci:

- Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu študenta so zverejnením a sprístupnením jeho práce ako podmienka pripustenia k obhajobe záverečnej práce alebo rigoróznej práce. Podmienka sa stanovuje bez nároku na odmenu a s výnimkou prípadov, ak bola záverečná alebo rigorózna práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, ako sa uvádza v §63, ods. 11.

- Ruší sa obmedzenie na prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác len na osobitne poverených zamestnancov ministerstva, vysokej školy a právnickej osoby poverenej prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, v súlade s požiadavkami verejného sprístupnenia prác.

- Zavádza sa povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Formou zverejnenia prác je ich sprístupnenie na internete. Návrh úpravy zohľadňuje Zákon č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) požiadavkou písomného súhlasu autora so zverejnením práce bez nároku na odmenu. V ohľade na ten istý zákon sa zavádza povinnosť sprístupňovať práce použitím takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti rozmnožovať túto prácu. Návrh úpravy zároveň zavádza výnimku pre prípady, ak bola záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v súvislosti s čím sa zavádza povinnosť vysokej školy preukazovať prevádzkovateľovi registra čestné vyhlásenie autora, uvádzajúce detaily publikácie.

- Zavádza sa povinnosť ministerstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť formát výmeny údajov a vzory dokumentácie súvisiacej s vydávaním písomného súhlasu uchádzačov ako prílohu záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce.

- Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent".

- Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie umelecko-pedagogického titulu "docent".

A nyní už slíbené stanovisko:

Zlatý vek plagiátorov

So zdesením som si prečítal návrh novely vysokoškolského zákona z pera 4 koaličných poslancov v NR SR o tom, ako sa chystáme bojovať proti plagiátorstvu. Je nepochybné, že bojovať treba. Najmä v disciplínach, z ktorých pochádza väčšina autorov a síce humanity a sociálne vedy. Najskôr však, než vylejeme s vodou z vaničky aj dieťa, by bolo potrebné vedieť, koľko takýchto dokázaných prípadov plagiátorstva sa stalo. Žiadnu takú analýzu autori nepredložili.

Tento návrh novely je veľmi zlý, nebezpečný a ide proti ešte tým málo zvyškom ostrovov pozitívnej deviácie vo výskume, ktorý na vysokých školách ale aj v SAV, v technických, prírodovedných, medicínskych vedách máme. Len teraz nastane raj pre plagiátorov a najmä vykrádačov nových myšlienok. Obvykle totiž v technických a prírodovedných disciplínach je postup nasledovný: diplomová práca (DP) testuje niektoré možnosti realizácie nových nápadov výskumného teamu, na ktorý DP nadväzuje a z ktorých vychádza. Dizertačná práca obsahuje úplné riešenia metodík, syntézu nových zlúčenín, nových technológií, nových riešení v istej užšej oblasti výskumného programu, ktorého je dizertácia súčasťou. Nakoniec habilitačná práca zhrňuje takéto nové poznatky a myšlienky v širšom kontexte. Väčšinou sú to výsledky, ktoré nie sú publikované, pripravujú sa na publikovanie alebo sú publikované len z časti. Najmä v prípadoch DP a dizertačných prác.

Autori novely vo svojej snahe v honbe na bosorky asi zabudli, že Slovensko nie je izolované a že je elektronicky dostupné okamžite z celého sveta. Teda stačí vyhľadávačom, ktorí sú veľmi dobre organizovaní a majú z predaja nových myšlienok aj dobrý business, pozrieť webstránky, kde budú zverejnené všetky uvedené práce a vybrať resp. vykradnúť z nich najnovšie myšlienky. (Pokojne to môžu byť aj kolegovia z iných vysokých škôl uchádzajúci sa napr. o granty na svoj výskum). Vo farmácii ale aj chémii či biológii, farmakológii, atď. bude situácia ešte o to horšia, že zverejnené nové zlúčeniny (napr. bioaktívne látky s protirakovinovým ale aj akýmkoľvek iným účinkom), ktoré sa zverejnením stanú nepatentovateľné, bude možné voľne šíriť a využívať. Výsledky dlhoročných snažení našich vedcov zhrabne niekto iný. Lebo patentový zákon č. 435/2001 Z.z., §7 ods. 1. a 2. jasne hovorí: "Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom". Teda aj DP, dizertácie, habilitačné práce verejne prístupné na internete.

Že v sociálnych vedách a humanitách je možno najviac plagiovaných kvalifikačných prác ešte neznamená, že je tomu vo všetkých disciplínach tak. Nech si navrhovatelia kontrolujú tieto oblasti, ak chcú (hoci aj z ekonómie sa za nové myšlienky udeľujú Nobelove ceny) ale nech neničia aspoň to málo kvality, ktoré na Slovensku vo výskume v prírodných, technických a medicínskych vedách máme len preto, že zabudli na to, že takéto vedy existujú.

Argumentácia, že štát vás platí, jemu patria aj vaše myšlienky a celé vaše duševné vlastníctvo, čo v diskusii na túto tému už kdesi odznelo je zjavne feudálny spôsob myslenia a by sa v našej spoločnosti nemal vyskytovať.

Nútiť niekoho proti svojej vôli zverejniť časť svojho duševného vlastníctva hrozbou nevydania diplomu napriek úspešnému a možno aj vynikajúcemu štúdiu, je totalitný spôsob myslenia. Ani ten by sa už u nás nemal objavovať.

No a nakoniec "silná" pomoc pre študentov končiacich ročníkov bude spočívať v tom, že budú musieť odovzdať svoje DP najneskôr už v polovici apríla, keďže účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2011 (aké symbolické), čím sa im dáva možnosť v letnom semestri pracovať na DP najviac tak dva mesiace.

Takže plagiátori a vykrádači nových myšlienok: hor sa do práce ! Slovenské zákony vám to čo nevidieť umožnia.

07-11-2010

Ferdinand Devínsky

bývalý rektor UK a autor 92 patentov

(bývalý poslanec Národnej rady SR a člen združenia NEF Hospodársky klub)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.11. 2010