Nevděk (českým) světem vládne!

1. 10. 2010 / Jiří Baťa

Nerad používám tento příměr, ale nic jiného mi nezbývá. Přisuzuji to skutečnosti, že již léta se sdružení PODNĚTY.cz, o.s., snaží o prosazení legislativního uznání a následného přijetí zákona o povinném přijímání (především) občanských podnětů, návrhů a připomínek, které by vedly k nápravě neblahého stavu v ČR, zejména podněty pro starosty, hejtmany a ministry, pro poslance a senátory.

Je však právě na jmenovaných, především poslancích a senátorech, kteří se tímto vůbec nezajímají, nebo se odmítají k tomu vyjadřovat, resp. se vyhýbají tomu napomoci. Je to sice celkem pochopitelné, přece si nebudou kapříci vypouštět svůj rybník, ale nepochopitelné na druhé straně je, že ačkoliv (nebo právě proto?) je to iniciativa občanů, dělají mrtvého brouka. Jak by ne, nehodí se jim to do krámu o čemž má řada občanů (včetně mne) své zkušenosti.

Jakkoliv se zdá, že jde o nějakou prkotinu, opak je pravdou. Abych byl konkrétní pak uvedu jen tolik, že mnohé věci, které jsou dnes ve společnosti v katastrofálním stavu, zvláště ekonomie, finance, státní rozpočet a státní dluh, mají své kořeny (z velké části) možná právě z podceňování, lépe přehlížení či bagatelizování občanských podnětů, mezi nimiž nechybí ani opodstatněná kritika zacházení s věcmi veřejnými (neplést s polickou stranou VV), tedy konkrétně s veřejnými financemi, potažmo daněmi občanů. Abychom si rozuměli, z řad podnětů občanů bylo v mnoha případech a opakovaně upozorňováno na různé šlendriánství, neodpovědné vynakládání finančních prostředků, na korupční prostředí i korupci samotnou, na různé nedostatky ve vedení města, přehlížení potřeb a požadavků občanů a celou řadu jiných prohřešků nejen na úrovni obce, města či kraje, ale i v PS a senátu ČR, stejně tak vlády. Avšak hloupému napověz, chytrého kopni, jinak to nelze nazvat. Pokud si však o tom nevytvoříme subjektivní názory, které nebudou daleko od pravdy. Je neoddiskutovatelné, že pokud by politici, na všech stupních řízení, na podněty reagovali, mnohé problémy a nedostatky by vůbec nebyly. I ta naše ekonomické krize mohla mít jiný (menší) rozměr. Leč opak je pravdou.

Problém je totiž v tom, že ačkoliv vyplývá ze zákona (zák. číslo 128/2000 Sb.o obcích, § 16, odst.2, písm.g, o podnětech občanů), včetně Metodické pomůcky MV ČR k vyřizování stížností dle zákona. čís. 500/2004 Sb, správního řádu ve znění zákona čís. 413/2005 Sb., ale také mj. o Podání ve veřejné správě z r. 2007, povinnost pracovníků veřejné správy, včetně orgánů PS PČR) se touto problematikou zabývat, není v silách, přesněji není zájem tuto povinnost, resp. následné porušování zákonů respektovat, případně z něj vyvozovat důsledky. Je to asi proto, že jsme si před zákonem všichni rovni. Ovšem ti rovnější jsou na tom podstatně lépe.

Marné je proto úsilí všech do PODNĚTŮ.cz zainteresovaných, marné jsou žádosti, požadavky, návrhy a připomínky občanů, kteří v obecném zájmu projevují zájem a úsilí o nápravu věcí ve své obci, městě, ale i v celé společnosti. Legislativci si v poklidu dále hrají na mrtvého brouka, nevidí, neslyší a pokud ano, tak ne pobídky od občanů, ale z cela jiného spektra jejich zájmů. Nemusím vypisovat, o jaké "pobídky" jde, každý se dovtípí.

Nejsmutnější na tom je fakt, že politici (dřívější, ti současní především) o naší společnosti tvrdí, že je demokratická! Tak to alespoň vidí oni. Houby je demokratická, naopak, je až patologicky nedemokratická. Pokud by byla demokratická, pak by nebylo možné trpět trestuhodné přehlížení požadavků občanů a jejich zájmů. Nechci to moc rozpitvávat, ale rozhodně politici více myslí na své zájmy, než na zájmy občanů. Jsem proto zvědav, s jakým výsledkem dopadnou blížící se volby. I když popravdě řečeno, je možné něco kvalitního a se zárukou z nabídky kandidátů vybírat? Nebude to zase jen obehraný akt "vhoď a běž"? Ano, hodně záleží na voličích, tedy občanech, koho si zase na čtyři roky zvolí "uvázat" ke korytům. Nepředpokládám totiž, že ten vyhlášený boj s korupcí bude v nastávajících čtyřech letech tak úspěšný, že položí základ zákonným normám, které by ty stávající výhody a vazby byly schopny eliminovat. Pravda, ministr vnitra vybízí občany k aktivitě, k zapojení se do boje s korupcí a nekalými praktikami,) (což jak výše zmíněno, někteří činí již léta), ale aby to našlo odezvu a pochopení u občanů, bylo moc dobře, kdyby se pan ministr zasadil o legalizaci "podnětů", protože to je již dlouho požadovaný, bohužel nerealizovaný prostředek občanů, jak na tyto neřesti poukazovat. Pokud tak učiní, bude to krok správným směrem hlavně k cíli, kterému je jeho snažení směrováno. PODNĚTY.cz by se tak po letech marného snažení dočkali zaslouženého zadostiučinění. Jen aby to nakonec nedopadlo tak, že každá dobrá věc má být po zásluze "potrestána"! Což by ovšem byl vrchol politické neomalenosti.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 1.10. 2010