O nespravedlnosti při platbách za vytápění bytů

5. 2. 2010

Možná Vás toto nebude zajímat, ale je to značná nespravedlnost vydané vyhlášky 372/2001, která mě nutí se o to s někým podělit a upozornit na to, jak je vydaná vyhláška naprosto nespravedlivá v některých svých paragrafech, píše Jiří Fukar.

Jedná se o následující paragrafy, které stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé vody podle vyhlášky 372/2001.

Zde se v §4 článek 4 říká, že "Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikaci v zúčtovací jednotce hodnotu 40% oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. "

Toto nařízení je akceptovatelné u bytů, které jsou okrajové neb pod střechou a podobně a nepřetápí své byty. U těchto bytů jsou stanoveny opravné koeficienty na každý radiátor a to v hodnotách od 5% až do 40% které se těmto konkrétním bytům odečítají. Proti tomu nelze mít námitek. Něco jiného je ale těchto +40%, které jsou ve vyhlášce vztaženy obecně na všechny byty.

Tou formulací, že nesmí překročit +40% nákladů kterýkoliv byt, to potom znamená, že i ti, kteří mají byty středové a vyloženě je přetápí, platí pouze do těch 40% nad průměr. A to co je nad tuto hodnotu, se potom rozpočítává těm, kteří šetří a nepřetápí byty. Myslím, že nyní když ceny energie tak rostou, není správné aby ti, kteří šetří, platili za ty, kteří energii plýtvají.

Pro vysvětlení Vám uvedu příklad, jak to ve skutečnosti vypadá. Jedná se o vyúčtování za rok 2008 v panelovém domě o 8 podlažích, třech vchodech a 72 bytech.

Celkové náklady na SS složku jsou 275 809,30 Kč. Počet poměrových jednotek před redukcí ± 40% je 149 737, 77 p. j. , po redukci ± 40% je 129 542, 427 p. j. Tím neopravený koeficient je 1, 841949 Kč/p. j. Opravený koef. je ale již 2, 129104 Kč/p. j. Celkem to znamená, že v našem domě platíme za ty, kteří přetápí byty celkem 31 329,49 Kč. Počet bytů, které překračují +40% je 22, to je 30, 14%. Na některý byt tak všichni platíme až 5000 Kč, jiný byt ale doplácí až 1200 Kč na ty, kteří přetápí. Údaje zde uvedené jsou za rok 2008.

Já si opravdu nemyslím, že je správné, aby ti, kteří šetří, platili za ty, kteří energií mrhají a žijí si v teplíčku na úkor těch spořivých. Jedná se totiž o značné množství lidí, kterých se to týká. A při nynějších cenách energií to dělá značné částky. Vždyť touto vyhláškou se řídí jak nájemníci v obecních domech, tak družstevních i soukromých.

Protože se jedná o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj, poslal jsem jim dotaz, kde jsem chtěl vysvětlení jak to provést, aby tato situace nevznikala. Tento dotaz jsem posílal opakovaně, protože odpovědi byly zmatečné a na dotaz vlastně neodpovídaly. Udávali pouze, že je třeba přepočítat koeficienty u dotyčných bytů. To ovšem nic nevyřeší, protože tím se to opět jenom rozdělí mezi ostatní nájemníky. Taktéž ombudsman má ten názor, že je to spravedlivé když ti kteří šetří platí za ty, kteří plýtvají.

Dále jsem MMr upozornil na některé další nedostatky ve vyhlášce. Ani na jednu mě však jasně neodpověděli.

Tyto nedostatky dále uvádím:

Další taková věc která škodí mnohým nájemníkům. Je to rozúčtování TUV na ZS (základní složku) SS (spotřební složku). Samotné rozdělení na ZS a SS je správné. Avšak způsob rozpočtu ZS na jednotlivé byty je pak pro některé (vícemetrové) byty diskriminační. ZS se počítá jako 30% z celkových nákladů. To je možné. Ale rozpočet na jednotlivé byty se počítá podle m2 bytu. Co má spotřeba TUV společného s plošnou výměrou bytu?Naprosto nic. Zrovna tak by to mohli určit podle počtu dveří či oken či co já vím čeho. U vytápění bytů, kde je určen obdobný vztah je to v pořádku, protože spotřeba tepla na vytápění je závislá na ploše vytápěného bytu. U TUV to však není. Logické by bylo, kdyby to bylo rozpočteno podle počtu hlášených osob v bytě. Počet osob v bytě má souvislost s množstvím odebrané TUV.

Uvedu Vám příklad (ceny jsou z roku 2006). 30% ZS je 75 445Kč; celková plocha všech bytů je 3852, 84m2;jednopokojový byt má plochu 30, 1m2 ; třípokojový byt má plochu 73, 3m2. Při výpočtu podle vyhlášky pak ZS u 1pok. bytu činí (75445/3852, 84)*30, 1=589Kč. U 3pokojového bytu je to (75445/3852, 84)*73, 3=1435 Kč. Při výpočtu podle správnějšího vztahu , t. j. podle počtu osob. V domě je 152 osob. Pak při jedné osobě jak v 1pok. tak v 3 pok. bytě to bude (75445/152)*1=496 Kč. Když si porovnáte, že podle nyní platné vyhlášky platí v 1pok. bytě 589Kč a v 3pok. bytě 1435 Kč. je to pak u 3 pok. bytu rozdíl 939 Kč ročně. Za 10 let je to již asi 9390 Kč. A proč má nájemník platit znovu za plošnou výměru bytu ve spotřebě vody? Vždyť za plošnou výměru platí nájem a ne malý. A zde znovu platí za plochu u věci -vody- která nemá s plochou bytu nic společného. Když k tomu ještě připočtete další výdaje vzniklé výše uvedeným výpočtem +40% dělá to již značné částky které platíme za někoho jiného.

Další taková nejasnost ve vyhlášce 372/2001:

V Metodických pokynech na straně 10 je vzorec pro výpočet ekvivalentu náměru bez navýšení násobkem 1, 6 (nebo3) v neměřeném období (strana 9 Met. pokynů). V tomto vzorci jsou uvedeny symboly, které však nejsou nikde vysvětleny co znamenají, co se za ně má dosadit a v jakých jednotkách. Jedná se o symboly Dk , Pk, ?D, Pi . Pokud uvádíte vzorce a neuvedete co znamenají jednotlivé symboly a v čem se dosazují, pak uvádíte něco naprosto imaginárního a nepoužitelného. Další nejasnost: Podle §5 čl. 7 při neumožnění odečtu se počítá u TUV trojnásobek průměrné hodnoty SS nákladů připadajících na 1m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. U nás jsou dva domy různých vlastníků zásobovány z jedné kotelny opět jiného majitele. Rozpočet nákladů na tyto domy je ale možný, jen když se dají součty bytových vodoměrů obou domů. Jak ale máme dát tento součet když u neměřených bytů se stav vodoměrů vypočítává z nákladů které ale nemáme a budeme je mít až dodáme součet byt. vodoměrů, který ale nemůžeme vypočíst protože nemáme náklady na dům atd.

Důsledek toho je, že firmy které provádějí vyúčtování radši místo toho navýšení jak nařizuje vyhláška radši dávají jakýsi průměr spotřeby. To že tím porušují vyhlášku jim nevadí.

Oč jednoduší a srozumitelnější by v bodě 2 a3 bylo, kdyby to nebylo počítáno v nákladech ale přímo v m3. Pak by tyto složitosti a nejasnosti odpadly.

Vyhláška platí již 9 let. Kdyby za tu dobu někdo z ministerských úředníků se šel přesvědčit ke konečným uživatelům(a hlavně k těm kteří ty výpočty dělají) jak se jednotlivé paragrafy osvědčily, tak už by dávno věci mnou zmiňované mohli zjistit a opravit.

Protože už opravdu nevím, na koho se obrátit, když ministerstvo pro místní rozvoj které tuto absurditu vydalo se tím odmítá zabývat, doufám, že alespoň Vy snad by jste na to mohli poukázat. . Nejedná se tu o mně jako jedince, ale týká se to desetitisíců až statisíců lidí v nájemních, družstevních i soukromých domech. Snad mě alespoň sdělíte Váš názor na uvedené body.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.2. 2010