21. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2008

1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci

O Pražském jaru a srpnu 1968 se toho už napsalo či řeklo hodně a určitě se ještě mnoho napíše a napovídá. S krajním zjednodušením by se dalo napsat, že diskuze má dva protipóly – na BL Josefa Víta s jeho článkem "Socialismus s lidskou tváří" a Borise Cveka s jeho reakcí pod titulkem Dnešek je lepší než rok 1968. V roce 1968 jsem sice měl ještě daleko do zletilosti, mé zkušenosti tehdy byly samozřejmě zcela minimální. Nicméně mohu potvrdit, že ona doba byla do té míry výjimečná, že ve mně zanechala veliké stopy a vnímal jsem ji neobyčejně intenzivně (včetně nesmělých pokusů také se tehdy nějak osobně angažovat).

Vyrůstal jsem v rodině nemálo postižené komunistickým pučem v roce 1948, jejíž členové byli jak před 1968. rokem, tak i po něm vyloučeni z možnosti výrazně ovlivňovat dění kolem sebe. Nikdo z našich nejbližších nekolaboroval s komunisty ani po roce 1948, ani nikdy později a tak i dění ve „státě a Straně“ v letech 1966, 1967 a 1968 jsme vnímali spíše zpovzdálí, jako pouzí pozorovatelé toho, jak se naši „prokádrovaní“ spoluobčané mezi sebou „mydlí“ v boji o místo na slunci – a tento jejich „heroický“ zápas jsme sledovali s nemalým zadostiučiněním. Oni chtěli poroučet větru a dešti, nedokázali ve své chamtivosti ale poručit ani sami sobě. Jejich primitivní materialismus, jímž se zaštiťovali, jim současně nejvíc podrážel vlastní nohy. Tak jsme to aspoň vnímali my....

Souhlasím s panem Vítem, že Pražské jaro bylo o „socialismu s lidskou tváří“. Indoktrinace a ohlupení komunistickými bludy veliké části veřejnosti bylo skutečně tehdy (ale, bohužel i v roce 1989) tak veliké, že i představy o jakési vnitřní rekonstrukci systému, aniž by se mělo jednat o jeho demontáž, se zpočátku (stejně jako také od 70.let dále) jevily skoro jako kacířské. Nemyslím si ovšem, že by tomu bylo tak, že by si lidé – a to dokonce jejich většina – nepřáli změnu režimu. Pravda, skutečně asi netoužili po primitivním kapitalismu z 18. a 19.století, ale docela určitě jim imponoval „osvícený“ kapitalismus druhé poloviny 20.století, jak jej někteří mohli vidět třeba v SRN (tehdy u nás nazývané NSR) nebo třeba ve Skandinávii. Jenže taková změna režimu jim v té době připadala natolik fantastická a nereálná, že se o ní většinou ani neodvažovali snít. To ovšem zdaleka neznamená, že by si to lidé nepřáli, jak tvrdí pan Vít.

To, že se do společenských procesů v oné době začali postupně zapojovat i občané stojící mimo KSČ (třeba KAN nebo K231), bylo mj. dáno tím, že mnozí skutečně nabyli (bohužel klamného) pocitu, že snad by tu skutečně nemělo jít jen a pouze o kosmetické změny a prachobyčejnou „výměnu stráží“, že se tu třeba nejedná jen o vnitřní mocenský boj uvnitř „státostrany“. Skutečně se objevila naděje, že by tzv.“obrodný proces“ v KSČ mohl přerůst v nastolení podstatně demokratičtějšího režimu. Nakolik byly tyto naděje liché se ukázalo po srpnu 68. Obávám se ale, že i kdyby nedošlo k invazi států VS, postupně by se naopak onen obrodný proces začal brzdit a definitivně by zanikl ve chvíli, kdy by byla dokončena generační výměna ve vedení KSČ. Byl by sice patrně nastolen o poznání více demokratický systém (ne však skutečně demokratický), ale noví „vůdcové“ by naopak poznenáhlu opět začali utahovat šrouby totality – tak, aby sobě a svým blízkým zabezpečili co nejdelší udržení moci. Nestraníci by opět byli postaveni mimo rozhodování, opozice by byla umlčena.

Podle mého názoru tak byli nestraníci, angažující se v Pražském jaru v podstatě jen obětí podvodu a byli, resp. měli být, pouze zneužiti jako „kanonenfutter“ nové ambiciozní garnituře KSČ, která se drala k moci. Skutečně si nedělám iluze o Pražském jaru a o nezištnosti, čestnosti a demokratičnosti většiny z jeho vůdců.

Pan Vít má však nejspíš pravdu, když tvrdí, že kdyby Pražské jaro nezahájili funkcionáři strany, že by k ničemu nedošlo. Tohle panu Vítovi rád podepíšu. Jde ovšem o to, proč ten proces zahájili – z jakých pohnutek. A v tom se asi s panem Vítem, nebo aspoň s jeho výkladem, určitě neshodnu.

Invaze do Československa tak zabránila radikální výměně vládnoucí „tlupy“, umožnila však uchopit moc takové skupině osob, která poslušně plnila pokyny Moskvy a neměla žádné nepřijatelné ambice o „vlastní cestě ke komunismu“, jakými se vyznačovali např. Tito v Jugoslávii nebo Ceausescu v Rumunsku. O Albánii nebo Číně ani nemluvě.

Z tohoto pohledu jsou i tehdejší reakce Západu na události v ČSSR vcelku pochopitelné a nemusíme je zdaleka vysvětlovat jen respektováním daného statu quo a mezinárodně politické reality, jakkoli jistě byly tyto důvody primární a nejvýznamnější. Proč by se měl Západ nějak významně angažovat v pomoci dostat se jedné skupině uvnitř KSČ „do sedla“ oproti jiné skupině, když bylo jasné, že pozice země vůči Západu se i po té výměně nezmění. A samozřejmě – jak je mnohokrát připomínáno – studená válka byla v plném proudu a mír byl mimořádně křehký.

Obecně souhlasím s panem Cvekem, že dnešek je skutečně lepší než rok 1968, ale obávám se, že ten rozdíl zdaleka není tak veliký, jak se to mnozí snaží tvrdit. Naštěstí tu už není ani Varšavská smlouva ani RVHP ani SSSR, ale je tu NATO a EU a Rusko se od nás posunulo o stovky kilometrů na východ a jeho režim i síla se také změnily. ČR zakotvila v demokratickém prostředí a jakkoli je úroveň demokracie v naší zemi stále ještě diskutabilní, zdejší politický systém již určitě většinu demokratických prvků vykazuje. Můžeme sice diskutovat o tom, zda by nemohla být ústava kvalitnější, nebo že je velkou chybou, že doposud nebyl přijat potřebný zákon o všeobecném referendu a připomínat mnoho dalších nedokonalostí, v každém případě však musíme konstatovat, že na rozdíl od roku 1968, kdy sice v tehdejší ČSSR byla praktikována svoboda projevu, nebyla účinně právně zakotvena – a mj. i proto bylo tak snadné jí rychle učinit konec. V tomto ohledu je dnešní ČR jistě lepší než ČSSR v roce 1968. Dovolím si připojit kacířskou poznámku, že se tak stalo díky hlubokým politickým změnám v tehdejším SSSR.

Vzrůst ekonomického potenciálu současné Ruské federace a její nepochybně vzrůstající váha ve světě však poněkud relativizují tvrzení o tom, že k rozpadu Sovětského impéria došlo jen a pouze tím, že jej USA „uzbrojily“.

Problém kvality demokracie v ČR není myslím v jejím současném politickém systému. Sám jej chápu mnohem víc v myšlení lidí. Již jsem se zmínil o strašlivé indoktrinaci komunismem, která ovšem nezačala až s rokem 1948, ale vplížila se k nám už s První republikou jako jedna ze součástí protihabsburské politiky a tehdy módní vlny antiklerikalismu, která ovšem narušila ideové zakotvení českých zemí a začala je už tehdy vytrhávat z evropských křesťanských tradic. Období Protektorátu dál hluboce narušilo vztahy v české společnosti a podkopalo naše sebevědomí, které nemohly samozřejmě nijak posílit operetní epizody SNP na Slovensku a Pražského povstání v Čechách (jejichž úlohou bylo koneckonců právě vytvořit podmínky pro uchvácení moci komunisty a následné podřízení země sovětskému vlivu). Vykořenění národa z evropských křesťanských a demokratických tradic pak dokonalo čtyřicetileté období komunistické totality. Těžko však říci, že ta stále znovu (a správně) připomínaná bezpáteřnost, klientelismus, a absence morálních hodnot v naší společnosti je dílem pouze vlády komunistů. Ty předpoklady pro něco takového se patrně objevily již mnohem, mnohem dříve.

Proto se nelze příliš divit tomu, že ačkoli je politický systém v naší zemi formálně i právně demokratický, fakticky se zde setkáváme s nepřebernou škálou tendencí vládnoucích elit k autoritářství a nedemokratickým až téměř totalitním manýrům. Tu politiku samozřejmě realizují lidé – a nezbývá než si uvědomit, že ve většině těch, kteří představují naši současnou politickou elitu – a to ať už momentálně vládnoucí nebo opoziční, je hluboce zakořeněna ona morální devastace. Jak důvěryhodně mohou působit lidé, zaklínající se pravicí, když ještě nedávno absolvovali vojenské školy, určené pro zvláště prokádrované zastánce totalitního režimu, kteří také výhod toho režimu spokojeně využívali.... Jak neupřímně znějí vznešená slova o demokracii, cti a morálce od těch, kteří byli a jsou i nyní s těmito hodnotami na štíru. Jak absurdně znějí hlasy z řad komunistů, dovolávajících se demokracie....

Nelze se pak divit tomu, že takoví lidé snadno podlehnou různým vábením a jsou schopni, ve snaze se zalíbit svému protektorovi, prosazovat bez ohledu na většinový názor veřejnosti a patrně i bez ohledu na skutečné zájmy této země a jejích obyvatel, i tak sporné projekty, jakými jsou třeba výstavba amerického radaru v Brdech, nebo různá vojenská dobrodružství i mimo rámec NATO, ale pouze v různých ad hoc vytvářených koalicích „ochotných“.

Často se objevují různé názory, že občané této země nedůvěřují jejímu politickému systému. Nemyslím, že je tomu tak, spíše než politickému systému a demokracii v ČR nedůvěřuje nemalá část našich občanů lidem – politikům a jejich osobnímu „smyslu“ pro demokracii. A obávám se, že naprosto oprávněně. A že bude trvat možná ještě nejméně dalších dvacet let, než naše společnost vyzraje natolik, že dokáže správně naplňovat obsah toho, co jí její demokratický politický systém umožňuje.

Zmínil jsem se o tom, že jsme zakotvili v demokratickém prostředí EU a NATO. I kotva se však dá vyzvednout a loď může být větrem zahnána do nebezpečných vod. Nejen já se nemohu zbavit pocitu, že různé euroskeptické, voluntaristické a furiantské buranství až nepříjemně silně tou kotvou trhají. Nedopusťme, abychom se opravdu utrhli a nedovolme to ani těm z nás, kteří zpiti mocí, ztrácejí sebekontrolu i smysl pro realitu.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2008
21. 8. 2008 Chceš do NATO? Zastřel si svého arcivévodu! Karel  Dolejší
21. 8. 2008 Rusko suspenduje svoje aktivity v Rade NATO-Rusko
21. 8. 2008 Komisař pro lidská práva Hammarberg navštíví Rusko a Gruzii
21. 8. 2008 Musí být český prezident pod pantoflem vlády? Jaroslav  Kuba
21. 8. 2008 Jednostranný pohled historiků na rok 1968 Jiří  Jírovec
21. 8. 2008 Bratříčku zavírej vrátka Karel  Kryl
21. 8. 2008 Michael  Marčák
21. 8. 2008 Deklarace o strategické spolupráci mezi USA a Polskem
21. 8. 2008 Černobílé vidění za nepřátelskou linií
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
21. 8. 2008 Pokračování konfliktu v Gruzii
21. 8. 2008 Michael  Marčák
21. 8. 2008 USA--Gruzie--Polsko, neboli odmítání rozhovorů jako politická zbraň Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 Americké rakety v Polsku nejsou s to ohrožovat Rusko
21. 8. 2008 21. srpen ve znamení protestů proti radaru
20. 8. 2008 Vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO může být více rizikem než přínosem Radmila  Zemanová - Kopecká
20. 8. 2008 Confiteor OO Pavel  Kopecký
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Le Monde: Taliban drží NATO v šachu
20. 8. 2008 Kdo má právo na válku? Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Se Saakašvilim se člověk ani v klidu nenají... Petr  Nachtmann
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
21. 8. 2008 21. srpen 1968 očima autorů Britských listů v minulých letech
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968
20. 8. 2008 Cvekovo dilema legitimizuje okupaci František  Řezáč
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
21. 8. 2008 Co levice osmašedesátníkům dluží ... Miroslav  Tejkl
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma
20. 8. 2008 "Duše Evropy" o Pražském jaru
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 8. 2008 Dnešek je lepší než rok 1968 Boris  Cvek
21. 8. 2008 Konfrontační tón ano, ale ocamcaď pocamcaď...
21. 8. 2008 Každý trh je regulovaný zákony, obyčeji a dobrými zvyklostmi! Boris  Cvek
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968   
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma
20. 8. 2008 Cvekovo dilema legitimizuje okupaci František  Řezáč
19. 8. 2008 Bělohradského "Hoře z hojnosti" v předvečer srpnového výročí Miloslav  Štěrba
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů   
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
15. 8. 2008 Kdo byl okupantem? Ten kdo přijel na tanku a nepozván Štěpán  Kotrba
14. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi   
14. 8. 2008 Sergej Magid: Nikdy jsem nebyl okupantem Československa!!