3. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 5. 2007

Nezkreslujme Máchův odkaz

Polemika s článkem Petra Kužvarta Mácha a tradice Prvního máje

V našem veřejném prostoru se množí dějinné reminiscence, je však velice politováníhodné, že místo o skutečně prožité a promyšlené poučení z minulosti v celé její složitosti a délce, jehož všeho by bylo u nás třeba jako sůl, se zpravidla jedná o demagogické, zploštěné a ideologicky zneužité polopravdy a mýty, které velmi často vznikly z mýtů minulosti pouhým převrácením hodnotových znamének. Příznačným pro tuto praxi je neustálé přirovnávání spíše banálních případů k "50. letům" či jiným, většinou ne tak vzdáleným událostem, které se stalo tak oblíbeným v poslední době. Ačkoliv mezi výtečníky, kteří se tohoto tance s historizujícími hesly účastní, nechci řadit pana Kužvarta přímo, přesto mi jeho laciná máchovská aktualizace jejich chování připomněla.

I když s jeho občanskými postoji vcelku můžu souhlasit, nemůžu mlčet k jeho z mého hlediska nesmyslnému úvodu, kde si vypůjčuje Máchu v plochém a pokřiveném obraze jak jeho samotného, tak doby, v níž působil, aby přešel rovnou k hrozbě neoliberálních reforem. Je známá věc, že Máj byl soudobou kritikou přijat dost nevlídně, stejně jako že se řadí k velkým dílům romantické Evropy, odkud asi Mácha čerpal inspirace a taky to, že byl romanticky nezávislým duchem. Tady ale, zdá se mi, končí věcná základna postřehů pana Kužvarta a dále následují jeho šablonovité představy, které mají posloužit jako východisko k moralistnímu útoku na současnou českou společnost. Taky se mi věru nelíbí, v jakém je stavu, musím zdůraznit, ale ani na chvíli by mě nenapadlo podle potřeby tak nehorázně ohýbat naše dějiny naší literatury, protože jsem přesvědčen, že ani jim ani nám to nedělá dobře.

Už samotná představa osamoceného, proti pražským provinčním obrozencům bojujícího Máchy je hrubě zavádějící a jako kdyby podprůměrnému americkému filmu z oka vypadla: "Do poněkud úzkoprsého prostředí provinčního města nezapadal, nectil starší autority, byl až příliš svůj. Byl již vášnivým romantikem a v osobním kontaktu byl asi dost nesnesitelný, nekomunikativní, romanticky exaltovaný individualista."

Co na tom, že Mácha studoval např. u J. Nejedlého a Josefa Jungmanna, kterého obdivoval a který ho podporoval v českých básnických začátcích -- věru bájná neúcta ke starším autoritám, ba přímo nechuť! Co na tom, že kolem sebe shromáždil kroužek později významných osobností našeho kulturního dění, mezi nimiž nechyběl ani K. J. Erben, K. Sabina nebo F. L. Rieger, pravidelně se s nimi scházel a společně s nimi piloval svá první literární dílka -- věru nesnesitelná, nekomunikativní osobnost!

Co na tom, že pražští "obrozenští" studenti, či čeští intelektuálové obecně před rokem 1848, byli povětšinou v myšlenkovém boji s pražskou, provinční a vesměs německou měšťanskou kulturou, o které se pan Kužvart domnívá, že charakterizovala obrozenské prostředí, že mnozí z nich podobně jako Mácha sdíleli revoluční ideály a dvanáct let po Máchově smrti se celoevropského povstání zúčastnili!

Co na tom, že se Mácha choval tak provokativně především vůči rakouské správě, a nikoli, jak si představuje pan Kužvart, k obrozenským kruhům, jejichž byl ve skutečnosti velmi vyhraněnou součástí! Hlavně že tu máme pohádku o robinzonsky osamělém, pokrokovém Máchovi, který je natolik "příliš svůj", že ho nikdo ze zpátečnické společnosti nesnese -- jak hezky se to hodí, když si chceme postěžovat na poměry a zároveň se trošku připodobnit k onomu hrdinovi bez bázně a hany, ukázat, na čí straně je pokrok!

Už přímo trapné jsou pro mě pasáže o "záhadách" Máje -- dedikaci a úvodní vlastenecké básni. Kdyby pan Kužvart nebyl uvězněn ve své pokřivené šabloně, kterou použil pro "nástin" Máchova veřejného působení, nemohlo by k tomu dojít, protože by mu muselo být zřejmé, že nejde o žádnou záhadu, nýbrž že věci do sebe naopak velmi dobře zapadají a že především dedikační báseň svým způsobem vplývá do celého Máchova myšlenkového a hlavně politického směřování.

Ostatně ideálním cílem Máchy byla revoluce, která by emancipovala český národ a "krví smyla vinu Bílé hory", jak sám doslova říká. Dedikací se nemá smysl v kolejích načrtnutých panem Kužvartem zabývat, protože věnování mívají tisícero odůvodnění a nelze z nich nic zásadního dovozovat, zvlášť když kloužeme jen po povrchu. Jedno mi připadne však skoro jisté -- vzkaz "pražským obrozencům" to nebyl, natožpak vyrovnávání účtů -- Mácha sám byl činným členem obrozenské obce, a navíc těžko dopředu mohl tušit, jaký jeho Máj bude mít ohlas. Mstít se někomu tak, že ho neuvedu v dedikaci svého prvního většího díla, to je opravdu originální myšlenka.

Projde-li si pan Kužvart věnování v dílech 19. a 20. století, jistě nakonec zjistí, že mnohdy se jedná o zcela neznámá jména, případně o jména, která mají velice nejasný vztah k dílu samotnému. Není jediného důvodu, proč by Mácha měl svou báseň věnovat některému obrozenci, nevím o tom, že by si obrozenci navzájem často dedikovali básně; většinou se jedná o osoby nějak jim blízké, podobně jako se dneska věnují naučné knihy přátelům, příbuzným, a ne vědeckým autoritám. Je to stejné jako dělat záhadu toho, proč J. Neruda nevěnoval své Hřbitovní kvítí někomu z okruhu májovců, nýbrž svému předčasně zemřelému příteli.

Ale i kdyby o veřejném působení K. H. Máchy věděl pan Kužvart jen to, co ví, tedy zjevně velice málo, ale přečetl si aspoň básníkovo dochované dílo, které není -- bohužel -- zas tak rozsáhlé, nemohl by se podivovat nad tajemnými záhadami dějin naší literatury. Věděl by za prvé, že velká část Máchových děl je psaná stylem, který on považuje za doménu "obrozenských pisálků", oněmi romantickými veršíky, nad nimiž se dnes s oblibou druhořadí i třetiřadí básníci ušklíbají.

Nemá ani smysl uvádět konkrétní příklady, stačí si otevřít Máchovo souborné dílo. Tím samozřejmě není řečeno, že by i Mácha byl pisálek, naopak to nutí k elementárnímu zamyšlení, zda jednoduše taková nebyla před 170 lety dobová básnická konvence. Za druhé by ale věděl, že je Mácha ne náhodně, jak vyplývá z jeho veřejného působení, autorem silně vlasteneckých básní, jako je Hrobka králů a knížat českých a především Balada (dobově Balláda), kterou si dovolím uvést (podle pravidla báseň za báseň):


Pokraj skály jinoch sedí,
V jeho rukou harfa dřímá;
Prvním jitrem v dálku hledí --
Vyskočí i takto hřímá:

"Pohřbi harfu hloubi černá; --
Pevný meč mi v pevnou ruku;
Vzhůru! Za mnou! Mládež věrná!
Skončíme ať vlasti muku!"

Letí harfa mezi skály -- --
Posledně zavzdechne sobě; --
"Dobrou noc!" zdál struny vály
Na svého co pěvce hrobě;

"Bílá horo, bílá horo!
Odstři příkrov, jenž tě kryje,
Jitro tvé juž svítá skoro
Naše krev tvou vinu smýje."

"Sněžka zdvíhá čelo jasné
Krakonošů lampa plane
Krvavé až zoře zhasne,
Zlaté Čechů slunce vstane!"

V okruh vlasti zavzní plesy,
Hučí jitrem řeky zdmuté;
České zazní v kolo ledy,
I za lesy zvony duté.

Co tu tedy pan Kužvart představil jako záhadu, ne-li Máchovu dobře skrytou karikaturu poměrů, je ve skutečnosti organickou součástí celoživotního básníkova díla, a to nejen slovesného, ale i v oblasti veřejného kulturního působení. Nejenže na tom není nic překvapivého, dá se to v kontextu docela dobře očekávat. To, že Máj nebyl přijat dobovou kritikou, na skutečnosti nic nemění, nemění to především nic na tom, jakým způsobem se Mácha účastnil života naší obrozenské společnosti a jaké bylo myšlenkové podhoubí jeho díla (a jeho dílo není jen Máj). Jenže to by člověk nesměl mít svoji černobílou představu o našem národním obrození a pohádkové pojetí romantických básníků.

Aby bylo jasno, na principech samotných, o nichž píše pan Kužvart, nenacházím nic špatného, ostatně osobně jsem podepsal výzvu Jsme občané! a s jeho rozčarováním z české společnosti sdílím, stejně jako snahu o probuzení ze spotřebitelské letargie. Ale odmítám tyto věci zcela nepatřičně a násilně vykládat pokrouceným a zploštělým obrazem minulosti, zvláště má-li být onou projekcí našich problémů jeden z našich největších básníků v jedné z nejvzrušivějších dob v dějinách našeho národa.

                 
Obsah vydání       3. 5. 2007
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase
3. 5. 2007 Proč nemůže radar fungovat čistě s českými vojáky?
3. 5. 2007 Vědci "objevili klíč k dlouhověkosti"
3. 5. 2007 Uživatelé DVD DRM se vzbouřili proti cenzuře
3. 5. 2007 Vandalové poškodili hrob Jánose Kádára
3. 5. 2007 Šála Barborka  Baronová
3. 5. 2007 Návrh pro odpůrce americké základny
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig
3. 5. 2007 Umění bez obsahu pozbývá smysl, stejně jako vzduch, pokud nejde dýchat Jan  Paul
3. 5. 2007 Proč je radar takovou výhrou?
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
3. 5. 2007 Hulvátovské mazurky Václav  Dušek
3. 5. 2007 Stojí proti evoluční teorii teorie inteligentního designu nebo teorie inteligentního projektu? Pavel  Kočička
3. 5. 2007 Paraguay -- Jezuitský stát (1649 - 1767) Eduarda  Heczková
2. 5. 2007 Proč říkáte občanům, že jsou jejich názory "smrduté"? Jan  Neoral
2. 5. 2007 Byl to nepřesný překlad?
2. 5. 2007 Miefig - zatuchlý, zasmrádlý, neatraktivně nemoderní... Uwe  Ladwig
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous
2. 5. 2007 Havel jako Castro a Napoleon III.
2. 5. 2007 Americká intervence v Řecku Hynek  Štědrý
2. 5. 2007 Byl tvrdý zásah policie v Brně na místě?
2. 5. 2007 Ještě žije Eva Gérová
2. 5. 2007 Poslušní úředníci a jeden intelektuál
2. 5. 2007 Nedávejme almužnu agresivním žebrákům - přispívejme dobročinným organizacím Miloš  Kaláb
2. 5. 2007 První veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily v ČR otevřena v Desné Michal  Brož
2. 5. 2007 Vděčnost Říši
2. 5. 2007 Výzva žen z Ohia: knížka pro děti u zrodu masového hnutí? Miroslav  Kolář
1. 5. 2007 LEŽ TÝDNE v ČRo 6: Proti radaru jsou prý v ČR jen extrémisté! Petr  Kužvart
28. 4. 2007 Hospodaření OSBL za březen 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 5. 2007 Rafinovaná propaganda

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
8. 2. 2007 Opona   
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)   
6. 12. 2006 Exhibicionismus plže a exces jako normalita Miroslav  Vejlupek
29. 8. 2006 Když chceš něco vědět, tak se neptej Aleš  Merenus
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
8. 8. 2006 Poezie jako oběť doby Michal  Černík