12. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2007

Iniciativa Jsme občané! u příležitosti 30. výročí zveřejnění Charty 77

tisková zpráva iniciativy Jsme občané

Na tiskové besedě 11. 1. 2007 představil filozof Michael Hauser za kolektiv autorů prohlášení "Jsme občané!". To vzniklo s úmyslem vytvořit společnou platformu občanů různého přesvědčení, jež spojuje vůle k ochraně a prohloubení demokracie v naší zemi i ve světě. Prohlášení (tak, jako kdysi ve zcela jiných podmínkách Charta 77) se snaží pojmenovat rozpor mezi demokratickými ideály, zakotvenými v ústavě, v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních lidskoprávních dokumentech s reálnou praxí v České republice.

"Prohlášení by mělo spojit lidi a různé části občanské společnosti, které se většinou míjejí. Chceme tak podporovat občanskou angažovanost ve veřejném prostoru," konstatuje Michael Hauser.

Jsme občané - plný text prohlášení ZDE

Karel Dolejší 6. 1. 2007: Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" ZDE

Prohlášení je možno podepsat a připojit svůj názor na webových stránkách www.jsmeobcane.eu, respektive www.jsmeobcane.cz. Doposud má dokument 250 signatářů.

Na ně by měly navazovat další aktivity zaměřené na jednotlivá témata.

Zatím se k prohlášení připojilo přes 250 signatářů všech generací a nejrůznějších povolání, sociálních vrstev a politických názorů. Na tiskové besedě je reprezentoval šéfredaktor časopisu Romano hangos Karel Holomek z Brna a senátorka Alena Gajdůšková ze Zlína. Ta řekla mj.:

"Jsem nesmírně ráda, že jsou lidé, kteří si uvědomují, že demokracie není jen to, že existuje systém politických stran, ústavní instituce a dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ale že skutečná demokracie znamená zásadní hierarchii hodnot, kde tou základní hodnotou je svoboda a dodržování lidských práv, na které má právo každý člověk, a že další podstatnou podmínkou skutečné demokracie je fungování občanské společnosti. Je mi velmi líto, že musím konstatovat, že tolik let od sametové revoluce a ještě více od Charty 77, demokracii pořád ještě neumíme. Za nejaktuálnější , a v této chvíli nejvíce ostudný, považuji fakt neexistence antidiskriminačního zákona o jehož návrat do legislativního procesu usiluji. Fungování podle hesla "vítěz bere vše" , považování dohody a kompromisu přinejmenším za slabost, netolerance a diskriminace nemá s demokracií nic společného. Vím, že vám to zní od političky divně. Ale stejně tak jako lidé sami, ani politici sami nejsou schopni této hodnotové změny ve společnosti dosáhnout. Jsem si však vědoma toho, že jako politička mám víc odpovědnosti než jako řadový občan právě v záležitostech, o kterých se ve vašem prohlášení mluví."

Jsme občané!

1. 1. 2007

Listopad 1989 přinesl možnost vytvoření skutečné demokracie. Navzdory neblahým následkům padesáti let nedemokratických poměrů se podařilo položit základy svobodného a rovného soužití všech občanů. Vážíme si obětavé práce všech, kdo se na tomto dobrém díle podíleli, a chceme v jejich úsilí pokračovat.

Mnohé naznačuje, že je demokracie zaměňována za loajalitu k neoliberálnímu ekonomickému systému, místo toho, aby v naší zemi zapouštěla kořeny a sílila. Tak mizí prostor pro veřejnou diskusi o zásadních společenských otázkách, a demokratické vymoženosti se dokonce stávají terčem více či méně zjevných útoků.

Proto se domníváme, že demokracii je zapotřebí brát vážně, bránit ji na všech úrovních a požadovat její důsledné uplatňování. Jde o to, aby demokracie nebyla jen prázdným slovem. Jako občané a občanky máme podle ústavního pořádku České republiky svá práva bez ohledu na majetkové či mocenské postavení ve společnosti (čl. 3 Listiny základních lidských práv a svobod -- dále jen Listina).

Být občanem neznamená jen odevzdat hlas do volební urny. Bez účasti veřejnosti na rozhodování o věcech, jež se jí dotýkají, bez svobodných aktivit občanské společnosti zdola, se demokracie stává jen vyprázdněnou a zneužitelnou formální procedurou.

Občanství obsahuje politický, kulturní, sociální a obecně lidský rozměr. To je zakotveno v zásadních dokumentech -- v Ústavě České republiky a v Listině, jež je součástí ústavního pořádku, ale i ve smlouvách Rady Evropy: Evropské sociální chartě (ESC) a Úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Česká republika dobrovolně přijala i závazky mezinárodních paktů o lidských právech a další úmluvy OSN.

Lid je zdrojem veškeré státní moci (čl. 2 ústavy), ale orgány, jejichž prostřednictvím státní moc vykonává, se mnohdy zpronevěřují svému poslání -- jednat v zájmu všeho lidu slibují poslanci, senátoři i prezident. Mocenské orgány vládnou spíše lidu než pro lid a občané mají málo účinných prostředků, jak tento stav změnit.

Je nedostatek nestranných institucí, na něž se občané mohou obrátit, jsou-li porušena jejich práva. Soudnictví pracuje pomalu a neuspokojivě. Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) neumožňují zákony a ústava předkládat návrhy zákonů, nesmí se ani zabývat rozhodnutími obcí a může jen pasivně komentovat úřední pochybení. Kvůli zákonným lhůtám nemůže včas informovat o svých zjištěních veřejnost. Úřady často nedbají smyslu omezení základních práv a svobod (čl. 4 odst. 4 Listiny) a tato omezení prosazují svévolně.

Petiční právo (čl. 18 Listiny) sice existuje, ale občané jím něčeho dosáhnou jen výjimečně. Lid sice může podle druhého článku ústavy vykonávat státní moc přímo, ale chybí ústavní zákon o celostátním referendu, jenž by občanům umožnil referendum vyvolat. Občanům je téměř znemožněno podílet se na správě veřejných věcí přímým způsobem (čl. 21 Listiny). Místní referendum se sice koná, ale jeho uplatnění je omezeno podmínkou vysoké účasti.

Svoboda projevu a právo na informace, zaručované článkem 17 Listiny a zákony, je iluzorní, pokud není dost médií poskytujících nezkreslené, objektivní a zásadní informace o věcech, které se týkají základních problémů života občanů. Výkon těchto práv se nemůže omezovat na internetové stránky a nízkonákladové tiskoviny, musí se opírat o média veřejné služby.

Mnohá rozhodnutí, která podstatně ovlivňují život lidí, probíhají zcela mimo jejich kontrolu -- jsou často motivována lobbisty, kteří korumpují politiky a úředníky ve veřejné správě, a tak jimi manipulují. Mnohdy se nedodržují nebo obcházejí předpisy o veřejných zakázkách a výběrových řízeních. Veřejná správa často selhává v ochraně obecných a veřejných zájmů, které má podle zákona chránit. Její orgány často neposkytují dostatečné informace o své činnosti (čl. 17, odst. 5 Listiny). Je systémovou chybou, že výkon veřejné správy v krajích a obcích je určován zájmy politických stran.

Občanům hlásícím se k etnickým menšinám se sice formálně přiznávají individuální a skupinová práva, ale zákony ani jejich uplatňování v praxi nebrání sociálnímu vylučování a nechrání sociálně ohrožené. Neumožňují ani rozvoj kultury a vzdělávání se v jejich jazyce a nezajišťují jejich další ústavní práva (čl. 25 Listiny).

Práva imigrantů a dalších cizinců i jejich rodin jsou nedostatečná. Česká republika dosud nepřistoupila k většině ustanovení článku 19 ESC, která by cizincům zaručovala stejné podmínky v zaměstnání jako českým občanům, a čeští občané a státy Rady Evropy a Evropské unie nevyvíjejí dostatečný tlak na vládu, aby tak Česká republika učinila. České zákony dostatečně nezajišťují ani ústavní právo cizinců na lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst (čl. 10, odst. 1 Listiny).

Od 1. ledna 2007 je Česká republika jediným státem Evropské unie, který v pracovněprávních vztazích nedodržel její antidiskriminační směrnici číslo 78/2000, k jejímuž uplatnění v právním řádu se všechny členské státy zavázaly. Z nového zákoníku práce totiž byla tato ochrana vypuštěna a návrh antidiskriminačního zákona nebyl pro odpor části poslanců a senátorů přijat -- obracíme se proto na českou i světovou veřejnost, aby pomohla k nápravě tohoto znepokojivého stavu.

Ženy, mladiství, zdravotně postižení a lidé starší 50 let jsou navzdory čl. 3 a 29 Listiny v mnoha případech znevýhodňováni při hledání zaměstnání i jako zaměstnanci. Nedostatečně jsou chráněna práva dětí (čl. 32 Listiny), obsažená i v Úmluvě o právech dítěte. Chybějí zákony, které by je učinily vymahatelnými.

Právo získávat prostředky prací (čl. 26 Listiny) je omezeno vysokou nezaměstnaností. Česká republika nepřistoupila k odstavci 1 článku 4 ESC, jenž zaručuje právo na takovou odměnu za práci, která zajistí zaměstnancům i jejich rodinám uspokojivou životní úroveň. Česká vláda a další orgány neplní čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který zavazuje Českou republiku, aby podnikla kroky k zajištění práva každého na přiměřenou životní úroveň.

V hospodářství nevládne pluralita vlastnictví (tedy např. soukromého, státního, obecního, družstevního), zaručená čl. 11 Listiny, ale převládá typ vlastnictví umožňující bezohlednou maximalizaci zisku na úkor zájmů občanů a životního prostředí.

Není dostatečně zajištěna ochrana zaměstnanců, kteří se rozhodnou založit odborovou organizaci k ochraně svých zájmů a svobodně využijí práva na stávku. I když jim článek 27 Listiny tato práva zaručuje, obávají se ztráty zaměstnání či jiných postihů. Bývají v zaměstnání šikanování a ponižováni ze strany zaměstnavatelů. Mnoho občanů v hmotné nouzi, např. lidé bez domova, žije v lidsky nedůstojných podmínkách (čl. 10 Listiny) a nedostává se jim náležité pomoci (čl. 30 Listiny).

Značné mezery jsou i v naplňování článků 33 a 34 Listiny, zajišťujícím každému rovné právo na vzdělání. Vysokoškolští studenti jsou nuceni trávit stále více času výdělečnou činností, aby si zabezpečili potřebné prostředky. Chybějí zákony, jež by ochránily kulturní bohatství, nedostatek státem poskytovaných finančních prostředků omezuje vědecké bádání i rozvoj umělecké tvorby. Mnoho vědců, pedagogů i umělců je nuceno živit se činností, kde neuplatní své vzdělání, zkušenosti a tvůrčí nadání.

Právo na příznivé životní prostředí i na včasné a úplné informace o jeho stavu (čl. 35 Listiny) je oklešťováno a občanům je stále více znemožňováno účastnit se důležitých rozhodování. Často se upřednostňuje maximalizace zisku na úkor životního prostředí, přírodních zdrojů a biodiverzity.

Někteří občané na tyto jevy upozorňují a dožadují se v konkrétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy. Odpovědnost za udržování a prosazování demokracie v zemi padá na politickou, státní a ekonomickou moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, tzn. i za dodržování ústavního pořádku i mezinárodních závazků České republiky.

Naše prohlášení je dílem lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle se jednotlivě i společně zasazovat o obranu a prohlubování demokracie a občanství ve všech jeho rozměrech. Inspirací nám je Charta 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech a usilovala o dodržování mezinárodních závazků Československa. Podporu našemu prohlášení lze vyjádřit podpisem. Věříme, že prohlášení Jsme občané! přispěje k tomu, aby demokracie byla v naší zemi doopravdy.

                 
Obsah vydání       12. 1. 2007
13. 1. 2007 Irák, Bush, pozitivní a negativní svoboda a ta pravá legrace
12. 1. 2007 BBC Monitoring: Mezinárodní tisk podrobil Bushův plán pro Irák zdrcující kritice
12. 1. 2007 Blair zvýší britské výdaje na armádu a obhajuje vojenské intervence
13. 1. 2007 Chcete lepší přístup do Británie? Zaplaťte
12. 1. 2007 Chystá se americká íránsko-irácko-izraelsko-syrská válka?
13. 1. 2007 Bushova taktika je vyhlášením války Íránu
12. 1. 2007 Britské mešity "chrání wahabistické extremisty"
12. 1. 2007 Palivově nejneefektivnější automobily budou zřejmě v EU cenově nedostupné
12. 1. 2007 Izolovaný Bush čelí rebelii
12. 1. 2007 Ve jménu programu: koryta sem! A televizi ani poradce do toho netahejte? Miloš  Dokulil
12. 1. 2007 Reformy a česká levice Michael  Kroh
12. 1. 2007 Nová ministryně obrany Parkanová nemluví pravdu - americká základna Česko neochrání Štěpán  Kotrba
12. 1. 2007 STV - Pod lampou: ako nemá vyzerať demokratická diskusia Eduard  Chmelár
12. 1. 2007 Den u britského soudu Jan  Čulík
12. 1. 2007 Rath není politik, ale šmelinář Štěpán  Kotrba
12. 1. 2007 Český národ bez paměti a britská meziknihovní služba Jan  Čulík
12. 1. 2007 České knihovny
12. 1. 2007 Proč to nejde? Můžou za to politikové Lenka  Vytlačilová
12. 1. 2007 Rostoucí vulgarita, bulvarizace, senzacechtivost a naivní PR Britských listů
12. 1. 2007 Člověk, technika a výchova František  Augusta
12. 1. 2007 V Rakousku se ujala vlády velká koalice - samé jedničky... Richard  Seemann
12. 1. 2007 Teze programu rakouské vlády
12. 1. 2007 Čínská propaganda Jan  Čulík
11. 1. 2007 Politika v přímém přenosu Ladislav  Žák
12. 1. 2007 Politika v přímém přenosu : Česká televize není schopna plnit veřejnou službu
12. 1. 2007 Po rádiu Jerevan se mi už nestýská. Mám Metro Tomáš  Koloc
12. 1. 2007 Americká prezidentská kampaň začíná etnickými čistkami v Iráku
12. 1. 2007 Hurá na Topolánka... Patrik  Nacher
12. 1. 2007 Smělec Nacher Josef  Baxa
12. 1. 2007 Citát dne - včerejšího
12. 1. 2007 Dopis premiéra Topolánka poslancům ČSSD
12. 1. 2007 Tři "tradiční lži" a "Reformní program" ČSSD
12. 1. 2007 Náměstek americké ministryně zahraničí u Paroubka a Schwarzenberga, americký velvyslanec u Zemana na chalupě
12. 1. 2007 Iniciativa Jsme občané! u příležitosti 30. výročí zveřejnění Charty 77
12. 1. 2007 TV Nova - postřeh Oldřich  Průša
11. 1. 2007 Britští konzervativci budou požadovat snížení emisí uhlíku o 80 procent
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
11. 1. 2007 Vědecké a profesní vzdělávání žen, aneb Německo má jen jednu možnost, kdyby chtělo být dále úspěšné Uwe  Ladwig
11. 1. 2007 Evropská unie plánuje "novou průmyslovou revoluci"
11. 1. 2007 Nomádi ve městě Sandra  Wain
11. 1. 2007 Krvavé omalovánky Josef  Mikovec
11. 1. 2007 Nezadržateľná pohroma? Vladimír  Olej ml.
11. 1. 2007 Václav Havel: O kom je vlastně jeho příběh? Pavel  Černý
11. 1. 2007 Globálny etický konsenzus je možný Eduard  Chmelár
11. 1. 2007 Všechny zvony světa Václav  Dušek
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce