5. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 1. 2007

Podepsal jsem výzvu "Jsme občané"

Bobtnání fízlovských a represivních kapacit pod hlavičkou boje proti terorismu, které během pár let může vést k podstatně efektivnější kontrole všech "neposlušných", než jakou někteří z nás zažili v relativně již uvolněném období na konci osmdesátých let - ale díky novým technologiím vlastně i účinnější než v letech padesátých.

Vážení přátelé, v příloze naleznete výzvu, kterou jsem před chvílí podepsal. Přiznám se hned, že jsem o tomto kroku dlouho přemýšlel; skutečnost, že mi ji přeposlal Petr Uhl mě sice definitivně zbavila obavy z dalšího patočkovského mobilizačního pokusu - a věru nemám chuť tkáti "demokratický" šlojíř halící úzkou skupinku pretendentů na trůn, jejíž respekt k demokracii, jíž se soustavně zaklínají, je v praxi podstatně menší než u příslušníků etablované politické třídy, které nemohou přijít na jméno... Nejde tedy o X-té vydání Děkujeme, odejděte. Ale stejně.

Patrně i Vy jste v minulých letech podepsali řadu nejrůznějších petic. Patrně i Vy jste si jeden nebo dva okamžiky mysleli, že ten který standardní politický subjekt změní korupční postprivatizační chaos a často i mocenskou zvůli v ČR... Může toho všeho dosáhnout nějaké prohlášení, které prostě podepíšu? Právě toho se týkala a nadále týká má skepse. (Mimochodem: Já sám jsem na seznamu signatářů našel několik jmen lidí, kteří na mě v minulosti útočili nebo s nimiž jsem měl ostré spory.)

Dilema se poněkud vyjasnilo, jakmile jsem si položil otázku, co jiného lze v dané situaci udělat. Naznal jsem, že pro většinu obyčejných lidí je alternativou k podpisu "bezzubého" prohlášení, z nějž si zkušení mocenští praktici budou utahovat nebo za ním hledat cosi jiného, jednoduše možnost nechat se na okraji společnosti pomalu a bez odporu válcovat - sledovat oklešťování občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv přiznaných občanům této země po roce 1989. Bobtnání fízlovských a represivních kapacit pod hlavičkou boje proti terorismu, které během pár let může vést k podstatně efektivnější kontrole všech "neposlušných", než jakou někteří z nás zažili v relativně již uvolněném období na konci osmdesátých let - ale díky novým technologiím vlastně i účinnější než v letech padesátých.

Běžný člověk se může nechat válcovat; podpořit tlupu dobrodruhů, kteří se po jeho zádech vyškrábou ke korytům; případně se přihlásit do pilotního kursu.

Nebo se připojit ke svědectví o tom, co se v této zemi již téměř 18 let po revoluci děje.

Jak jsem se rozhodl já, už jsem uvedl. Dixi et salvavi animam meam. Teď je to na vás.

Pokud s výzvou souhlasíte a chcete stát jednou/jedním ze signatářek/signatářů, pošlete mail na adresu mirek.prokes(zavináč)gmail.com s textem "Souhlasím s prohlášením iniciativy Jsme občané!"; dále jméno a příjmení, stručně povolání, telefon a e-mail. Jestliže tak učiníte do konce víkendu, počítejte s tím, že Vaše jméno bude příští týden publikováno (kontaktní údaje nikoliv).

Jsme občané!

1. 1. 2007

Listopad 1989 přinesl možnost vytvoření skutečné demokracie. Navzdory neblahým následkům padesáti let nedemokratických poměrů se podařilo položit základy svobodného a rovného soužití všech občanů. Vážíme si obětavé práce všech, kdo se na tomto dobrém díle podíleli, a chceme v jejich úsilí pokračovat.

Mnohé naznačuje, že je demokracie zaměňována za loajalitu k neoliberálnímu ekonomickému systému, místo toho, aby v naší zemi zapouštěla kořeny a sílila. Tak mizí prostor pro veřejnou diskusi o zásadních společenských otázkách, a demokratické vymoženosti se dokonce stávají terčem více či méně zjevných útoků.

Proto se domníváme, že demokracii je zapotřebí brát vážně, bránit ji na všech úrovních a požadovat její důsledné uplatňování. Jde o to, aby demokracie nebyla jen prázdným slovem. Jako občané a občanky máme podle ústavního pořádku České republiky svá práva bez ohledu na majetkové či mocenské postavení ve společnosti (čl. 3 Listiny základních lidských práv a svobod -- dále jen Listina).

Být občanem neznamená jen odevzdat hlas do volební urny. Bez účasti veřejnosti na rozhodování o věcech, jež se jí dotýkají, bez svobodných aktivit občanské společnosti zdola, se demokracie stává jen vyprázdněnou a zneužitelnou formální procedurou.

Občanství obsahuje politický, kulturní, sociální a obecně lidský rozměr. To je zakotveno v zásadních dokumentech -- v Ústavě České republiky a v Listině, jež je součástí ústavního pořádku, ale i ve smlouvách Rady Evropy: Evropské sociální chartě (ESC) a Úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Česká republika dobrovolně přijala i závazky mezinárodních paktů o lidských právech a další úmluvy OSN.

Lid je zdrojem veškeré státní moci (čl. 2 ústavy), ale orgány, jejichž prostřednictvím státní moc vykonává, se mnohdy zpronevěřují svému poslání -- jednat v zájmu všeho lidu slibují poslanci, senátoři i prezident. Mocenské orgány vládnou spíše lidu než pro lid a občané mají málo účinných prostředků, jak tento stav změnit.

Je nedostatek nestranných institucí, na něž se občané mohou obrátit, jsou-li porušena jejich práva. Soudnictví pracuje pomalu a neuspokojivě. Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) neumožňují zákony a ústava předkládat návrhy zákonů, nesmí se ani zabývat rozhodnutími obcí a může jen pasivně komentovat úřední pochybení. Kvůli zákonným lhůtám nemůže včas informovat o svých zjištěních veřejnost. Úřady často nedbají smyslu omezení základních práv a svobod (čl. 4 odst. 4 Listiny) a tato omezení prosazují svévolně.

Petiční právo (čl. 18 Listiny) sice existuje, ale občané jím něčeho dosáhnou jen výjimečně. Lid sice může podle druhého článku ústavy vykonávat státní moc přímo, ale chybí ústavní zákon o celostátním referendu, jenž by občanům umožnil referendum vyvolat. Občanům je téměř znemožněno podílet se na správě veřejných věcí přímým způsobem (čl. 21 Listiny). Místní referendum se sice koná, ale jeho uplatnění je omezeno podmínkou vysoké účasti.

Svoboda projevu a právo na informace, zaručované článkem 17 Listiny a zákony, je iluzorní, pokud není dost médií poskytujících nezkreslené, objektivní a zásadní informace o věcech, které se týkají základních problémů života občanů. Výkon těchto práv se nemůže omezovat na internetové stránky a nízkonákladové tiskoviny, musí se opírat o média veřejné služby.

Mnohá rozhodnutí, která podstatně ovlivňují život lidí, probíhají zcela mimo jejich kontrolu -- jsou často motivována lobbisty, kteří korumpují politiky a úředníky ve veřejné správě, a tak jimi manipulují. Mnohdy se nedodržují nebo obcházejí předpisy o veřejných zakázkách a výběrových řízeních. Veřejná správa často selhává v ochraně obecných a veřejných zájmů, které má podle zákona chránit. Její orgány často neposkytují dostatečné informace o své činnosti (čl. 17, odst. 5 Listiny). Je systémovou chybou, že výkon veřejné správy v krajích a obcích je určován zájmy politických stran.

Občanům hlásícím se k etnickým menšinám se sice formálně přiznávají individuální a skupinová práva, ale zákony ani jejich uplatňování v praxi nebrání sociálnímu vylučování a nechrání sociálně ohrožené. Neumožňují ani rozvoj kultury a vzdělávání se v jejich jazyce a nezajišťují jejich další ústavní práva (čl. 25 Listiny).

Práva imigrantů a dalších cizinců i jejich rodin jsou nedostatečná. Česká republika dosud nepřistoupila k většině ustanovení článku 19 ESC, která by cizincům zaručovala stejné podmínky v zaměstnání jako českým občanům, a čeští občané a státy Rady Evropy a Evropské unie nevyvíjejí dostatečný tlak na vládu, aby tak Česká republika učinila. České zákony dostatečně nezajišťují ani ústavní právo cizinců na lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst (čl. 10, odst. 1 Listiny).

Od 1. ledna 2007 je Česká republika jediným státem Evropské unie, který v pracovněprávních vztazích nedodržel její antidiskriminační směrnici číslo 78/2000, k jejímuž uplatnění v právním řádu se všechny členské státy zavázaly. Z nového zákoníku práce totiž byla tato ochrana vypuštěna a návrh antidiskriminačního zákona nebyl pro odpor části poslanců a senátorů přijat -- obracíme se proto na českou i světovou veřejnost, aby pomohla k nápravě tohoto znepokojivého stavu.

Ženy, mladiství, zdravotně postižení a lidé starší 50 let jsou navzdory čl. 3 a 29 Listiny v mnoha případech znevýhodňováni při hledání zaměstnání i jako zaměstnanci. Nedostatečně jsou chráněna práva dětí (čl. 32 Listiny), obsažená i v Úmluvě o právech dítěte. Chybějí zákony, které by je učinily vymahatelnými.

Právo získávat prostředky prací (čl. 26 Listiny) je omezeno vysokou nezaměstnaností. Česká republika nepřistoupila k odstavci 1 článku 4 ESC, jenž zaručuje právo na takovou odměnu za práci, která zajistí zaměstnancům i jejich rodinám uspokojivou životní úroveň. Česká vláda a další orgány neplní čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který zavazuje Českou republiku, aby podnikla kroky k zajištění práva každého na přiměřenou životní úroveň.

V hospodářství nevládne pluralita vlastnictví (tedy např. soukromého, státního, obecního, družstevního), zaručená čl. 11 Listiny, ale převládá typ vlastnictví umožňující bezohlednou maximalizaci zisku na úkor zájmů občanů a životního prostředí.

Není dostatečně zajištěna ochrana zaměstnanců, kteří se rozhodnou založit odborovou organizaci k ochraně svých zájmů a svobodně využijí práva na stávku. I když jim článek 27 Listiny tato práva zaručuje, obávají se ztráty zaměstnání či jiných postihů. Bývají v zaměstnání šikanování a ponižováni ze strany zaměstnavatelů. Mnoho občanů v hmotné nouzi, např. lidé bez domova, žije v lidsky nedůstojných podmínkách (čl. 10 Listiny) a nedostává se jim náležité pomoci (čl. 30 Listiny).

Značné mezery jsou i v naplňování článků 33 a 34 Listiny, zajišťujícím každému rovné právo na vzdělání. Vysokoškolští studenti jsou nuceni trávit stále více času výdělečnou činností, aby si zabezpečili potřebné prostředky. Chybějí zákony, jež by ochránily kulturní bohatství, nedostatek státem poskytovaných finančních prostředků omezuje vědecké bádání i rozvoj umělecké tvorby. Mnoho vědců, pedagogů i umělců je nuceno živit se činností, kde neuplatní své vzdělání, zkušenosti a tvůrčí nadání.

Právo na příznivé životní prostředí i na včasné a úplné informace o jeho stavu (čl. 35 Listiny) je oklešťováno a občanům je stále více znemožňováno účastnit se důležitých rozhodování. Často se upřednostňuje maximalizace zisku na úkor životního prostředí, přírodních zdrojů a biodiverzity.

Někteří občané na tyto jevy upozorňují a dožadují se v konkrétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy. Odpovědnost za udržování a prosazování demokracie v zemi padá na politickou, státní a ekonomickou moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, tzn. i za dodržování ústavního pořádku i mezinárodních závazků České republiky.

Naše prohlášení je dílem lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle se jednotlivě i společně zasazovat o obranu a prohlubování demokracie a občanství ve všech jeho rozměrech. Inspirací nám je Charta 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech a usilovala o dodržování mezinárodních závazků Československa. Podporu našemu prohlášení lze vyjádřit podpisem. Věříme, že prohlášení Jsme občané! přispěje k tomu, aby demokracie byla v naší zemi doopravdy.

Podpisy:

Jan Andrlík, student VŠ

Andrea Cerqueirová, novinářka, Praha

Petr Czasch, šéf stavební firmy, Bruntál

Marie Čakrtová, důchodkyně, Trutnov

Olga Fialová, důchodkyně, Praha

Petr Firbas, docent, Brno

Tomáš Franke, počítačový expert, Praha

Jitka Gruntová, historička, Svitavy

Jiří Guth, ekolog, Borovany

Michael Hauser, filosof, Praha

Agáta Hauserová, zpěvačka, Praha

Eva Hauserová, spisovatelka, Praha

Josef Heller, politolog, Praha

Zdeněk Holeček, živnostník

Stanislav Holubec, VŠ učitel, Hradec Králové

Josef Chromík,důchodce, Havířov

Jan Jiříček, jednatel firmy, Děčín

Miloslav Kraken Junek, soustružník, Hradec Kr.

Alena Klepšová

Kateřina Konečná, stud. VŠ/poslankyně, N. Jičín

Karel Košťál, levicový aktivista, Francie

Petr Kužvart, environmentální právník, Praha

Ivo Látal st., informatik, Praha

Marie Lienau, feministická aktivistka, Praha

Jiří Málek, ekonom, Praha

Eva Nováková, důchodkyně, Jeseník

Petr Polák, pojišťovací agent, okr. Znojmo

Petr Rohel, historik, Ostrava

Milan Rokytka, novinář, Praha

Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie, Praha

Martin Skalský, environmentalista, Praha

Jiří Stehlík, ekonom a ekolog, Praha

Štěpán Steiger, důchodce, Praha

Jiří Svoboda, ekonom, Praha

Alice Szczepaniková, socioložka, Velká Británie

Petr Šafařík, publicista a pedagog, Praha

Martin Škabraha, filosof, Olomouc

Ivan Štampach, religionista, Praha

Petr Uhl, novinář, Praha

Milan Valach, filosof, Brno

František Zich, sociolog

                 
Obsah vydání       5. 1. 2007
7. 1. 2007 Izrael "plánuje jaderný úder proti Íránu"
7. 1. 2007 Varšavský arcibiskup rezignoval těsně před jmenováním
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna
6. 1. 2007 Peníze a zabíjení v Iráku
5. 1. 2007 "Oběšením se Saddám Husajn stal mučedníkem"
5. 1. 2007 Tony Blair k Saddámově popravě mlčí
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
5. 1. 2005 Tři králové aneb Slavnost Zjevení Páně Irena  Ryšánková
5. 1. 2007 Oslí můstek k trojkoaliční smlouvě Ladislav  Žák
5. 1. 2007 Topolánek: Bydlím se svojí partnerkou Lucií Talmanovou. K jejímu těhotenství se nebudu vyjadřovat Mirek  Topolánek
6. 1. 2007 Čína a Rusko spolupracující jako nikdy předtím
5. 1. 2007 Nejhorší noční můra Spojených států: Tahá za nitky dnešní irácké vlády Írán?
5. 1. 2007 Dejte do ústavy prázdniny Bohumil  Kartous
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
5. 1. 2007 Buď chceme demokracii, ve které figurují čitelné osobnosti s politickou vizí, nebo bordel
5. 1. 2007 Kauza Redeker: Má zbabělost Francie kulturně-historické pozadí?
5. 1. 2007 Británie by měla přijmout muslimské hodnoty
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Sedmička je dobrá Václav  Dušek
5. 1. 2007 Svoboda - od čeho - k čemu, aneb Vždy ohrožené poměry Uwe  Ladwig
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula
5. 1. 2007 Nebezpeční novináři vs. osobní vývoj Jan  Motal
5. 1. 2007 Len tak mimochodom...
5. 1. 2007 Je těžké mluvit a myslet zároveň Bohumil  Kartous
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Kde jsi, doktore Galéne? Tomáš  Krček
5. 1. 2007 Mar del Plata, Pinamar, nebo Buenos Aires? Meike  Snijder
5. 1. 2007 Mar del Plata, Pinamar or Buenos Aires? Meike  Snijder
5. 1. 2007 Mikve Jiří  Staněk
5. 1. 2007 Ošklivý zlý slon Filip  Rožánek
5. 1. 2007 Čulíkova novoroční rada nad zlato aneb Proč se Moldavané usmívají? Josef  Brož
5. 1. 2007 Milan  Kozelka
5. 1. 2007 Krize klimatu, nepríjemná pravda Ala Gora Dobrota  Pucherová
5. 1. 2007 Čo po sebe zanecháva Kofi Annan Radovan  Geist
4. 1. 2007 Saddámova poprava: "Ještě jednou! Pořád to ještě není dost důstojné!"
4. 1. 2007 Konec starých časů Alex  Koenigsmark
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
4. 1. 2007 Lyrický optimismus z Glasgow aneb O Čulíkově kolizi mocenské spásy Josef  Brož
5. 1. 2007 Divadlo z Moskvy v Praze Ivan  Bednář
4. 1. 2007 Somálsko: dávat vinu obvyklým podezřelým, to je recept na vleklou regionální destabilizaci Mesfin  Gedlu
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
3. 1. 2007 Americký generál: "My bychom popravili Saddáma Husajna jinak"
3. 1. 2007 Všem občanům drahé divadlo Filip  Rožánek
3. 1. 2007 Novoroční zamyšlení Egon T. Lánský
5. 1. 2007 Britské listy rostou - za listopad skoro milión stažených stran
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce