11. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2005

Stáří vpřed!

Prezident Václav Klaus ve svém dopise ministru spravedlnosti ze 14. ledna 2005 oznámil, že odmítne jmenovat ty kandidáty na soudce z řad justičních čekatelů, kteří nesplňují dosažení věkové hranice alespoň třiceti let. Na tomto svém stanovisku i přes odpor ministerstva spravedlnosti i české justice trvá, nic nehledě na argumentaci obstrukcí s plánovaným doplněním stavů soudcovských postů. Problém se přitom netýká pouze odmítnutých 32 čekatelů z 55, ale též mnoha desítek dalších, kteří již justiční zkoušky složili a nebo je pravděpodobně složí v nejbližší době. Současná koncepce ministerstva spravedlnosti o ideálním stavu soudců se s realitou stále rozchází o 174 míst.

Plně souhlasím se stanoviskem prof. Václava Pavlíčka z katedry Ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy, který uvádí, že prezident sice realizuje své oprávnění (ne)jmenovat navrhované kandidáty do funkce soudců, ale činí tak při současném obcházení záměru zákonodárce, který pro aspiranty na tuto funkci stanovil zákonnou výjimku, která jim slevuje z jinak všeobecného požadavku dosažení třiceti let. Z hlediska ústavního práva jde takto ovšem nanejvýš o provinění v rovině morální, neboť principielně nic nebrání prezidentovi zvolit za kritérium způsobilosti třeba i věk, bude-li v zákonném rozpětí, tedy alespoň 30-ti let dle § 60, odst. 1 z. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v současném znění, s přihlédnutím k novele tohoto zákona č. 192/2003 Sb., která z tohoto omezení vylučuje skupinu justičních čekatelů, kteří jsou v pracovním poměru v době před nabytím účinnosti tohoto zákona (předchozí dolní hranice činila 25 roků, přičemž se o návratu k ní neoficiálně opět začalo uvažovat). Pro úplnost dodejme, že funkce soudce zaniká nejpozději ke konci kalendářního roku, v němž soudce dovršil 70. rok života (§ 94, písm. a) z. č. 6/2002 Sb.).

Tato událost je ovšem z hlediska státoprávního velice významná, zejména vzhledem k dikci lidských práv a svobod, vyplývajících z Ústavního pořádku ČR. Základní práva a svobody (čl. 1 Listiny) jsou totiž pod ochranou soudní moci (čl. 4 Ústavy), kterou vykonávají nezávislé soudy (čl. 81 Ústavy). To mimo jiné implikuje, že každý má právo, aby jeho věc byla veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti projednána neodejmutelným zákonným soudcem (čl. 36 a 38 Listiny). V situaci, kdy naše soudnictví prokazatelně strádá i počtem kvalifikovaných soudců, je tento moment pro někoho, kdo je podle čl. 54 Ústavy hlavou státu, neopominutelným!

Ve druhém odstavci jsem popsal situaci, kterou lze z hlediska předpokládaného a žádoucího střetu moci zákonodárné a výkonné v demokratickém státě s rozvinutou dělbou moci pokládat za plně legitimní. Prezident využívá svého blíže nevymezeného práva způsobit svým volním aktem obsazení funkce nositele odtud dále již nezávislé moci soudní. Jedním dechem je ale třeba si uvědomit, že každý nositel veřejné funkce, tedy i prezident republiky, disponuje pouze takovými pravomocemi, které mu připisuje zákon, a ani výkon jednotlivých oprávnění nesmí ve své zdánlivé nevymezenosti či vágnosti kritérií při svěřeném rozhodování jít za a nad účel a smysl institutu samotného. Mezní hranicí je v tomto konkrétním případě speciální institut státnického deliktu velezrady dle čl. 65 Ústavy a hlavně dle 96, z .č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, který v ustanovení in fine vymezuje jako žádoucí hodnotu demokratický řád republiky.

V tomto případě ale musíme vzít v potaz také ústavně-právní mocenský střet úplně jiného charakteru, než jaký vyplývá ze separátní dichotomie moci zákonodárné a výkonné. Kromě ještě nepochybného střetu moci výkonné (reprezentované prezidentem republiky) a moci soudní (jejíž nezávislost v tomto případě nejhlasitěji hájí Soudcovská unie...), který je rovněž legitimní a nutný pro zachování vzájemné nezávislosti, můžeme odhalit i střet v rámci jinak obvykle nediferencované moci výkonné!

Na jedné straně je zde hlava státu -- prezident republiky, jakožto součást moci exekutivní, a na straně druhé je zde vláda jako vrcholný orgán exekutivy. Právní základ v tomto případě můžeme nalézt v čl. 63, odstavec 3 a 4 Ústavy. Pravomoc prezidenta republiky jmenovat soudce totiž pro svou platnost vyžaduje(1) spolupodpis (kontrasignaci) předsedy vlády, popřípadě jím pověřeného ministra (v tomto případě logicky ministra spravedlnosti Pavla Němce) a odpovědnost za tento akt potom přebírá vláda. Spekulovat o záměrech ústavodárce a filosoficko-politických východiscích, která by vymezila roli víceméně tradičního reprezentanta jednoty státu a státní moci s víceméně ceremoniálními funkcemi (prezident republiky) a skutečně moderního orgánu skutečné exekutivy -- vlády, by zde bylo neseriózní chůzí po tenkém ledě dikcí zákona nepodložených interpretací. Spolu s převzetím odpovědnosti vládou je tak od úřadu prezidenta republiky odejmuto i riziko vystavení se stíhání pro velezradu. Ovšem v případě, že pravomoc prezidenta není realizována rozhodnutím (tedy jmenováním konkrétního justičního čekatele do funkce soudce), nemůže zde dojít k předpokládanému přechodu odpovědnosti na vládu a činnost, resp. nečinnost prezidenta republiky je tedy vystavena riziku kvalifikace ústavně-právním deliktem velezrady. Je tedy třeba si uvědomit podstatný rozdíl mezi situací, kdy riziko za jmenování nevyhovujícího soudce ponese v důsledku vláda, kterou je možno interpelovat, vyslovit jí nedůvěru atd., a dále situací, kdy prezident republiky záměrně nevykonává Ústavou předpokládanou činnost a je tedy odpovědný sám ze své funkce.

Moc soudní je ze samotné podstaty definována v demokratickém státě jako nezávislá (faktickým promítnutím tohoto principu je i detašování sídla Nejvyššího a Ústavního soudu mimo Prahu -- do Brna(2)) a tudíž je možnost ingerence exekutivy do jejího personálního konstituování velmi specifická. S tím je ovšem spojena i vyšší míra nutné obezřetnosti a citlivosti postupu, neboť jde, jak se ukazuje, o neuralgický bod dělby moci v ČR.

Z toho důvodu je myslím na místě předpokládat vysoký standard lidských a profesních kvalit v osobě prezidenta, který plní tak zodpovědnou roli a není na místě spokojit se s nepříliš povedenou a vratkou argumentací. Ta v současném podání staví kalendářní věk justičního čekatele naroveň osobnostním a profesním předpokladům pro výkon tak závažné funkce ve společnosti, což nepovažuji za příliš šťastné. Ostatně jeden argument za všechny -- hektická dynamika tvorby a inovace právních předpisů naší legislativou činí pro práci s nimi více způsobilé spíše ty jedince, kteří jsou navyklí pracovat s velkým množstvím různorodých předpisů, literatury a zdrojů informací, mají vysokou schopnost se učit novým věcem za pochodu a hlavně byli systematicky vedeni a školeni v podmínkách svého budoucího pracoviště. Zde bude asi spočívat hlavní důvod, proč v solidní argumentaci doporučuji raději neslučovat specifika práva angloamerického a kontinentálního!...

1) Jmenování soudců podle čl. 63, odst. 1, písm. i) Ústavy lze nepochybně považovat za rozhodnutí, které kontrasignaci podléhá. Viz. k tomu nález Ústavního soudu pod č. 91/1994 Sb.

2) S tím nepochybně souvisejí i staronové návrhy na v Evropě jinak standartní schémata samosprávy soudních institucí, které odstraňují nešvary, způsobované propojeními s mocí výkonnou.

                 
Obsah vydání       11. 3. 2005
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 O soudcích v povijanu Štěpán  Kotrba
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích
12. 3. 2005 Kolik těch vojáků v Iráku bude Tomáš  Poláček
12. 3. 2005 Sonet o bídě politiků Lýdie  Junková
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Důvěra
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 BBC v prvním kole propouštění vyhodí 1730 zaměstnanců
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 O bydlení poněkud zásadněji Stanislav A. Hošek
11. 3. 2005 Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky Jakub  Tayari
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 3. 2005 Věda a umění - podobnosti a rozdíly
11. 3. 2005 Dialog vědy s uměním - Workshop 2005
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. - 28. února 2005
10. 3. 2005 Střílení poslů
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého   
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích   
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal