16. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2004

Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause

pátek 14.00:

"Zdá se, že pan prezident Klaus ignoruje mezinárodně uznávaný postoj, že užívání klecových lůžek je nelidské a ponižující a porušuje mezinárodní zákonná ustanovení v oblasti lidských práv, která Česká republika ratifikovala a má povinnost dodržovat. Jako nejvyšší veřejný činitel, který má zákonnou povinnost hájit práva všech lidí v České republice, má prezident Klaus zvláštní odpovědnost, aby zajistil, že s lidmi s duševními chorobami bude zacházeno s respektem pro jejich lidskou důstojnost."

K nedávným výrokům Václava Klause o klecových lůžkách v České republice vydalo v pátek odpoledne londýnské ústředí Amnesty International ve spolupráci s četnými dalšími mezinárodními organizacemi zásadní tiskové prohlášení. Publikujeme níže, v češtině i v angličtině.

Harry Potter se připojil k boji za zrušení "klecových lůžek" v České republice

Společné tiskové prohlášení

Amnesty International a Mental Disability Advocacy Center spolu s českými nevládními organizacemi: Středisko pro rozvoj péče o duševní zdraví, Český Helsinský výbor, Fokus - Asociace pro péči o duševní zdraví, Inclusion Česká republika, User and Ex-User Organization Kolumbus a Sympathea - Česká národní asociace rodinných příslušníků

Skupina nevládních organizací vítá nedávné kroky českého ministra zdravotnictví, který se rozhodl ukončit užívání "klecových lůžek" v psychiatrických institucích.

13. července 2004 vydal český ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi tiskové prohlášení, že nařídil ředitelům všech zdravotnických institucí, aby okamžitě přestali užívat "klecová lůžka", a žádá o zrušení "síťových lůžek" do konce roku 2004. Doporučil, aby byla tato lůžka nahrazena uzavřenými místnostmi a zvýšeným počtem zaměstnanců s cílem zlepšit péči o osoby s duševními chorobami. Toto rozhodnutí bylo učiněno jen několik dní poté, co úřady obdržely dopis, jímž vyjádřila znepokojení autorka knih o Harry Potterovi J. K. Rowlingová.

"Klecová lůžka" - postele, které jsou vybaveny kovovou mřížovou konstrukcí nad slamníkem anebo kovovým rámem pokrytým sítí, jejichž účelem je uzavřít do postele osobu - se dosud často užívaly a užívají v českém (a v maďarském a slovenském) systému psychiatrické a sociální péče. České a slovenské úřady rozlišuj mezi "klecovými lůžky" a "síťovými lůžky".

Nevládní organizace požadují od českých úřadů, aby rozšířily s okamžitou platností zákaz i na užívání "síťových lůžek" v psychiatrických institucích. Požadují také, aby byl tentýž zákaz zaveden i v institucích pro děti a dospělé s duševními poruchami, které spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho by měly české úřady dovolit nevládním organizacím, aby kontrolovaly realizaci těchto opatření ve všech relevantních institucích, vzhledem k tomu, že pro tento proces neexistuje žádný takový inspekční mechanismus.

Nevládní organizace jsou zejména znepokojeny, že český prezident Václav Klaus, v prohlášení, o němž se informovalo dne 14. července 2004, kritizoval ministra zdravotnictví a konstatoval, že zákaz klecových lůžek je "unáhlený krok". Kromě toho konstatoval mluvčí [českého] prezidenta, že vyšlo toto rozhodnutí "vstříc nezodpovědným a populistickým atakům na kvalitu zdravotní péče a ochranu lidské důstojnosti v České republice".

"Zdá se, že pan prezident Klaus ignoruje mezinárodně uznávaný postoj, že užívání klecových lůžek je nelidské a ponižující a porušuje mezinárodní zákonná ustanovení v oblasti lidských práv, která Česká republika ratifikovala a má povinnost dodržovat. Jako nejvyšší veřejný činitel, který má zákonnou povinnost hájit práva všech lidí v České republice, má prezident Klaus zvláštní odpovědnost, aby zajistil, že s lidmi s duševními chorobami bude zacházeno s respektem pro jejich lidskou důstojnost," konstatují nevládní organizace.

Nevládní organizace jsou znepokojeny, že neexistují žádné plány na odstranění "klecových lůžek" z institucí dlouhodobé sociální péče pro děti a pro dospělé, které spadají pod odpovědnost ministerstva práce a sociálních věcí. Neexistují žádné oficiální údaje týkající se počtu a užívání "klecových lůžek" v domovech sociální péče. Ministerstvo prý připravuje předpisy pro užívání "klecových lůžek" a "síťových lůžek" v mimořádných případech a zdůraznilo potřebu přeškolení zaměstnanců,. Podle nevládních organizací toto nestačí - mezinárodní právo nedovoluje regulaci něčeho, co se považuje za nelidské a ponižující.

V současnosti v ČR neexistuje žádný zákon, který by reguloval užívání izolovaných místností a nástrojů k omezování pohybu osob a k jejich poutání. I budou-li "klecová lůžka" eliminována, existuje riziko, že bez právní regulace jiných škodlivých nástrojů k omezování pohybu osob a jejich poutání (jako například řemeny připevněnými k posteli či pouty na ruce) bude užíváno izolace a zvýšenou měrou psychofarmak.

Nevládní organizace požadují od českých úřadů, aby zavedly taková opatření, která by zajistila, aby veškeré metody izolace a omezování osobního pohybu, které se užívají v ústavech péče o osoby s duševními chorobami, byly v souladu s mezinárodními lidskoprávními standardy a nejlepší profesionální praxí. Omezení osobního pohybu či umístění na izolaci musí pokaždé být výslovně nařízeno lékařem, anebo musí být o něm okamžitě lékař zpraven; musí být používáno po co nejkratší možnou dobu a nikdy nesmí být používáno, anebo jeho užívání prodlouženo, jako trest. Zaměstnanci musejí vyškoleni v používání nefyzických i manuálních technik zacházení s rozrušenými pacienty.

"'Klecová lůžka' jsou jen jedním z problémů, jimiž by se měly české úřady zabývat, až začnou provádět nezbytně nutnou reformu svého systému péče o pacienty s duševními chorobami. Aby byla česká vláda schopna poskytovat moderní péči o duševní zdraví, která je v souladu se standardy lidských práv, musí zreformovat svou praxi psychiatrického zdravotnictví a musí vytvořit komunitní alternativy k psychiatrickým ústavům i ústavům sociální péče," zdůrazňují nevládní organizace.

Amnesty International a Mental Disability Advocacy Center nyní požadují od vlády Slovenské republiky, aby podnikla rozhodnou akci a ukončila užívání "klecových lůžek" i na Slovensku.

Další informace

Česká vláda ví o mezinárodním lidskoprávním znepokojení nad užíváním klecových lůžek od návštěvy Evropského výboru pro zabránění mučení a ponižujícího zacházení či trestů v roce 2002. Posléze kritizovali užívání "klecových lůžek" v České republice Evropský parlament i Gunther Verheugen, komisař pro rozšíření Evropské unie. Opožděné rozhodnutí reagující na požadavky zrušit užívání "klecových lůžek" bylo přijato až tento týden v reakci na dopis od autorky Harryho Pottera J.K. Rowlingové. České rozhodnutí přichází pouze týden poté, co maďarské ministerstvo zdravotnictví, sociálních a rodinných záležitostí vydalo právně závazný zákaz užívání "klecových lůžek".

Veřejný dokument.

Další informace viz tiskový úřad organizace Amnesty International, Velká Británie +44 20 7413 5566

Amnesty International,

1 Easton St.

London WC1X 0DW

web: http://www.amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL

PRESS RELEASE


AI Index: EUR 71/000/2004 (Public)
News Service No: 180
16 July 2004

Embargo Date: 16 July 2004 11:00 GMT

Harry Potter joins the fight to end Czech "cage bed" use

JOINT PRESS RELEASE


Not Published

Amnesty International and Mental Disability Advocacy Center together with Czech non-governmental organizations: The Center for Mental Health Care Development, Czech Helsinki Committee, Fokus - Association for Mental Health Care, Inclusion Czech Republic, User and Ex-user Organization Kolumbus and Sympathea - Czech National Association of Family Members

A group of non-governmental organizations (NGOs) welcome recent steps by the Czech Minister of Health to end the use of "cage beds" within psychiatric institutions.

On 13 July 2004, the Czech Minister of Health Jozef Kubinyi issued a press statement stating that he had instructed directors of all health institutions to immediately cease use of "cage beds", calling for the elimination of "net beds" by end 2004, and advising replacement of these beds with seclusion rooms and increased numbers of staff to improve care for people with mental disabilities. This decision was made days after the authorities received a letter of concern from Harry Potter author JK Rowling.

"Cage beds" - beds which are fitted with a metal-barred construction above the mattress, or a metal frame covered with netting, designed to enclose a person within their confines - are currently endemic within the Czech (and Hungarian and Slovak) psychiatric and social care systems. The Czech and Slovak authorities make a distinction between "cage beds" and "net beds".

The NGOs call on the Czech authorities to extend the ban with immediate effect to the use of "net beds" in psychiatric institutions. The NGOs also advocate for a similar prohibition in institutions for children and adults with mental disabilities under the authority of the Ministry of Labour and Social Affairs. In addition, Czech authorities should allow NGO representatives to monitor the enforcement of these measures in all relevant institutions as there is no such mechanism to oversee this process.

The NGOs are particularly concerned that the Czech President Vaclav Klaus, in statement reported on 14 July 2004, criticized the Minister of Health and stated that the cage bed ban "was an unduly hasty step". Furthermore, the president's spokesperson stated that "this decision has been a premature reaction to irresponsible and populist attacks against the quality of health care and protection of human dignity in the Czech Republic".

"President Klaus appears to ignore the internationally-recognized position that the use of 'cage beds' is inhuman and degrading and in violation of international human rights law which the Czech Republic has ratified and is bound to uphold. As the highest public official, who is legally bound to protect the rights of all people in the Czech Republic, president Klaus carries particular responsibility to ensure that people with mental disabilities are treated with respect for their human dignity," the NGOs said.

The NGOs are concerned that there are no plans to remove "cage beds" in long-stay social care institutions for children and adults, which are under the responsibility of the Ministry of Labour and Social Affairs. There is no official data on the numbers and use of "cage beds" in social care homes. The Ministry is reportedly working on guidelines for the use of "cage beds" and "net beds" in exceptional circumstances and has emphasised the need of re-training of staff. According to the NGOs this does not go far enough - international law does not allow for the regulation of something which is considered inhuman and degrading.

Currently, there is no legislation regulating the use of seclusion and restraints in the Czech Republic. Even if "cage beds" have been eliminated, there is a risk that, without legal regulations of other harmful restraints (such as bed straps and handcuffs), isolation and increased psychiatric medication will be used.

The NGOs call on the Czech authorities to adopt regulations which would ensure that any method of seclusion and restraint practised in establishments caring for people with mental disabilities are in line with international human rights standards and best professional practice. Such regulations should ensure that measures controlling agitated patients should be non-physical. Restraint or seclusion must always be either expressly ordered by a doctor or immediately brought to the attention of a doctor; must be used for as short a time as possible; and never be applied, or their application prolonged, as a punishment. Staff must receive training in both non-physical and manual control techniques to deal with agitated patients.

"'Cage beds' are only one of the issues that the Czech authorities should consider when embarking on a much needed reform of its mental health care system. In order to provide modern mental health services compliant with human rights standards, the Czech government needs to reform its mental health policy, creating community-based alternatives to psychiatric and social care institutions," the NGOs said.

Amnesty International and the Mental Disability Advocacy Center now call on the government of the Slovak Republic to take decisive action to end the use of "cage beds" in Slovakia.

Background

The Czech government has been aware of the international human rights concern about cage beds since a visit by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) in 2002. Subsequently the use of "cage beds" in the Czech Republic has been criticized by the European Parliament and Gunther Verheugen, the European Union Enlargement Commissioner. The belated reaction to calls for the withdrawal of "cage beds" only came this week in response to a letter by Harry Potter author JK Rowling. The Czech measure comes only a week after the Hungarian Minister for Health, Social and Family Affairs issued a legally binding ban of "cage beds".

Public Document

For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web: http://www.amnesty.org

For latest human rights news view http://news.amnesty.org

                 
Obsah vydání       16. 7. 2004
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 Hojdar: "US-DEU nikoho nezastupuje" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Ibl potvrdil, že bylo rozhodnuto zpřístupnit zasedání ÚVV ČSSD novinářům Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Enron: Věřitelům méně než 20%, investorům vůbec nic Miloš  Kaláb
18. 7. 2004 Americký útok na dům ve Falludži "usmrtil 11 lidí"
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
17. 7. 2004 Američané se nyní rozhodli postavit svou protiraketovou základnu ne v ČR, ale v Polsku?
16. 7. 2004 Jaderná výzkumná laboratoř ve Spojených státech zastavila kvůli ztrátě dat práci na utajovaných programech
16. 7. 2004 Jak Američané financují brutální režim v Uzbekistánu
18. 7. 2004 Khon, Roubíček, jasná slova, nové tváře a smíření Zdeněk  Bárta
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
16. 7. 2004 Český průmysl, uklízeči miliard a prodej odpadu Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako zbrojovka Ladislav  Žák
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
16. 7. 2004 Pražské městské úřady proti cyklistům Jan  Čulík
16. 7. 2004 ... a proti chodcům
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
16. 7. 2004 Skuteční hrdinové Petr  Plaňanský
16. 7. 2004 Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť
16. 7. 2004 Británie odmítla podpořit americkou politiku sexuální abstinence
16. 7. 2004 Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti
16. 7. 2004 Sedí-li děti před televizí, poškozuje to jejich zdraví
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
16. 7. 2004 Kultura a vojenská technika aneb filosoficky o střetu evolučních systémů Jan  Sýkora
16. 7. 2004 Stephen Hawking zrevidoval svou teorii černých děr
16. 7. 2004 Opusťte bojiště! Michel  Chossudovsky
16. 7. 2004 Co je to smilstvo? Boris  Cvek
16. 7. 2004 Válka, ropa a demokracie Mojmír  Babáček
16. 7. 2004 Americké hospodaření v Iráku
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN
16. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 10. července 2004
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour
14. 7. 2004 "Londýn a New York budou zaplaveny"
14. 7. 2004 Britské výzvědné informace o Iráku: "Pochybné a s vážnými nedostatky"
15. 7. 2004 Americká vláda vykupuje pozemky od Indiánů pro provádění jaderných zkoušek
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
17. 7. 2004 Enron: Věřitelům méně než 20%, investorům vůbec nic Miloš  Kaláb
17. 7. 2004 Američané se nyní rozhodli postavit svou protiraketovou základnu ne v ČR, ale v Polsku?   
16. 7. 2004 Byly obnoveny práce na genetické modifikaci rajčat Miloš  Kaláb
16. 7. 2004 Pražské městské úřady proti cyklistům Jan  Čulík
16. 7. 2004 Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť   
16. 7. 2004 Český průmysl, uklízeči miliard a prodej odpadu Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Kultura a vojenská technika aneb filosoficky o střetu evolučních systémů Jan  Sýkora
16. 7. 2004 Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako zbrojovka Ladislav  Žák
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
8. 7. 2004 Čech v kleci   
17. 6. 2004 Týdeník Sunday Times se nebude omlouvat Jan  Čulík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat   
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí   
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky