22. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2004

Za co vděčíme technické civilizaci a za co Slonímu muži

Před mnoha staletími vyprávěl prý čínský mudrc Čuang`c příhodu o jednom starém muži, který dnes a denně čerpal vodu ze své studny jen s pomocí vědra, provazu a holých rukou. Bylo to velmi namáhavé a nepříliš efektivní. Kolemjdoucí se ho ptali, proč si nepořídí rumpál a nečerpá vodu s jeho pomocí. Muž jim odpověděl: "Kdo používá stroje, toho i srdce je strojové."

Jednou z klíčových metafor moderní západní civilizace je metafora člověka jako stroje. Je založena na "odčarování" stvořeného světa, včetně lidského těla, doposud domény božské moci.

Díky této metafoře mohl vzejít fantastický pokrok medicíny, neboť je-li něco strojem, lze do toho ku prospěchu věci zasahovat, opravovat, měnit parametry. Nemoc už není důsledkem hříchu nebo nerovnováhy metafyzických elementů, ale poruchou, již je možné odstranit výhradně s pomocí lidského rozumu, empirické znalosti a instrumentů.

Stejným způsobem vznikla soudobá představa demokracie. Tak jako medicína zbavovala nemocí, tak měl geniální stroj americké ústavy osvobozovat od útlaku. Slavný systém "checks and balances" (brzdy a protiváhy) byl myšlen jako autoregulační mechanismus, který má být schopen opravovat své vlastní poruchy. Podobné je to s metaforou "neviditelné ruky trhu".

Lidské tělo i tělo státu a ekonomiky byly zbaveny "nadstavby" metafyzického Smyslu, sekularizovány (tj. odděleny) a ponechány své autonomní "filozofii". Tělo už není hříšné (a buzerované církví), má jen různé "sklony", jež samy o sobě nejsou eticky relevantní a jde jen o jejich správné vyvážení. Vláda už nečerpá svoji legitimitu z Boží vůle, ale ze státu samotného a z vůle jeho občanů.

Práce, dřina, která vždy byla pečetí pozemského lidského údělu, se pozvolna přesouvá na umělé mechanismy, které ji vykonávají v daleko větším měřítku a bezbolestně. Pro jednotlivce se práce stává v prvé řadě příležitostí k výdělku a ten je základem sebevědomého a svobodného pohybu ve veřejném prostoru. Celý tento proces, nabývající podobu různých "emancipací", je tím, nač je dnešní západní člověk právem hrdý.

Přesto nejpozději od přelomu 19. a 20. století řada západních intelektuálů klade podobné otázky, jaké ještě před začátkem našeho letopočtu (kdy po industriální civilizaci nebylo ani stopy) kladli taoističtí myslitelé. V díle Martina Heideggera, učitele Jana Patočky, na jehož kritiku technické civilizace jsem poukazoval minule, dokonce ono tázání vyústilo ve vášnivou obžalobu technovědného komplexu jako čehosi stěží ospravedlnitelného; filosof byl zděšen např. přistáním člověka na Měsíci a hovořil o naprostém vykořenění člověka z jeho vlastní podstaty. Nedlouho před smrtí Heidegger (svého času, byť velmi krátce, kolaborující s nacisty) prohlásil, že demokracie není schopna řešit problémy naší doby a že zachránit nás může "už jen nějaký bůh".

Proč taková skepse? Je to snad tím, že si zatrpklí filosofové, zděšení bulvární masovou kulturou, na kterou nemají žaludek, neumějí vážit praktických možností, které nám přineslo emancipační zapomnění na otázky Smyslu a soustředění se na ryze "empirický" pokrok? Je to frustrace z toho, že filosofy, vytlačené scientistní vědou kamsi na okraj, už nikdo neposlouchá? Je to závist vzdělanců, kteří jako by s nástupem masmédií a zábavního průmyslu definitivně prohráli svůj pradávný spor s lidovou kulturou?

Možná jde skutečně o frustraci, tedy o jakousi formu nemoci. Jenže nemoc na povrchu (jak se snažila popřít osvícenská věda a jak naproti tomu znovu prokázala psychoanalýza) může být symptomem nemoci v hlubině, v duši. Co pak může znamenat ona nemoc intelektuálů, ona bolest, kterou tiší nejrůznějšími "opii"?

Smysl lidské existence a její zodpovědnost vůči něčemu vyššímu do politiky, ekonomiky či vědy v moderním západním pojetí nepatří. Nejsou to záležitosti veřejného zájmu, nýbrž věci ryze "soukromé". Proto už na Západě nezasedají inkviziční tribunály, nehoří kacířské hranice a volnomyšlenkářští spisovatelé nejsou odsuzování na smrt (alespoň ne za své knihy). A přesto je tu něco, co filosofům nedává spát. A co budí ze sna i mnohé literáty, filmaře a výtvarné umělce. Co to je?

Určitě znáte slavný film Davida Lynche Sloní muž. (Beru si za příklad právě tento snímek, neboť v těchto dnech znovu proběhl našimi kiny a je tu proto i potřeba zpracovat čerstvé dojmy.) I ten nejbanálnější recenzent o něm poznamená něco v tom duchu, že film vypráví o lidském soucitu s bližním (resp. o jeho nedostatku), o tom, že každý z nás, bez ohledu na svůj zevnějšek, je plně člověkem a zaslouží si tomu odpovídající jednání.

Lynch ale zabírá ještě širší tematiku. Ve filmu je několik scén nápadných přítomností strojů. Nejdůležitější je hned jedna z prvních, v níž hlavní hrdina, chirurg Trevis (Anthony Hopkins), ošetřuje až k znetvoření zraněného dělníka a poznamenává, že úrazy od strojů "budou nyní čím dál častější" (příběh je zasazen do 2. poloviny 19. století, kdy bujela klasická tovární výroba). Stroje ve filmu symbolizují temnou, neosobní dynamiku světa, v němž vládne redukce jednání na výkon a efekt. Druhým temným momentem, jehož je "Sloní muž" John Merrick bezprostřední obětí, je bezcitná medialita, civění davu, pro které je deformovaný jedinec pouze atrakcí, na které její "majitel" Bytes nestydatě vydělává. Později, když se John Merrick stane skutečnou mediální hvězdou, je pro většinu z těch, kdo ho navštěvují, zase jen příležitostí k vlastnímu zviditelnění. Sám dr. Trevis, který Merricka vlastně zachránil, si klade otázku, zda není stejný jako Bytes, když se skrze osobu svého neobvyklého "případu" stává slavnou a vyhledávanou lékařskou kapacitou. "Jsem dobrý, nebo špatný člověk?" ptá se sám sebe.

Dr. Trevis je samozřejmě lepší než Bytes, ne však proto, že by byl "dobrým člověkem". Onu otázku totiž není možné zodpovědět. Veškerá její důležitost spočívá v tom, že je vůbec kladena a považována za významnou. Bytes a jemu podobní si ji nekladou -- a v tom jsou doopravdy zlí. Podléhají beze zbytku logice stroje, který nemá výčitky svědomí za úrazy, jež způsobuje, a mediality, která nechce rozumět, jen civí a civí. Nejdou pod povrch, aby mohli vnímat, že "Sloní muž" má také srdce a duši.

Takže znovu: o co jde? Technická civilizace vytlačila otázky po tom, zda jsme dobří, nebo zlí, za hranice našeho institucionalizovaného veřejného žití. Tím nás osvobodila od autorit, které si nad námi skrze odpovědi na ty otázky osobovaly moc. Je dobře, že jsme se jejich odpovědí zbavili. Byly nám vnucovány shora a proto naléhavost otázek spíše ničily než zvýrazňovaly. Odpovědi se nyní měly stát ryze "soukromou" věcí, záležitostí svědomí každého z nás.

Jenže právě tady je kámen úrazu. Zdá se mi, že pojmová dvojice "veřejné -- soukromé" je v běžném myšlení modelována zhruba podle dvojice "objektivní -- subjektivní". K tomu si vypůjčím jeden (dnes již) klasický filosofický příklad. Je jím červená barva. Metafyzika by ji vykládala přes jakousi ideu "červenosti". Fyzika nám naproti tomu tvrdí, že "červenost" vlastně neexistuje, resp. nedá se jako taková empiricky zjistit. Co existuje, to je pouze elektromagnetické vlnění o měřitelné délce. To je "objektivní". Červenost je ale jenom "subjektivní" -- je pouze v našich hlavách, každý si ji představuje jinak, každému vyvolává jiné asociace (revoluce, krev, láska apod.). Vulgárně řečeno: "subjektivní" je jenom jakýsi přelud, iluze, cosi jako sen. Technická civilizace je civilizace "skutečného", které překonalo všechny "přeludy", resp. vykázalo je do patřičných mezí, do soukromí, kde na ně má každý právo -- jsou totiž bezvýznamné.

Je to jako tvrdit, že krása, kterou vnímám v uměleckém díle, je pouze v mé hlavě, že je to jen má soukromá iluze. Kdo to tvrdí, nikdy nevnímal krásu. A totéž by platilo o fenoménech, jako je život, láska, spravedlnost (neredukovatelná na právo) nebo smrt. Bez nich nelze mít žádnou opravdovou zkušenost, tedy takovou, v níž skutečnost zakoušíme jako to, na čem máme podíl, co sami spoluutváříme. Bez nich jsme jen "subjekty", které pouze a jedině civí -- civí na objektivitu mediálního produktu a už předem je o nich spočítáno, co uvidí a jak budou reagovat.

Je to obtížná problematika, do které se tu nechci pouštět. Zdůrazním už jen jednu věc. To, že červená barva objektivně není žádnou "červeností", tuto barvu jakoby demokratizuje, neboť dřívější pojetí implicitně privilegovalo některé vnímatele (teology, umělce -- zkrátka ty, kdo znali "smysl" červenosti). Obecně převedení "vznešeného" a "nízkého" do spotřebitelského kódu "libé -- nelibé" nebo "užitečné -- neužitečné" má demokratizační a tím i emancipační rozměr. To ale nic nemění na tom, že jde o převod hluboce nepravdivý.

Rozlišení "vznešeného" a "nízkého" není dáno "objektivně" -- je ale stejně tak nesmyslné tvrdit, že je "subjektivní". A už vůbec to není rozlišení bezvýznamné, ačkoliv "technicky vzato" by tomu tak bylo.

Co z toho plyne? Nic jiného než rozpor. Rozpor mezi tím, oč v lidském životě opravdu jde, a tím, co naše civilizace z nějakého důvodu vydává za svoji největší chloubu; rozpor mezi pravdou a krásou na straně jedné a demokracií a technikou na straně druhé. Naše politika, ekonomika a věda jsou postaveny na lži a tato lež je radikální. A za co že pak vděčíme technické civilizaci? Inu, právě za tento rozpor. Co jiného než rozpor totiž vyvolává otázky, které navzdory válečné vřavě, snad přece jen někdo uslyší. Někdo, kdo v té chvíli překoná hranici mezi soukromým a veřejným ve jménu toho, na čem opravdu záleží.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2004
22. 3. 2004 Za co vděčíme technické civilizaci a za co Slonímu muži Martin  Škabraha
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku
22. 3. 2004 Bulvarizují se Česká média? Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Byrokracie: "Nemohu vám poskytnout služby, nemáte průkaz" Jan  Čulík
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
22. 3. 2004 Hoří Manéž! Anna  Čurdová
22. 3. 2004 Regulace, deregulace a špatná paměť Robert  Axamit
22. 3. 2004 Bydlení bohatců, aneb suterén české žurnalistiky Stanislav  Křeček
22. 3. 2004 Jsem fanatický terorista Josef  Vít
22. 3. 2004 Clement zpochybnil ekologickou daň
19. 3. 2004 AD: Jak žijí obyčejní lidé Petr  Jánský
22. 3. 2004 Králi Miroslave, kde jsi?
19. 3. 2004 Vysílání médií je velmi vzdáleno zdejší každodennosti
22. 3. 2004 Byly tu 2 miliony komunistů. Co po takové společnosti chcete?
22. 3. 2004 Přežití může mít smrtelné následky Miloš  Kaláb
22. 3. 2004 Normalizace je v plném proudu Jiří  Šuchman
22. 3. 2004 Média a propaganda Petr  Švec
22. 3. 2004 Týden neklidu 29.3. - 2.4. 2004
22. 3. 2004 Referendum: Definujme si svoje záujmy! Tibor  Moravčík
22. 3. 2004 Zastávám se přímé demokracie Jana  Malá
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
22. 3. 2004 Stažení španělských vojáků z Iráku bylo nepochybně cílem Al-Kajdy Marino  Radačič
22. 3. 2004 Jak vypadá teroristův profil? Simone  Radačičová
20. 3. 2004 Pákistánci zajali 100 osob "z al Kajdy"
20. 3. 2004 Demonstrace proti útoku na Irák
20. 3. 2004 Rok po zahájení války zůstává situace v Iráku kritická
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2004 Hoří Manéž! Anna  Čurdová
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
22. 3. 2004 Za co vděčíme technické civilizaci a za co Slonímu muži Martin  Škabraha
22. 3. 2004 Přežití může mít smrtelné následky Miloš  Kaláb
22. 3. 2004 Normalizace je v plném proudu Jiří  Šuchman
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku   
22. 3. 2004 Byrokracie: "Nemohu vám poskytnout služby, nemáte průkaz" Jan  Čulík
22. 3. 2004 Stavební spořitelny asi tunelují státní podporu svým klientům Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Bulvarizují se Česká média? Štěpán  Kotrba
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší