18. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

Deklarace o svobodě politické debaty v médiích:

Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě

 • Stát, vláda a všechny ostatní instituce výkonné, legislativní či soudní větve se smějí stát terčem kritiky ve sdělovacích prostředcích. Vzhledem k jejich dominantnímu postavení by neměly být tyto instituce jako takové ochraňovány trestním zákonem před difamačními či urážlivými výroky.
 • Političtí činitelé se rozhodli apelovat na důvěru veřejnosti a přijali [povinnost] podrobit se veřejné politické debatě, musejí se proto podrobovat intenzivnímu veřejnému zkoumání a potenciálně robustní a silné veřejné kritice prostřednictvím médií ohledně způsobu, jímž vykonávají své funkce.
 • Žánr humoru a satiry, jak ho ochraňuje článek 10 Konvence, dovoluje širší míru přehánění i provokací, pokud není veřejnost uváděna v omyl ohledně faktů.
 • Politickým činitelům by se nemělo dostávat větší ochrany jejich pověsti ani jiných práv než jiným jednotlivcům, a tak by podle domácího práva neměly být vůči sdělovacím prostředkům uplatňovány přísnější tresty, když média kritizují politické činitele.
 • V případech, kdy političtí činitelé a úředníci veřejné správy přitahují zájem veřejnosti ke svému soukromému životu, sdělovací prostředky mají právo tyto části jejich života zkoumat.
 • Rada Evropy vydala Deklaraci, která výrazně posiluje novináře v postavení vůči politikům. Zároveň se obrátila na členské země EU, s výzvou, aby daly této deklaraci ve svých zemích širokou publicitu.

  Deklarace o svobodě politické debaty v médiích

  Tuto deklaraci přijala dne 12. února 2004 Rada ministrů Evropské rady

  Rada ministrů Evropské rady,

  více než padesát let poté, co otevřela Konvenci na ochranu lidských práv a základních svobod (níže "Konvenci") k podpisu pro členské země, vzhledem k tomu, že je tato Konvence po celé Evropě nejvyšším nástrojem na ochranu práv a svobod v ní obsažených;

  Uvědomujíc si, že je cílem Evropské rady dosáhnout větší jednoty mezi svými členy za účelem ochraňování a realizování ideálů a zásad, které jsou jejím společným dědictvím;

  Připomínajíc si závazek všech členských států vůči základním principům pluralitní demokracie, respektu pro lidská práva a pro zákonnost, jak to potvrdily hlavy států a vlád na své druhé vrcholné schůzce ve Štrasburku dne 11. října 1997;

  Potvrzujíc, že základní právo na svobodu vyjadřování a informací, jak je zaručeno článkem 10 Konvence, představuje jeden z hlavních základů demokratické společnosti a jednu ze základních podmínek svého pokroku i rozvoje každého jednotlivce, jak je to vyjádřeno v její Deklaraci o svobodě vyjadřování a informací z roku 1982;

  Odkazujíc na Deklaraci o mediální politice pro budoucnost, která byla přijata na šesté evropské ministerské konference o politice vůči hromadným sdělovacím prostředkům v Krakově ve dnech 15. a 16. června 2000;

  Připomínajíc svou rezoluci (74) 26 o právu na odpověď - o postavení jednotlivce vůči tisku a své doporučení č. R (99) 15 o opatřeních týkajících se zpravodajství médií z volebních kampaní;

  Připomínajíc také své doporučení č. R (97) 20 o "nenávistných projevech" a zdůrazňujíc, že svoboda politické debaty nezahrnuje svobodu vyjadřovat rasistické názory anebo názory, které jsou vyvoláváním nenávisti, xenofobie, antisemitismu a všech forem nesnášenlivosti;

  U vědomí rezoluce 1165 (1998), vydané parlamentním shromážděním o právu na soukromí;

  Potvrzujíc zásadní význam svobody projevu a informací, zejména prostřednictvím svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků, pro zaručení práva veřejnosti být informována o věcech veřejného zájmu a vykonávat veřejný dohled nad veřejnými a politickými záležitostmi, stejně jako zajištění povinnosti se zodpovídat a otevřenosti politických orgánů a politických záležitostí, což je nutné v demokratické společnosti, bez budoucí závaznosti vůči domácím předpisům členských zemí týkajících se statutu a odpovědnosti veřejných činitelů;

  Připomínajíc, že vykonávání svobody vyjadřování s sebou nese povinnosti a odpovědnosti, které musejí mediální profesionálové brát v úvahu, a že může být z legitimních důvodů omezeno, aby byla udržována rovnováha mezi vykonáváním tohoto práva a respektem vůči ostatním základním právům, svobodám a zájmům, ochraňovaným touto Konvencí;

  U vědomí toho, že přirozené osoby, které jsou kandidáty pro politické instituce, anebo do nich byly zvoleny, anebo z nich odstoupily, zastávají politickou funkci na místní, regionální, národní či mezinárodní úrovni anebo vykonávají politický vliv (níže "političtí činitelé"), stejně jako přirozené osoby, které zastávají veřejný úřad anebo vykonávají veřejné pravomoci na těchto úrovních (níže "úředníci veřejné správy") se těší základním právům, která mohou být porušena šířením informací a názorů o nich ve sdělovacích prostředcích;

  U vědomí toho, že některé domácí právní systémy dosud zaručují právní výsady politickým činitelům či úředníkům veřejné správy proti šíření informací a názorů o nich ve sdělovacích prostředcích, což není slučitelné s právem na svobodu vyjadřování a informací, jak ji zaručuje článek 10 Konvence;

  U vědomí, že právo vykonávat veřejnou kontrolu nad veřejnými záležitostmi může zahrnovat šíření informací a názorů ohledně jednotlivců jiných než političtí činitelé a úředníci veřejné správy;

  Požaduje, aby členské státy široce rozšířily tuto Deklaraci, kde je to vhodné doprovázenou překladem, a zejména na ni upozornily politické instituce, veřejné úřady a soudnictví a zpřístupnily ji novinářům, sdělovacím prostředkům a jejich profesním organizacím;

  Upozorňuje zejména na následující zásady týkající se šíření informací a názorů ve sdělovacích prostředcích ohledně politických činitelů a úředníků veřejné správy:

  1. Svoboda projevu a informací prostřednictvím médií

  Pluralitní demokracie a svoboda politické debaty vyžadují, aby byla veřejnost informována o záležitostech veřejného zájmu, což zahrnuje právo sdělovacích prostředků šířit záporné informace a kritické názory týkající se politických činitelů a úředníků veřejné správy, stejně jako právo veřejnosti je přijímat.

  2. Právo kritizovat státní a veřejné instituce

  Stát, vláda a všechny ostatní instituce výkonné, legislativní či soudní větve smějí se stát terčem kritiky ve sdělovacích prostředcích. Vzhledem k jejich dominantnímu postavení by neměly být tyto instituce jako takové ochraňovány trestním zákonem před difamačními či urážlivými výroky. Tam, kde se takovéto instituce těší takové ochraně, tato ochrana musí být realizována v omezené formě, aby nedošlo k situaci, kdy by to omezovalo svobodu kritizovat. Jednotlivé osoby, zastupující tyto instituce jsou i nadále chráněny jako jednotlivci.

  3. Veřejná debata a zkoumání politických činitelů

  Političtí činitelé se rozhodli apelovat na důvěru veřejnosti a přijali [povinnost] podrobit se veřejné politické debatě, musejí se proto podrobovat intenzivnímu veřejnému zkoumání a potenciálně robustní a silné veřejné kritice prostřednictvím médií ohledně způsobu, jímž vykonávají své funkce.

  4. Veřejné zkoumání úředníků veřejné správy

  Úředníci veřejné správy musejí akceptovat, že budou terčem veřejného zkoumání a kritiky, zejména prostřednictvím médií, ohledně způsobu, jak vykonávali či vykonávají své funkce, pokud je to nutné pro zajišťování otevřenosti a odpovědného vykonávání jejich funkcí.

  5. Svoboda pro satiru

  Žánr humoru a satiry, jak ho ochraňuje článek 10 Konvence dovoluje širší míru přehánění i provokací, pokud není veřejnost uváděna v omyl ohledně faktů.

  6. Pověst politických činitelů a úředníků veřejné správy

  Politickým činitelům by se nemělo dostávat větší ochrany jejich pověsti ani jiných práv než jiným jednotlivcům, a tak by podle domácího práva neměly být vůči sdělovacím prostředkům uplatňovány přísnější tresty, když média kritizují politické činitele. Tento princip také platí pro úředníky veřejné správy: omezení tohoto ustanovení by mělo být přijatelné pouze tehdy, kdy je ho přísně zapotřebí, aby to umožnilo státním úředníkům řádně vykonávat své funkce.

  7. Soukromí politických činitelů a úředníků veřejné správy

  Soukromý život a rodinný život politických činitelů a úředníků veřejné správy by měl být chráněn před zpravodajstvím médií podle článku 8 Konvence. Nicméně informace o jejich soukromém životě smějí být šířeny, pokud jsou přímou součástí veřejného zájmu ohledně toho, jak [tyto osoby] vykonávaly či vykonávají své funkce, zároveň je však nutno vzít v úvahu potřebu vyhnout se zbytečné škodě třetím stranám. V případech, kdy političtí činitelé a úředníci veřejné správy přitahují zájem veřejnosti ke svému soukromému životu, sdělovací prostředky mají právo tyto části jejich života zkoumat.

  8. Opravné prostředky proti porušování práv, způsobené médii

  Političtí činitelé a úředníci veřejné správy by měli mít přístup jen k těm právním opravným prostředkům proti sdělovacím prostředkům, které mají soukromí jednotlivci v případech, kdy jsou jejich práva porušena sdělovacími prostředky. Odškodnění a pokuty za difamaci či urážku musejí být v rozumném poměru k porušování práv či pověsti jiných lidí, v úvahu musejí být vzata případná efektivní a adekvátní dobrovolná opatření, učiněná k nápravě sdělovacími prostředky a přijatá osobami, o něž jde. Difamace či urážky od sdělovacích prostředků by neměly vést k věznění, pokud vážnost porušení práv či pověsti druhých to nečiní nutným a přiměřeným trestem, zejména tehdy, kdy byla vážně porušena i jiná základní práva prostřednictvím difamačních či urážlivých výroků v médiích, jako jsou projevy nenávisti.

  Kompletní text v angličtině ZDE
                   
  Obsah vydání       18. 2. 2004
  18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
  18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
  18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
  18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
  18. 2. 2004 Evropská unie se může stát pro české občany zastáncem vůči politikům Jan  Čulík
  18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
  18. 2. 2004 Holandsko se rozhodlo hromadně deportovat neúspěšné žadatele o azyl
  18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
  18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
  18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
  18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
  18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
  18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
  17. 2. 2004 Očekávání vstupu do EU smiřuje Kypr Štěpán  Kotrba
  18. 2. 2004 Cyprus: Daňové raje škodia všetkým Radovan  Geist
  18. 2. 2004 Cyprus: Integrácia prináša nové pravidlá hry Radovan  Geist
  18. 2. 2004 Slovensko: Morálka v tradičnej povrchnosti Martin  Muránsky
  18. 2. 2004 Prečo nie som liberál Eduard  Chmelár
  17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect
  18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
  17. 2. 2004 Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
  17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů
  17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací
  17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
  17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
  17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
  16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
  4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
  18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
  18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě   
  18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko   
  18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
  18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
  17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
  17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
  17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
  17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
  17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů   
  17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
  17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
  16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku   
  16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek