29. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2002

Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel?

Kalle Hägglund
Vážený pane prezidente,

s překvapením se dovědělo veřejné mínění v zahraničí, že bylo zahájeno trestní stíhání proti vydavateli Michalu Zítkovi za to, že měl odvahu vydat Mein Kampf - jeden z nejdůležitějších dokumentů současnosti, který byl ideologickým odrazovým můstkem pro druhou světovou válku, pro okupaci vaší země a pro usmrcení milionů lidí. Nyní, když jsem se dověděl z pražského rozhlasu, že 12. prosince 2000 byl vydavatel odsouzen k podmíněnému vězeňskému trestu tří let a pokutován částkou dva miliony korun za vydání této knihy, divím se, zda se ve vaší zemi od doby, kdy tam byl u moci Gustáv Husák, nic nezměnilo.

Já jsem také vydavatel a v roce 1992 jsem vydal Mein Kampf ve Švédsku. Po nátlaku z Německa a po trestním oznámení, podaném prokurátorovi Svobodného státu Bavorsko, skončil v roce 1998 tento případ u Nejvyššího soudu ve Švédsku a tvrzení Bavorska, že získalo k této knize autorská práva, bylo odmítnuto. Posléze jsem se také dověděl že tatáž kniha vyšla ve Spojených státech a ve Velké Británii a že německá ruka byla příliš krátká a její pěst příliš slabá na to, aby se jí v těchto zemích podařilo zamezit vydání této knihy. Neboli, jak to vyjádřil anglický vydavatel: "Válku jsme vyhráli my." Považuji rozhodnutí švédského Nejvyššího soudu za vítězství nezávislosti v naší zemi.

Otevřený dopis Václavu Havlovi

Prezident Václav Havel
Pražský hrad
110 00 Praha 1
Česká republika

Stockholm 28. prosince 2000

Vážený pane prezidente,

s překvapením se dovědělo veřejné mínění v zahraničí, že bylo zahájeno trestní stíhání proti vydavateli Michalu Zítkovi za to, že měl odvahu vydat Mein Kampf - jeden z nejdůležitějších dokumentů současnosti, který byl ideologickým odrazovým můstkem pro druhou světovou válku, pro okupaci vaší země a pro usmrcení milionů lidí. Nyní, když jsem se dověděl z pražského rozhlasu, že 12. prosince 2000 byl vydavatel odsouzen k podmíněnému vězeňskému trestu tří let a pokutován částkou dva miliony korun za vydání této knihy, divím se, zda se ve vaší zemi od doby, kdy tam byl u moci Gustáv Husák, nic nezměnilo.

Já jsem také vydavatel a v roce 1992 jsem vydal Mein Kampf ve Švédsku. Po nátlaku z Německa a po trestním oznámení, podaném prokurátorovi Svobodného státu Bavorsko, skončil v roce 1998 tento případ u Nejvyššího soudu ve Švédsku a tvrzení Bavorska, že získalo k této knize autorská práva, bylo odmítnuto. Posléze jsem se také dověděl, že tatáž kniha vyšla ve Spojených státech a ve Velké Británii a že německá ruka byla příliš krátká a její pěst příliš slabá na to, aby se jí v těchto zemích podařilo zamezit vydání této knihy. Neboli, jak to vyjádřil anglický vydavatel: "Válku jsme vyhráli my." Považuji rozhodnutí švédského Nejvyššího soudu za vítězství nezávislosti v naší zemi.

Pražský rozsudek mi odporným způsobem připomíná německé požadavky, vznesené ve Švédsku: Němci požadovali, aby byla kniha zkonfiskována a aby bylo pod pokutou jednoho milionu švédských korun zakázáno ji znovu vydat. Nejvyšší soud ve Stockholmu však odmítl i tyto požadavky.

Když se dověděl americký autor Noam Chomsky o konfiskaci Mein Kampfu ve Švédsku, zeptal se:"Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel?"

V sedmdesátých letech jsem aktivně podporoval demokratické hnutí v Československu. Když jsem navštívil v roce 1979 Prahu s cílem navázat styky s hnutím Charta 77, vy, pane prezidente, jste byl ve vězení. Setkal jsem se s mnoha bojujícími osobnostmi nejrůznějšího politického přesvědčení. Petr Uhl, s nímž jsem se setkal, žil v ilegalitě a skrýval se pro své politické názory před policií. Podporoval jsem svobodu projevu a tisku v Československu bez ohledu na nejrůznější politické názory opozice. Také jsem vydal gramofonovou desku "Nechte naši zemi na pokoji", která byla tajně natočena v Československu. Pásky propašovali do Švédska švédští hokejoví fanoušci, kteří se vraceli ze světového mistrovství v hokeji, které se toho roku konalo ve vaší zemi. Byla to nejpřirozenější věc na světě, aby podstoupili toto osobní riziko. Když jsem se vracel z Československa, propašoval jsem domů do Švédska pozdrav Charty 77 protestnímu shromáždění proti sovětské okupaci vaší země, které zorganizovali ve Švédsku Folket i Bild/Kultorfront.

Za totalitního Husákova režimu byla svoboda projevu jen špatný vtip a nesmíme zapomínat, že za takzvané komunistické éry byl zakázán i Mein Kampf. Husákovu moc zaručovala tehdejší supervelmoc, Sovětský svaz. Nemohu si pomoci, ale zdá se mi, že tato role nyní přešla z Moskvy do Berlína.

My ve Švédsku, kteří jsme vám projevovali solidaritu a podporovali váš boj za svobodu projevu a tisku v Československu, se stydíme, že je s těmito hodnotami dnes v České republice zacházeno stejně jako za předchozího režimu.

Proto tedy protestuji proti nespravedlivému zacházení s nakladatelem Michalem Zítkem. Doufám, že až se proti rozsudku odvolá, dostane se mu spravedlnosti a že svoboda projevu a tisku bude v České republice obnovena.

Nakladatel Michal Zítko a já jsme ve velmi dobré společnosti, když pracujeme pro rozšiřování Mein Kampfu proto, aby byla odhaena nacistická ideologie: Albert Einstein se podílel na vydání Mein Kampfu ve Spojených státech už v roce 1939, kdy tehdy vyšla tato kniha v nakladatelství Reynal Hitchcock jako součást jeho boje proti nacismu.

S úctou

Kalle Hägglund

nakladatel


Open letter to Vaclav Havel

President Vaclav Havel
Prazsky Hrad
110 00 Praha 1
Czech Republic

Stockholm, December 28, 2000

Mr. President,

With astonishment the public opinion abroad learned that the publisher Michal Zitko was prosecuted for having the courage to publish Mein Kampf - one of the most important contemporary documents that laid the ideological foundation for World War 2, the occupation of your country, and the death of millions of people. Now that I hear from Radio Prague on the12th of december 2000 that the publisher was given a 3-year suspended sentence and fined two million crowns for publishing the book, I wonder whether nothing has happened since Gustav Husak was in power.

I am myself a publisher and I published Mein Kampf in 1992 in Sweden. After German pressure and a criminal report to the prosecutor from the Free State of Bavaria, the case ended up in the Supreme Court of Sweden in 1998, and Bavaria's claim, to have aqcuired the copyright to the book, was turned down. Meanwhile I also learned that the same book was published in the USA and in Great Britain but that the German arm was too short and their fist too weak in those countries to block the publishing. Or, as the English publisher expressed it: "We won the war." I look upon the decision by the Swedish Supreme Court as a victory for the independance of our country.

The verdict in Prague disgustingly reminds me of the German demands in Sweden: Confiscation of the book and, under a penalty fine of one million Swedish Crowns, a prohibition to republish it. Those demands, however, were also turned down by the Supreme Court in Stockholm. When the American writer Noam Chomsky heard of the confiscation of Mein Kampf in Sweden, he asked: "What will happen to us if we can't even read the books of our worst enemies?"

In the 1970's I worked actively in support of the democratic movement in Czechoslovakia. When I visited Prague in 1979 to form contacts with the Charta 77-movement, you, Mr. President, were in prison for your political views. I met many fighting personalities of different political persuasions. Petr Uhl, whom I met, lived underground and was on the run from the police for his political views. My committment was to support the freedom of speech and of the press in Czechoslovakia, irrespective of the different political views of the opposition. I also published the record "Leave our country alone" illegally recorded in Czechoslovakia. The tapes were smuggled back to Sweden by Swedish ice-hockey fans on their way back from the World Championship which took place in your country that year. It was the most natural thing in the world for them to take that personal risk. On my way back I also smuggled home to Sweden the Charta 77 greeting to the rally of protest held that year against the Soviet occupation arranged by Folket i Bild/Kulturfront in Sweden.

Under the totalitarian Husak regime the freedom of speech was nothing but a bad joke and we shall not forget that also under that so called communist era Mein Kampf was prohibited. The political backing of Husak's power was guaranteed by the superpower of that time, the Soviet Union. I cannot help suspecting that this role now has been transferred from Moscow to Berlin. We in Sweden who have shown our solidarity and supported your struggle for freedom of speech and of the press in Czechoslovakia are ashamed that these values today in Czech Republic are treated the same way as under the previous regime.

I therefore protest against the unfair treatment of publisher Michal Zitko. I hope his appeal against the verdict will render him justice and that the freedom of speech and of the press will be re-established in Czech Republic.

Publisher Michal Zitko and myself are in very good company as we work for the distribution of Mein Kampf in order to reveal the nazi ideology: Albert Einstein took part in the same activity already in 1939 in the USA as the book was published by the Reynal Hitchcock publishing company in their fight against Nazism.

Respectfully

Kalle Hägglund
Publisher

                 
Obsah vydání       29. 3. 2002
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
29. 3. 2002 Americký špión, který varoval před teroristickými útoky, získal v Kanadě politický azyl Bushka  Bryndová
29. 3. 2002 Izrael vyhlásil Arafata za "nepřítele"
28. 3. 2002 Třetí cesta bez chuti a bez zápachu? Fabiano  Golgo
26. 3. 2002 Další kolo trýznění úřednictva aneb Proč nebudu potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
27. 3. 2002 Sněmovna schválila "elektronické" novely procesních předpisů Tomáš  Pecina
29. 3. 2002 Britští učitelé dostanou právo nutit rodiče, aby vedli své děti k disciplíně
28. 3. 2002 Skotsko chce zakázat bití dětí mladších než tři roky
27. 3. 2002 Je Romanův příběh úniku z ústavu realistický? Jak BL propadly PR Jiří  Jírovec
28. 3. 2002 Argumentační schizofrenie Jiřího Jírovce Jan  Paul
29. 3. 2002 Kde fakta pláčou: Polemika s Radkem Sárközim Jiří  Kostečka
28. 3. 2002 Spravodlivosť na pridlhé lakte Lubomír  Sedláčik
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"
27. 3. 2002 Konsensuální, pragmatická politika (jako v opoziční smlouvě) vede k pravicovému populismu
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2002 O Romanovi: Čí je vlastně ten míč? Eva  Brožová
29. 3. 2002 Americký špión, který varoval před teroristickými útoky, získal v Kanadě politický azyl Bushka  Bryndová
29. 3. 2002 Kde fakta pláčou: Polemika s Radkem Sárközim Jiří  Kostečka
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Argumentační schizofrenie Jiřího Jírovce Jan  Paul
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
28. 3. 2002 Třetí cesta bez chuti a bez zápachu? Fabiano  Golgo
27. 3. 2002 Je Romanův příběh úniku z ústavu realistický? Jak BL propadly PR Jiří  Jírovec
27. 3. 2002 K čemu nám bude fungující zdravotnictví? Jan  Paul
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"   
26. 3. 2002 Další kolo trýznění úřednictva aneb Proč nebudu potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
26. 3. 2002 Skandál v Oxfordu: dva univerzitní učitelé rozhodli přijmout studenta za peněžní dar koleji   
26. 3. 2002 Mečiar - príliš umelé strašidlo Daniel  Krajcer
26. 3. 2002 Červnové volby rozhodne mlčící většina Josef  Brož
26. 3. 2002 Češtináři, nediskutujme nad pseudoproblémy! Radek  Sárközi

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
10. 3. 2002 Fízlové, nevinný parlament a bezmocný hlídací pes Štěpán  Kotrba
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice   
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
28. 2. 2002 Focus: Temný relikt Alexandra  Klausmann
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
13. 2. 2002 Senátoři Unie svobody chtějí zrušit trestní stíhání za pomluvu   
25. 1. 2002 Američtí politikové: Češi potlačují svobodu projevu   
22. 1. 2002 Jana Bobošíková se nechová nezávisle Zbyněk  Ptáček
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem   
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR