11. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2002

Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR

Místopředseda vlády Pavel Rychetský napsal Iloně Bílkové v dopise, datovaném 3.1. 2001, že stíhání Tomáše Peciny za vyjádření názoru je "oprávněné", avšak že prý "bylo zastaveno". Tato informace, je, zdá se, nepravdivá, neboť Tomáš Pecina nedostal žádnou informaci o tom, že by bylo trestní stíhání vůči němu zastaveno. Ještě v pátek 11. 1. 2002 informovaly Lidové noviny (v pozoruhodném článku popisujícím, jak policisté pomáhali Filipu Roesslerovi na policejní stanici v Bartolomějské ulici v Praze pověsit plakát, zdůrazňující, že Roessler schvaluje útoky na USA, ale na rozdíl od Peciny ho odmítli stíhat - srovnejte dopis Pavla Rychetského s tímto článkem!), že podle mluvčí Policie ČR Pecinovo stíhání zřejmě stále trvá. Rychetský hájí také přesně ty paragrafy českého trestního zákona, o nichž v právě vydané zprávě konstatoval Helsinský výbor amerického Kongresu, že porušují mezinárodní právní závazky České republiky. Dopis Pavla Rychetského publikujeme v plném znění. Rychetský mj. tvrdí:

Nadto je pro mě postup pana Peciny těžko srozumitelný. Jestliže záměrně a demonstrativně porušil ustanovení par. 165, odst. 1 trestního zákona a výslovně žádal, aby za toto porušení platného zákona byl stíhán, lze to chápat jako občanskou neposlušnost, při níž občan na sebe vědomě bere následky svého činu s cílem dosáhnout takto změny platného práva. Současně se však pan Pecina domáhá toho, aby stíhán nebyl. To se jeví jako naprosto nelogické, jak z hlediska jeho deklarovaného cíle (to jest změny zákona cestou rozhodnutí Ústavního soudu), tak z hlediska toho, co lze očekávat od orgánů činných v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení musejí respektovat platné právo a jeho smysl a nelze po nich chtít, aby demonstrativní porušení zákona ignorovaly s presumpcí, že Ústavní soud by mohl příslušné ustanovení v budoucnu zrušit. V daném případě je ovšem nutno zdůraznit, že příslušný orgán trestní stíhání zastavil, neshledal tedy, že by došlo ke spáchání trestného činu.

JUDr. Pavel Rychetský
Místopředseda vlády České republiky
Předseda legislativní rady vlády

V Praze dne 3. ledna 2002

Č.j.: 46147/01-LRV

Vážená paní Bílková,

Na Váš dopis ze dne 21. prosince 2001 odpovídám, že ve věci trestního stíhání Jana Kopala a Tomáše Peciny nemohu podniknout kroky, které po mně požadujete. Jako členovi vlády mi nepřísluší jakkoliv ovlivňovat průběh nebo výsledek trestního řízení.

Pokud jde o eventuální nesoulad ustanovení par. 165, odst. 1 (schvalování trestného činu) zákona č. 140/1961 Sb. Trestní zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen Trestní zákon) s ústavním pořádkem, přísluší toto posouzení pouze Ústavnímu soudu, na který se mohou oba obrátit, pokud by byli pravomocně odsouzeni. Musím ovšem upozornit, že článek 17 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Listina), jehož odstavce 1 a 2 se pan Pecina dovolává, v odstavci 4 uvádí: "Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti." Pan Pecina i vy tedy Listinu citujete neúplně a vaše tvrzení, že demokratický režim musí tolerovat veškeré názory tedy neodpovídá ani dikci, ani smyslu Listiny.

V trestním zákoně ostatně existují i další skutkové podstaty, jež představují zákonné omezení svobody projevu, např. par. 197 a 198, trestný čin hanobení národa, rasy a přesvědčení, par. 199, trestný čin šíření poplašné zprávy, par. 205, trestný čin ohrožování mravnosti, par. 206, trestný čin pomluvy, par. 260 a 261, trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů a další. Omezení svobody projevu jsou obsažena i v dalších zákonech. Samozřejmě si lze představit, že by o každém z těchto omezení mohl Ústavní soud rozhodovat, jsou-li v souladu s článkem 17 odstavce 4 Listiny, to jest, jde-li skutečně o omezení nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, atd., neboť podle článku 4 odstavce 4 Listiny |"při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu". Z výše uvedeného je ovšem zřejmé, že nelze všechny meze považovat za odporující Listině a naopak, že Listina nezná absolutní právo na svobodu projevu a omezení výslovně připouští. Kdo trvá na absolutním právu na svobodu projevu musel by se tedy domáhat změny Listiny, kterou by ovšem bylo možno odůvodnit jedině eventuálním rozporem s některými mezinárodními smlouvami o lidských právech podle článku 10 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Takový rozpor však neexistuje. Žádná z mezinárodních smluv o lidských právech totiž netvrdí, že by právo na svobodu projevu mělo být absolutní, například Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen "Pakt"). V článku 19 odst. 3 vztahující se k možnosti omezení svobody projevu uvádí: "Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: k respektování práv anebo pověsti jiných; k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, nebo veřejného zdraví nebo morálky."

Dále zmíněný Pakt v čl. 20 uvádí, že zákonem musí být zakázána národní, rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí. I "Pakt" tedy omezení svobody projevu nejen připouští, ale v uvedeném případě přímo výslovně ukládá. Ani Evropská úmluva o lidských právech (č. 209/1992 Sb.) neposkytuje absolutní ochranu jakémukoliv názoru a způsobem téměř totožným s Paktem a Listinou právo na svobodu projevu obsažené v čl. 10, odst. 1 a odst. 2 rovněž omezuje.

Váš kategorický požadavek, že demokratický režim musí tolerovat veškeré názory tedy nemá oporu v mezinárodním právu lidských práv; takovému pojetí se blíží pouze právní tradice anglosaských zemí, v kontinentálním právu je výjimečné.

Nadto je pro mě postup pana Peciny těžko srozumitelný. Jestliže záměrně a demonstrativně porušil ustanovení par. 165, odst. 1 trestního zákona a výslovně žádal, aby za toto porušení platného zákona byl stíhán, lze to chápat jako občanskou neposlušnost, při níž občan na sebe vědomě bere následky svého činu s cílem dosáhnout takto změny platného práva. Současně se však pan Pecina domáhá toho, aby stíhán nebyl. To se jeví jako naprosto nelogické, jak z hlediska jeho deklarovaného cíle (to jest změny zákona cestou rozhodnutí Ústavního soudu), tak z hlediska toho, co lze očekávat od orgánů činných v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení musejí respektovat platné právo a jeho smysl a nelze po nich chtít, aby demonstrativní porušení zákona ignorovaly s presumpcí, že Ústavní soud by mohl příslušné ustanovení v budoucnu zrušit. V daném případě je ovšem nutno zdůraznit, že příslušný orgán trestní stíhání zastavil, neshledal tedy, že by došlo ke spáchání trestného činu. S pozdravem,

Rychetský

                 
Obsah vydání       11. 1. 2002
12. 1. 2002 Tvrdé podmínky pro zadržované Afghánce v americkém táboře
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
11. 1. 2002 Jemen : Ozbrojený odpor sil podporujících Al Kajdu je mediální fikce Pavel  Kumpán
11. 1. 2002 Burka je až to poslední... (názor z Afganistánu)
11. 1. 2002 Co nesmí a co musí Západ tolerovat na Středním východě
10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
10. 1. 2002 Víte, že policie smí bez povolení soudu sledovat, s kým telefonujete? Jan  Čulík
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2002 Tvrdé podmínky pro zadržované Afghánce v americkém táboře   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
11. 1. 2002 Burka je až to poslední... (názor z Afganistánu)   
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
10. 1. 2002 Vesmírný kult strachu již pominul František  Roček
10. 1. 2002 O lidské genetice: Vědu nesmí politika regulovat Jiří  Soska
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
9. 1. 2002 Fukuyama: Co dělat, nemá-li vzniknout nelidský, posthumánní svět   
9. 1. 2002 Preference politických stran: naděje či obava? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2002 Případ Victorie Climbié: Politická korektnost "ohrožuje děti"   
9. 1. 2002 Lze řešit agresivitu dětí jejich vylučováním ze školy?   
8. 1. 2002 Hegemonie srdce: "Ti, kdo nenávidí Ameriku, nenávidí vlastně sebe"   
8. 1. 2002 O znárodňování dětí Josef  Fronek

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
4. 1. 2002 Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí Jan  Čulík
3. 1. 2002 Policie zastavila trestní stíhání Jana Kopala Tomáš  Pecina
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!   
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání   
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
14. 12. 2001 O svobodě projevu a o právu na samostatný názor Jan  Čulík
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala   
12. 12. 2001 Znovu připomínáme: Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
12. 12. 2001 Démon souhlasu II. Mimořádná opatření v USA a jejich vliv na světovou politiku Josef  Fronek
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
12. 12. 2001 Co je dnes v českém pojetí "pravice" a co "levice"? Jan  Čulík