Upoutávkový obrázek na webu Autonomních nacionalistů

Takto si představuje klient Kláry Veselé Samkové ideální soužití ve společnosti

15. 2. 2010 / Štěpán Kotrba

dokončení analýz mediálních způsobů "populární" advokátky, započaté v článku "Má se advokátka pro klienta dopouštět mediálních manipulací?" a pokračujících v článku Klára Veselá Samková obhajuje mladého neonacistu?

Na povrch vyplouvají nové souvislosti... Motivem nevraživosti vůči nezletilé V.D. není ani tak její "neoblíbenost v kolektivu" (kde už jsem to jenom slyšel???), který uvedla advokátka studenta Klasického gymnázia Modřany, ale antikomunismus, podpořený výukou moderní historie, který zde vyučuje jeden z pracovníků Žáčkova ÚSTRKu (pardon - Ústavu pro studium totalitních režimů - ÚSTR) a atmosféra nesnášenlivosti proti levici, kterou tento pedagog za souhlasu a podpory vedení šíří mezi studenty. Právě radikální a paušální odsudky bývalého režimu, s jakým se studenti setkávají v hodinách, je posléze přivádí k problematickým činům a vhání do náruče radikálních ultrapravicových skupin, jakým jsou i Auntonomní nacionalisté. A právě z jejich webu stáhl student Lukáš Polášek letáky, které spolu se svými spolužáky lepil po škole a jedna ze spolužaček i na záda dcery komunistického politika. O tom, kdo je její otec, se spolužáci dozvěděli prý až ve chvíli, kdy poslance Dolejše začali kriminalizovat novináři. Najít vyváženost ve výuce moderní historie je těžký úkol, ale nutný, chce li škola seznamovat studenty s doposud kontroverzními pasážemi minulosti.

Takto si představuje student KLASICKÉHO gymnázia konfrontaci idejí v systému parlamentní demokracie. Takto si představuje soužití osob s různými názory.

Násilí náckovské

Klára Veselá Samková ví, jak vypadá nálepka, která se stala kontroverzí v tomto případu a ví, že "ty nálepky byly staženy z náckovského serveru". Sama advokátka tento server označila jako "náckovský" a je si tím pádem vědoma, co význam tohoto slova znamená. Klára Veselá Samková ví, že samolepka vyzývá k spáchání trestného činu - fyzickému útoku na osobu, označenou pěticípou rudou hvězdou, symbolem dělnického hnutí, označenou jako KOMUNISTA. Klára Veselá Samková ví, že text pod samolepkou vyzývá k NETOLEROVÁNÍ komunistů způsobem, který je přímou výzvou k fyzickému útoku - k násilí. V tomto případě osoba s BÍLOU rukou předvádí ÚDER židlí na záda osoby s RUDOU hvězdou, která proti ní nestojí v nijak agresivním postoji, ale chrání si oběma rukama hlavu před dalšími útoky.

Pokus, nabádání a podněcování

§ 21 zákona č. 40/2009 Sb., (nový trestní zákoník) praví, že "jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin. Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti za pokus pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení."

zákon č. 40/2009 Sb. ZDE

V tomto případě nešlo o omyl právní, který trestní zákoník určuje jako polehčující okolnost v § 19, neboť "pachatel mohl protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží". Nejde ani o omyl skutkový dle § 18 , neboť pouze ten, kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti. Fyzické násilí vůči JAKÉKOLIV OSOBĚ nebo i jen hrozba fyzického násilí jsou trestnými činy a to by měl osmnáctiletý student KLASICKÉHO gymnázia vědět i vzhledem k látce, kterou musel probírat ve škole. § 146 trestního zákoníku totiž říká, že "kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta." Samolepka svým obrázkem přímo vyzývá, jakým způsobem má být osobě útočníkem na zdraví ublíženo. Dokonce i prostá účast na rvačce je podle § 158 "úmyslným ohrožením života nebo zdraví jiného". Soud jako k přitěžující okolnosti podle § 42 přihlédne zejména k tomu, že "pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, ... z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky, ...svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší čtrnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých, ...spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení".

Ovšem podle §41 trestního zákoníku je polehčující okolností, kdyby pachatel spáchal trestný čin ... z nedostatku životních zkušeností, ...pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil, ve věku blízkém věku mladistvých, ...v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat, ...vedl před spácháním trestného činu řádný život.

V tomto případě ovšem advokátka svým vyjádřením zamezila možnosti případného pachatele uplatnit polehčující okolnost jinou, a to zejména to, že by "pachatel trestného činu upřímně litoval", "přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny". Pachatel svého činu, doposud kvalifikovaného jako kázeňský přestupek nelituje. Dokonce chce v případě svého potrestání žádat vyšetřování a vyhrožuje medializací případu.

Užití zbraně

Užitím zbraně k útoku je nejen užití zbraně k přímému použití - k fyzickému násilí, ale i její užití k působení na psychiku poškozeného, tj. k hrozbě. Trestný čin je spáchán se zbraní i v tom případě, když zbraň není přímo pachatelem ke spáchání trestného činu použita, ale pachatel ji měl za tímto účelem při sobě, proto aby ji dle potřeby použil k útoku, překonání či zamezení odporu. Pokud osmnáctiletý student střední školy neví, že úder židlí je útokem a to dokonce útokem se zbraní (zbraň je cokoliv, co zesiluje útok nebo zhoršuj jho následky), a že útok na druhou osobu je činem trestným, je otázka, jestli je vůbec způsobilý školu opustit s maturitním vysvědčením.

Podle § 46 lze ale od potrestání "pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti". Nebo, "jestliže pachatel přípravy nebo pokusu trestného činu nerozpoznal, že příprava nebo pokus vzhledem k povaze nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin spáchán, anebo vzhledem k povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být čin spáchán, nemohl vést k dokonání."

Ideologie násilí

Jako jediný správný ideál se Ti již od raného dětství vštěpuje demokracie, liberalismus a konzumní společnost. Demokracie jako základ naší společnosti, jako finální stav vývoje po roce 1989. Demokracie, která sama sebe pokládá za jediný spravedlivý a svobodný systém, kde každý má možnost vyjádřit své pocity a myšlenky ve svobodné diskuzi. My, nacionalisté, jsme Ti v tomto výkladu současnosti předkládáni jako největší nepřítel demokracie. A opravdu jím jsme. ...

To píší Autonomní NACIONALISTÉ na své webové stránce v sekci IDEOLOGIE, v článku s názvem "Hlas naší revolty volá i Tebe!". Titíž nacionalisté, z jejichž "náckovského" webu stáhl student, kterého nejspíše také "volal hlas revolty", dva letáky, které rozmnožil a vylepoval na škole. Klient advokátky Samkové. Klient, který v hloubi serveru, plného podobných prohlášení, nalezl dva inkriminované grafické návrhy a spolu se svými spolužáky je použil, z toho jeden na záda spolužačky V.D., shodnou okolností dcery poslance KSČM, jako součást procesu školní šikany. Právě studentova aktivita je rozdíl mezi slovem a činem.

Boulí to začíná

Klára Veselá Samková ví, že výzva k spáchání fyzického násilí je sama trestným činem a ví, že její klient, ač student gymnázia, už dosáhl věku 18 let a je tedy zletilý a trestně odpovědný za své činy... Oběť, nezletilá studentka V.D., prozatím skončila svou konfrontaci s "pravicově orientovanou třídou" s "boulí na hlavě". Prozatím. Opravdu se nic nestalo? Nic, o co by se měla zajímat nejen škola, ale hlavně policie, státní zástupce a soudce? Opravdu si musíme počkat na něčí sebevraždu či něčí vraždy nebo zohavení, jak se to stalo maličké Natálce, abychom řekli, že takto přemýšlející či takto jednající studenti nejen že nepatří do vzdělávacího zařízení, ale patří do polepšovny nebo za mříže?

Násilí bílé a násilí černé

Stejně tak Klára Veselá Samková, která má sama nezletilou dceru s romským předákem, předsedou sdružení Dženo Ivanem Veselým, ví, že další leták, o kterém "taktně" pomlčela v mediální (dez)interpretaci případu studenta, kterou zaslala novinářům, je radikální anticiganistickou propagandou. Klára Veselá Samková ví a uvedla veřejně, že JEJÍ DÍTĚ bylo samo ve škole neoblíbené, nicméně prý proto, že bylo "příliš inteligentní".

Podle druhého letáku, staženého, rozmnoženého a vylepeného Lukášem Poláškem a jeho spolužáky, je "Proti cikánskému násilí je veřejný odpor povinností", "Česká krev vře" a "Stop pozitivní diskriminaci" . Úplně normální konstatování, se kterým bychom se měli ztotožnit?

Odpor veřejnosti je povinností vůči jakémukoliv násilí. Neznám "násilí cigánské", stejně jako neznám násilí židovské či násilí gojské. Jde vždy jen o násilí. Znám ve svých 48 letech proto pouze násilí, případně násilí přiměřené jako obrana proti útoku nebo jako prevence spáchání trestného činu. A pak znám násilí, vedoucí k pokusu o upálení jedné rodiny jen proto, že to byla romská rodina - s tragickými následky pro všechny zúčastněné. Nacionalistické klasifikování k podobným rasově motivovaným útokům nabádá. Odpor proti jakémukoliv násilí je proto povinností, stejně jako odpor proti nacionalistické klasifikaci. Je mi srdečně fuk, jstli jde o "českou krev", protože neexistuje krev česká či krev německá. Obojí krev je lidská a klasifikovat ji lze pouze na základě krevních skupin - popisu vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně... A, B, AB a 0.

Dolce Vita - sladký život

Principem pozitivní diskriminace je i aplikace polehčujících okolností pro pachatele trestných činů v trestním zákoníku. Pokud student Lukáš Polášek odmítá pozitivní diskriminaci pro druhé (pro Romy) a ztotožňuje se s letáky, které vylepil na škole, neměla by se jeho advokátka pozitivní diskriminace dovolávat pro svého klienta - neměla by ukazovat na jeho doposud výborný prospěch, když student nemá doposud uzavřené pololetí, neměla by mimo jiné uvádět ani jiné nepravdivé údaje o studentově sociální situaci. Zvlášť, jestliže jde o bratra vítězky soutěže krásy - Miss České republiky 2007 Kateřiny Sokolové (absolventka stejného gymnázia), která v poslední době fotografovala pro Playboy sérii snímků v duchu filmu Federica Felliniho Dolce Vita... . Lukáš Polášek není žádný chudák, jestliže je synem psycholožky, do školy jezdí podle zdroje Britských listů vždy velmi slušně oblečen a automobilem, platí školné na soukromém gymnáziu a může si dovolit platit i svou advokátku, jejíž taxa je 3800 Kč/hod. Podle zdroje Britských listů přitom Lukáš Polášek nepožívá na škole sociálních výhod, ačkoliv škola podle svého jednatele v odůvodněných případech snižuje cenu svého pobytu tak, aby zohlednila případnou změnu rodinné situace studentů. "Žádný student gymnázia by v žádném případě neměl ukončit studium jen proto, že se ekonomická situace jeho rodičů během doby jeho studia zhoršila", konstatoval zástupce zřizovatele školy, který je zároveň na škole výchovným poradcem.

Co říci závěrem?

Za nezletilou V.D., která se stala objektem šikanózního chování spolužáků a v současné době má individuální studijní plán, prozatím promluvil její otec. Velmi nerad a velmi střízlivě... Za studenta Poláška promluvila jeho advokátka. Autor této analýzy provedl vlastní šetření, aby zjistil pravdivost řady okolností, které uvedla pro tisk. Ty, které uvést mohl a mají vliv na mediální i právní souvislosti chápání případu, ve svých článcích zmínil. Rodiče žáků třídy, do které chodí student Polášek, jednali ve shodě se zájmy svých dětí - nepřejí si, aby jejich děti nadále studovaly s třemi žáky, toho času prošetřovanými školou jako pachateli šikany a dalšího nevhodného chování. Škola prozatím neuzavřela své interní kárné šetření. K vyloučení studenta Poláška tedy prozatím nedošlo. Možná dojde. Pokud ano, bude to v plné moci školy, neboť rodiče se zápisem do soukromého gymnázia smluvně dle občanského řádu zavázali k dodržování kárného řádu svými nezletilými potomky a respektu k rozhodnutím pedagogů. Do tohoto postupu nejspíše nikdo zasahovat nemůže, neboť se jedná o soukromoprávní obchodní vztah s předem jasnými podmínkami, které se oba účastníci tohoto vztahu dohodli respektovat. Vylepování plakátů či samolepek z "náckovských" serverů ani šikana spolužáků mezi dovolené chování zcela určitě nepatří. Je pravomocí orgánů činných v trestním řízení, zda zasáhnou i bez trestního oznámení do případu a začnou šetření pro důvodné podezření z trestných činů ublížení na zdraví dle § 146, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356, nebezpečné vyhrožování dle § 353 a páchání trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny dle § 107, schvalování trestného činu dle § 365 či nadržování dle § 366 trestního zákona. To je totiž spektrum paragrafů, které má společnost a její právní řád k dipozici pro takto nepřijatelné konání. Vyhodnocení míry trestnosti, míry zavinění a přitěžující či polehčující okolnosti jsou v plné míře v kompetenci orgánů činných v trestním řízení a soudu. Nicméně škola má právo na vlastní klasifikaci dle svého kárného řádu a uplatnění vyhlášky ministerstva školství proti šikaně. Podle autora tohoto článku k naplnění skutkové podstaty trestného činu podněcování k nenávisti, výzvy k násilí proti skupině osob a nebezpečného vyhrožování došlo. Stejně jako došlo k násilí vůči jednotlivci a ublížení na zdraví. Kdo je pachatelem některého z kárných přečinů, zjistí si škola ve své kompetenci. Kdo je pachatelem kterého trestného činu, musí zjistit policie a osvědčit soud. I ty činy, které soud označí pouze za přestupky či které neoznačí vůbec, může škola označit za natolik nepřijatelné, že pachatele potrestá kázeňsky či jej vyloučí z dalšího vzdělávacího procesu.

Pokud advokátka "v plné moci klienta" nebo i bez ní či klient Polášek sám hodlají popsat své vidění situace, redakce Britských listů jim v tom zcela určitě nebude bránit. Ctí zásadu Audiatur et altera pars. Na stanovisku autora tohoto článku se ale nic nezmění.

Deník: Studentovi hrozí vyloučení kvůli rasismu ZDE

iDnes: Dolejšovu dceru na škole šikanovali, údajnému útočníkovi hrozí vyloučení ZDE
Eurozpravy.cz, Mediafax: Šikana dcery Jiřího Dolejše se musí vyšetřit ZDE
Mediafax: KDU-ČSL vyzvala Kopicovou, aby se vyjádřila k šikaně dcery Jiřího Dolejše ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.2. 2010