Kdo jsme a co chceme

15. 1. 2010

reakce na článek pana Františka Řezáče Chudáci brkouni

V článku je v podstatě shrnut historický vývoj České strany národně socialistické od svého založení v roce 1897. Není proto proč se urážet. Je však pochopitelné, že se v důsledku vnějších podmínek mění ideologie, program i strategie většiny stran. Ne jinak je to i s naší stranou. V důsledku posledního vývoje v  České republice i v postlisabonské  Evropě však nabývá na významu otázka zájmů dosavadních národních států a osudu jejich občanů. Situace je podobná té, která nastala v Říšském (vídeňském) sněmu v roce 1897. Protinárodní tažení a programová devastace všeho národního politickými i ekonomickými špičkami EÚ je varující. Nikoho neomezujeme, nikomu nezávidíme, požadujeme jen staré dobré: My castle, my home, napsal Karel Janko.

Pro informaci zde uvádím programové prohlášení České strany národně socialistické ze zakládajícího sjezdu v roce 2006.

Jsme nemarxistická politická strana a navazujeme na mravní hodnoty našich předchůdců, kteří se svými činy zapsali do dějin naší strany i našeho státu. Stáli jak u zrodu ČSNS v  roce 1897, tak později u zrodu Československa v roce 1918. V tomto středoevropském prostoru bojovali o přežití národa, o zachování svého jazyka, jeho kultury, občanských a sociálních práv, půdy i národní ekonomiky. Jejich hrdinná činnost, ve které mnozí obětovali své životy v boji proti nacismu a komunismu, je pro nás dnes závazkem a výzvou k obraně národních zájmů. Odkaz našich předků nesmí být zapomenut. Svůj historický úkol splnili. Nyní je řada na nás. Hlásíme se ke kořenům a tradicím českého vlastenectví, k odkazu svých předků, k humanitním ideálům presidenta Masaryka a jeho pokračovatele Dr.Beneše. Proto se dnes opět vracíme k  historickému názvu strany.  

Zastáváme názor, že nelze budovat demokratickou společnost ani vytvářet demokratický politický systém ve státě, pokud nebude státní, ale i stranická politika postavena na základech mravních a etických. Naším hlavním cílem je vrátit do politiky slušnost, úctu, pořádek a spolupráci při tvorbě a uplatňování "Práva". Odmítáme pletichaření, spekulaci, lobismus, úplatkářství a podobné nešvary, které vidíme na naší politické scéně. Slušnost nesmí být vydávána za slabost. Zákony musí chránit řádného občana a jeho majetek a zájmy vlasti musí stát nad zájmy politických stran.

V současném globalizovaném světě, ve kterém akceleruje koncentrace nadnárodního kapitálu, chceme proto důrazně hájit a prosazovat hospodářské a politické zájmy českého státu a jeho občanů. Národní stát s jeho vlastními legislativními a exekutivními institucemi proto považujeme za nejvýhodnější politický rámec a nástroj k prosazování zájmů našeho národa při plném uspokojování jeho hmotných i duchovních potřeb v ekologicky čistém prostředí. Nesouhlasíme se současnou podobou Evropské unie ani s jejím rozsáhlým a jednostranným omezováním suverenity národních států ani s přebujelou byrokracií ve státní správě i samosprávě, umocněnou bruselskou administrativou. Náš pohled je i sociální a má na zřeteli prospěch celého národa, všech jeho vrstev! Základem našeho snažení je posílení úlohy rodiny ve státě, založené na tradičních křesťanských hodnotách. Hlásíme se k  sociálnímu pojetí státu při respektování zásady nezbytné odpovědnosti každého jednotlivce a jeho ekonomických možností. Klademe důraz na vzdělanost a duchovní povznesení celé české společnosti. Jsme proto kritičtí k současné kulturní politice našich masmédií, která vede k morální devastaci našeho národa. I v zájmu objektivity trváme na nutnosti většího vlivu státu na sdělovací prostředky i na oblast kultury.

V oblasti zahraniční politiky klademe důraz na přátelské vztahy se sousedy při respektování dějinných zkušeností. Odmítáme jakékoliv pokusy o revizi výsledků druhé světové války. Národy slovanské považujeme za národy bratrské. Vztahy se Slovenskou republikou mají naši prioritu. Protože se liberální politikou Evropské unie zvýšilo nebezpečí etnických konfliktů v Evropě, trváme na zpřísnění imigrační politiky.

Proto se dnes z našeho pohledu na rostoucí globalizaci světa a jeho problémů hlásíme k původním ideálům národního socialismu, které chceme v našem státě nadále prosazovat.

Vyzýváme  své spoluobčany k zamyšlení nad současným stavem společnosti a k aktivní účasti na její obrodě. Dnes se rozhoduje o budoucnosti naší vlasti, našeho národa, každého občana. Dnes se musíme rozhodnout!

4. 3. 2006, Česká strana národně socialistická

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.1. 2010