Tato fakulta bude...

15. 1. 2010 / Karel Dolejší

Holý, J. - Volná, K. (eds.): Tato fakulta bude rudá! Akropolis, Praha 2009. 1. vydání, 728 stran. ISBN 978-80-87310-03-8.

Kniha, jejíž titul cituje autentický výrok normalizačního místodržícího katedry české literatury Bohuslava Rzounka, obsahuje stylizovaný přepis vzpomínek tří generací vyučujících na katedře české literatury filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem vzpomínek se s dvacetiletým odstupem stalo půlstoletí 1948-1989. Pomyslný "vrchol" přitom představovalo právě Rzounkovo působení v letech 1972-1986, jehož důsledky fakticky utvářely chod katedry až do listopadu 1989. Nahá moc, zbavená po 21. srpnu '68 všech odborných ohledů i zbytků alespoň poněkud věrohodné ideologické ornamentace, určovala chod instituce dvacet let - a dvacet let poté, jak v úvodu na německém příkladu doufá dovozovat Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., by snad mělo být dosaženo dostatečného odstupu potřebného k zahájení rozpravy o důsledcích této éry. Prezentace studie proběhla na půdě mateřského ústavu za účasti vedoucího ústavu české literatury a literární vědy Doc. PhDr. Jana Wiendla, Ph.D., proděkana pro rozvoj Ing. Jiřího Gregora a rektora univerzity Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Hudební doprovod obstaral absolvent katedry Jiří Dědeček.

Publikace, kterou Holý označuje za úplný začátek zmíněného procesu historické reflexe, si ovšem do života přináší některá omezení. Rozhovory s pamětníky měly - zhruba řečeno - zaručit konfrontaci Šimečkových "malých dějin" s "velkými dějinami", dosáhnout na osobní rovinu metodou orální historie. Jak však uvedla jedna z editorů, Mgr. Katka Volná, zhruba třetina oslovených rozhovory odmítla, případně je (ve dvou případech) již přepsané odmítla autorizovat. Zde přirozeně vzniká otázka, co indikuje takovýto odpor, a jestli právě zde náhodou nenarážíme na témata kontroverznější a méně "vyvětraná" než ta, která se nakonec v souvislosti s padesátiletou "bolševizací" katedry v knize probírají. Autorizované rozhovory (na jejichž vzniku se podstatnou měrou podíleli aktuální studenti ústavu), někdy opakovaně opravované, zanechávají pochybnosti, co tu vlastně všechno vstoupilo do hry: Smysl pro pravdu? Snaha neubližovat? Obava z konfrontace? Typicky české "uhlazování" ("Co jsme si, to jsme si")? Individuálním i věcným sporům nadřazovaná loajalita k instituci, jejíž "špinavé prádlo" není vlastně příliš vhodné veřejně propírat? Na to pochopitelně mohou snad alespoň zčásti odpovědět bývalí či současní insideři, nikoliv autor těchto řádků. Přiložené oficiální dokumenty - výukové materiály, zápisy ze schůzí, autobiografické či fikční texty inspirované událostmi (včetně Kunderova Žertu) - myslím s naznačeným úkolem tak docela nepomohou.

Politické tlaky minulého režimu jsou ve studii reflektovány zejména z roviny lidské a odborné, odrážejí tedy pohled obětí na držitele moci, případně spolupracovníků moci na to, na čem se sami podíleli. Domnívám se, že vycentrovat při četbě pohled na "rzounkovství" - tj. jev již vrcholně mocensky patologický, fakticky situaci, v níž se vedoucí katedry odborně neschopné milence "postaral" o hvězdnou kariéru, zatímco pod průhlednými politickými záminkami terorizoval a likvidoval kolegy, kteří ho bezvýhradně nepodpořili - by vlastně znamenalo číst knihu špatně a v širší perspektivě se vůči mnohému zaslepit. Na okraji nastíněné konfrontace lidských a odborných kritérií s politickým nátlakem, malých a velkých dějin, vnějšího pozorovatele jakoby okamžitě napadá otázka, kterou kniha neklade: Co je vlastně "ta správná" akademická politika a jaké má (své vlastní, autonomní) parametry přijatelnosti? Budeme-li se zaměřovat na poměry, za nichž rozdíl mezi mocenským tlakem zvnějšku a akademickou politikou takřka zanikl, propadneme perspektivě, v níž se nám toto důležité rozlišení vlastně zcela ztratí.

Nebo možná, že bychom se mohli ptát ještě jinak - abychom tematizovali pohled, jenž je studií víceméně zakryt - totiž: Můžeme v nějakém smyslu hovořit také o kontinuitě s dobou minulou, o jakési longe durée? Nebo jsme od uzavřené minulosti zcela bezpečně vzdáleni a odděleni? V tomto smyslu něco naznačil profesor Holý v jediné poznámce, která mne při této víceméně hladce běžící a dle pravidel žánru strukturované společenské události překvapila; když totiž připomněl, že je vhodné praktiky minulého režimu pozorně studovat, jelikož by se mohl vrátit... Takové kladení problému však, obávám se, není samo o sobě příliš produktivní. Na okrajích nouzových scénářů můžeme snad kdesi zahlédnout nahloučené stíny kompradorského autoritářského režimu, technokratické a nacionalistické potenciály ohrožující pluralitu, případně přímo nějakou českou formu fašismu, která by se chtěla vydávat za legitimní krizový management; návrat minulého režimu v té podobě, jak jsme ho znali před dvaceti lety, nám ale nepochybně nehrozí.

A tak se zřejmě nejradikálněji v tématu "pošťoural" Jiří Dědeček, který v jedné z přednesených písní ventiloval vlastní "rispetti e dispetti" ze 70. let, kdy na katedře studoval, a v podstatě bez předkrmu s nimi provokativně konfrontoval všech zhruba sedmdesát přítomných: "...kdyby tu byl slušnej každej čtvrtej z nás!". Mnozí v tom patrně budou chtít vidět uměleckou licenci, případně v pozadí zaslechnou cinkot rolniček; já bych s takovými interpretacemi poněkud váhal.

Pokud jde o hodnocení odborné úrovně vedoucích katedry ve sledovaném období, fakticky jedinou postavou, která je hodnocena po odborné i lidské stránce velmi kladně, byl Felix Vodička odstavený v roce 1970 z politických důvodů. Zlikvidované oběti čistek si stěžují na nedostatečné projevy solidarity ze strany kolegů a (bývalých) přátel poté, co u vrchnosti upadly v nemilost. Jak v úvodní studii poznamenává Holý, původní ideologická indoktrinace ovládala katedru fakticky pouze v období 1948-1968; když však byla již devalvována, zanechala za sebou cynismus a morální deformace, které u osob, které působily v oficiálních institucích minulého režimu, sahají vlastně až k dnešku.

Jinak řečeno: Není možno vycházet z toho, že se "ošklivou minulost" podařilo uzavřít do tlusté knihy vzpomínek, kterou po přečtení odložíme na dno šuflete a tím se od jí jednou provždy zbavíme. Důsledky této minulosti vidíme všude kolem sebe i v nás samých. Dokud se jich nezbavíme - především sami v sobě - lze se jistě v rámci ÚSTRu a podobných inkvizičních instancí věnovat spoustě náhradních činností, jejichž skutečný motiv lze možná vyjádřit kleiniánskou terminologií - či ještě lépe snad slovy "Angiola Poliziana":

"...zbývá jen najít důvod k žití / a mám vyhráno..."

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.1. 2010