Věda, vzdělanost, kultura a veřejný prostor v likvidaci

21. 8. 2009 / Jan Matonoha

V kuloárech se nejmenované osoby velmi otevřeně vyjádřily, že jedním z podstatných cílů reformy je likvidace AV, mj. též coby kapitoly, která není pod nadvládou ministerstev a tak i politických stran.

Přátelé,

v posledních (nejméně) dvou letech jsme svědky kulminujících pokusů o privatizaci a likvidaci veřejného prostoru, kultury, vzdělanosti a vědeckého potenciálu v ČR pod vlivem zájmových lobby (to se projevila v posledních měsících jak v likvidačním útoku na AV či pražská divadla, tak v tzv. reformě výzkumu a vývoje a terciárního vzdělávání).

Momentálně přichází v tomto likvidačním tažení na řadu Akademie věd ČR.

Dovolte, abych Vás poprosil i vyzval, abyste se aktivně zúčastnili manifestace, která se koná v úterý 25. srpna od 16 hodin na Palachově náměstí v Praze a jež míní na tento problém poukázat, mj. též za účasti předních osobností vědy a kultury (účast přislíbili např. Jiřina Šiklová či Tomáš Halík).

Demonstrace se netýká jen likvidace AV, ale i kauzy tzv. tzv. "Bílé knihy" a šířeji privatizace a likvidace veřejného prostoru, vědy a kultury a je organizována fórem Věda žije! (viz níže).

Zde pro bližší nástin několik základních informací.

Duch dnešních dnů: střety zájmů, osobní zisk, lobbying

V kuloárech RVV se nejmenované osoby velmi otevřeně vyjádřily, že jedním z podstatných cílů reformy je likvidace AV, mj. též coby kapitoly, která není pod nadvládou ministerstev a tak i politických stran (AV je samostatná rozpočtová kapitola, nespadá na rozdíl od VŠ pod Ministerstvo školství a jeho politiky jmenované činovníky). Toto neveřejně, v kuloárech přitom prohlašují osoby, které budou z dokonané reformy vědy i terciárního vzdělávání, již samy aktivně provádějí, osobně význačně profitovat skrze své podíly v soukromých vzdělávacích a výzkumných institucí, k čemuž se jim dostává příležitosti i díky tomu, že působí právě v orgánech, které reformu připravují a dále v institucích, které přímo rozdělují grantové peníze (klasický střet zájmů, tak dobře zaběhnutý v praktikách poslední, odvolané vlády).

Dalším, stejně podstatným hráčem je průmyslová lobby (reprezentující zájmy především těch největších podniků), v jejíž prospěch reforma dopadá jednak tím, že se prostředky přelévají do nově ustavené Technologické agentury a na Ministerstvo průmyslu a obchodu (tedy obě instituce, jejichž podmínky financování výzkumu jsou orientovány na průmysl a byznys), jednak způsobem nastavení metodiky hodnocení vědeckých výsledků (metodika je absurdně čistě kvantitativní, reduktivní, nevyvážená a účelově přizpůsobovaná partikulárním zájmům a představě toho, co se počítá jako kvalitní věda -- to má nejblíže k tomu, že věda rovná se pouze aplikované technologické inovace, nikoli základní výzkum či nedej bože základní výzkum v sociálních a humanitních vědách).

Dalším hráčem jsou resortní výzkumné ústavy navázané na průmysl, jejichž výsledky jsou notoricky netransparentní a nevykazované, což byl ostatně problém, který původně (paradoxně) celou reformu odstartoval kvůli černým dírám v různých eseróčkách, v nichž ročně mizelo až na 6 miliard Kč (více než rozpočet celé AV dohromady). Zatímco AV se vzdala své dobře fungující grantové agentury (GA AV), aby vyhověla (jinak smysluplnému) sjednocení poskytovatelů účelové podpory (grantů), resortní, netransparentní výzkumáky ministerstev, např. Ministerstva průmyslu a obchodu zůstaly a nijak se ve svém počtu neumenšily či netransformovaly.

Podpora nikoli vědy (a vědy v soukromém sektoru), nýbrž soukromého sektoru jako takového

Zatímco se nedaří motivovat firmy k tomu, aby více investovali do VaV (jsme hluboko pod cíli deklarovanými Lisabonskou strategií, kdy má soukromý sektor přispívat na vědu částkou ve výši 2% HDP) a nedělali z ČR pouze montovnu, situace spěje k tomu, že stát nalévá za mohutného lobbyingu, který se nyní projevuje i ve vědě, do velkých soukromých společností významné částky, což vede ke dvěma prostým skutečnostem: jednak si podniky externalizují své vlastí náklady na vývoj (spíše než výzkum, peníze použity primárně pro běžnou inovaci jejich produktů, nikoli pro dlouhodobé posouvání a rozšiřování znalostí) a paradoxně tak ztrácejí motivaci do vědy investovat samy, jednak se tím odčerpávají zdroje na zásadní, dlouhodobý výzkum základní, který nikdy ani sebeosvícenější firma za stát financovat nebude.

Akademie věd v likvidaci

AV čelí nebezpečí, že do tří let přijde o polovinu svého rozpočtu, což je v jiných oblastech veřejné sféry neslýchaný způsob "manažování" institucí. Děje se tak vinou kombinace faktorů, a to zejm. absurdní, reduktivní a čistě kvantitativní metodiky hodnocení vědeckých výsledků, nepřizpůsobení aktuálních kroků reálné situaci (pokles rozdělovaných peněz vinou propadu státního rozpočtu v době ekonomické krize), poklesu institucionální podpory ve prospěch grantové (což nepovede k vyšší soutěži, ale eliminaci schopnosti soutěžit) a v neposlední řadě lobbistické a další zájmové agendy (pod záminkou aplikovaného výzkumu si budou soukromé firmy externalizovat náklady na běžné inovace, které by si za normálních okolností platily samy).

Tradované mýty o AV

Často a mylně, resp. zkratkovitě a deformačně se opakuje (např. Lenka Zlámalová v Hospodářských novinách), že AV ČR má pouze 37% procent článků v impaktovaných časopisech registrovaných na Web of Science, oproti 54%, které mají všechny VŠ v ČR dohromady. Zapomíná se však dodat, že pokud se daný počet rozpočítá na počet pracovníků (AV je zhruba stejně velká jako jedna průměrná česká univerzita), vychází z toho, že AV je o naopak o 25% produktivnější než průměrná VŠ. Navíc VŠ financují svůj výzkum i z jiných peněž než těch určených na vědu (tj. peněž, z nichž se vypočítává "výkonnost" daných institucí). Toto se však již obvykle nedodává a opakovaně to vede k častým informačním deformacím. Nejde však o to, aby AV bojovala proti VŠ (jakkoli by si to asi mnozí přáli), jde o to, že bohužel čelí stejnému lobbistickému, privatizačnímu tlaku jako VŠ, vinou reformy VaV a terciárního vzdělávání, reformy, jež ostatně pochází z pera totožné skupiny osob.

Další často tradované mýty stručně: AV je moloch -- není, je stejně velká jako průměrná česká významnější univerzita; neprodukuje nic užitečného -- není pravda, z AV, v níž které pracuje 12,5 % českých výzkumných pracovníků) pochází třetina všech českých patentů z veřejně financovaného výzkumu, a to přesto, že podle zákona je AV institucí primárně základního výzkumu; neučí se na ní -- není pravda, na AV vzniká cca 1000 diplomek, 2000 disertaci a 70 tisíc odučených hodin ročně; je světovým unikátem a fosilií -- není pravda, všude ve světě, kupř. v Německu, Francii, USA atd. existují veřejné výzkumné instituce ještě mnohem větší, a to absolutně, nemluvě v přepočtu na počet obyvatel; je skanzenem a pohrobkem komunismu -- není pravda, v devadesátých letech prošla personální i finanční redukcí, která byla mnohem dramatičtější než na VŠ; vydělává se v ní více než na univerzitách -- není pravda, je to právě naopak.

20 let po revoluci, fórum: Věda žije!

V té situaci, kdy je likvidována jedna z významných institucí základního výzkumu v ČR, vzniklo spontánně, zezdola fórum "Věda žije!", které sdružuje zaměstnance z téměř 40 ústavů Akademie věd (www.vedazije.cz). Připojuji jeho prohlášení:

1. Odmítáme plány Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) směřující k likvidaci nejen Akademie věd, ale v konečném důsledku veškerého základního výzkumu. Protestujeme proti snahám vyvést pod rouškou podpory tzv. aplikovaného výzkumu značné prostředky zcela mimo oblast vědy. Vítáme premiérovu ochotu alespoň částečně řešit podfinancování Akademie věd pro rok 2010 a oceňujeme jeho nabídku k serióznímu jednání u kulatých stolů. Žádáme systémová řešení organizace a financování vědy a výzkumu v ČR.

2. Žádáme premiéra o okamžité odvolání stávající RVVI, která je plně zodpovědná za současný krizový stav, selhala v mnoha koncepčních otázkách a nesplnila ani vlastní deklarované cíle. V nově jmenované Radě žádáme skutečně reprezentativní zastoupení vědy a výzkumu, nepodléhající dílčím lobbistickým zájmům. Současně požadujeme odvolání stávajícího sekretariátu RVVI, zodpovědného za absurdní aplikaci metodiky hodnocení vědy.

3. Odsuzujeme snahy RVVI postavit Akademii věd a vysoké školy uměle proti sobě. Plány drasticky omezit rozpočet základního výzkumu přicházejí spolu s invazí nátlakových skupin do reformy vysokoškolského vzdělávání. Podporujeme vysoké školy v kritice tzv. Bílé knihy. Nesmíříme se s pokusy obětovat budoucnost vzdělanosti a kultury v České republice vidině krátkodobých zisků.

Závěrem

Zatímco se předválečné Československo za dvacet let své existence ukázalo jako kulturně a vzdělanostně vzkvétající země, která padla za oběť agresi z vnějšku, Česká republika po dvaceti letech od sametové revoluce padá za oběť agresi, nekulturnosti a zlobbovanosti politických elit, a to především poslední, odvolané vlády, které se podařilo cosi unikátního, totiž posunout postupně hranice dobrého vkusu a všeobecného citu pro to, co v běžné evropské společnosti není prostě myslitelné a co se jednoduše nedělá.

Opakuji, chcete-li připojit svůj hlas v protestu proti likvidaci vzdělanosti a kultury, přijďte prosím v úterý 25. 8. 2009 od 16 hodin na Palachovo náměstív Praze.

Svůj postoj můžete vyjádřit také podpisem petice podporující AV ČR a vyslovující se k budoucnosti vědy v ČR. Petici naleznete a můžete podepsat ZDE

S přáním všeho dobrého srdečně zdraví

Mgr. Jan Matonoha, M.Phil., Ph.D.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Fakulta humanitních studií UK

Zde další podrobnější fakta, jak je shrnuje fórum Věda žije:

1. Návrh rozpočtu pro vědu a výzkum v ČR sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jmenovaná vládou ČR. Jejím předsedou je předseda vlády. RVVI má celkem 15 členů: Akademii věd ČR (AV) v ní reprezentují dva zástupci, ostatní členové zastupují vládu ČR (2), grantovou agenturu ČR (1), vysoké školy (4), zdravotnictví (1), průmyslové podniky a soukromé firmy (5). Věcné připomínky a názory zástupců AV bývají velmi často ignorovány a přehlasovávány.

2. Rozpočet na vědu a výzkum v ČR zůstane v příštím roce ve stejné výši jako v roce 2009, a to s poukazem na finanční krizi. Podle návrhu RVVI dostane AV v roce 2010 o 1 mld. korun méně. Vysoké školy zůstanou zhruba na úrovni roku 2009. AV nepožaduje peníze "navíc", ohrazuje se však proti neadekvátnímu a nespravedlivému snížení rozpočtu institucionálních prostředků, které je v rozporu s proklamovanými cíly reformy VVI a ve svém důsledku povede k faktické likvidaci AV, jedné z nejproduktivnějších složek českého výzkumného prostoru. V AV ČR pracuje 12,4 % výzkumných pracovníků ČR. Ti vytvářejí 37,7 % výsledků ČR v článcích v odborných impaktovaných časopisech. Na celkové produkci patentů se podílejí 29,6 %, na celkové citovanosti ČR 43 %.

3. AV získává od státu tzv. institucionální podporu, která má být v roce 2010 krácena o 20 %, do roku 2012 dále téměř o 50 % současné výše. Tyto institucionální prostředky se využívají na provozní náklady (správa budov, osvětlení, topení ad.), pořizování přístrojů a platy provozního personálu a kmenových vědeckých pracovníků. Jde o náklady, na něž mohou být peníze z grantů a projektů použity jen ve velmi omezené míře. Dále získává AV účelové finanční prostředky z grantů a projektů, o které se uchází s vysokými školami, rezortními výzkumnými organizacemi apod. AV je v těchto soutěžích úspěšná, bez "půdy pod nohama" (zázemí, provoz) by ale účast v nich nebyla možná.

4. RVVI přišla s návrhem, že za každý vědecký výsledek budou přiděleny body, které se trojčlenkou převedou na peníze, jimiž budou vědecké instituce dotovány. Tímto jednotným způsobem mají být hodnoceny výsledky filozofů, mikrobiologů, fyziků, archeologů atd. Tento "postup" je obdobný sčítání rybízu se slony. Takto absurdně zjednodušená "metodika" se nikde v zahraničí nepoužívá.

5. Provedené srovnání AV s vysokými školami je naprosto zavádějící. Vysokým školám nebyly do "poměřování efektivity" započteny podstatné příjmy, které na svůj provoz čerpají z rozpočtové kapitoly ministerstva školství. Jsme přesvědčeni, že cílem tohoto "poměřování" bylo vnést svár mezi AV a vysoké školy.

6. "Koncepce" takzvané reformy vědy a výzkumu a souběžného vládního záměru reformy vysokého školství jsou analogické s kauzou, jež se v loňském roce odehrála na poli kultury. Politické a lobbistické zasahování do oblastí vědy, kultury a umění s cílem tunelovat zde finanční prostředky či aplikovat "tržní" hodnotící principy jsou smutným dokladem zprimitivnění zdejšího prostředí s fatálním dopadem na morálku celé české společnosti a etická měřítka nastupujících generací. Cílený postup proti AV -- přední vědecké instituci celonárodního významu -- pokládáme za skandální a nepřijatelný. Vnímáme ho jako svévolný akt, dokládající kulturní i morální úpadek české společnosti dvacet let po listopadové revoluci. Je dalším důkazem, že věda a kultura přes četné proklamace nepatří mezi tzv. "národní zájmy" zdejší politické reprezentace.

7. RVVI obvinila AV z "poškozování dobré pověsti České republiky", protože její představitelé otevřeně projevili vlastní názor. Toto nařčení pokládáme za urážku nejen celé akademické obce, ale též všech vzdělaných a talentovaných lidí, vytvářejících svou prací v této zemi duševní a kulturní hodnoty.

Fórum Věda žije!

kontakt: forum@vedazije.cz; www.vedazije.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 21.8. 2009