Kocáb: O změnu zákona z oznamovacího na povolovací nejde

21. 8. 2009 / Michael Kocáb

Tisková zpráva ministra pro lidská práva Michaela Kocába

"Vítám, že prezident Václav Klaus podepsal v úterý 18. 8. 2009 moji novelu Zákona o právu shromažďovacím. Nová úprava mění dobu, ve které musí obec rozhodnout o případném zákazu akce ze tří kalendářních dní na tři dny pracovní. Chtěl bych však opravit nepřesné formulace, které se objevily v mediích, jako např., že "novela prodlužuje obcím lhůtu pro povolení demonstrace".

Režim oznamovací zůstává v platnosti a novela jen drobně upravuje lhůtu pro případný zákaz shromáždění z důvodů, které zákon vymezuje od samého počátku platnosti. O přechod z režimu oznamovacího na režim povolovací se tedy v žádném případě nejedná.

Dále bych chtěl upozornit na případy, kdy svolavatel, nebo jím zmocněná osoba uvádí v písemném oznámení o plánovaném shromáždění falešné jméno, příjmení a trvalý pobyt. Stává se, že je shromáždění ohlášeno pouze e-mailem a osoba přiznaná jako odpovědná za organizaci veřejného shromáždění vůbec neexistuje. Domnívám se, že takováto anonymita při přístupu k veřejnému prostoru vybočuje z demokratického rámce. Není žádnou pozitivní přidanou hodnotou, že neznáme skutečného svolavatele, resp. že skutečný svolavatel shromáždění se anonymitou zbavuje odpovědnosti za ev. porušování zákona v průběhu shromáždění.

Jelikož zákon nestanoví povinnost prokazování pravdivosti nahlášených osobních údajů, je na příslušných úřadech (ev. na základě metodického pokynu ministerstva vnitra), aby pravdivost údajů prověřily standardním způsobem.

Tuto otázku hodlám konzultovat s odborníky na shromažďovací právo a také s ministrem vnitra."

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 21.8. 2009