2. světová válka se stala poučením pro celé lidstvo

25. 7. 2009

Prohlášení Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace v souvislosti se 70. výročím zahájení 2. světové války

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace v předvečer 70. výročí zahájení 2. světové války vyzývá světové společenství čestně a nezaujatě vyhodnotit příčiny a následky této historické události. 2. světová válka, zahájena 1. září 1939, se stala obrovskou tragédií 20. století. Odnesla s sebou životy desítek miliónů lidí. Památka na ně musí zůstávat čistou, neposkvrněnou všemožným překrucováním s cílem zavděčit se politické konjunktuře.

Dějiny stanovily svůj verdikt: hlavními viníky této tragédie jsou vedoucí činitelé nacistického Německa. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku kvalifikoval jejich akce sledující rozpoutání agresivní války jako zvlášť těžký zločin proti lidstvu. Světové společenství uznalo tento verdikt jako konečný, nepodléhající přezkoumání.

2. světová válka byla výsledkem stupňujících se od počátku 20. let minulého století nesmiřitelných rozporů mezi řadou států světa, jejich sobeckých ambicí a agresivních snah.

Spolu s tím nelze nekonstatovat, že politické síly, jimž patřila moc v některých vlivných evropských zemích, sleduje vlastní cíle, překážely vytvoření účinného systému kolektivní bezpečnosti na evropském kontinentu, který tehdy bez účasti SSSR, stejně jako nyní bez účasti Ruska je nepředstavitelný. Na zahraniční politiku Moskvy v 30. letech minulého století lze pohlížet různě - to je otázka interpretace, avšak nevyvratitelnou skutečností zůstává to, že SSSR důsledně vystupoval za vytvoření celoevropského systému vzájemných závazků a garancí, který měl předejít vzniku rozsáhlého vojenského konfliktu. Bohužel toto stanovisko nezískalo podporu jiných států ani tehdy, když Německo jednostranně demontovalo versaillesko-washingtonský systém mezinárodních vztahů, který se zformoval jako výsledek 1. světové války, ani po anšlusu Rakouska, ba ani tehdy, když „usmiřovali“ Hitlera tím, že mu poskytli právo určovat další osud Československa – suverénního evropského státu.

2. světová válka se stala nejen nepředstavitelnou zkouškou, ale také poučením pro celé lidstvo, které po roce 1945, poté co přežilo tuto tragédii, vybudovalo systém mezinárodních vztahů spočívající na základních principech demokracie, vzájemné úcty, zřeknutí se použití síly, tedy na principech, které jsou základem OSN a jiných mezinárodních organizací.

Avšak v předvečer truchlivého výročí se podnikají v některých evropských zemích, včetně těch, které bojovaly na straně hitlerovského Německa, a v mezinárodních parlamentních strukturách aktivní pokusy přehodnotit skutečné příčiny 2. světové války, uvalit na SSSR stejnou odpovědnost za její rozpoutání jako mělo hitlerovské Německo a současně zprostit viny ty, kteří byli pomahači nacistů, činili zvěrstva na územích zemí okupovaných nacisty a byli poraženi spolu s Třetí říší.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace rozhodně prohlašuje, že takové pokusy jsou přímou urážkou našeho mnohonárodnostního lidu, jenž zaplatil nejvyšší cenu za vybojovaný mír. Kroky směřující k revizi historie, mají dalekosáhlé politické cíle, které sledují přehodnocení výsledků 2. světové války. Ve svém důsledku je to zdroj podrývání existujícího systému mezinárodních vztahů a vzniku nových ohnisek napětí mezi národy a státy evropského kontinentu, což je v příkrém rozporu s klíčovými zásadami mezinárodních vztahů a zájmy bezpečnosti a globální stability.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace rozhodně odsuzuje pokusy tendenčního výkladu historických faktů, který je zneužíván jako nástroj v dnešním boji o vliv ve světě.

Rada federace Federálního shromáždění Ruské federace spoléhá na pochopení a podporu všech, komu není lhostejná historická pravda, mírová budoucnost Evropy a celého světa.

Rada federace
Federálního shromáždění
Ruské federace

Moskva 18. července 2009

№ 306-СФ

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.7. 2009