ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE

Odvolání Kasíka - neblahá budoucnost tohoto národa

23. 7. 2009 / Štěpán Kotrba

Václav Kasík se stal synonymem pro člověka, který překáží kořistnému kapitalismu, který se nezastaví před ničím. Cenu rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu se snaží snižovat, co to jde. Odmítl s celým rozhlasem žít v komerčním pronájmu pražských developerů, který vehementně navrhovala místopředsedkyně Rady Jaklová, a koupil naopak nové budovy tak, aby propojil celý rozhlasový komplex na Vinohradské třídě. Zajistil bez problémů stavbu sítě rozhlasových studií v regionech, aniž by po státu žádal další peníze. Zajistil výběr poplatků bez konfliktů a rozšířil počet rozhlasových stanic o speciální a digitální. Rozhlas pod jeho vedením už deset let aktivně podporuje digitalizaci, najdete ho dnes v satelitních nabídkách, v DVB-T multiplexu spolu s Českou televizí, na internetu i v sociálních sítích.

Na místo toho, aby byl rozhlas stárnoucím a nezajímavým médiem pro důchodce jako kdysi vřeštící rozhlas po drátě, stal se dynamickým médiem i pro seniory i pro mladé, aniž by ve valné většině programu podlehl módní bulvarizaci. Jako jediný udržuje při životě rozhlasovou dramatizaci, dokáže jako jediný v republice nahrávat "live" v systému prostorového zvuku... Je toho ještě daleko víc, co Český rozhlas a jeho mistři techniky a tvůrci dnes dokážou. To vše je deset let Václava Kasíka ve funkci. A proto Kasík některým politikům vadí. Kasík totiž není na prodej...

Chce se mi dodat: ...jako jiní, kteří za pětačtyřicet tisíc měsíčně ředitelského platu prodají klidně i babičku. Ten, který se naučil měnit svůj názor jako Paroubkovy ponožky, ví, že hovořím právě o něm. Kdo ohne páteř jednou, přelomí se v pase už kdykoliv a nezasluhuje úcty, ale jen pohrdání.

Skupina členů Rady, která se konsolidovala po nástupu ODS po volbách v roce 2006, konstituovala se z lidí závislých tak či onak na komerčních televizích, rádiích a vlivových agenturách a usilovala o ovládnutí veřejnoprávního rozhlasu. Déle než dva roky se to nevedlo. Nicméně se radní snažili šikanovat generálního ředitele vytrvale. Kasík se stal generálním ředitelem ČRo v červenci 1999, ve funkci byl potvrzen v květnu 2005 na dalších šest let. Už tehdy byla část členů Rady, spjatá s ODS, přesvědčena, že ředitelem by měl být Richard Medek. A když to nevyšlo, už tehdy vnucovali Medka Kasíkovi alespoň jako programového ředitele. Dělo se tak už o přestávce mezi druhým a třetím kolem volby. Fakt, že je naprosto neschopný, že stanice Regina, kterou řídil, na pražském mediálním trhu patří k těm vysmívaným, že po sobě zanechal hořkou pachuť ekonomického i etického problému, když odcházel z České televize, (kde jako scénárista psal, a jako producent sám sobě schvaloval a podepisoval honoráře), jim nevadila, přestože na ni byli upozorněni už během výběrového řízení.

27. 5. 2005 Štěpán Kotrba: NON HABEBAT - Proč jsem nevolil Richarda Medka ZDE

Dnes si tato skupina, posílená o bývalého sekretáře hlavní kanceláře ODS Ratiborského a bývalého redaktora Bobovize (vysílání Jany Bobošíkové jako náhrada za nefunkční zpravodajství České televize během rebelie v roce 2000) Antonína Zelenku, prosadila svoje.

Udělala to v rozporu se svým vlastním jednacím řádem, s vylhanými či zkreslenými argumenty a v rozporu se zákonem o Českém rozhlasu. Ale udělala to. Svůj politický úkol, se kterým do Rady těchto šest členů nastupovalo, splnili. Stůj co stůj.

Jak odůvodnit jinak ten spěch a konání "mimořádného" zasedání Rady? Jak jinak odůvodnit neuvěřitelné přehmaty při Kasíkově odvolání? Jak odůvodnit změny jednacího řádu po upozornění přítomného předsedy kontrolního výboru Vladimíra Koníčka (KSČM), který jako přítomná "veřejnost" to už nevydržel a hlasitě upozorňoval Radu na porušení jednacího řádu?

Rada nedala generálnímu řediteli k dispozici ani v předstihu důvodovou zprávu k odvolání, musel se na počátku jednání sám přihlásit a požádat o ni. Pachuť předem připravené popravy zesílila...

Rada nedokázala ani dle zákona odůvodnit odvolání odkazem na paragraf zákona. Jako důvod uvedla "§9, odst. (6) zákona 484/1991 Sb. " s tím, že Kasík "přestal splňovat podmínky pro výkon funkce". To byl nakonec důvod odvolání "de iure", vyřčený místopředsedou Rady Jíšou-Andrlíkem a napsaný v odůvodnění. Důvod veskrze nepoužitelný. Protože tento paragraf, který určuje za jakých podmínek POUZE může být generální ředitel Radou odvolán, ve skutečnosti zní:

Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z funkce, jestliže generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem Českého rozhlasu anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem.

  neplní-li Český rozhlas
 • opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3)
 • To se nestalo. Podle výroční zprávy za rok 2008, kterou Rada v tom samém složení odsouhlasila, se konstatuje, že rozhlas úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání SPLNIL.
 • neplní li opakovaně ...povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů
 • Těmito jinými zákonnými povinnostmi se myslí například povinnosti vyplývající ze zákona č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona č. 40/1995 Sb. , o regulaci reklamy či zákona č.348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Ty si ale rozhlas také plnil. Spor okolo analogové vysílání Rádia Wave se díky rozsudku soudu nedá zařadit mezi takovéto pochybení.
 • nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu
 • To ale Rada přes to, že provedla programový audit, nikdy ve svých usneseních ani ve výroční zprávě nekonstatovala
 • jestliže generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem
 • Povinnosti generálního ředitele ze zákona určuje jednak obchodní, daňové a občanské právo (povinnosti zaměstnavatele, povinnosti při správě cizího majetku...), jednak vysílací zákon 231/2001 Sb. (povinnosti vysílatele), jednak další právní předpisy (povinnosti statutárního zástupce), a navíc povinnosti ze zákona o Českém rozhlasu (zejména §§2 a 3, § 9, §§ 12 a 13). Nic z toho Rada generálnímu řediteli nevytkla jako přímé porušení zákona, neboť ona sama dle svých vlastních veřejně přístupných vyjádření "nezasahuje do přímého řízení ČRo, záležitostí ekonomických, provozních a personálních (kromě případů vymezených zákonem)".
 • poruší své povinnosti stanovené... Statutem Českého rozhlasu
 • Opět - ve výroční zprávě za rok 2008 není nic, co by Rada vytkla jako "porušení povinností" ze Statutu (Článek VII)

Takže Radě nezbylo, než vylučovací metodou použít pro Kasíkovo odvolání formulaci "přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem."

Podíváme-li se na tuto formulaci blíže, zjistíme, že nás slova "předpoklady" a "výkon" zavedou k § 9 odst. (4) a odst. (5) a ty nás odvedou per analogiam k § 4 ost. (3) a § 5. Ty praví (sice o členech rady, ale zde nahradíme slova "člen Rady" v souladu s §9 odst. (4) a (5) "obdobně" slovem "ředitel"), že ...

§4
...
(3) Ředitelem" může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady podle zvláštního zákona. (Zákon č. 451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů - lustrační zákon)

§ 5
(1) Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

(2) Ředitel nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít ředitel ani osoba jemu blízká žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání.

(3) Ředitel nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě.

Jelikož odst. (3) paragrafu 5 nelze v této podobě na ředitele vztáhnout, neboť zde má prioritu ustanovení §9 odst. (3), zbývají rodinní příslušníci.

Nevím, jestli JUDr. Ladislav Jíša-Aderlík, který usnesení na zasedání Rady přednášel a zjevně ho i konstruoval, studoval při zaměstnání v komunistickém rozhlase a absolvoval na Právnické fakultě katedru státobezpečnostní, nebo právní. Obojí znamenalo v té době titul JUDr. Ale s titulem JUDr. odůvodnit odvolání generálního ředitele takto absurdně, hovoří samo za sebe. Jinými slovy:

Generální ředitel byl odvolán funkce, aniž by jeho činnost nebo jeho osoba naplnila důvody, uvedené v usnesení Rady o jeho odvolání. Na základě tohoto konstatování se dá říci, že usnesení o odvolání č. 84/09 je neplatné, neboť Rada při jeho formulaci nenaplnila požadavky zákona na řádné a přezkoumatelné odůvodnění tak, jak ji k tomu vyzývá §8 odst. 1 písm. a) . Jestliže důvody uvedené v "Důvodové zprávě a příloze k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka" nejsou totožné s těmi v usnesení, lze nahlížet na toto rozhodnutí jako na rozhodnutí neplatné.

Něco podobného také konstatovala Mária Ptáčková při čtení svého vyjádření k Důvodové zprávě během jednání Rady (zřetelné ze zvukového záznamu). Je ostudné, že se šest členů Rady propůjčilo k takovéto taškařici a je ukázkou neprofesionality a nezodpovědnosti těchto osob, že nenaslouchaly a nevyrovnaly se s věcnými argumenty, které Mária Ptáčková sdělila. Tuším, že flagrantní pochybení bude ještě mít právní dohru a divil bych se, kdyby nemělo. Doporučoval bych novému generálnímu řediteli, aby se zdržel při "provizorním" řízení instituce jakýchkoliv nevratných kroků se závažnými následky, které by mohly být po právu zpochybněny a mohly by znamenat jeho případnou majetkoprávní či trestněprávní odpovědnost.

Když jsem upozornil Ladislava Jíšu-Anderlíka na nesmyslnost a protizákonnost odůvodnění odvolání generálního ředitele, nechal mne předseda Rady Českého rozhlasu vyvést z místnosti ochrankou. To, že opět v rozporu se zákonem, pomíjím. Přiznávám tímto dobrovolně a bez nátlaku, že jsem narušil jednání Rady, neboť jsem místopředsedu Rady přerušil hlasitou otázkou po zdůvodnění. § 7 odst. 3 zákona 484/1991 Sb. ovšem praví, že "osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající napomenout a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor." Mne předseda Florian za jednorázové "narušení" nenapomenul, ale rovnou nechal vyvést... Poučení pro mne? S blby se nemá smysl hádat, ale vždy má cenu poukázat na zjevnou nespravedlnost, sviňárnu. I hlasitě. Ale musíte si být předem vědomi předem i toho, že vás vyvedou...

Kotrba ven! - YouTube VIDEO

Šest členů Rady Českého rozhlasu Václava Kasíka odvolalo. Na tomto faktu se možná ještě něco změní, možná nikoliv. Podstatný je proces, který k tomuto odvolání vedl, včetně zákulisních politických intrik. Podstatná je symbióza politických nominantů ODS a KDU-ČSL s člověkem, který byl už v minulosti nominantem ČSSD. To o něčem vypovídá i bez bližších podrobností. To není chyba systému volby radních politiky - to je normální odvozený mandát demokraticky zvolené politické reprezentace. Každý z nás, kdo tento mandát kdy měl, mel možnost mu buď poctivě dostát, nebo ho prodat kdesi v zákulisí - za plat, prebendy, vliv, či jen z vrozené nebo získané servility. Mě do Rady volili poslanci čtyř stran (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU, KSČM). Také jsem měl možnost se ohýbat... Nestalo se. Každý z nás měl vždy možnost volby. Někteří se ohnuli jednou, jiní vícekrát, někteří se zlomili. A někteří zůstali svislí. Vina při ohnutí či zlomení není na systému volby, ale na každém z nás. Já měl štěstí, že jsem mezi radními potkal většinu lidí svislých, kterých si mohu - i přes názorovou rozdílnost - dodnes vážit. V životě i v Radě už jsem ale potkal i ty druhé. Jsou mezi námi. To je realita, kterou žádná "inventura demokracie" nezmění.

24. 10. 2008, Štěpán Kotrba: Bossing: Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave ZDE

Richard Medek, který před rokem chtěl po politicích, aby mu dali zadání, a prohlásil v servilním projevu k Radě, že mladí posluchači Rádia Wave nejsou budoucností tohoto národa, zadání dostal. Stal se generálním ředitelem celého Českého rozhlasu. Je to smutné, ale je to tak. Je to obraz doby. Té budoucí, povolební. Doby arogantních politických vítězů, kteří si jsou schopni jako kořist rozdělit vše. Sledujme pozorně jeho kroky, sledujme pozorně celé rádio veřejné služby. Sledujme proto vyváženost, pravdivost, pestrost, věcnost. Protože my jsme koncesionáři. Protože my jsme ti, kteří se skládají na jeho stotisícový plat. A Richard Medek si ho musí zasloužit.

30. 10. 2008, Štěpán Kotrba: Mám začít poslouchat pop, abych se stal budoucností tohoto národa? ZDE

Protože na to možná nezbyl v hektice posledních měsíců a dnů čas, myslím, že bych alespoň za sebe měl právě zde a právě nyní, když jedno desetiletí končí a druhé začíná, poděkovat těm pracovníkům rozhlasu , kteří byli doteď věrní myšlence veřejné mediální služby a loajální ke svému bývalému generálnímu řediteli. Kteří byli těmi, kdo svou poctivou prací táhl tu Kasíkem zmiňovanou "radlici pokroku" od analogového rádia minulosti k multimediálnímu digitálnímu rádiu budoucnosti. Doufám, že myšlence veřejné mediální služby zůstanou věrni i nadále a nenechají se nejbližší budoucností znechutit. Věřím, že to bude i nadále jejich každodenní tvůrčí práce, která se zapíše do historie rozhlasového vysílání. Jsem hrdý na to, že jsem s některými z nich mohl v uplynulých deseti letech spolupracovat a nebo je alespoň pozorovat při práci a učit se od nich. Protože oni, ať ve věku kmetském či ještě mladí, a nikoliv ředitelé kteří přijdou, jsou budoucností rozhlasu i tohoto národa. Protože budoucnost patří lidem tvořivým, za kterými zbude poctivě vykonaná práce. Za Václavem Kasíkem té práce za deset let zbyl kopec. A za to si ho dnes vážím.

Protokol z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu 22. července 2009 ZDE

"Důvodová zpráva a příloha k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka" ZDE
zvukový záznam 12

Autor byl deset let spolupracovníkem Českého rozhlasu a z toho po tři roky členem Rady Českého rozhlasu. Bohužel jen jedním hlasem z devíti. Své kolegy před Medkem varoval už ve chvíli, kdy se jeho jméno objevilo mezi kandidáty na generálního ředitele. Co jde ale pojmenovat, odůvodnit a popsat v článku, nejde vždy ovlivnit v praxi. Takový je život ve chvíli, kdy "demokraticky" rozhoduje většina jednoho či dvou hlasů.


Patrik Eichler, iDnes: Jaklová není Fibingerová. Proto Kasík padl ZDE

Neslušnosti vás doktoři nezbaví, vzkazuje Tachecí radním ČRo ZDE
Jan Potůček, Reflex: Za tu komedii by měla letět i Rada Českého rozhlasu ZDE
Digizone, Ivana Dvorská: Fotoreportáž z odvolávání ředitele Českého rozhlasu ZDE
Mimořádné zasedání Rady ČRo očima Filipa Rožánka ZDE
Události, komentáře, Česká televize: Konec Kasíkovy éry VIDEO

Lidovky, Martin Weiss: Neprůhlednost - ZDE

Rozhlasová rada se pokusí odvolat Kasíka, nahradit ho může Medek ZDE
Šéf rozhlasu Kasík: Tlačí na mě, abych odešel ZDE
iHNed: Jiří Černý: Najde se šestý rozhněvaný proti Kasíkovi? ZDE
Lidovky, Ondřej Aust: Rozhlasová rada se pokusí odvolat Kasíka, nahradit ho může Medek ZDE
Pavla Jeřábková: Pán rozhlasu Medek: Tak já to tedy beru, šéfe ZDE
Strategie, Jan Brychta: Na Radě ČRo to vřelo, Kotrba vyveden ZDE
Respekt, Jaroslav Formánek: Důvody se vždycky najdou ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.7. 2009