28. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2009

Ochrana osobních údajů -- není co slavit

tisková zpráva Iuridicum Remedium

Již třetím rokem vyhlašuje Rada Evropy 28. leden za Evropský den ochrany osobních údajů. Občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) při této příležitosti připomíná, že právě v této době je bezpečnost osobních údajů českých občanů mimořádně ohrožena. Na některé z aktuálních problémů níže upozorňujeme.

Opencard nebo-li Univerzální karta Pražana začala v roce 2009 sloužit také jako tramvajenka MHD. Bezkontaktní čipová karta dříve používaná pouze k placení parkovného a jako průkazka do Městské knihovny ovšem není bezpečná. Bezkontaktní čip je dálkově čitelný a data na něm jsou propojitelná s centrální databází s osobními údaji. Technicky tedy není možné vyloučit sledování. Podle IuRe může být stávající karta zneužita k plošnému sledování pohybu i dalších zvyklostí či chování Pražanů.

V souvislosti s nedostatky Opencard iniciovalo IuRe na počátku září 2008 petici, ve které požaduje výmaz osobních i uživatelských údajů o držiteli opencard z centrální evidence po skončení platnosti karty a dodržení povinnosti správce databází a umožnit výmaz uživatelských informací osob, které o to zažádají. "Požadujeme také zavedení anonymní karty opencard, avšak za stejnou cenu jako běžná opencard," popisuje Filip Pospíšil z IuRe. Petici již podepsalo téměř 700 lidí.

Magistrát hl. m! . Prahy si 17. prosince 2008 spustil prodej anonymních karet, ovšem s poplatkem 200 Kč a navíc s podstatně vyšší cenou i za kupon MHD. Za ochranu soukromí si tak Pražané musí připlatit a IuRe bude i nadále usilovat o zavedení nediskriminační karty, tj. karty za stejnou cenu.

Za projekt opencard si Magistrát hl. m. Prahy vysloužil Big Brother Award 2008 v kategorii "Největší úřední slídil".

Visa Waiver

Pod termínem Visa Waiver se skrývá soustava smluv souvisejících se zrušením vízové povinnosti při cestách do USA. Výměnou za iluzorní zrušení víz (nahrazeny jsou systémem detailních elektronických dotazníků, podle nichž se rozhoduje o vstupu do USA fakticky ve vízovém režimu), umožňuje česká strana v těchto smlouvách vpodstatě libovolný přístup amerických orgánů k osobním údajům českých občanů v databázích českých státních orgánů a to včetně biometrických dat.

"V případě České republiky nebyly smlouvy řádně projednány s Úřadem na ochranu osobních údajů, jehož přip! omínky nebyly respektovány," upozorňuje Filip Pospíšil z IuRe.

Návrh doprovodné Smlouvy o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti schválila vláda 4. prosince 2008, ignorovala však přitom připomínky Úřadu na ochranu osobních údajů a dalších státních orgánů. IuRe se počátkem roku 2009 obrátilo na poslance a senátory, aby navrhovanou dohodu neschválili. IuRe se pokoušelo zjistit rozsah osobních údajů, které české orgány přislíbily předávat americkým úřadům i podmínky jejich ochrany. Požádalo proto koncem roku 2008 dopisem o informace Ministerstvo vnitra. "Žádost se týkala především připravovaného ujednání o fungování Střediska boje proti terorismu a Elektronického systému cestovní registrace (ESTA)," upřesňuje Filip Pospíšil z IuRe. Memorandum bylo však označeno za utajované a IuRe i ostatní občané tak neví, jaké údaje si o nich vlády vyměňují. .

Soukromí a bankovní sektor

V roce 2008 byl projednáván a nakonec také přijat nový zákon o policii. Spolu s bankovním sektorem a Českou bankovní asociací! IuRe kritizovalo novou pravomoc Policie ČR získávat od bank informace o době a místě použití elektronického platebního prostředku a zejména pak mít do systému bank online přístup. "Proti tomuto oprávnění jsme rovněž podávali v průběhu projednávání zákona připomínky, na rozdíl od některých jiných, však neúspěšně," uvádí Helena Svatošová z IuRe.

Nebezpečným návrhem pro soukromí je podle IuRe i vládní dokument nazvaný Zkvalitnění systému komunikace mezi finančními institucemi a orgány státní správy z konce roku 2008. Přichází se záměrem na vytvoření systému centrální evidence klientů finančních institucí a jejich operací, který by byl dostupný pro blíže neurčený okruh orgánů státní správy. "Z našeho pohledu je velmi znepokojující, že v daném záměru a přípravě systému nikde nefiguruje zapojení Úřadu na ochranu osobních údajů, i když je jinak okruh zapojených státních orgánů široký," vysvětluje Helena Svatošová z IuRe, které bude problematiku i nadále sledovat. IuRe na problém upozornilo UOOU i Bankovní asociaci a požádalo o jejich stanovisko.

Data retention

Povinnost operátorů a providerů "pro všechny případy" půl roku skladovat informace o komunikaci každého z nás - kdo, kdy, odkud, jak dlouho a komu telefonoval, smskoval, faxoval, či psal email, jaké žádal webové stránky a internetové služby - byla zavedena zákonem o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal evropskou směrnici o tzv. data retention (skladování dat). V listopadu roku 2007 se ministr průmyslu a obchodu Martin Říman pokusil předložit novelu zákona o elektronických komunikacích, která by přístup k datům o mobilní a emailové komunikaci umožnila i civilní kontrarozvědce (BIS) a vojenskému zpravodajství (VZ). Svoji iniciativu však po nepříznivé reakci médií a politiků zastavil; přístup k těmto informacím však zpravodajské služby získaly pomoci tzv. "zadních vrátek" novém v zákoně o Policii.

Proti směrnici je vedeno řízení u Evropského soudního dvora, napadena byla v Irsku a u maďarského a německého ústavních soudu. IuRe! rovněž připravuje posouzení "data retention" ustanovení zákona z hlediska ústavnosti a souladu s lidskoprávními závazky ČR; s návrhem na zrušení části zákona se chystá oslovit zákonodárce a získat jejich dostatečný počet pro podání návrhu Ústavnímu soudu.

Kamerové systémy

V posledních letech prudce vzrůstá míra využívání kamerových systémů, tzv. CCTV. Česká legislativa však tento trend doposud nijak nereflektovala. Rada vlády pro lidská práva v prosinci minulého roku přijala podnět Výboru pro občanská a politická práva, který vznikl na popud IuRe a má zajistit koncepční úpravu používání CCTV na veřejnosti. IuRe již několik let na nezbytnost takové úpravy upozorňuje. "Rozhodnutí Rady vlády je tak významným úspěchem kampaně IuRe, která směřuje k transparentnějším prostředí provozování kamerových systémů regulovanému přísnými pravidly," prohlásil Filip Pospíšil z IuRe.

Schválený návrh by měl umožnit provozování kamer soukromým osobám pouze za účelem sledování ochrany svého majetku a blízkých, veřejnému orgánu by pak mělo být! umožněn o pořizování záznamu pouze ve veřejném zájmu k zákonem definovanému účelu. Návrh také klade překážky nadměrnému zpracovávání osobních údajů a zároveň zakotvuje povinnost pro provozovatele kamerových systémů o systémech informovat přímo namístě. Cílem návrhu je také zavést přísnou regulaci uchovávání snímaných záznamů a povinnost, aby při každé instalaci konkrétního kamerového systému policií či jiným bezpečnostním sborem byl vysvětlen a písemně zdokumentován účel instalace kamerového systému.

IuRe prosazovalo právní úpravu kamer prostřednictvím poslankyně Kateřiny Jacques už do zákona o policii schváleného v červnu 2008. Ministr vnitra Ivan Langer návrh odmítl s tím, že ministerstvo vnitra ve spolupráci s poslankyní a UOOU připraví novelu zákona o osobních údajích, která by navrhované změny obsahovala. Jednání dosud probíhají bez jasnějšího výsledku a IuRe se jich účastní.

Předávání dat o leteckých pasažérech (PNR)

Jmenná evidence cestujících (Passengers Name Recor! ds - PNR) původně sloužila k účelům leteckých společností. Po teroristických útocích ze dne 11. září 2001 začaly americké bezpečnostní orgány prosazovat, aby jim letecké společnosti zajišťující spojení do nebo ze Spojených států či přes území USA poskytovaly podrobná data o svých cestujících.

Tato praxe ve většině zemí neměla legální podklad a dohodu mezi EU a USA, která měla stav legalizovat zrušil pro rozpor s primárním právem Evropský soudní dvůr. Provizorní dohodu, která byla postavena na stejném protiprávním základě v polovině roku 2007 ministr zahraničí stáhl z projednávání poté, co organizace Iuridicum Remedium zaslala poslancům dopis, ve kterém je před přijetím dohody varovala. Po složitých jednáních předložil předsedající stát EU v červnu 2007 návrh textu nové dohody. V ČR obešel návrh dohody běžný legislativní proces a vyjádřil se k němu jen Úřad na ochranu osobních údajů. Podle něj návrh přináší zhoršení úrovně ochrany osobních údajů proti předchozím dohodám, úřady USA získávají libovolný přístup k osobním a citliv! ým údajů m milionů občanů bez toho, že by zaručovaly elementární práva, například na opravu nepravdivých údajů, informaci o tom, že údaje zpracovávají ad.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) se však v listopadu 2008 postavili proti nové dohodě o PNR mezi EU a USA. I díky řadě vážných výhrad IuRe k textu a podmínkám dohody prezentovaným zejména poslankyní K. Jacques, nenašla dohoda podporu ještě ani v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny. Rovněž Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí se v souladu s doporučením IuRe vyjádřila k dohodě jednoznačně negativně.

Pochybnou praxí USA se ovšem inspiroval i Unie samotná a zamýšlí sobě zakotvit oprávnění sledovat letecké cesty všech Evropanů. Evropský parlament toto navrhované rámcové rozhodnutí označil za nedostatečně právně odůvodněné, zřejmě v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně základních lidských práv a svobod, Chartou základních práv EU i Úmluvou Rady Evropy č. 108 o ochraně osobních údajů.

Panují rovněž vážné pochyby o užitečnosti celého systému sběru dat z PNR.

Zkušenosti např. Velké Británie neprokázaly, že by systém byl schopen sloužit v potírání terorismu. IuRe věří, že parlament v případě této dohody prokáže svou suverénní roli a neschválí dohodu přijatou exekutivou jednoznačně na úkor práv občanů.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Máme mezi sebou krtka, domnívají se diskutéři v ČSSD Štěpán  Kotrba
28. 1. 2009 Britská vláda "musí zveřejnit" záznam kabinetních jednání o válce v Iráku
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Michael  Marčák
28. 1. 2009 Nabucco... nomen omen Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Nevěřím, že Kaplický byl oběť Jan  Paul
28. 1. 2009 Motorkáři, automobily, devastace lesů a nezájem policie Petr  Vařeka
28. 1. 2009 Co by ČR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře? Vít  Klíma
28. 1. 2009 Krize: Nevědomost, nebo neprofesionalita? Jaroslav  Ungerman
28. 1. 2009 Ateisté se počítají, aneb Obama promluvil oficiálně i k nevěřícím Uwe  Ladwig
27. 1. 2009 Bankrotář v USA prodat dům pod cenou nesmí
27. 1. 2009 Ruský spisovatel, který kritizoval vládu, od ní dostal vyznamenání
28. 1. 2009 Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit
28. 1. 2009 Proč vedou média proti Drymlovi a Rathovi totální válku? Petr  Wagner
28. 1. 2009 Předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy žádá "Čtyřicetsedmičku", aby přijala nevinné z Guantánama
28. 1. 2009 Konflikt mezi ministerstvy kvůli novému územnímu plánu státu
28. 1. 2009 Asistent, který nebyl asistentem, se stal vedoucím PR ČSSD
28. 1. 2009 Nezabiješ? Luděk  Toman
28. 1. 2009 ČTK: Bude veřejný pohřeb kvality práce Rady Českého rozhlasu
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
28. 1. 2009 Chcete opravdu poskytnout svá data společnosti Google? Jan  Molič
28. 1. 2009 Nabucco proslavil sbor otroků Miloslav  Štěrba
28. 1. 2009 Zvláštní politická nálada redaktorů z Respektu
28. 1. 2009 Cesty regionalismu třetího tisíciletí Miroslav  Vejlupek
27. 1. 2009 Schopná absolventka University of Glasgow hledá v ČR zaměstnání u filmu či v médiích
28. 1. 2009 "Entropou" vyslalo Česko obraz svojí mizerie Jaroslav  Kuba
27. 1. 2009 Obama zahajuje diplomatické úsilí vůči Blízkému Východu
27. 1. 2009 Francie : "Nemáme v úmyslu platit jejich krizi" Karel  Košťál
27. 1. 2009 Tak zle, a tak taky zle? Miloš  Dokulil
27. 1. 2009 Vězeň z Guantánama, kterého mučila al Kajda a Američané ho pohřbili
27. 1. 2009 Vlastníci křišťálové koule Jiří  Drašnar
27. 1. 2009 Řidič nebo krajina, ještě pár slov Pavel  Zoch
27. 1. 2009 Navážet se do neziskovek umí každý Martin  Keder
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2009 Chcete opravdu poskytnout svá data společnosti Google? Jan  Molič
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit   
19. 1. 2009 Vláda zbrkle přijala návrh zákona o registrech, který může ohrozit občany   
31. 12. 2008 Moc Velkého bratra má výrazně posílit   
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data   
6. 2. 2008 Výhledy a rizika ochrany osobních dat v ČR Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 FBI požaduje přímý přístup k datům o totožnosti britských občanů   
31. 12. 2007 USA, Británie, Rusko, Čína, Singapur a Malajsko nejvíce porušují soukromí občanů   
5. 12. 2007 Máme se bát Velkého bratra?   
8. 11. 2007 Američané žalují poskytovatele internetových služeb, že předávají soukromá data americké vládě   
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí   
26. 7. 2007 Evropská unie bude poskytovat osobní data občanů Spojeným státům Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 EU will give personal data to US Fabiano  Golgo
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí   
15. 1. 2007 Policie v Evropě bude mít přístup k dababázi DNA evropských občanů