3. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2008

DOKUMENT

Všechny preventivní války bez mandátu RB OSN představují porušení Charty OSN

Komuniké Výboru předsedů Valného shromáždění Organizace spojených národů

Výbor předsedů Valného shromáždění Organizace spojených národů se sešel na svém jedenáctém výročním zasedání v sídle Organizace spojených národů ve dnech 21-23 října 2008. Rada předsedů byla založena v sídle Organizace spojených národů v roce 1997 jako mechanismus pro koordinaci kolektivní diplomatické a mezinárodní zkušenosti bývalých předsedů s cílem podpořit práci Organizace spojených národů, zejména jeho Valného shromáždění.

Výbor předsedů blahopřál předsedovi 63. zasedání Valného shromáždění Jeho Excelenci panu Miguelu d'Escoto Brockmannovi a uvítal jeho podporu pro úzkou spolupráci s ním při posilování role Generálního shromáždění.

Výbor předsedů vyjadřuje své uznání generálnímu tajemníkovi, Jeho Excelenci Ban Ki-Moonovi, za důležité iniciativy, jichž se od nástupu do úřadu ujal, a uvítal úzkou spolupráci s ním při dalším posílení mezinárodního systému jakožto předního mezinárodního mechanismu k řešení mnoha globálních výzev, jimž lidstvo čelí, mimo jiné včetně udržitelného rozvoje, míru a bezpečnosti a lidských práv. Ve vztahu k lidským právům Výbor s lítostí zaznamenal, že v době 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv její vznešené principy dosud v mnoha částech světa zůstávají pouze na papíře.

Výbor předsedů zdůrazňuje svrchovanou roli Valného shromáždění při prosazování mnohostranné spolupráce a podtrhuje důležitost role shromáždění jakožto orgánu univerzality Organizace spojených národů, která odpovídá důležitým ustanovením Charty OSN ve vztahu k funkcím a pravomocem Valného shromáždění.

Výbor předsedů vyjadřuje svou plnou podporu probíhajícím snahám o revitalizaci práce Valného shromáždění a vítá konsensuální přijetí rezoluce k této věci, která obnovuje mandát Příležitostné pracovní skupiny pro identifikaci prostředků k posílení role, autority, účinnosti a výkonnosti shromáždění na jeho 62. zasedání. Výbor vyjadřuje podporu pro probíhající přezkoumávání mandátů a zdůrazňuje, že jeho výkon by měl být zaměřen na posílení organizace při implementaci mandátů propůjčených shromážděním spíše než na odstranění mandátů, které dosud nebyly uskutečněny.

Výbor předsedů vyjadřuje hlubokou lítost nad přetrvávajícím nedostatkem pokroku při provádění komplexní reformy Rady bezpečnosti a vyzývá Valné shromáždění k k zintenzívnění jeho snah při reformě Rady bezpečnosti, aby přesněji zohlednila složení Organizace spojených národů v 21. století.

Výbor předsedů potvrzuje roli Valného shromáždění ve vazbě na brettonwoodské instituce při řešení nynější mezinárodní finanční krize a vyzývá k neprodlenému předložení kolektivních opatření pro zmírnění krize způsobené z velké části nedostatečnou regulací finančních trhů. V této souvislosti Výbor upozorňuje na svolání Interaktivního panelu Valného shromáždění ke globální finanční krizi, plánovaného na 30. říjen v sídle OSN, jako na důležitý první krok při potřebném komplexním přezkoumání příčin a potenciálních řešení stávajících obtíží.

Výbor předsedů vyjadřuje znepokojení nad důsledky mezinárodní finanční krize pro schopnost rozvojových zemí dosáhnout do roku 2015 Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs) a ve světle této skutečnosti vyzývá rozvinuté země, které tak dosud neučinily, aby včas splnily své závazky a plně podpořily úsilí o implementaci rozvojových cílů, která by měla vyústit v omezení chudoby a s ní souvisejících podmínek, jež jsou úrodnou půdou pro růst mezinárodního napětí, ozbrojených konfliktů a terorismu. Za tímto účelem Výbor vyzývá k rychlé implementaci výsledků Světového summitu v roce 2005 a dalších velkých světových konferencí a summitů OSN, stejně jako k zastavení stávajícího oslabování rozvojového programu Overseas Development Assistance (ODA).

Výbor předsedů vyjadřuje vážné znepokojení nad rapidním zhoršováním globálního životního prostředí a bezpříkladnou výzvou v podobě změny klimatu, vyzývá ke koordinované akci ve formě přijetí komplexního ujednání na 15. zasedání konference členských stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu konaném v roce 2009 v Kodani a k úplné a rychlé implementaci Barbadoského akčního programu, Johanesburského implementačního plánu a Mauricijské strategie pro implementaci.

Výbor předsedů vyjadřuje své znepokojení nad stávajícími případy mezinárodního napětí, z nichž některé vedly k ozbrojeným konfliktům, a zdůrazňuje důležitost mezinárodního společenství při podpoře a obraně záměrů a principů Charty OSN a mezinárodního práva, včetně principů suverenity a suverénní rovnosti států, teritoriální integrity, nezasahování do interních záležitostí států a mírového řešení mezinárodních sporů. V této souvislosti Výbor lituje nedostatku respektu k těmto principům v průběhu nedávných událostí v Gruzii a Srbsku, včetně chybějící implementace Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 v Kosovu. Výbor ještě jednou zdůrazňuje svůj pohled, v jehož rámci všechny preventivní války bez mandátu Rady bezpečnosti OSN představují porušení Charty OSN a jsou v rozporu s přijatými mezinárodními normami. V této souvislosti Výbor podtrhuje potřebu plně implementovat principy dokumentu Odpovědnost za ochranu schváleného na Světovém summitu v roce 2005.

Výbor vyjadřuje nelibost nad nepřiměřenou materiální, lidskou a finanční podporou poskytovanou členskými státy při implementaci jejich závazků v mírových misích, zejména v Dárfúru, kde v důsledku konfliktu počet obětí dosáhl 300-400 tisíc osob a denně narůstá. Přes 2,5 miliónu přemístěných žije v odporných uprchlických táborech, kde každý měsíc tisíce z nich umírají. Výbor vyzývá členské státy, aby urgentně prokázaly politickou vůli splnit své závazky a poskytly mírovým misím OSN již odsouhlasenou podporu. Výbor dále oceňuje důležitou práci Mírové komise a její rozvíjející se roli při prevenci mezinárodních sporů.

Výbor vyjadřuje naději, že příští administrativa Spojených států revitalizuje Diplomatický kvartet, aby obnovila a znovu oživila mírový proces na Středním Východě, kde by Organizace spojených národů měla hrát kriticky důležitou roli. Výbor zdůrazňuje potřebu mírového řešení palestinsko-izraelského konfliktu, protože to by usnadnilo řešení sporů v dalších částech regionu a tedy zajistilo mír a stabilitu na celém Středním Východě.

Výbor zdůrazňuje, že lidstvo dnes více než kdy jindy žije v globálním a vzájemně propojeném světě, a že všechny kultury a civilizace přispívají k obohacení lidstva. Výbor upozornil na důležitost úcty a porozumění pro náboženskou a kulturní diverzitu a také na toleranci, úctu, dialog a spolupráci mezi různými kulturami, náboženstvími a národy. V tomto smyslu Výbor vítá světovou konferenci o dialogu, která se pod společnou záštitou saúdskoarabského a španělského krále uskutečnila v Madridu v červenci 2008. Zde byly tyto záležitosti prozkoumány do hloubky.

Výbor zaznamenal silnou podporu vyjadřovanou velvyslanci OSN na společných schůzích s Výborem, která favorizuje další institucionalizaci Výboru předsedů coby konzultativního orgánu Kanceláře předsedy Valného shromáždění. To by poskytlo aktuálnímu předsedovi možnost účinněji využít výboru jako znalostní základny pro konzultace v mezinárodních otázkách a pomoci ve specifických záležitostech.

Výbor vyjádřil nejvyšší uznání Jeho Excelenci Samiru S. Shihabimu, předsedajícímu Výboru předsedů, za jeho práci na pokračujícím rozvoji a vývoji Výboru jakožto efektivnějšího orgánu pro prosazování multilateralismu a principů Charty OSN. V závěru své debaty Výbor zvolil nového předsedajícího, velvyslance Juliana R. Hunteho, předsedu 58. Valného shromáždění.

Jeho Excelence pan Samir S. Shihabi, předsedající
Jeho Excelence pan Amara Essy
Jeho Excelence pan Stojan Ganev
Jeho Excelence pan Imre Hollai
Jeho Excelence Dr. Julian R. Hunte
Jeho Excelence Dr. Jorge Illueca
Jeho Excelence pan Jan Kavan
Jeho Excelence pan Hennadij Udovenko

New York, 22. říjen 2008

                 
Obsah vydání       3. 11. 2008
3. 11. 2008 11 mezinárodních spisovatelů odsoudilo "pokus o pomluvu Milana Kundery"
3. 11. 2008 Naši darmodějové Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Může být mučení uměním? Jan  Čulík
3. 11. 2008 De Sade do čítanek?
3. 11. 2008 Estetizace vraždy je nepřijatelná
3. 11. 2008 Společensky nebezpečné postoje Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Umění má zřejmě pořád, kromě poznávací a estetické i etickou funkci Jan  Čulík
3. 11. 2008 Kdo četl Zločin a trest, byl aspoň na chvíli Raskolnikovem Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
3. 11. 2008 Mezi bombami a čokoládami Bohumil  Kartous
2. 11. 2008 Americké volby ve stínu změny Miroslav  Polreich
3. 11. 2008 Hřebejkův a Vieweghův Nestyda: Zajímavý nový začátek Jan  Čulík
3. 11. 2008 Finanční krize -- systémový pohled Ilona  Švihlíková
3. 11. 2008 Na některých českých ambasádách bují korupce, vládu to nezajímá Zdeněk  Maršíček
1. 11. 2008 Vanity fair: Osudový zvrat
3. 11. 2008 Všechny preventivní války bez mandátu RB OSN představují porušení Charty OSN
3. 11. 2008 Defense News: Reformujte Pentagon, říkají poradci Karel  Dolejší
3. 11. 2008 Druhá korejská válka v roce 2024
3. 11. 2008 Elektronické volební přístroje v USA opět volí jinak než voliči Jana  Ridvanová
3. 11. 2008 Do teplých krajin s křižníkem, který nese letadla
3. 11. 2008 Hluboké ticho, aneb neviditelný holokaust v Kongu Daniel  Veselý
3. 11. 2008 Václav Moravec v Afghánistánu Daniel  Veselý
31. 10. 2008 Pár lakonických poznámek o Dílnách z FAMU Dominika  Švecová
3. 11. 2008 Obtížné jednání o rakouské velké koalici Richard  Seemann
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
31. 10. 2008 USA plánují výměnu armádních karabin Karel  Dolejší
1. 11. 2008 Spiegel: Světovému hospodářství hrozí hluboká, chronická recese
1. 11. 2008 Nězavisimaja gazeta: Rubl ztrácí valutové zajištění
1. 11. 2008 Newsweek: Íránská jaderná zařízení jsou příliš hluboko
2. 11. 2008 Exotický Klaus Robert  Bartoš
2. 11. 2008 Polemika o užitečnosti obecní a městské policie Miloslav  Štěrba
31. 10. 2008 Nejednej, mluv! Slavoj  Žižek
31. 10. 2008 Argumentum ad ignorantiam John Michael Greer
3. 11. 2008 Rozsiřování" NATO směrem na Kavkaz přes Brdy Karel  Košťál
3. 11. 2008 I prostitut by měl znát svoji cenu Jan  Keller
31. 10. 2008 Vláda nehodlá dát garance na důchodové a životní pojištění, pouze na vklady Petr  Braný
1. 11. 2008 Oheň a kapitál Tibor  Vaško
2. 11. 2008 Dušičky Boris  Cvek
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008