28. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2008

Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové

Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu

Dnes od 9:00 jedná Stálá komise pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR. Na svém zasedání bude rozhodovat o odvolání tiskové mluvčí jihočeského hejtmana Marie Ptáčkové z funkce členky Rady Českého rozhlasu pro porušení zákona 484/1991. Úkolem stálé komise je projedání a doporučení plénu. Bohužel ale na programu stálá komise nemá jednání o návrhu na odvolání Dany Jaklové (ODS), které jsem podal současně s návrhem na odvolání Marii Ptáčkové v polovině března 2007. Vzhledem k tomu, že komise nereagovala na ústní doplnění návrhu na odvolání Ladislava Jíši pro totéž porušení zákona 484/1991 Sb. do protokolu, i když byly už v té době dlouhodobě známo široké veřejnosti, podávám dnes Sněmovně podání písemně. Parlamentu jeho polovičatá spravedlnost trvá už bezmála rok.

Oznámení o porušení § 5 odst. 2 zákona 484/1991 Sb. členem Rady Českého rozhlasu JUDr. Ladislavem Jíšou a žádost o jeho odvolání dle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb.

Paragraf 5 odst. 2) zákona 484/1991 Sb. říká, že člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

JUDr. Ladislav Jíša, rč. 490615/242, byl zvolen do Rady Českého rozhlasu 15. 3. 2006.

JUDr. Ladislav Jíša, bývalý technik, posléze šéf oddělení pro zvláštní úkoly Československého rozhlasu, byl a je ředitelem mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemský hrozen, zakladatelem a předsedou správní rady Znojemský hrozen o. p. s. IČO 26917319 a jednatel společnosti Moravsko-český hrozen s. r. o. IČO 49966481, firmy s evidentně obdobným posláním.

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou dle znění zákona č. 248/1995 Sb.. Paragraf 2 odstavec 1) písmeno c) tohoto zákona říká, že obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, jejíž hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena. § 17 odstavec 2) zákona č. 248/1995 Sb. říká, že obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. § 18 odstavec 1) říká, že při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtů jiných územních orgánů nebo ze státního fondu. Tím se liší od společnosti s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti je naopak činnost za účelem dosahování zisku.

JUDr. Ladislav Jíša se podle platného výpisu z obchodního rejstříku funkce v o.p.s. Znojemský hrozen 18. února 2004 nabyté 17. října 2007 vzdal, nicméně 17. října 2007 znovu funkci přijal a tato změna 21. prosince 2007 vešla zápisem do rejstříku v platnost. K dnešnímu datu neexistuje žádný veřejně přístupný doklad, že by tomu bylo jinak. Informace o tom, že se Ladislav Jíša funkce v o.p.s. Znojemský hrozen vzdal a již není v čele této společnosti, je tedy nutno považovat za nepravdivé. V evidenci obchodního rejstříku je JUDr. Ladislav Jíša veden jako předseda správní rady Znojemský hrozen o.p.s. dodnes. Podle evidence obchodního rejstříku je správní rada statutárním orgánem společnosti. Za společnost jsou podle platných údajů z téhož zdroje oprávněni jednat a podepisovat vždy předseda správní rady a jeden člen správní rady společně. Předseda správní rady tedy musí činit veškeré právní úkony za společnost.

JUDr. Ladislav Jíša uzavíral před svým zvolením do Rady Českého rozhlasu i poté partnerské smlouvy s Českým rozhlasem, která zajišťuje festivalu nemalé mediální výhody ve vysílání média veřejné služby. Propagace festivalu by byla bez podpory Českého rozhlasu daleko menší. Důkaz o existenci smlouvy je součástí Výroční zprávy Českého rozhlasu za rok 2006 a měl by být i součástí výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007. Podrobná sumarizace plnění ze strany Českého rozhlasu může být vypracována dozorčí komisí Rady Českého rozhlasu a zveřejněna jako součást Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007. Tyto výhody včetně vysílání reklamních spotů, zpravodajských a publicistických příspěvků poskytoval Český rozhlas podle mých informací zdarma, jelikož z jeho pohledu se jednalo vždy o neziskovou činnost, jejíž podporu ukládá Českému rozhlasu zákon i Kodex. Existenci dohody o spolupráci s o. p. s. Znojemský hrozen management nikdy neutajoval a jako taková se dostala i do evidence partnerských smluv ve výročních zprávách. Management Českého rozhlasu přitom není oprávněn posuzovat a hodnotit konflikt zájmů členů Rady Českého rozhlasu.

JUDr. Ladislav Jíša figuruje i ve společnosti Moravsko-český hrozen s. r. o. IČO 499 66 481. V této společnosti zastává funkci jednatele. Den vzniku této funkce je 24. května 2005. Do obchodního rejstříku byla zapsána 20. července 2005. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Za společnost Moravsko-český hrozen s. r. o. jednají jednatelé společnosti každý samostatně. Od 8. prosince 2000 patří mezi předmět činnosti této společnosti výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů, reklamní činnost a marketing, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí a agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Jelikož v orgánech společnosti figurují nebo figurovaly tytéž osoby, jako v o.p.s. Znojemský hrozen, včetně bývalého generálního ředitele Českého rozhlasu (do roku 1993) JUDr.  Jiřího Mejstříka,  r.č. 501005/344, existuje dle mého soudu závažný důvod se domnívat, že existence společnosti Moravsko-český hrozen s.r.o. a o.p.s. Znojemský hrozen má přímou souvislost na pořádání mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemský hrozen, jehož je dle internetových stránek JUDr. Ladislav Jíša ředitelem a který je Českým rozhlasem podporován.

JUDr. Ladislav Jíša nicméně před svou volbou do Rady Českého rozhlasu podepisoval čestné prohlášení, že splňuje podmínky, které klade zákon 484/1991 Sb. na kandidáty do Rady. Od samého počátku své existence ve funkci člena Rady Českého rozhlasu tedy JUDr. Ladislav Jíša § 5 odst. 2 zákona 484/1991 Sb. porušoval tím, že působil zároveň ve statutárním orgánu obecně prospěšné společnosti a vystupoval jejím jménem a jejím jménem i uzavíral smlouvy s Českým rozhlasem i v době, kdy byl členem Rady Českého rozhlasu.

I kdyby člen Rady učinil nyní právní úkony, pro které by důvody pro jeho odvolání do budoucna pominuly, i nadále tyto důvody trvají, neboť uvedly Poslaneckou sněmovnu Parlamentu i Radu v omyl a člen Rady v rozporu s § 5 zákona 484/1991 Sb. v Radě už působil a rozhodoval.

Podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb. Poslanecká sněmovna člena Rady Českého rozhlasu z funkce odvolá, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5. Oznamuji tímto Poslanecké sněmovně k dnešnímu dni, že JUDr. Ladislav Jíša nesplňuje požadavky § 5 zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění od 15. 3. 2006 a žádám Poslaneckou sněmovnu o jeho odvolání. Své oznámení a žádost adresuji do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v kopii do rukou předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a předávám je dnes do podatelny Poslanecké sněmovny. Žádám, abych byl o podkladech a rozhodnutí Poslanecké sněmovny a jejích orgánů průběžně písemně informován.

Stálou komisi pro sdělovací prostředky zároveň upozorňuji, že není oprávněna zadržovat stížnosti a oznámení o skutečnostech, nasvědčujících nesplnění předpokladů pro výkon funkce člena Rady, jakkoliv s oznámením manipulovat a nepředat je k rozhodnutí plénu Sněmovny. O oznámení dle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb. musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, čili všichni poslanci. Stanovisko orgánů Sněmovny je přitom pouze stanoviskem zpravodajským, nemůže porušování zákona prodlužovat nad rámec nezbytně nutné doby na prověření faktů a stanovisko orgánů Sněmovny nemůže být v rozporu se zněním zákona. Ani orgán Sněmovny nesmí bránit výkonu spravedlnosti, jestliže je Sněmovna zvláštním zákonem zmocněna k jejímu vykonávání.

Oznámení PDF

Autor byl tři roky členem Rady Českého rozhlasu

SOUVISEJÍCI INFORMACE

BL 13. 2. 2008 Štěpán Kotrba: Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové ZDE

BL 25. 10. 2007 Štěpán Kotrba: Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají ZDE
BL, 5. 10. 2007 : Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila ZDE
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci ZDE
BL 3. 7. 2006 : Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu ZDE
Bl, 3. 6. 2007: Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání ZDE
23. 4. 2007 Ryby vždy smrdí od svých hlav ZDE
BL 12. 3. 2007: Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona ZDE
3. 3. 2007 Rada proti rádiu ZDE
                 
Obsah vydání       28. 2. 2008
28. 2. 2008 Postmodernismus: Jaký je dnešní svět? Jan  Čulík
28. 2. 2008 Kterak Topolánek bagatelizuje zkušenost totality Bohumil  Kartous
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Máme dva prezidenty. Oba jsou nacionalisté Ondřej  Slačálek
28. 2. 2008 Táhni, blbe: dva politici, dvě nadávky Karel  Košťál
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Topolánek v Bílém domě: co všechno chybí radaru
28. 2. 2008 "Bezvízový styk" s USA
28. 2. 2008 Citát dne (včerejšího)
28. 2. 2008 Bursík: "Kdybychom dělali, co chtějí voliči, byli bychom jen pasivní, populistickou vládou" Vladimír  Tupáček
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
27. 2. 2008 Čtvrtek dnem boje proti bankovním poplatkům Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Ponížená suplika důchodců císaři pánu
28. 2. 2008 ježčí Hana  Hadincová
28. 2. 2008 Ušetřete za americké vízum. Nejezděte do USA.
28. 2. 2008 Nepřesvědčivé rozdíly v podobnosti mezi nacismem a komunismem podle pana Cveka Michal  Mašín
28. 2. 2008 Vzpomínka na Karla Kryla
28. 2. 2008 Další znevýhodnění studujících v ČR
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
28. 2. 2008 Výzva proti týrání myslivců: Zakusujte lišky! Wenzel  Lischka
28. 2. 2008 Je mučení mučením, kdyby to dělali vám?
28. 2. 2008 Obyvatelé Kosova mají právo na nezávislost
28. 2. 2008 Nadšený aktivismus Soni Hromátkové a nadšený aktivismus Klvaňův Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Zaplatil si průzkum. Dozvěděl se, co chtěl.
27. 2. 2008 Nesouhlas s separátním vyjednáváním Topolánka s Američany o vízech i v Evropském parlamentu
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
27. 2. 2008 Oscar Cotillardové: herečce, která se převtělila do Edith Piafové Josef  Brož
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Je DAB digitální rozhlasové vysílání slepou uličkou?   
9. 2. 2008 Studio ČT poskytuje podporu Václavu Klausovi Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Prohlášení ČRo k vyjádřením redaktora Miroslava Konvaliny   
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Volba prezidenta ČR: K čemu je neaktuální Český rozhlas? Jakub  Rolčík
6. 2. 2008 Čurdová: Na výchovu dětí většina médií rezignovala Irena  Ryšánková
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo